Ashtaka

Varahinigraha Ashtakam Lyrics in English

Varahinigrahashtakam in English:

sri ganesaya namah ।
devi krodamukhi tvadamghrikamala-dvandvanuraktatmane
mahyam druhyati yo mahesi manasa kayena vaca narah ।
tasyasu tvadayogranisthurahala-ghata-prabhuta-vyatha-
paryasyanmanaso bhavantu vapusah pranah prayanonmukhah ॥ 1॥

devi tvatpadapadmabhaktivibhava-praksinaduskarmani
pradurbhutanrsamsabhavamalinam vrttim vidhatte mayi ।
yo dehi bhuvane tadiyahrdayannirgatvarairlohitaih
sadyah purayase karabja-casakam vamchaphalairmamapi ॥ 2॥

candottunda-vidirnadamstrahrdaya-prodbhinnaraktacchata-
halapana-madattahasa-ninadatopa-pratapotkatam ।
matarmatparipanthinamapahrtaih pranaistvadamghridvayam
dhyanoddamaravairbhavodayavasatsantarpayami ksanat ॥ 3॥

syamam tamarasananamghrinayanam somardhacudam
jagattrana-vyagra-halayudhagramusalam santrasamudravatim ।
ye tvam raktakapalinim haravararohe varahananam
bhavaih sandadhate katham ksanamapi prananti tesam dvisah ॥ 4॥

visvadhisvaravallabhe vijayase ya tvam niyantryatmika
bhutanta purusayusavadhikari pakaprada karmanam ।
tvam yace bhavatim kimapyavitatham yo madvirodhi
janastasyayurmama vamchitavadhi bhavenmatastavaivajñaya ॥ 5॥

matah samyagupasitum jadamatistvam naiva saknomyaham
yadyapyanvita-daisikamghrikamalanukrosapatrasya me ।
jantuh kascana cintayatyakusalam yastasya tadvaisasam
bhuyaddevi virodhino mama ca te sreyah padasaṅginah ॥ 6॥

varahi vyathamana-manasagalatsaukhyam tadasabalim
sidantam yamapakrtadhyavasitam praptakhilotpaditam ।
krandadbandhujanaih kalaṅkitatulam kanthavranodyatkrmi
pasyami pratipaksamasu patitam bhrantam luthantam muhuh ॥ 7॥

varahi tvamasesajantusu punah pranatmika spandase
sakti vyapta-caracara khalu yatastvametadabhyarthaye ।
tvatpadambujasaṅgino mama sakrtpapam cikirsanti ye
tesam ma kuru saṅkarapriyatame dehantaravasthitim ॥ 8॥

॥ iti sri varahinigrahastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment