Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kamalajadayitashtakam in English

Shri Kamalajadayitashtakam Lyrics in English

srikamalajadayitastakam Lyrics in English: srngaksmabhrnnivase sukamukhamunibhih sevyamananghripadme svangacchayavidhutamrtakarasuraraḍvahane vaksavitri । sambhusrinathamukhyamaravaranikarairmodatah pujyamane vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 1॥ kalpadau parvatisah pravarasuraganaprarthitah srautavartma prabalyam netukamo yativaravapusagatya yam srnagasaile । samsthapyarcam pracakre bahuvidhanatibhih sa tvamindvardhacuḍa vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 2॥ papaugham dhvamsayitva bahujaniracitam kim ca punyalimara- tsampadyastikyabuddhim srutiguruvacanesvadaram […]

Scroll to top