Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 9 Lyrics in Malayalam | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 9 Lyrics in Malayalam | River Yamunashtaka

125 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 9 Lyrics in Malayalam:

ശ്രീയമുനാഷ്ടകം 9
മാതര്‍ദേവി കലിന്ദഭൂധരസുതേ നീലാംബുജശ്യാമല
സ്നിഗ്ധോദ്യദ്വിമലോര്‍മിതാണ്ഡവധരേ തുഭ്യം നമസ്കുര്‍മഹേ ।
ത്വം തുര്യാപ്യസി യത്പ്രിയാ മുരരിപോസ്തദ്ബാല്യതാരുണ്യയോ-
ര്ലീലാനാമവധായികാന്യമഹിഷീവൃന്ദേഷു വന്ദ്യാധികം ॥1॥

ലോകാന്യാന്‍കലികാലകീലിതമഹാദുഷ്കര്‍മകൂടാങ്കിതാന്‍-
നേനിക്തേ ദിവമുത്പതിഷ്യതി ഹി സാ ഗീര്‍വാണകൂലങ്കഷാ ।
തന്‍മാതസ്ത്വയി സംസൃതിപ്രസൃമരക്ലേശാഭിഭൂതം മനഃ
സ്വര്‍നിഃശ്രേണിമുപേതുമര്‍കതനയേ ശ്രദ്ധാം നിബധ്നാതി നഃ ॥2॥

സോന്നാദം നിപതന്‍കലിന്ദശിഖരപ്രോത്തുങ്ഗശൃങ്ഗാന്തരാ-
ദ്ഗച്ഛന്‍പ്രാച്യമപനിധിം ജനനി സദ്വാരാം പ്രവാഹസ്തവ ।
മധ്യേമാര്‍ഗമവാപ്തഭൂരിവിഷയാംസ്തത്കാലമുന്‍മാര്‍ജയന്‍
ദിശ്യാന്നഃ ശ്രിയമുദ്ധുരാം മരകതശ്യാമാഭിരാമദ്യുതിഃ ॥3॥

ശയ്യോത്ഥായമജസ്രമാത്മസദനാത്ത്വാം വീക്ഷ്യ ലക്ഷ്യാം ക്ഷണാന്‍-
മാതഃ പ്രാതരപോഹയാമി വിതതം ദുഷ്പാതകവ്രാതകം ।
സന്ധീഭൂയ സമൂലകാഷമഖിലം സങ്കഷ്യ സത്കര്‍മണാം
കാണ്ഡം ദ്രാഗ് അപവര്‍ഗമാര്‍ഗഗമനേ യേനാര്‍ഗലീഭൂയതേ ॥4॥

നാവാസം ദ്യുസദാം ന പന്നഗപുരം നാന്യാശ്ച ഭോഗസ്ഥലീഃ
ശ്ലാഘേഽഹം പരമത്ര കിം തു വിപുലാഃ ശ്രീഭാരതീയാ ഭുവഃ ।
സ്വേച്ഛാധാവദുദഗ്രദുഷ്കലികരിക്രീഡാകൃപാണായിതാ
യാസ്വേതാസ്തവ വാരിണാം രവിസുതേ ചഞ്ച്വന്തി വീചിച്ഛടാഃ ॥5॥

ത്വത്കൂലേ നിവസന്വസന്ന വൃജിനവ്യൂഹോഽഭിപുണ്വന്‍മുഹുഃ
പാര്യപായമപായവാരി മധുരം വാരി ഗ്രഹേശാത്മജേ ।
ദൂരീകൃത്യ ഋണചയം സഫലയന്‍ജന്‍മാത്മനോ നിര്‍ഭരാ
നന്ദാസ്വാദനതത്പരോ ഗമയിതാ കാലം കദായം ജനഃ ॥6॥

നോ തത്ത്വാവഗമസ്പൃഹാ ന വിപുലായാസഃ സതാം സങ്ഗതൌ
നോ തത്തന്നിഗമാഗമോക്തവിവിധാനുഷ്ഠാനനിഷ്ഠാപി ച ।
യേഷാം തേഽപി ജനാഃ പതങ്ഗതനയേ ഭിത്ത്വാ പിതുര്‍മണ്ഡലം
സോദര്യം ച വധീര്യ തേ സുകൃതിനോ ബ്രഹ്മാത്മതാം ബിഭ്രതി ॥7॥

വക്തും തേ മഹിമാനമസ്മി ന വിഭുര്ലോകേ വികുണ്ഠോഽപ്യലം
കംസാരാതികുടുംബിനി പ്രകടയത്പ്രീതിം പരം കുണ്ഠിതാം ।
യദ്വേദൈരപി മൃഗ്യമാണമനിശം തദ്ബ്രഹ്മ മാതര്യത-
സ്ത്വത്കൂലസ്ഥനികുഞ്ജമഞ്ജുവലയക്രോഡേഷു വിക്രീഡതി ॥8॥

ഇതി ശ്രീയമുനാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *