Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Tulasidasa Rudra Ashtakam Lyrics in English | Lord Shiva Stotram

Tulasidasa Rudra Ashtakam Lyrics in English | Lord Shiva Stotram

114 Views

Tulasi Dasa Rudrashtakam Lyrics in English:

॥ rudrastakam ( tulasidasa ) ॥

॥ sri rudrastakam ॥

namamisamisana nirvanarupam vibhum vyapakam brahmavedasvarupam ।
nijam nirgunam nirvikalpam niriham cidakasamakasavasam bhaje’ham ॥ 1॥

nirakaramomkaramulam turiyam gira jnana gotitamisam girisam ।
karalam mahakala kalam krpalam gunagara samsaraparam nato’ham ॥ 2॥

tusaradri samkasa gauram gabhiram manobhuta kotiprabha sri sariram ।
sphuranmauli kallolini caru ganga lasadbhalabalendu kanthe bhujanga ॥ 3॥

calatkundalam bhru sunetram visalam prasannananam nilakantham dayalam ।
mrgadhisacarmambaram mundamalam priyam samkaram sarvanatham bhajami ॥ 4॥

pracandam prakrstam pragalbham paresam akhandam ajam bhanukotiprakasam ।
trayah sula nirmulanam sulapanim bhaje’ham bhavanipatim bhavagamyam ॥ 5॥

kalatita kalyana kalpantakari sada sajjananandadata purari ।
cidananda samdoha mohapahari prasida prasida prabho manmathari ॥ 6॥

na yavat umanatha padaravindam bhajantiha loke pare va naranam ।
na tavat sukham santi santapanasam prasida prabho sarvabhutadhivasam ॥ 7॥

na janami yogam japam naiva pujam nato’ham sada sarvada sambhu tubhyam ।
jara janma duhkhaugha tatapyamanam prabho pahi apannamamisa sambho ॥ 8॥

rudrastakamidam proktam viprena haratosaye ।
ye pathanti nara bhaktya tesam sambhuh prasidati ॥

॥ iti sri gosvamitulasidasakrtam sri rudrastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *