Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Vishvanatha Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Vishvanatha Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

126 Views

ವಿಶ್ವನಾಥಾ ಅಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ಗಙ್ಗಾತರಙ್ಗರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪಂ ಗೌರೀನಿರನ್ತರ ವಿಭೂಷಿತವಾಮಭಾಗಮ್ |
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಮನಙ್ಗಮದಾಪಹಾರಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೧||

ವಾಚಾಮಗೋಚರಮನೇಕಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ವಾಗೀಶವಿಷ್ಣು ಸುರಸೇವಿತಪಾದಪೀಠಮ್ |
ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಳತ್ರವನ್ತಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೨||

ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಙ್ಗಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಧರಂ ಜಟಿಲಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್ |
ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಭಯವರಪ್ರದಶೂಲಪಾಣಿಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೩||

ಶೀತಾಂಶುಶೋಭಿತ ಕಿರೀಟವಿರಾಜಮಾನಂ ಭಾಲೇಕ್ಷಣಾನಲವಿಶೋಷಿತಪಞ್ಚಬಾಣಮ್ |
ನಾಗಾಧಿಪಾರಚಿತ ಭಾಸುರಕರ್ಣಪೂರಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೪||

ಪಞ್ಚಾನನಂ ದುರಿತಮತ್ತಮತಙ್ಗಜಾನಾಂ ನಾಗಾನ್ತಕಂ ದನುಜಪುಙ್ಗವಪನ್ನಗಾನಾಮ್ |
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣಶೋಕಜರಾಟವೀನಾಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೫||

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯಮಾನನ್ದಕನ್ದಮಪರಾಜಿತಮಪ್ರಮೇಯಮ್ |
ನಾಗಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲನಿಷ್ಕಲಮಾತ್ಮರೂಪಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೬||

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಸ್ಯ ನಿನ್ದಾಂ ಪಾಪೇ ಮತಿಂ ಚ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಃ ಸಮಾಧೌ|
ಆದಾಯ ಹೃತ್ಕಮಲಮಧ್ಯಗತಂ ಪರೇಶಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೭||

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗವೈರಾಗ್ಯಶಾನ್ತಿನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಮ್ |
ಮಾಧುರ್ಯಧೈರ್ಯಸುಭಗಂ ಗರಳಾಭಿರಾಮಂ ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ||೮||

ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇಃ ಸ್ತವನಂ ಶಿವಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೇ ಮನುಷ್ಯಃ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲಸೌಖ್ಯಮನನ್ತಕೀರ್ತಿಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇಹವಿಲಯೇ ಲಭತೇ ಚ ಮೋಕ್ಷಮ್ ||೯||

ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||೧೦||

ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಕೃತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *