Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 3 Lyrics in English | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 3 Lyrics in English | River Yamunashtaka

46 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 3 Lyrics in English:

॥ srigopijanavallabhaya namah॥

namami yamunamaham sakalasiddhihetum muda
muraripadapankajasphuradamandarenutkatam ।
tatasthanavakananaprakatamodapuspambuna
surasurasupujitasmarapituh sriyam bibhratim ॥ 1॥

kalindagirimastake patadamandapurojjvala
vilasagamanollasatprakataganḍasailonnata ।
saghosagatidantura samadhiruḍhadolottama
mukundarativardhini jayati padmabandhoh suta ॥ 2॥

bhuvam bhuvanapavanimadhigatamanekasvanaih
priyabhiriva sevitam sukamayurahamsadibhih ।
tarangabhujakankanaprakatamuktikavaluka
nitambatatasundarim namata krsnaturyapriyam ॥ 3॥

anantaguna bhusite sivavirancidevastute
ghanaghananibhe sada dhruvaparasarabhistade ।
visuddhamathuratate sakalagopagopivrte
krpajaladhisamsrite mama manassukham bhavaya ॥ 4॥

yaya caranapadmaja muraripoh priyambhavuka
samagamanato’bhavat sakalasiddhida sevatam ।
taya sadrsatamiyatkamalaja sapatniva ya-
ddharipriyakalindaya manasi me sada sthiyatam ॥ 5॥

namo’stu yamune sada tava caritramatyadbhutam
na jatu yamayatana bhavati te payah panatah ।
yamo’pi bhaginisutankathamu hanti dustanapi
priyo bhavati sevanattava hareryatha gopikah ॥ 6॥

mama’stu tava sannidhau tanunavatvametavata
na durlabhatama ratirmuraripau mukundapriye ।
ato’stu tava lalana suradhuni param sangama-
ttavaiva bhuvi kirtita na tu kadapi pustisthitaih ॥ 7॥

stutim tava karoti kah kamalajasapatnipriye
hareryadanusevaya bhavati saukhyamamoksatah ।
iyam tava katha’dhika sakalagopikasangamah ।
smarasramajalanubhih sakalagatrajaih sangamah ॥ 8॥

tava’stakamidam muda pathati surasute sada
samastaduritaksayo bhavati vai mukunde ratih ।
taya sakalasiddhayo muraripusca santusyati
svabhavavijayo bhavedvadati vallabhah srihareh ॥ 9॥

iti srivallabhacaryaviracitam sriyamunastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *