Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamuna Ashtapadi Lyrics in Hindi | River Yamunashtaka

Yamuna Ashtapadi Lyrics in Hindi | River Yamunashtaka

85 Views

Yamunashtapadi Lyrics in Hindi:

यमुनाष्टपदी

नमो देवि यमुने नमो देवि यमुने
हर कृष्णमिलनान्तरायम् ।
निजनाथमार्गदायिनि कुमारी-
कामपूरिके कुरु भक्तिरायम् ॥ ध्रु०॥

मधपकुलकलितकमलीवलीव्यपदेश-
धारितश्रीकृष्णयुतभक्तहृदये ।
सततमतिशयितहरिभावना-
जाततत्सारूप्यगदितहृदये ॥ १॥

निजकूलभवविविधतरुकुसुम-
युतनीरशोभया विलसदलिवृन्दे ।
स्मारयसि गोपीवृन्दपूजित-
सरसमीशवपुरानन्दकन्दे ॥ २॥

उपरि बलदमलकमलारुण-
द्युतिरेणुपरिमलितजलभरेणामुना ।
व्रजयुवतिकुचकुम्भकुङ्कुमारुण-
मुरः स्मारयामि मारपितुरधुना ॥ ३॥

अधिरजनि हरिविहृतिमीक्षितुं
कुवलयाभिधसुभगनयनान्युशति तनुषे ।
नयनयुगमल्पमिति बहुतराणि
च तानि रसिकतानिधितया कुरुषे ॥ ४॥

रजनिजागरजनितरागरञ्जित-
नयनपङ्कजैरहनि हरिमीक्षसे ।
मकरन्दरभरमिषेणानन्दपूरिता
सततमिह हर्षाश्रु मुञ्चसे ॥ ५॥

तटगतानेकशुकसारिकामुनि-
गणस्तुतविविधगुणसीधुसागरे ।
सङ्गता सततमिह भक्तजन-
तापहृदि राजसे रासरससागरे ॥ ६॥

रतिभरश्रमजलोदितकमल-
परिमलव्रजयुवतिमोदे ।
ताटङ्कचलनसुनिरस्तसङ्गीत-
युतमदमुदितमधुपकृतविनोदे ॥ ७॥

निजव्रजजनावनात्तगोवर्द्धने
राधिकाहृदयगतहृदयकमले ।
रतिमतिशयितरसविठ्ठलस्याशु
कुरु वेणुनिनदाह्वानसरले ॥ ८॥

श्लोकौ ।
व्रजपरिवृढवल्लभे कदा त्व-
च्चरणसरोरुहमीक्षणास्पदं मे ।
तव तटगतवालुकाः कदाहं
सकलनिजाङ्कगता मुदा करिष्ये ॥ १॥

वृन्दावने चारुबृहद्वने म-
न्मनोरथं पूरय सूरसूते ।
दृग्गोचरः कृष्णविहार एव
स्थितिस्त्वदीये तट एव भूयात् ॥ २॥

इति श्रीविठ्ठलेश्वरविरचिता यमुनाष्टपदी सामाप्त ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *