Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Upashantyashtakam in English

Upashantyashtakam Lyrics in English

upaśāntyaṣṭakam Lyrics in English: anupasaditasuguroravicaritavedasirsatattvasya । kathamupasantih syadbho satatam satsangarahitasya ॥ 1॥ annamayadisu pancasvahammatim yavadesa na jahati । tavatkathamupasanteh patram prabhavecchukaditulyo’pi ॥ 2॥ caratamaksasvanam rūpapramukhesu visamavisayesu । dosavimarsakasahatimakurvatah syatkatham santih ॥ tattvavabodhamanivarabhūsanahinam yadiyahrdayam syat । kathamupasantirvrnuyattam purusam sadaram loke ॥ 4॥ naktandivam paraci pravanasvantasya dehasaktadhiyah । kathamupasantih pumsah prabhavedapi kalpakotisataih ॥ 5॥ yogakhyagarudamanupravarena krto na […]

Scroll to top