Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Gujarati

Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Gujarati

109 Views

Vireshvarabhilash Ashtakam Lyrics in Gujarati:

॥ વીરેશ્વરાભિલાષાષ્ટકમ્ અથવા વિશ્વેશ્વરસ્તોત્રમ્ ॥

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

વિશ્વાનર ઉવાચ ।
એકં બ્રહ્મૈવાદ્વિતીયં સમસ્તં સત્યં સત્યં નેહ નાનાઽસ્તિ કિં તુ ।
એકો રુદ્રો ન દ્વિતીયોઽવતસ્થે તસ્માદેકં તત્ત્વાં પ્રપદ્યે મહેશમ્ ॥ ૧॥

એકઃ કર્તા ત્વં હિ સર્વસ્ય શમ્ભો નાનારૂપેષ્વેકરૂપોઽપ્યરૂપઃ ।
યદ્વત્પ્રત્યગ્ધર્મ એકોઽપ્યનેકસ્તસ્માન્નાન્યં ત્વાં વિનેશં પ્રપદ્યે ॥ ૨॥

રજ્જૌ સર્પઃ શુક્તિકાયાં ચ રૌપ્યં નૈરઃ પૂરસ્તન્મૃગાખ્યે મરીચૌ ।
યદ્યત્તદ્વદ્વિષ્વગેષઃ પ્રપઞ્ચો યસ્મિન્ જ્ઞાતે ત્વાં પ્રપદ્યે મહેશમ્ ॥ ૩॥

તોયે શૈત્યં દાહકત્વં ચ વહ્નૌ તાપો ભાનૌ શીતભાનૌ પ્રસાદઃ ।
પુષ્પે ગન્ધો દુગ્ધમધ્યેઽપિ સર્પિર્યત્તચ્છમ્ભો ત્વં તતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ॥ ૪॥

શબ્દં ગૃહ્ણાસ્યશ્રવાસ્ત્વં હિ જિઘ્રેરઘ્રાણસ્ત્વં વ્યઙ્ઘ્રિરાયાસિ દૂરાત્ ।
વ્યક્ષઃ પશ્યેસ્ત્વં રસજ્ઞોઽપ્યજિહ્વઃ કસ્ત્વાં સમ્યગ્વેત્ત્યતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ॥ ૫॥

નો વેદસ્ત્વામીશ સાક્ષાદ્વિવેદો નો વા વિષ્ણુર્નો વિધાતાઽખિલસ્ય ।
નો યોગીન્દ્રા નેન્દ્રમુખ્યાશ્ચ દેવા ભક્તો વેદસ્ત્વામતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ॥ ૬॥

નો તે ગોત્રં નાપિ જન્માપિ નાખ્યા નો વા રૂપં નૈવ શીલં ન તેજઃ ।
ઇત્થં ભૂતોઽપીશ્વરસ્ત્વં ત્રિલોક્યાઃ સર્વાન્કામાન્પૂરયેસ્ત્વં ભજે ત્વામ્ ॥ ૭॥

ત્વત્તત્સર્વં ત્વં હિ સર્વં સ્મરારે ત્વં ગૌરીશસ્ત્વં ચ નગ્નોઽતિશાન્તઃ ।
ત્વં વૈ વૃદ્ધસ્ત્વં યુવા ત્વં ચ બાલસ્તત્કિં યત્ત્વં નાસ્યતસ્ત્વાં નતોઽહમ્ ॥ ૮॥

સ્તુત્વેતિ ભૂમૌ નિપપાત વિપ્રઃ સ દણ્ડવદ્યાવદતીવ હૃષ્ટઃ ।
તાવત્સ બાલોઽખિલવૃદ્ધવૃદ્ધઃ પ્રોવાચ ભૂદેવ વરં વૃણીહિ ॥

તત ઉત્થાય હૃષ્ટાત્મા મુનિર્વિશ્વાનરઃ કૃતી ।
પ્રત્યબ્રવીત્કિમજ્ઞાતં સર્વજ્ઞસ્ય તવ પ્રભો ॥

સર્વાન્તરાત્મા ભગવાન્સર્વઃ સર્વપ્રદો ભવાન્ ।
યાત્રાપ્રતિનિયુક્તે માં કિમીશો દૈન્યકારિણીમ્ ।
ઇતિ શ્રુત્વા વચસ્તસ્ય દેવો વિશ્વાનરસ્ય હ ।
શુચિઃ શુચિવ્રતસ્યાથ શુચિસ્મિત્વાબ્રવીચ્છિશુઃ ॥

બાલ ઉવાચ ।
ત્વયા શુચે શુચિષ્મત્યાં યોઽભિલાષઃ કૃતો હૃદિ ।
અચિરેણૈવ કાલેન સ ભવિષ્યત્યસંશયઃ ॥

તવ પુત્રત્વમેષ્યામિ શુચિષ્મત્યાં મહામતે ।
ખ્યાતો ગૃહપતિર્નામ્ના શુચિઃ સર્વામરપ્રિયઃ ॥

અભિલાષાષ્ટકં પુણ્યં સ્તોત્રમેતત્ત્વયેરિતમ્ ।
અબ્દં ત્રિકાલપઠનાત્કામદં શિવસન્નિધૌ ॥

એતત્સ્તોત્રસ્ય પઠનં પુત્રપૌત્રધનપ્રદમ્ ।
સર્વશાન્તિકરં ચાપિ સર્વાપત્પરિનાશનમ્ ॥

સ્વર્ગાપવર્ગસમ્પત્તિકારકં નાત્ર સંશયઃ ।
પ્રાતરુત્થાય સુસ્નાતો લિઙ્ગમભ્યર્ચ્ય શામ્ભવમ્ ॥

વર્ષં જપમિદં સ્તોત્રમપુત્રઃ પુત્રવાન્ભવેત્ ।
વૈશાખે કાર્તિકે માઘે વિશેષનિયમૈર્યુતઃ ॥

યઃ પઠેત્સ્નાનસમયે લભતે સકલં ફલમ્ ।
કાર્તિકસ્ય તુ માસસ્ય પ્રસાદાદહમવ્યયઃ ॥

તવ પુત્રત્વમેષ્યામિ યસ્ત્વન્યસ્તત્પઠિષ્યતિ ।
અભિલાષાષ્ટકમિદં ન દેયં યસ્ય કસ્યચિત્ ॥

ગોપનીયં પ્રયત્નેન મહાવન્ધ્યાપ્રસૂતિકૃત્ ।
સ્ત્રિયા વા પુરુષેણાપિ નિયમાલ્લિઙ્ગસન્નિધૌ ॥

અબ્દં જપમિદં સ્તોત્રં પુત્રદં નાત્ર સંશયઃ ।
ઇત્યુક્ત્વાન્તર્દધે બાલઃ સોપિ વિપ્રો ગૃહં ગતઃ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસ્કન્દપુરાણે કાશીખણ્ડે વીરેશ્વરસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *