Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 9 Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 9 Lyrics in Punjabi | River Yamunashtaka

121 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 9 Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੯
ਮਾਤਰ੍ਦੇਵਿ ਕਲਿਨ੍ਦਭੂਧਰਸੁਤੇ ਨੀਲਾਮ੍ਬੁਜਸ਼੍ਯਾਮਲ
ਸ੍ਨਿਗ੍ਧੋਦ੍ਯਦ੍ਵਿਮਲੋਰ੍ਮਿਤਾਣ੍ਡਵਧਰੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ਮਹੇ ।
ਤ੍ਵਂ ਤੁਰ੍ਯਾਪ੍ਯਸਿ ਯਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾ ਮੁਰਰਿਪੋਸ੍ਤਦ੍ਬਾਲ੍ਯਤਾਰੁਣ੍ਯਯੋ-
ਰ੍ਲੀਲਾਨਾਮਵਧਾਯਿਕਾਨ੍ਯਮਹਿਸ਼ੀਵਨ੍ਦੇਸ਼ੁ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਧਿਕਮ੍ ॥੧॥

ਲੋਕਾਨ੍ਯਾਨ੍ਕਲਿਕਾਲਕੀਲਿਤਮਹਾਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ਮਕੂਟਾਙ੍ਕਿਤਾਨ੍-
ਨੇਨਿਕ੍ਤੇ ਦਿਵਮੁਤ੍ਪਤਿਸ਼੍ਯਤਿ ਹਿ ਸਾ ਗੀਰ੍ਵਾਣਕੂਲਙ੍ਕਸ਼ਾ ।
ਤਨ੍ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਸਂਸਤਿਪ੍ਰਸਮਰਕ੍ਲੇਸ਼ਾਭਿਭੂਤਂ ਮਨਃ
ਸ੍ਵਰ੍ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਣਿਮੁਪੇਤੁਮਰ੍ਕਤਨਯੇ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਂ ਨਿਬਧ੍ਨਾਤਿ ਨਃ ॥੨॥

ਸੋਨ੍ਨਾਦਂ ਨਿਪਤਨ੍ਕਲਿਨ੍ਦਸ਼ਿਖਰਪ੍ਰੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਸ਼ਙ੍ਗਾਨ੍ਤਰਾ-
ਦ੍ਗਚ੍ਛਨ੍ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਮਪਨਿਧਿਂ ਜਨਨਿ ਸਦ੍ਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹਸ੍ਤਵ ।
ਮਧ੍ਯੇਮਾਰ੍ਗਮਵਾਪ੍ਤਭੂਰਿਵਿਸ਼ਯਾਂਸ੍ਤਤ੍ਕਾਲਮੁਨ੍ਮਾਰ੍ਜਯਨ੍
ਦਿਸ਼੍ਯਾਨ੍ਨਃ ਸ਼੍ਰਿਯਮੁਦ੍ਧੁਰਾਂ ਮਰਕਤਸ਼੍ਯਾਮਾਭਿਰਾਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥੩॥

ਸ਼ਯ੍ਯੋਤ੍ਥਾਯਮਜਸ੍ਰਮਾਤ੍ਮਸਦਨਾਤ੍ਤ੍ਵਾਂ ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਂ ਕ੍ਸ਼ਣਾਨ੍-
ਮਾਤਃ ਪ੍ਰਾਤਰਪੋਹਯਾਮਿ ਵਿਤਤਂ ਦੁਸ਼੍ਪਾਤਕਵ੍ਰਾਤਕਮ੍ ।
ਸਨ੍ਧੀਭੂਯ ਸਮੂਲਕਾਸ਼ਮਖਿਲਂ ਸਙ੍ਕਸ਼੍ਯ ਸਤ੍ਕਰ੍ਮਣਾਂ
ਕਾਣ੍ਡਂ ਦ੍ਰਾਗ੍ ਅਪਵਰ੍ਗਮਾਰ੍ਗਗਮਨੇ ਯੇਨਾਰ੍ਗਲੀਭੂਯਤੇ ॥੪॥

ਨਾਵਾਸਂ ਦ੍ਯੁਸਦਾਂ ਨ ਪਨ੍ਨਗਪੁਰਂ ਨਾਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਭੋਗਸ੍ਥਲੀਃ
ਸ਼੍ਲਾਘੇऽਹਂ ਪਰਮਤ੍ਰ ਕਿਂ ਤੁ ਵਿਪੁਲਾਃ ਸ਼੍ਰੀਭਾਰਤੀਯਾ ਭੁਵਃ ।
ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਾਧਾਵਦੁਦਗ੍ਰਦੁਸ਼੍ਕਲਿਕਰਿਕ੍ਰੀਡਾਕਪਾਣਾਯਿਤਾ
ਯਾਸ੍ਵੇਤਾਸ੍ਤਵ ਵਾਰਿਣਾਂ ਰਵਿਸੁਤੇ ਚਞ੍ਚ੍ਵਨ੍ਤਿ ਵੀਚਿਚ੍ਛਟਾਃ ॥੫॥

ਤ੍ਵਤ੍ਕੂਲੇ ਨਿਵਸਨ੍ਵਸਨ੍ਨ ਵਜਿਨਵ੍ਯੂਹੋऽਭਿਪੁਣ੍ਵਨ੍ਮੁਹੁਃ
ਪਾਰ੍ਯਪਾਯਮਪਾਯਵਾਰਿ ਮਧੁਰਂ ਵਾਰਿ ਗ੍ਰਹੇਸ਼ਾਤ੍ਮਜੇ ।
ਦੂਰੀਕਤ੍ਯ ऋਣਚਯਂ ਸਫਲਯਨ੍ਜਨ੍ਮਾਤ੍ਮਨੋ ਨਿਰ੍ਭਰਾ
ਨਨ੍ਦਾਸ੍ਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰੋ ਗਮਯਿਤਾ ਕਾਲਂ ਕਦਾਯਂ ਜਨਃ ॥੬॥

ਨੋ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਵਗਮਸ੍ਪਹਾ ਨ ਵਿਪੁਲਾਯਾਸਃ ਸਤਾਂ ਸਙ੍ਗਤੌ
ਨੋ ਤਤ੍ਤਨ੍ਨਿਗਮਾਗਮੋਕ੍ਤਵਿਵਿਧਾਨੁਸ਼੍ਠਾਨਨਿਸ਼੍ਠਾਪਿ ਚ ।
ਯੇਸ਼ਾਂ ਤੇऽਪਿ ਜਨਾਃ ਪਤਙ੍ਗਤਨਯੇ ਭਿਤ੍ਤ੍ਵਾ ਪਿਤੁਰ੍ਮਣ੍ਡਲਂ
ਸੋਦਰ੍ਯਂ ਚ ਵਧੀਰ੍ਯ ਤੇ ਸੁਕਤਿਨੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਤਾਂ ਬਿਭ੍ਰਤਿ ॥੭॥

ਵਕ੍ਤੁਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਮਸ੍ਮਿ ਨ ਵਿਭੁਰ੍ਲੋਕੇ ਵਿਕੁਣ੍ਠੋऽਪ੍ਯਲਂ
ਕਂਸਾਰਾਤਿਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨਿ ਪ੍ਰਕਟਯਤ੍ਪ੍ਰੀਤਿਂ ਪਰਂ ਕੁਣ੍ਠਿਤਾਮ੍ ।
ਯਦ੍ਵੇਦੈਰਪਿ ਮਗ੍ਯਮਾਣਮਨਿਸ਼ਂ ਤਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਮਾਤਰ੍ਯਤ-
ਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਕੂਲਸ੍ਥਨਿਕੁਞ੍ਜਮਞ੍ਜੁਵਲਯਕ੍ਰੋਡੇਸ਼ੁ ਵਿਕ੍ਰੀਡਤਿ ॥੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਯਮੁਨਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *