Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Tulajashtakam Text in Kannada

ತುಲಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ದುಗ್ಧೇನ್ದು ಕುನ್ದೋಜ್ಜ್ವಲಸುನ್ದರಾಂಗೀಂ ಮುಕ್ತಾಫಲಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಾಂಗೀಮ್ । ಶುಭ್ರಾಮ್ಬರಾಂ ಸ್ತನಭರಾಲಸಾಂಗೀಂ ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 1॥ ಬಾಲಾರ್ಕಭಾಸಾಮತಿಚಾರುಹಾಸಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕ್ತಾಫಲಹಾರಕಂಠೀಮ್ । ರಕ್ತಾಮ್ಬರಾಂ ರಕ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರೀಂ ವನ್ದೇಽಹಮಾದ್ಯಾಂ ತುಲಜಾಭವಾನೀಮ್ ॥ 2॥ ಶ್ಯಾಮಾಂಗವರ್ಣಾಂ ಮೃಗಶಾವನೇತ್ರಾಂ ಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಾಂ ಕುಸುಮೇಷು…