Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamuna Ashtapadi Lyrics in English | River Yamunashtaka

Yamuna Ashtapadi Lyrics in English | River Yamunashtaka

151 Views

Yamunashtapadi Lyrics in English:

namo devi yamune namo devi yamune
hara krsnamilanantarayam ।
nijanathamargadayini kumari-
kamapurike kuru bhaktirayam ॥ dhru0॥

madhapakulakalitakamalivalivyapadesa-
dharitasrikrsnayutabhaktahrdaye ।
satatamatisayitaharibhavana-
jatatatsarupyagaditahrdaye ॥ 1॥

nijakulabhavavividhatarukusuma-
yutanirasobhaya vilasadalivrnde ।
smarayasi gopivrndapujita-
sarasamisavapuranandakande ॥ 2॥

upari baladamalakamalaruna-
dyutirenuparimalitajalabharenamuna ।
vrajayuvatikucakumbhakunkumaruna-
murah smarayami marapituradhuna ॥ 3॥

adhirajani harivihrtimiksitum
kuvalayabhidhasubhaganayananyusati tanuse ।
nayanayugamalpamiti bahutarani
ca tani rasikatanidhitaya kuruse ॥ 4॥

rajanijagarajanitaragaranjita-
nayanapankajairahani harimiksase ।
makarandarabharamisenanandapurita
satatamiha harsasru muncase ॥ 5॥

taṭagatanekasukasarikamuni-
ganastutavividhagunasidhusagare ।
sangata satatamiha bhaktajana-
tapahrdi rajase rasarasasagare ॥ 6॥

ratibharasramajaloditakamala-
parimalavrajayuvatimode ।
taṭankacalanasunirastasangita-
yutamadamuditamadhupakrtavinode ॥ 7॥

nijavrajajanavanattagovarddhane
radhikahrdayagatahrdayakamale ।
ratimatisayitarasaviṭhṭhalasyasu
kuru venuninadahvanasarale ॥ 8॥

slokau ।
vrajaparivrḍhavallabhe kada tva-
ccaranasaroruhamiksanaspadam me ।
tava taṭagatavalukah kadaham
sakalanijankagata muda karisye ॥ 1॥

vrndavane carubrhadvane ma-
nmanoratham puraya surasute ।
drggocarah krsnavihara eva
sthitistvadiye taṭa eva bhuyat ॥ 2॥

iti sriviṭhṭhalesvaraviracita yamunasṭapadi samapta ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *