Tag - Srimad Bhagavad-Gita Bengali

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 6 in Bengali: অথ ষষ্ঠো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য়ং কর্ম করোতি য়ঃ | স সংন্য়াসী চ য়োগী চ ন নিরগ্নির্ন...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Bengali: অথ পঞ্চমো‌உধ্য়ায়ঃ | অর্জুন উবাচ | সংন্য়াসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্য়োগং চ শংসসি | য়চ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Bengali: অথ চতুর্থো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | ইমং বিবস্বতে য়োগং প্রোক্তবানহমব্য়য়ম | বিবস্বান্মনবে প্রাহ...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Bengali: অর্জুন উবাচ | জ্য়ায়সী চেত্কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন | তত্কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব || 1 || ব্য়ামিশ্রেণেব...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Bengali: সংজয় উবাচ | তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম | বিষীদন্তমিদং বাক্য়মুবাচ মধুসূদনঃ || 1 || শ্রীভগবানুবাচ |...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Bengali: অথ প্রথমো‌உধ্য়ায়ঃ | ধৃতরাষ্ট্র উবাচ | ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা য়ুয়ুত্সবঃ | মামকাঃ পাংডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সংজয়...

Ads