Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sumathi Satakam Hindi

Sumati Satakam Lyrics in Hindi | Baddena Bhupala

Sumati Satakam Was written by Baddena Bhupala श्री रामुनि दयचेतनु नारूढिग सकल जनुलु नौरा यनगा धारालमैन नीतुलु नोरूरग जवुलु पुट्ट नुडिवेद सुमती ॥ 1 ॥ अक्करकु रानि चुट्टमु, म्रोक्किन वरमीनि वेल्पु, मोहरमुन दा नेक्किन बारनि गुर्रमु ग्रक्कुन विडवङ्गवलयु गदरा सुमती ॥ 2 ॥ अडिगिन जीतम्बिय्यनि मिडिमेलपु दोरनु गोल्चि मिडुकुट कण्टेन् वडिगल येद्दुल गट्टुक मडि दुन्नुकु […]

Scroll to top