Ashtaka

Yamunashtakam 9 Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 9 Lyrics in Gujarati:

શ્રીયમુનાષ્ટકમ્ ૯
માતર્દેવિ કલિન્દભૂધરસુતે નીલામ્બુજશ્યામલ
સ્નિગ્ધોદ્યદ્વિમલોર્મિતાણ્ડવધરે તુભ્યં નમસ્કુર્મહે ।
ત્વં તુર્યાપ્યસિ યત્પ્રિયા મુરરિપોસ્તદ્બાલ્યતારુણ્યયો-
ર્લીલાનામવધાયિકાન્યમહિષીવૃન્દેષુ વન્દ્યાધિકમ્ ॥૧॥

લોકાન્યાન્કલિકાલકીલિતમહાદુષ્કર્મકૂટાઙ્કિતાન્-
નેનિક્તે દિવમુત્પતિષ્યતિ હિ સા ગીર્વાણકૂલઙ્કષા ।
તન્માતસ્ત્વયિ સંસૃતિપ્રસૃમરક્લેશાભિભૂતં મનઃ
સ્વર્નિઃશ્રેણિમુપેતુમર્કતનયે શ્રદ્ધાં નિબધ્નાતિ નઃ ॥૨॥

સોન્નાદં નિપતન્કલિન્દશિખરપ્રોત્તુઙ્ગશૃઙ્ગાન્તરા-
દ્ગચ્છન્પ્રાચ્યમપનિધિં જનનિ સદ્વારાં પ્રવાહસ્તવ ।
મધ્યેમાર્ગમવાપ્તભૂરિવિષયાંસ્તત્કાલમુન્માર્જયન્
દિશ્યાન્નઃ શ્રિયમુદ્ધુરાં મરકતશ્યામાભિરામદ્યુતિઃ ॥૩॥

શય્યોત્થાયમજસ્રમાત્મસદનાત્ત્વાં વીક્ષ્ય લક્ષ્યાં ક્ષણાન્-
માતઃ પ્રાતરપોહયામિ વિતતં દુષ્પાતકવ્રાતકમ્ ।
સન્ધીભૂય સમૂલકાષમખિલં સઙ્કષ્ય સત્કર્મણાં
કાણ્ડં દ્રાગ્ અપવર્ગમાર્ગગમને યેનાર્ગલીભૂયતે ॥૪॥

નાવાસં દ્યુસદાં ન પન્નગપુરં નાન્યાશ્ચ ભોગસ્થલીઃ
શ્લાઘેઽહં પરમત્ર કિં તુ વિપુલાઃ શ્રીભારતીયા ભુવઃ ।
સ્વેચ્છાધાવદુદગ્રદુષ્કલિકરિક્રીડાકૃપાણાયિતા
યાસ્વેતાસ્તવ વારિણાં રવિસુતે ચઞ્ચ્વન્તિ વીચિચ્છટાઃ ॥૫॥

ત્વત્કૂલે નિવસન્વસન્ન વૃજિનવ્યૂહોઽભિપુણ્વન્મુહુઃ
પાર્યપાયમપાયવારિ મધુરં વારિ ગ્રહેશાત્મજે ।
દૂરીકૃત્ય ઋણચયં સફલયન્જન્માત્મનો નિર્ભરા
નન્દાસ્વાદનતત્પરો ગમયિતા કાલં કદાયં જનઃ ॥૬॥

નો તત્ત્વાવગમસ્પૃહા ન વિપુલાયાસઃ સતાં સઙ્ગતૌ
નો તત્તન્નિગમાગમોક્તવિવિધાનુષ્ઠાનનિષ્ઠાપિ ચ ।
યેષાં તેઽપિ જનાઃ પતઙ્ગતનયે ભિત્ત્વા પિતુર્મણ્ડલં
સોદર્યં ચ વધીર્ય તે સુકૃતિનો બ્રહ્માત્મતાં બિભ્રતિ ॥૭॥

વક્તું તે મહિમાનમસ્મિ ન વિભુર્લોકે વિકુણ્ઠોઽપ્યલં
કંસારાતિકુટુમ્બિનિ પ્રકટયત્પ્રીતિં પરં કુણ્ઠિતામ્ ।
યદ્વેદૈરપિ મૃગ્યમાણમનિશં તદ્બ્રહ્મ માતર્યત-
સ્ત્વત્કૂલસ્થનિકુઞ્જમઞ્જુવલયક્રોડેષુ વિક્રીડતિ ॥૮॥

ઇતિ શ્રીયમુનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment