Ashtaka

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Malayalam | താരാസ്തോത്രം അഥവാ താരാഷ്ടകം

താരാസ്തോത്രം അഥവാ താരാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam:

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
മാതര്‍നീലസരസ്വതി പ്രണമതാം സൌഭാഗ്യസമ്പത്പ്രദേ
പ്രത്യാലീഢപദസ്ഥിതേ ശവഹൃദി സ്മേരാനനാംഭോരുഹേ ।
ഫുല്ലേന്ദീവരലോചനേ ത്രിനയനേ കര്‍ത്രീകപാലോത്പലേ ഖങ്ഗം
ചാദധതീ ത്വമേവ ശരണം ത്വാമീശ്വരീമാശ്രയേ ॥ 1॥

വാചാമീശ്വരി ഭക്തികല്‍പലതികേ സര്‍വാര്‍ഥസിദ്ധിശ്വരി
ഗദ്യപ്രാകൃതപദ്യജാതരചനാസര്‍വാര്‍ഥസിദ്ധിപ്രദേ ।
നീലേന്ദീവരലോചനത്രയയുതേ കാരുണ്യവാരാന്നിധേ
സൌഭാഗ്യാമൃതവര്‍ധനേന കൃപയാസിഞ്ച ത്വമസ്മാദൃശം ॥ 2॥

ഖര്‍വേ ഗര്‍വസമൂഹപൂരിതതനോ സര്‍പാദിവേഷോജ്വലേ
വ്യാഘ്രത്വക്പരിവീതസുന്ദരകടിവ്യാധൂതഘണ്ടാങ്കിതേ ।
സദ്യഃകൃത്തഗലദ്രജഃപരിമിലന്‍മുണ്ഡദ്വയീമൂര്‍ദ്ധജ-
ഗ്രന്ഥിശ്രേണിനൃമുണ്ഡദാമലലിതേ ഭീമേ ഭയം നാശയ ॥ 3॥

മായാനങ്ഗവികാരരൂപലലനാബിന്ദ്വര്‍ദ്ധചന്ദ്രാംബികേ
ഹുംഫട്കാരമയി ത്വമേവ ശരണം മന്ത്രാത്മികേ മാദൃശഃ ।
മൂര്‍തിസ്തേ ജനനി ത്രിധാമഘടിതാ സ്ഥൂലാതിസൂക്ഷ്മാ
പരാ വേദാനാം നഹി ഗോചരാ കഥമപി പ്രാജ്ഞൈര്‍നുതാമാശ്രയേ ॥ 4॥

ത്വത്പാദാംബുജസേവയാ സുകൃതിനോ ഗച്ഛന്തി സായുജ്യതാം
തസ്യാഃ ശ്രീപരമേശ്വരത്രിനയനബ്രഹ്മാദിസാംയാത്മനഃ ।
സംസാരാംബുധിമജ്ജനേ പടുതനുര്‍ദേവേന്ദ്രമുഖ്യാസുരാന്‍
മാതസ്തേ പദസേവനേ ഹി വിമുഖാന്‍ കിം മന്ദധീഃ സേവതേ ॥ 5॥

മാതസ്ത്വത്പദപങ്കജദ്വയരജോമുദ്രാങ്കകോടീരിണസ്തേ
ദേവാ ജയസങ്ഗരേ വിജയിനോ നിഃശങ്കമങ്കേ ഗതാഃ ।
ദേവോഽഹം ഭുവനേ ന മേ സമ ഇതി സ്പര്‍ദ്ധാം വഹന്തഃ പരേ
തത്തുല്യാം നിയതം യഥാ ശശിരവീ നാശം വ്രജന്തി സ്വയം ॥ 6॥

ത്വന്നാമസ്മരണാത്പലായനപരാന്ദ്രഷ്ടും ച ശക്താ ന തേ
ഭൂതപ്രേതപിശാചരാക്ഷസഗണാ യക്ഷശ്ച നാഗാധിപാഃ ।
ദൈത്യാ ദാനവപുങ്ഗവാശ്ച ഖചരാ വ്യാഘ്രാദികാ ജന്തവോ
ഡാകിന്യഃ കുപിതാന്തകശ്ച മനുജാന്‍ മാതഃ ക്ഷണം ഭൂതലേ ॥ 7॥

ലക്ഷ്മീഃ സിദ്ധിഗണശ്ച പാദുകമുഖാഃ സിദ്ധാസ്തഥാ വൈരിണാം
സ്തംഭശ്ചാപി വരാങ്ഗനേ ഗജഘടാസ്തംഭസ്തഥാ മോഹനം ।
മാതസ്ത്വത്പദസേവയാ ഖലു നൃണാം സിദ്ധ്യന്തി തേ തേ ഗുണാഃ
ക്ലാന്തഃ കാന്തമനോഭവോഽത്ര ഭവതി ക്ഷുദ്രോഽപി വാചസ്പതിഃ ॥ 8॥

താരാഷ്ടകമിദം പുണ്യം ഭക്തിമാന്‍ യഃ പഠേന്നരഃ ।
പ്രാതര്‍മധ്യാഹ്നകാലേ ച സായാഹ്നേ നിയതഃ ശുചിഃ ॥ 9॥

ലഭതേ കവിതാം വിദ്യാം സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥവിദ്ഭവേത്
ലക്ഷ്മീമനശ്വരാം പ്രാപ്യ ഭുക്ത്വാ ഭോഗാന്യഥേപ്സിതാന്‍ ।
കീര്‍തിം കാന്തിം ച നൈരുജ്യം പ്രാപ്യാന്തേ മോക്ഷമാപ്നുയാത് ॥ 10॥

॥ ഇതി ശ്രീനീലതന്ത്രേ താരാസ്തോത്രം അഥവാ താരാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ॥