Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Tulajashtakam Lyrics in Kannada | ತುಲಜಾಷ್ಟಕಮ್

ತುಲಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ದುಗ್ಧೇನ್ದು ಕುನ್ದೋಜ್ಜ್ವಲಸುನ್ದರಾಂಗೀಂ
ಮುಕ್ತಾಫಲಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಾಂಗೀಮ್ ।
ಶುಭ್ರಾಮ್ಬರಾಂ ಸ್ತನಭರಾಲಸಾಂಗೀಂ
ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 1॥

ಬಾಲಾರ್ಕಭಾಸಾಮತಿಚಾರುಹಾಸಾಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕ್ತಾಫಲಹಾರಕಂಠೀಮ್ ।
ರಕ್ತಾಮ್ಬರಾಂ ರಕ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರೀಂ
ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 2॥

ಶ್ಯಾಮಾಂಗವರ್ಣಾಂ ಮೃಗಶಾವನೇತ್ರಾಂ
ಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಾಂ ಕುಸುಮೇಷು ಪೂಜ್ಯಾಮ್ ॥
ಕಸ್ತೂರಿಕಾಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಂಗೀಂ
ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 3॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಾಂ ಚಮ್ಪಕಕಾನ್ತಿಗೌರೀಂ
ಅಲಂಕೃತಾಮುತ್ತಮಮಂಡನೈಶ್ಚ ।
ನಾಶಾಯ ಭೂತಾಂ ಭುವಿ ದಾನವಾನಾಂ
ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 4॥

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕತಾಟಂಕಧರಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಶೂಲಂ ದಧಾನಾಮತಿಕಾಲರೂಪಾಮ್ ।
ವಿಪಕ್ಷನಾಶಾಯ ಧೃತಾಯುಧಾಂ ತಾಂ
ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 5॥

ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರ ನಾರಾಯಣರುದ್ರಪೂಜ್ಯಾಂ
ದೇವಾಂಗನಾಭಿಃ ಪರಿಗೀಯಮಾನಾಮ್ ।
ಸ್ತುತಾಂ ವಚೋಭಿರ್ಮುನಿನಾರದಾದ್ಯೈಃ
ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 6॥

ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗೇ ಸನಕಾದಿಭಿಶ್ಚ
ಧ್ಯಾತಾಂ ಮುನೀನ್ದ್ರೈಶ್ಚ ಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಾಮ್ ।
ಭಕ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಭುವಿ ಕಾಮಧೇನುಂ
ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 7॥

ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಂ ಪರಿವೀಜ್ಯಮಾನಾಂ
ದೇವೈಃ ಸಮಸ್ತೈಶ್ಚ ಸುಚಾಮರೈಶ್ಚ ।
ಛತ್ರಂ ದಧಾನಾಮತಿಶುಭ್ರವರ್ಣಾಂ
ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 8॥

ಪೂರ್ಣಃ ಕಟಾಕ್ಷೋಽಖಿಲಲೋಕಮಾತು-
ರ್ಗಿರೀನ್ದ್ರಕನ್ಯಾಂ ಭಜತಾಂ ಸುಧನ್ಯಾಮ್ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಕಂ ನೈವ ಕದಾ ಜನಾನಾಂ
ಚಿನ್ತಾ ಕುತಃ ಸ್ಯಾದ್ಭವಸಾಗರಸ್ಯ ॥ 9॥

ತುಲಜಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಆಯುಃ ಕೀರ್ತಿರ್ಯಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧನಪುತ್ರಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 10॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ತುಲಜಾಷ್ಟಕಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top