Ashtaka Ganesh Stotram

Vighnanivarakam Siddhivinayaka Astotram Lyrics in English

Vighnanivarakam Siddhivinayaka Astotram is a mantra for Lord Ganesha who is also Siddhi Vinayaka.

Vighna Nivaraka Siddhi Vinayaka Stotram in English:

॥ sri siddhivinayaka stotram ॥
sri ganesaya namah ||

vighnesa vighnacayakhandananamadheya sri sankaratmaja suradhipavandyapada ।
durgamahavrataphalakhilamangalatman vighnam mamapahara siddhivinayaka tvam || 1 ||

satpadmaragamanivarnasarirakantih srisiddhibuddhiparicarcitakunkumasrih ।
daksastane valayitatimanojnasundo vighnam mamapahara siddhivinayaka tvam || 2 ||

pasankusabjaparasumsca dadhaccaturbhirdorbhisca sonakusumasragumangajatah ।
sindurasobhitalalaṭavidhuprakaso vighnam mamapahara siddhivinayaka tvam || 3 ||

karyesu vighnacayabhitavirancimukhyaih sampujitah suravarairapi modakadyaih ।
sarvesu ca prathamameva suresu pujyo vighnam mamapahara siddhivinayaka tvam || 4 ||

sighrancanaskhalanatungaravordhvakanṭhasthulondurudravanahasitadevasanghah ।
surpasrutisca prthuvartulatungatundo vighnam mamapahara siddhivinayaka tvam || 5 ||

yajnopavitapadalambhitanagarajo masadipunyadadrsikrtarksarajah ।
bhaktabhayaprada dayalaya vighnaraja vighnam mamapahara siddhivinayaka tvam || 6 ||

sadratnasaratatirajitasatkiriṭah kausumbhacaruvasanadvaya urjitasrih ।
sarvatramangalakarasmaranapratapo vighnam mamapahara siddhivinayaka tvam || 7 ||

devantakadyasurabhitasurartiharta vijnanabodhenavarena tamopaharta ।
ananditatribhuvanesu kumarabandho vighnam mamapahara siddhivinayaka tvam || 8 ||

iti maudgaloktam vighnanivarakam siddhivinayakastotram sampurnam ||

Also Read:

Sri Ganesh Stotram – Sri Siddhi Vinayaka Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment