Ashtaka Shiva Stotram

Tulasidasa Rudra Ashtakam Lyrics in English | Lord Shiva Stotram

Tulasi Dasa Rudrashtakam in English:

॥ rudrastakam ( tulasidasa ) ॥

॥ sri rudrastakam ॥

namamisamisana nirvanarupam vibhum vyapakam brahmavedasvarupam ।
nijam nirgunam nirvikalpam niriham cidakasamakasavasam bhaje’ham ॥ 1 ॥

nirakaramomkaramulam turiyam gira jnana gotitamisam girisam ।
karalam mahakala kalam krpalam gunagara samsaraparam nato’ham ॥ 2 ॥

tusaradri samkasa gauram gabhiram manobhuta kotiprabha sri sariram ।
sphuranmauli kallolini caru ganga lasadbhalabalendu kanthe bhujanga ॥ 3 ॥

calatkundalam bhru sunetram visalam prasannananam nilakantham dayalam ।
mrgadhisacarmambaram mundamalam priyam samkaram sarvanatham bhajami ॥ 4 ॥

pracandam prakrstam pragalbham paresam akhandam ajam bhanukotiprakasam ।
trayah sula nirmulanam sulapanim bhaje’ham bhavanipatim bhavagamyam ॥ 5 ॥

kalatita kalyana kalpantakari sada sajjananandadata purari ।
cidananda samdoha mohapahari prasida prasida prabho manmathari ॥ 6 ॥

na yavat umanatha padaravindam bhajantiha loke pare va naranam ।
na tavat sukham santi santapanasam prasida prabho sarvabhutadhivasam ॥ 7 ॥

na janami yogam japam naiva pujam nato’ham sada sarvada sambhu tubhyam ।
jara janma duhkhaugha tatapyamanam prabho pahi apannamamisa sambho ॥ 8 ॥

rudrastakamidam proktam viprena haratosaye ।
ye pathanti nara bhaktya tesam sambhuh prasidati ॥

॥ iti sri gosvamitulasidasakrtam sri rudrastakam sampurnam ॥

Also Read:

Tulasidasa Rudra Ashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil