Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Kamalajadayitashtakam Lyrics in English

Shri Kamalajadayitashtakam Lyrics in English

262 Views

śrīkamalajadayitāṣṭakam Lyrics in English:

srngaksmabhrnnivase sukamukhamunibhih sevyamananghripadme
svangacchayavidhutamrtakarasuraraḍvahane vaksavitri ।
sambhusrinathamukhyamaravaranikarairmodatah pujyamane
vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 1॥

kalpadau parvatisah pravarasuraganaprarthitah srautavartma
prabalyam netukamo yativaravapusagatya yam srnagasaile ।
samsthapyarcam pracakre bahuvidhanatibhih sa tvamindvardhacuḍa
vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 2॥

papaugham dhvamsayitva bahujaniracitam kim ca punyalimara-
tsampadyastikyabuddhim srutiguruvacanesvadaram bhaktidarḍhyam ।
devacaryadvijadisvapi manunivahe tavakine nitantam
vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 3॥

vidyamudraksamalamrtaghaṭavilasatpanipathojajale
vidyadanapravine jaḍabadhiramukhebhyo’pi sighram natebhyah ।
kamadinantaranmatsahajaripuvarandevi nirmulya vegat
vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 4॥

karmasvatmocitesu sthirataradhisanam dehadarḍhyam tadartham
dirgham cayuryasasca tribhuvanaviditam papamargadviraktim ।
satsangam satkathayah sravanamapi sada devi datva krpabdhe
vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 5॥

matastvatpadapadmam na vividhakusumaih pujitam jatu bhaktya
gatum naivahamise jaḍamatiralasastvadgunandivyapadyaih ।
muke sevavihine’pyanupamakarunamarbhake’mbeva krtva
vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 6॥

santyadyah sampado vitara subhakarirnityatadbhinnabodham
vairagyam moksavañchamapi laghu kalaya srisivasevyamane ।
vidyatirthadiyogipravarakarasarojatasampujitanghre
vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 7॥

saccidrupatmano me srutimanananididhyasananyasu matah
sampadya svantametadruciyutamanisam nirvikalpe samadhau ।
tungatirankarajadvaragrhavilasaccakrarajasanasthe
vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 8॥

iti srngeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam srikamalajadayitasṭakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *