Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Tulasidasa Rudra Ashtakam Lyrics in Kannada | Lord Shiva Stotram

Tulasidasa Rudra Ashtakam Lyrics in Kannada | Lord Shiva Stotram

59 Views

Tulasi Dasa Rudrashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ( ತುಲಸೀದಾಸ ) ॥

॥ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ನಮಾಮೀಶಮೀಶಾನ ನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ನಿಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ ಚಿದಾಕಾಶಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 1॥

ನಿರಾಕಾರಮೋಂಕಾರಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಗಿರಾ ಜ್ಞಾನ ಗೋತೀತಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಮ್ ।
ಕರಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ ಗುಣಾಗಾರ ಸಂಸಾರಪಾರಂ ನತೋಽಹಮ್ ॥ 2॥

ತುಷಾರಾದ್ರಿ ಸಂಕಾಶ ಗೌರಂ ಗಭೀರಂ ಮನೋಭೂತ ಕೋಟಿಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀ ಶರೀರಮ್ ।
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಲಿ ಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರು ಗಂಗಾ ಲಸದ್ಭಾಲಬಾಲೇನ್ದು ಕಂಠೇ ಭುಜಂಗಾ ॥ 3॥

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಂ ಭ್ರೂ ಸುನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ದಯಾಲಮ್ ।
ಮೃಗಾಧೀಶಚರ್ಮಾಮ್ಬರಂ ಮುಂಡಮಾಲಂ ಪ್ರಿಯಂ ಶಂಕರಂ ಸರ್ವನಾಥಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 4॥

ಪ್ರಚಂಡಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಪರೇಶಂ ಅಖಂಡಂ ಅಜಂ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ತ್ರಯಃ ಶೂಲ ನಿರ್ಮೂಲನಂ ಶೂಲಪಾಣಿಂ ಭಜೇಽಹಂ ಭವಾನೀಪತಿಂ ಭಾವಗಮ್ಯಮ್ ॥ 5॥

ಕಲಾತೀತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾರೀ ಸದಾ ಸಜ್ಜನಾನನ್ದದಾತಾ ಪುರಾರೀ ।
ಚಿದಾನನ್ದ ಸಂದೋಹ ಮೋಹಾಪಹಾರೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಮನ್ಮಥಾರೀ ॥ 6॥

ನ ಯಾವತ್ ಉಮಾನಾಥ ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಭಜನ್ತೀಹ ಲೋಕೇ ಪರೇ ವಾ ನರಾಣಾಮ್ ।
ನ ತಾವತ್ ಸುಖಂ ಶಾನ್ತಿ ಸನ್ತಾಪನಾಶಂ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಮ್ ॥ 7॥

ನ ಜಾನಾಮಿ ಯೋಗಂ ಜಪಂ ನೈವ ಪೂಜಾಂ ನತೋಽಹಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಶಮ್ಭು ತುಭ್ಯಮ್ ।
ಜರಾ ಜನ್ಮ ದುಃಖೌಘ ತಾತಪ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಆಪನ್ನಮಾಮೀಶ ಶಮ್ಭೋ ॥ 8॥

ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಪ್ರೇಣ ಹರತೋಷಯೇ ।
ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ನರಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತೇಷಾಂ ಶಮ್ಭುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋಸ್ವಾಮಿತುಲಸೀದಾಸಕೃತಂ ಶ್ರೀರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *