Ashtaka

Vallabhabhavashtakam Lyrics in Kannada

Sri Vallabhabhava Ashtakam Lyrics in Kannada:

ವಲ್ಲಭಭಾವಾಷ್ಟಕಮ್

ಪತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಗತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಸದಾ ।
ಮತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇ ಹ್ಯಸ್ತಾಂ ರತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಽಸ್ತು ಮೇ ॥ 1॥

ವೃತ್ತಿಃ ಶ್ರೀವಸ್ತ್ವಭೀಯೈವ ಕೃತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾರ್ಥಿನೀ ।
ದರ್ಶನಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಂ ವಲ್ಲಭಪ್ರಭೋಃ ॥ 2॥

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಸುಧಾಘ್ರಾಣಂ ತ್ವದುಚ್ಛಿಷ್ಟರಸಾಗ್ರಹಃ ।
ಶ್ರವಣಂ ತ್ವದ್ಗುಣಾನಾಂ ಹಿ ಸ್ಮರಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಯೋಃ ॥ 3॥

ಗೃಣನಂ ತನ್ಮಹಿತ್ವಸ್ಯ ಸೇವನಂ ಕರಯೋರ್ಭವೇತ್ ।
ತ್ವತ್ಸ್ವರೂಪಾನ್ತರೋ ಭೋಗೋ ಗಮನಂ ತವ ಸನ್ನಿಧೌ ॥ 4॥

ತ್ವದಗ್ರೇ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಥಾನಂ ಸಂಗಸ್ತ್ವತ್ಸೇವಕೈಃ ಸದಾ ।
ತ್ವದ್ವಾರ್ತಾಽತಿರುಚಿರ್ನಿಷ್ಠಾ ಭೂಯಾತ್ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯಮಾತ್ರಗಾ ॥ 5॥

ಶ್ರದ್ಧಾ ತ್ವದೇಕಸಮ್ಬಧೇ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಯೋಃ ।
ದಾಸ್ಯಂ ತ್ವದೀಯಮೇವಾಸ್ತು ಭೂಯಾತ್ತ್ವಚ್ಚರಣಾಶ್ರಯಃ ॥ 6॥

ಮಸ್ತಕೇ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಸ್ತು ಹೃದಿ ತಿಷ್ಠತು ವಲ್ಲಭಃ ।
ಅಭಿತಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋಽಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಮಮ ॥ 7॥

ನಮಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯೈವ ದೈನ್ಯಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇ ಸದಾ ।
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇಽಸ್ತು ತತ್ಪದಾಧೀನತಾ ಮಮ ॥ 8॥

ಏತದಷ್ಟಕಪಾಠೇನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಪದಾಮ್ಬುಜೇ ।
ಭವೇದ್ಭಾವೋ ವಿನಾಽಽಯಾಸಂ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವತಾತ್ಮನಾಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿದಾಸೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಭಾವಾಷ್ಟಕಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment