Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Ashtakam lyrics in Telugu

Shri Nrisimha Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీనృసింహాష్టకమ్

శ్రీనృసింహాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీమదకలఙ్క పరిపూర్ణ! శశికోటి- శ్రీధర! మనోహర! సటాపటల కాన్త! । పాలయ కృపాలయ! భవామ్బుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల! నరసింహ! నరసింహ! ॥ ౧॥ పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకదవానల! పతత్రివర-కేతో! । భావన! పరాయణ! భవార్తిహరయా మాం పాహి కృపయైవ నరసింహ! నరసింహ! ॥ ౨॥ తుఙ్గనఖ-పఙ్క్తి-దలితాసుర-వరాసృక్ పఙ్క-నవకుఙ్కుమ-విపఙ్కిల-మహోరః । పణ్డితనిధాన-కమలాలయ నమస్తే పఙ్కజనిషణ్ణ! నరసింహ! నరసింహ! ॥ ౩॥ మౌలేషు విభూషణమివామర వరాణాం యోగిహృదయేషు చ శిరస్సు నిగమానామ్ । రాజదరవిన్ద-రుచిరం పదయుగం […]

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Telugu

Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam in Telugu: ॥ శ్రీషోడశబాహునృసింహాష్టకమ్ ॥ భూఖణ్డం వారణాణ్డం పరవరవిరటం డంపడంపోరుడంపం డిం డిం డిం డిం డిడిమ్బం దహమపి దహమైః ఝమ్పఝమ్పైశ్చఝమ్పైః । తుల్యాస్తుల్యాస్తు తుల్యాః ధుమధుమధుమకైః కుఙ్కుమాఙ్కైః కుమాఙ్కైః ఏతత్తే పూర్ణయుక్తమహరహకరహః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౧ ॥ భూభృద్భూభృద్భుజఙ్గం ప్రలయరవవరం ప్రజ్వలద్జ్వాలమాలం ఖర్జర్జం ఖర్జదుర్జం ఖిఖచఖచఖచిత్ఖర్జదుర్జర్జయన్తం । భూభాగం భోగభాగం గగగగగగనం గర్దమర్త్యుగ్రగణ్డం స్వచ్ఛం పుచ్ఛం స్వగచ్ఛం స్వజనజననుతః పాతు మాం నారసింహః ॥ ౨ […]

Scroll to top