Ashtaka

Vallabhabhavashtakam Lyrics in English

Sri Vallabhabhava Ashtakam Lyrics in English:

patih sri vallabho’smakam gatih sri vallabhah sada ।
matih sri vallabhe hyastam ratih sri vallabhe’stu me ॥ 1॥

vrttih sri vastvabhiyaiva krtih sri vallabharthini ।
darsanam sri vallabhasya smaranam vallabhaprabhoh ॥ 2॥

tvatprasadasudhaghranam tvaducchistarasagrahah ।
sravanam tvadgunanam hi smaranam tvatpadabjayoh ॥ 3॥

grnanam tanmahitvasya sevanam karayorbhavet ।
tvatsvarupantaro bhogo gamanam tava sannidhau ॥ 4॥

tvadagre sarvada sthanam saṅgastvatsevakaih sada ।
tvadvarta’tirucirnistha bhuyattvadvakyamatraga ॥ 5॥

sraddha tvadekasambadhe visvasastvatpadabjayoh ।
dasyam tvadiyamevastu bhuyattvaccaranasrayah ॥ 6॥

mastake sri vallabhostu hrdi tisthatu vallabhah ।
abhitah sri vallabho’stu sarvam sri vallabho mama ॥ 7॥

namah sri vallabhayaiva dainyam sri vallabhe sada ।
prarthana sri vallabhe’stu tatpadadhinata mama ॥ 8॥

etadastakapathena sri vallabhapadambuje ।
bhavedbhavo vina”yasam bhaktimargavatatmanam ॥ 9॥

iti sri haridasoktam sri vallabhabhavastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment