Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Krishna Slokam in Malayalam

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams Lyrics in Malayalam

Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Lyrics in Malayalam: പല്ലവി: ഗംധമു പുയ്യരുഗാ പന്നീരു ഗംധമു പുയ്യരുഗാ അനു പല്ലവി: അംദമയിന യദുനംദനുപൈ കുംദരദന ലിരവൊംദഗ പരിമള ||ഗംധമു|| തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ കസ്തൂരി തിലകമു ദിദ്ദരുഗാ കലകലമനു മുഖകളഗനി സൊക്കുചു ബലുകുല നമൃതമു ലൊലികെഡു സ്വാമികി ||ഗംധമു|| ചേലമു ഗട്ടരുഗാ ബംഗാരു ചേലമു ഗട്ടരുഗാ മാലിമിതോ ഗോപാലബാലുലതോ നാല മേപിന വിശാലനയനുനികി ||ഗംധമു|| ഹാരതുലെത്തരുഗാ മുത്യാല ഹാരതുലെത്തരുഗാ നാരീമണുലകു വാരമു യൗവന വാരക യൊസഗെഡു വാരിജാക്ഷുനികി ||ഗംധമു|| […]

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics in Malayalam

Alokaye Sri Balakrishnam Lyrics in Malayalam: ആലോകയേ ശ്രീ ബാല കൃഷ്ണം സഖി ആനംദ സുംദര താംഡവ കൃഷ്ണമ് ||ആലോകയേ|| ചരണ നിക്വണിത നൂപുര കൃഷ്ണം കര സംഗത കനക കംകണ കൃഷ്ണമ് ||ആലോകയേ|| കിംകിണീ ജാല ഘണ ഘണിത കൃഷ്ണം ലോക ശംകിത താരാവളി മൗക്തിക കൃഷ്ണമ് ||ആലോകയേ|| സുംദര നാസാ മൗക്തിക ശോഭിത കൃഷ്ണം നംദ നംദനമ് അഖംഡ വിഭൂതി കൃഷ്ണമ് ||ആലോകയേ|| കംഠോപ കംഠ ശോഭി കൗസ്തുഭ കൃഷ്ണം കലി കല്മഷ […]

Scroll to top