Tag - Srimad Bhagavad-Gita Bengali

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 Lyrics in Bengali: অথ অষ্টাদশো‌உধ্য়ায়ঃ | অর্জুন উবাচ | সংন্য়াসস্য় মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম | ত্য়াগস্য় চ হৃষীকেশ...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Bengali: অথ সপ্তদশো‌உধ্য়ায়ঃ | অর্জুন উবাচ | য়ে শাস্ত্রবিধিমুত্সৃজ্য় য়জন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ | তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Bengali: অথ ষোডশো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানয়োগব্য়বস্থিতিঃ | দানং দমশ্চ য়জ্ঞশ্চ স্বাধ্য়ায়স্তপ...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Bengali: অথ পঞ্চদশো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্য়য়ম | ছন্দাংসি য়স্য় পর্ণানি য়স্তং বেদ স...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Bengali: অথ চতুর্দশো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্য়ামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম | য়জ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 13 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 13 in Bengali: অথ ত্রয়োদশো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্য়ভিধীয়তে | এতদ্য়ো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Bengali: অথ দ্বাদশো‌உধ্য়ায়ঃ | অর্জুন উবাচ | এবং সততয়ুক্তা য়ে ভক্তাস্ত্বাং পর্য়ুপাসতে | য়ে চাপ্য়ক্ষরমব্য়ক্তং তেষাং কে...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Bengali: অথ নবমো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | ইদং তু তে গুহ্য়তমং প্রবক্ষ্য়াম্য়নসূয়বে | জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং য়জ্জ্ঞাত্বা...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 8 in Bengali: অথ অষ্টমো‌உধ্য়ায়ঃ | অর্জুন উবাচ | কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্য়াত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম | অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং...

Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Bengali

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Bengali: অথ সপ্তমো‌உধ্য়ায়ঃ | শ্রীভগবানুবাচ | ময়্য়াসক্তমনাঃ পার্থ য়োগং য়ুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ | অসংশয়ং সমগ্রং মাং য়থা জ্ঞাস্য়সি...

Ads