Ashtaka

Varahinigraha Ashtakam Lyrics in Gujarati

Varahinigrahashtakam in Gujarati:

વારાહીનિગ્રહાષ્ટકમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
દેવિ ક્રોડમુખિ ત્વદંઘ્રિકમલ-દ્વન્દ્વાનુરક્તાત્મને
મહ્યં દ્રુહ્યતિ યો મહેશિ મનસા કાયેન વાચા નરઃ ।
તસ્યાશુ ત્વદયોગ્રનિષ્ઠુરહલા-ઘાત-પ્રભૂત-વ્યથા-
પર્યસ્યન્મનસો ભવન્તુ વપુષઃ પ્રાણાઃ પ્રયાણોન્મુખાઃ ॥ ૧॥

દેવિ ત્વત્પદપદ્મભક્તિવિભવ-પ્રક્ષીણદુષ્કર્મણિ
પ્રાદુર્ભૂતનૃશંસભાવમલિનાં વૃત્તિં વિધત્તે મયિ ।
યો દેહી ભુવને તદીયહૃદયાન્નિર્ગત્વરૈર્લોહિતૈઃ
સદ્યઃ પૂરયસે કરાબ્જ-ચષકં વાંછાફલૈર્મામપિ ॥ ૨॥

ચણ્ડોત્તુણ્ડ-વિદીર્ણદંષ્ટ્રહૃદય-પ્રોદ્ભિન્નરક્તચ્છટા-
હાલાપાન-મદાટ્ટહાસ-નિનદાટોપ-પ્રતાપોત્કટમ્ ।
માતર્મત્પરિપન્થિનામપહૃતૈઃ પ્રાણૈસ્ત્વદંઘ્રિદ્વયં
ધ્યાનોદ્દામરવૈર્ભવોદયવશાત્સન્તર્પયામિ ક્ષણાત્ ॥ ૩॥

શ્યામાં તામરસાનનાંઘ્રિનયનાં સોમાર્ધચૂડાં
જગત્ત્રાણ-વ્યગ્ર-હલાયુધાગ્રમુસલાં સન્ત્રાસમુદ્રાવતીમ્ ।
યે ત્વાં રક્તકપાલિનીં હરવરારોહે વરાહાનનાં
ભાવૈઃ સન્દધતે કથં ક્ષણમપિ પ્રાણન્તિ તેષાં દ્વિષઃ ॥ ૪॥

વિશ્વાધીશ્વરવલ્લભે વિજયસે યા ત્વં નિયન્ત્ર્યાત્મિકા
ભૂતાન્તા પુરુષાયુષાવધિકરી પાકપ્રદા કર્મણામ્ ।
ત્વાં યાચે ભવતીં કિમપ્યવિતથં યો મદ્વિરોધી
જનસ્તસ્યાયુર્મમ વાંછિતાવધિ ભવેન્માતસ્તવૈવાજ્ઞયા ॥ ૫॥

માતઃ સમ્યગુપાસિતું જડમતિસ્ત્વાં નૈવ શક્નોમ્યહં
યદ્યપ્યન્વિત-દૈશિકાંઘ્રિકમલાનુક્રોશપાત્રસ્ય મે ।
જન્તુઃ કશ્ચન ચિન્તયત્યકુશલં યસ્તસ્ય તદ્વૈશસં
ભૂયાદ્દેવિ વિરોધિનો મમ ચ તે શ્રેયઃ પદાસઙ્ગિનઃ ॥ ૬॥

વારાહિ વ્યથમાન-માનસગલત્સૌખ્યં તદાશાબલિં
સીદન્તં યમપાકૃતાધ્યવસિતં પ્રાપ્તાખિલોત્પાદિતમ્ ।
ક્રન્દદ્બન્ધુજનૈઃ કલઙ્કિતતુલં કણ્ઠવ્રણોદ્યત્કૃમિ
પશ્યામિ પ્રતિપક્ષમાશુ પતિતં ભ્રાન્તં લુઠન્તં મુહુઃ ॥ ૭॥

વારાહિ ત્વમશેષજન્તુષુ પુનઃ પ્રાણાત્મિકા સ્પન્દસે
શક્તિ વ્યાપ્ત-ચરાચરા ખલુ યતસ્ત્વામેતદભ્યર્થયે ।
ત્વત્પાદામ્બુજસઙ્ગિનો મમ સકૃત્પાપં ચિકીર્ષન્તિ યે
તેષાં મા કુરુ શઙ્કરપ્રિયતમે દેહાન્તરાવસ્થિતિમ્ ॥ ૮॥

॥ ઇતિ શ્રીવારાહીનિગ્રહાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Add Comment

Click here to post a comment