Ashtaka

Yamunashtakam 9 Lyrics in Kannada | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 9 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಯಮುನಾಷ್ಟಕಮ್ 9
ಮಾತರ್ದೇವಿ ಕಲಿನ್ದಭೂಧರಸುತೇ ನೀಲಾಮ್ಬುಜಶ್ಯಾಮಲ
ಸ್ನಿಗ್ಧೋದ್ಯದ್ವಿಮಲೋರ್ಮಿತಾಂಡವಧರೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ।
ತ್ವಂ ತುರ್ಯಾಪ್ಯಸಿ ಯತ್ಪ್ರಿಯಾ ಮುರರಿಪೋಸ್ತದ್ಬಾಲ್ಯತಾರುಣ್ಯಯೋ-
ರ್ಲೀಲಾನಾಮವಧಾಯಿಕಾನ್ಯಮಹಿಷೀವೃನ್ದೇಷು ವನ್ದ್ಯಾಧಿಕಮ್ ॥1॥

ಲೋಕಾನ್ಯಾನ್ಕಲಿಕಾಲಕೀಲಿತಮಹಾದುಷ್ಕರ್ಮಕೂಟಾಂಕಿತಾನ್-
ನೇನಿಕ್ತೇ ದಿವಮುತ್ಪತಿಷ್ಯತಿ ಹಿ ಸಾ ಗೀರ್ವಾಣಕೂಲಂಕಷಾ ।
ತನ್ಮಾತಸ್ತ್ವಯಿ ಸಂಸೃತಿಪ್ರಸೃಮರಕ್ಲೇಶಾಭಿಭೂತಂ ಮನಃ
ಸ್ವರ್ನಿಃಶ್ರೇಣಿಮುಪೇತುಮರ್ಕತನಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ನಿಬಧ್ನಾತಿ ನಃ ॥2॥

ಸೋನ್ನಾದಂ ನಿಪತನ್ಕಲಿನ್ದಶಿಖರಪ್ರೋತ್ತುಂಗಶೃಂಗಾನ್ತರಾ-
ದ್ಗಚ್ಛನ್ಪ್ರಾಚ್ಯಮಪನಿಧಿಂ ಜನನಿ ಸದ್ವಾರಾಂ ಪ್ರವಾಹಸ್ತವ ।
ಮಧ್ಯೇಮಾರ್ಗಮವಾಪ್ತಭೂರಿವಿಷಯಾಂಸ್ತತ್ಕಾಲಮುನ್ಮಾರ್ಜಯನ್
ದಿಶ್ಯಾನ್ನಃ ಶ್ರಿಯಮುದ್ಧುರಾಂ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮದ್ಯುತಿಃ ॥3॥

ಶಯ್ಯೋತ್ಥಾಯಮಜಸ್ರಮಾತ್ಮಸದನಾತ್ತ್ವಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಾಂ ಕ್ಷಣಾನ್-
ಮಾತಃ ಪ್ರಾತರಪೋಹಯಾಮಿ ವಿತತಂ ದುಷ್ಪಾತಕವ್ರಾತಕಮ್ ।
ಸನ್ಧೀಭೂಯ ಸಮೂಲಕಾಷಮಖಿಲಂ ಸಂಕಷ್ಯ ಸತ್ಕರ್ಮಣಾಂ
ಕಾಂಡಂ ದ್ರಾಗ್ ಅಪವರ್ಗಮಾರ್ಗಗಮನೇ ಯೇನಾರ್ಗಲೀಭೂಯತೇ ॥4॥

ನಾವಾಸಂ ದ್ಯುಸದಾಂ ನ ಪನ್ನಗಪುರಂ ನಾನ್ಯಾಶ್ಚ ಭೋಗಸ್ಥಲೀಃ
ಶ್ಲಾಘೇಽಹಂ ಪರಮತ್ರ ಕಿಂ ತು ವಿಪುಲಾಃ ಶ್ರೀಭಾರತೀಯಾ ಭುವಃ ।
ಸ್ವೇಚ್ಛಾಧಾವದುದಗ್ರದುಷ್ಕಲಿಕರಿಕ್ರೀಡಾಕೃಪಾಣಾಯಿತಾ
ಯಾಸ್ವೇತಾಸ್ತವ ವಾರಿಣಾಂ ರವಿಸುತೇ ಚಂಚ್ವನ್ತಿ ವೀಚಿಚ್ಛಟಾಃ ॥5॥

ತ್ವತ್ಕೂಲೇ ನಿವಸನ್ವಸನ್ನ ವೃಜಿನವ್ಯೂಹೋಽಭಿಪುಣ್ವನ್ಮುಹುಃ
ಪಾರ್ಯಪಾಯಮಪಾಯವಾರಿ ಮಧುರಂ ವಾರಿ ಗ್ರಹೇಶಾತ್ಮಜೇ ।
ದೂರೀಕೃತ್ಯ ಋಣಚಯಂ ಸಫಲಯನ್ಜನ್ಮಾತ್ಮನೋ ನಿರ್ಭರಾ
ನನ್ದಾಸ್ವಾದನತತ್ಪರೋ ಗಮಯಿತಾ ಕಾಲಂ ಕದಾಯಂ ಜನಃ ॥6॥

ನೋ ತತ್ತ್ವಾವಗಮಸ್ಪೃಹಾ ನ ವಿಪುಲಾಯಾಸಃ ಸತಾಂ ಸಂಗತೌ
ನೋ ತತ್ತನ್ನಿಗಮಾಗಮೋಕ್ತವಿವಿಧಾನುಷ್ಠಾನನಿಷ್ಠಾಪಿ ಚ ।
ಯೇಷಾಂ ತೇಽಪಿ ಜನಾಃ ಪತಂಗತನಯೇ ಭಿತ್ತ್ವಾ ಪಿತುರ್ಮಂಡಲಂ
ಸೋದರ್ಯಂ ಚ ವಧೀರ್ಯ ತೇ ಸುಕೃತಿನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತಾಂ ಬಿಭ್ರತಿ ॥7॥

ವಕ್ತುಂ ತೇ ಮಹಿಮಾನಮಸ್ಮಿ ನ ವಿಭುರ್ಲೋಕೇ ವಿಕುಂಠೋಽಪ್ಯಲಂ
ಕಂಸಾರಾತಿಕುಟುಮ್ಬಿನಿ ಪ್ರಕಟಯತ್ಪ್ರೀತಿಂ ಪರಂ ಕುಂಠಿತಾಮ್ ।
ಯದ್ವೇದೈರಪಿ ಮೃಗ್ಯಮಾಣಮನಿಶಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತರ್ಯತ-
ಸ್ತ್ವತ್ಕೂಲಸ್ಥನಿಕುಂಜಮಂಜುವಲಯಕ್ರೋಡೇಷು ವಿಕ್ರೀಡತಿ ॥8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಯಮುನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment