Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Srimad Bhagavad Gita Seventh Chapter Kannada

Home /

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Kannada: ಅಥ ಸಪ್ತಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ | ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ | ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತಮನಾಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ಮದಾಶ್ರಯಃ | ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಙ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತಚ್ಛೃಣು || 1 || ಙ್ಞಾನಂ…