Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 8 Lyrics in English | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 8 Lyrics in English | River Yamunashtaka

104 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 8 Lyrics in English:

sriyamunastakam 8
vrajadhiraja nandanambudabha gatra vandana
nulepa gandha vahinim bhavabdhi bija dahinim ।
jagattraye yasasvinim lasatsudhi payasvinim
bhaje kalindanandinim durantamohamanjarim ॥1॥

rasaika sima radhika padabja bhakti sadhikam
tadanga raga pinjara prabhata punja manjulam ।
svarocisati manjulam krtajanadhiganjanam
bhaje kalindanandinim durantamohamanjarim ॥2॥

vrajendra sunu radhika hrdi prapurna manayo
rmaha rasabdhi purayorivatitivra vegatah ।
bahih samucchalan nava pravaha rupinimaham
bhaje kalindanandinim durantamohamanjarim ॥3॥

vicitra ratna baddha sattata dvaya sriyojjvalam
vicitra hamsa sarasady ananta paksi sankulam ।
vicitra haima mekhalam krtatidina palanam
bhaje kalindanandinim durantamohamanjarim ॥4॥

vahantikam priyam harermaha krpa svarupinim
visuddha bhaktimujjvalam pare rasatmikam viduh ।
sudha srutim tvalaukikim paresa varna rupinim
bhaje kalindanandinim durantamohamanjarim ॥5॥

surendra vrnda vandyaya rasadadhisthate vane
sadopalabdhi madhavadbhutauka sadrasonmadam ।
ativa vihvalamivoccalattaranga dorlatam
bhaje kalindanandinim durantamohamanjarim ॥6॥

praphulla pankajananam lasan navotpaleksanam
rathanga nama yugmaka stanimudara hamsakam ।
nitamba caru rodhasam hareh priyam rasojjvalam
bhaje kalindanandinim durantamohamanjarim ॥7॥

samasta veda mastakairagamya vaibhavam sada
maha munindra naradadibhih sadaiva bhavitam ।
atulya pamarairapi sritam pumartha saradam
bhaje kalindanandinim durantamohamanjarim ॥8॥

ya etadastakam budhastrikalamadritah pathet
kalinda nandinim hrda vicintya visva vanditam ।
ihaiva radhika pateh padabja bhaktimuttamam
avapya sa dhruvam bhavetparatra tustayanugah ॥

iti srimaddhita harivamsa candra gosvamina viracitam
yamunastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *