Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Upashantyashtakam Lyrics in English

upaśāntyaṣṭakam Lyrics in English:

anupasaditasuguroravicaritavedasirsatattvasya ।
kathamupasantih syadbho satatam satsangarahitasya ॥ 1॥

annamayadisu pancasvahammatim yavadesa na jahati ।
tavatkathamupasanteh patram prabhavecchukaditulyo’pi ॥ 2॥

caratamaksasvanam rūpapramukhesu visamavisayesu ।
dosavimarsakasahatimakurvatah syatkatham santih ॥

tattvavabodhamanivarabhūsanahinam yadiyahrdayam syat ।
kathamupasantirvrnuyattam purusam sadaram loke ॥ 4॥

naktandivam paraci pravanasvantasya dehasaktadhiyah ।
kathamupasantih pumsah prabhavedapi kalpakotisataih ॥ 5॥

yogakhyagarudamanupravarena krto na yena radabhangah ।
trsnakrsnabhujangyah kathamupasantirbhavettasya ॥ 6॥

sutagehamitrataruniprabhrtisu yasyasti drdhatarah snehah ।
sa kathamupasantivisayamapi gatham gatumisvarah syadbho ॥ 7॥

santyajati naiva karmanyakhilanyavigitamargena ।
sasikham ca yajnasūtram yah sa katham santibhajanam prabhavet ॥ 8॥

iti srngeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam upasantyastakam sampūrnam ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top