Ashtaka

Varahinigraha Ashtakam Lyrics in Punjabi

Varahinigrahashtakam in Punjabi:

ਵਾਰਾਹੀਨਿਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਦੇਵਿ ਕ੍ਰੋਡਮੁਖਿ ਤ੍ਵਦਂਘ੍ਰਿਕਮਲ-ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਨੁਰਕ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ
ਮਹ੍ਯਂ ਦ੍ਰੁਹ੍ਯਤਿ ਯੋ ਮਹੇਸ਼ਿ ਮਨਸਾ ਕਾਯੇਨ ਵਾਚਾ ਨਰਃ ।
ਤਸ੍ਯਾਸ਼ੁ ਤ੍ਵਦਯੋਗ੍ਰਨਿਸ਼੍ਠੁਰਹਲਾ-ਘਾਤ-ਪ੍ਰਭੂਤ-ਵ੍ਯਥਾ-
ਪਰ੍ਯਸ੍ਯਨ੍ਮਨਸੋ ਭਵਨ੍ਤੁ ਵਪੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਣਾਃ ਪ੍ਰਯਾਣੋਨ੍ਮੁਖਾਃ ॥ ੧॥

ਦੇਵਿ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਪਦ੍ਮਭਕ੍ਤਿਵਿਭਵ-ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ੀਣਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ਮਣਿ
ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਨਸ਼ਂਸਭਾਵਮਲਿਨਾਂ ਵਤ੍ਤਿਂ ਵਿਧਤ੍ਤੇ ਮਯਿ ।
ਯੋ ਦੇਹੀ ਭੁਵਨੇ ਤਦੀਯਹਦਯਾਨ੍ਨਿਰ੍ਗਤ੍ਵਰੈਰ੍ਲੋਹਿਤੈਃ
ਸਦ੍ਯਃ ਪੂਰਯਸੇ ਕਰਾਬ੍ਜ-ਚਸ਼ਕਂ ਵਾਂਛਾਫਲੈਰ੍ਮਾਮਪਿ ॥ ੨॥

ਚਣ੍ਡੋਤ੍ਤੁਣ੍ਡ-ਵਿਦੀਰ੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਹਦਯ-ਪ੍ਰੋਦ੍ਭਿਨ੍ਨਰਕ੍ਤਚ੍ਛਟਾ-
ਹਾਲਾਪਾਨ-ਮਦਾਟ੍ਟਹਾਸ-ਨਿਨਦਾਟੋਪ-ਪ੍ਰਤਾਪੋਤ੍ਕਟਮ੍ ।
ਮਾਤਰ੍ਮਤ੍ਪਰਿਪਨ੍ਥਿਨਾਮਪਹਤੈਃ ਪ੍ਰਾਣੈਸ੍ਤ੍ਵਦਂਘ੍ਰਿਦ੍ਵਯਂ
ਧ੍ਯਾਨੋਦ੍ਦਾਮਰਵੈਰ੍ਭਵੋਦਯਵਸ਼ਾਤ੍ਸਨ੍ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥ ੩॥

ਸ਼੍ਯਾਮਾਂ ਤਾਮਰਸਾਨਨਾਂਘ੍ਰਿਨਯਨਾਂ ਸੋਮਾਰ੍ਧਚੂਡਾਂ
ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਣ-ਵ੍ਯਗ੍ਰ-ਹਲਾਯੁਧਾਗ੍ਰਮੁਸਲਾਂ ਸਨ੍ਤ੍ਰਾਸਮੁਦ੍ਰਾਵਤੀਮ੍ ।
ਯੇ ਤ੍ਵਾਂ ਰਕ੍ਤਕਪਾਲਿਨੀਂ ਹਰਵਰਾਰੋਹੇ ਵਰਾਹਾਨਨਾਂ
ਭਾਵੈਃ ਸਨ੍ਦਧਤੇ ਕਥਂ ਕ੍ਸ਼ਣਮਪਿ ਪ੍ਰਾਣਨ੍ਤਿ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਵਿਸ਼ਃ ॥ ੪॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਧੀਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭੇ ਵਿਜਯਸੇ ਯਾ ਤ੍ਵਂ ਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾ
ਭੂਤਾਨ੍ਤਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯੁਸ਼ਾਵਧਿਕਰੀ ਪਾਕਪ੍ਰਦਾ ਕਰ੍ਮਣਾਮ੍ ।
ਤ੍ਵਾਂ ਯਾਚੇ ਭਵਤੀਂ ਕਿਮਪ੍ਯਵਿਤਥਂ ਯੋ ਮਦ੍ਵਿਰੋਧੀ
ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਯਾਯੁਰ੍ਮਮ ਵਾਂਛਿਤਾਵਧਿ ਭਵੇਨ੍ਮਾਤਸ੍ਤਵੈਵਾਜ੍ਞਯਾ ॥ ੫॥

ਮਾਤਃ ਸਮ੍ਯਗੁਪਾਸਿਤੁਂ ਜਡਮਤਿਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨੈਵ ਸ਼ਕ੍ਨੋਮ੍ਯਹਂ
ਯਦ੍ਯਪ੍ਯਨ੍ਵਿਤ-ਦੈਸ਼ਿਕਾਂਘ੍ਰਿਕਮਲਾਨੁਕ੍ਰੋਸ਼ਪਾਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮੇ ।
ਜਨ੍ਤੁਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਚਿਨ੍ਤਯਤ੍ਯਕੁਸ਼ਲਂ ਯਸ੍ਤਸ੍ਯ ਤਦ੍ਵੈਸ਼ਸਂ
ਭੂਯਾਦ੍ਦੇਵਿ ਵਿਰੋਧਿਨੋ ਮਮ ਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪਦਾਸਙ੍ਗਿਨਃ ॥ ੬॥

ਵਾਰਾਹਿ ਵ੍ਯਥਮਾਨ-ਮਾਨਸਗਲਤ੍ਸੌਖ੍ਯਂ ਤਦਾਸ਼ਾਬਲਿਂ
ਸੀਦਨ੍ਤਂ ਯਮਪਾਕਤਾਧ੍ਯਵਸਿਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਖਿਲੋਤ੍ਪਾਦਿਤਮ੍ ।
ਕ੍ਰਨ੍ਦਦ੍ਬਨ੍ਧੁਜਨੈਃ ਕਲਙ੍ਕਿਤਤੁਲਂ ਕਣ੍ਠਵ੍ਰਣੋਦ੍ਯਤ੍ਕਮਿ
ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਪ੍ਰਤਿਪਕ੍ਸ਼ਮਾਸ਼ੁ ਪਤਿਤਂ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਲੁਠਨ੍ਤਂ ਮੁਹੁਃ ॥ ੭॥

ਵਾਰਾਹਿ ਤ੍ਵਮਸ਼ੇਸ਼ਜਨ੍ਤੁਸ਼ੁ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰਾਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ੍ਪਨ੍ਦਸੇ
ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤ-ਚਰਾਚਰਾ ਖਲੁ ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਾਮੇਤਦਭ੍ਯਰ੍ਥਯੇ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਸਙ੍ਗਿਨੋ ਮਮ ਸਕਤ੍ਪਾਪਂ ਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਨ੍ਤਿ ਯੇ
ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਾ ਕੁਰੁ ਸ਼ਙ੍ਕਰਪ੍ਰਿਯਤਮੇ ਦੇਹਾਨ੍ਤਰਾਵਸ੍ਥਿਤਿਮ੍ ॥ ੮॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਾਰਾਹੀਨਿਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment