Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Janaki Sharanagati Panchakam lyrics in Hindi

Shri Janaki Sharanagati Panchakam Lyrics Hindi ॥ श्रीजानकीशरणागतिपञ्चकम् ॥

॥ श्रीजानकीशरणागतिपञ्चकम् ॥ ॐ कृपारूपिणिकल्याणि रामप्रिये श्री जानकी । कारुण्यपूर्णनयने दयादृष्ट्यावलोकये ॥ व्रतं – पापानां वा शुभानां वा वधार्हार्णां प्लवङ्गम । कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ अथ शरणागति पञ्चकम् । ॐ सर्वजीव शरण्ये श्रीसीते वात्सल्य सागरे । मातृमैथिलि सौलभ्ये रक्ष मां शरणागतम् ॥ १॥ कोटि कन्दर्प लावण्यां सौन्दर्य्यैक स्वरूपताम् । सर्वमङ्गल माङ्गल्यां भूमिजां शरणं व्रजे […]

Scroll to top