1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Arunachaleshwara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Arunachaleshvara Sahasra Namavali Lyrics in English:

॥ sriarunacalesvarasahasranamavali ॥

drsto harati papani sevito vanchitapradah ।
kirtito vijanairdure sonadririti muktidah ॥ 1 ॥

lalate pundrangi nitilakrtakasturitilakah
sphuranmaladharasphuritakati kaupinavasanah ।
dadhano dhutturam sirasi phanirajam sasikalam
adhisah sarvesam arunagiriyogi vijayate ॥ 2 ॥

saurim satyagiram varahavapusam padambujadarsane
cakre yo dayaya samastajagatam natham sirodarsane ।
mithyavacamapujyameva satatam hamsasvarupam vidhim
tasminme hrdayam sukhena ramatam sambhau (sambe) parabrahmani ॥ 3 ॥

anargha manibhusanam akhilalokaraksakarim
aralasasisekharam asitakuntalalankrtam ।
asesaphala dayinim arunamulasailalayam ।
apitakucanayikam aharaharnamaskurmahe ॥ 4 ॥

anandasindhulaharim amrtamsumauleh
asevinamamrtanirmitavartimaksnoh ।
anandavallivitateh amrtadriguccham
amba smaramyaham apitakuce vapuste ॥ 5 ॥

Om sonadrisaya namah ।
Om arunadrisaya namah ।
Om sulabhaya namah ।
Om somasekharaya namah ।
Om jagadgurave namah ।
Om jagatkartre namah ।
Om jagadisaya namah ।
Om jagatpataye namah ।
Om kamahantre namah ।
Om kamamurtaye namah ॥ 10 ॥

Om kalyanaya namah ।
Om vrsabhadhvajaya namah ।
Om gangadharaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om caritarthaya namah ।
Om aksarakrtaye namah ।
Om devaya namah ।
Om apitastanibhagaya namah ।
Om virupaksaya namah ।
Om niranjanaya namah ॥ 20 ॥

Om vidyadharaya namah ।
Om viyatkesaya namah ।
Om vithivihrtisundaraya namah ।
Om natesaya namah ।
Om nayakaya namah ।
Om nandine namah ।
Om svamine namah ।
Om mrgamadesvaraya namah ।
Om bhairavaya namah ।
Om bhairavinathaya namah ॥ 30 ॥

Om kamadaya namah ।
Om kamasasanaya namah ।
Om ranganathaya namah ।
Om jagannathaya namah ।
Om kapilaya namah ।
Om kalakandharaya namah ।
Om vimalaya namah ।
Om vismayaya namah ।
Om viraya namah ।
Om yogisaya namah ॥ 40 ॥

Om bhoganayakaya namah ।
Om ramyaya namah ।
Om ramapataye namah ।
Om srimate namah ।
Om lasajjyotise namah ।
Om prabhakaraya namah ।
Om narayanaya namah ।
Om jaganmurtaye namah ।
Om candesaya namah ।
Om candinayakaya namah ॥ 50 ॥

Om vedavedyaya namah ।
Om suranandaya namah ।
Om girisaya namah ।
Om hallakapriyaya namah ।
Om cudamanaye namah ।
Om suradhisaya namah ।
Om yaksakesaya namah ।
Om haripriyaya namah ।
Om nirlepaya namah ।
Om nitimate namah ॥ 60 ॥

Om sutrine namah ।
Om rasesaya namah ।
Om rasanayakaya namah ।
Om satyavate namah ।
Om ekacutesaya namah ।
Om srihalahalasundaraya namah ।
Om padmanabhaya namah ।
Om pasupataye namah ।
Om paresaya namah ।
Om paramesvaraya namah ॥ 70 ॥

Om digambaraya namah ।
Om mahasenaya namah ।
Om trivedine namah ।
Om vrddhavaidikaya namah ।
Om dharmaraksakaya namah ।
Om maharajaya namah ।
Om kiritine namah ।
Om vanditaya namah ।
Om guhaya namah ।
Om madhavaya namah ॥ 80 ॥

Om yamininathaya namah ।
Om sabaraya namah ।
Om sabarapriyaya namah ।
Om sangitavettre namah ।
Om nrtajnaya namah ।
Om santaya namah ।
Om kalasasambhavaya namah ।
Om dhurjataye namah ।
Om merukodandaya namah ।
Om bahuleyaya namah ॥ 90 ॥

Om brhaspataye namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om varadaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om dinabandhavimocanaya namah ।
Om satrughne (satrughnaya) namah ।
Om vainateyaya namah ।
Om suline namah ।
Om guruvaraya namah ।
Om haraya namah ॥ 100 ॥

Om kandalindraya namah ।
Om virincesaya namah ।
Om sonaksonidharaya namah ।
Om ravaye namah ।
Om vaivasvataya namah ।
Om bhujagendraya namah ।
Om gunajnaya namah ।
Om rasabhairavaya namah ।
Om adinathaya namah ।
Om ananganathaya namah ॥ 110 ॥

Om javanti (jayanti) namah ।
Om kusumapriyaya namah ।
Om avyayaya
Om bhutasenesaya namah ।
Om nirgunaya namah ।
Om girijasakhaya namah ।
Om martandaya namah ।
Om pundarikaksaya namah ।
Om kramajnaya namah ।
Om lokanayakaya namah ॥ 120 ॥

Om visvesaya namah ।
Om rohininathaya namah ।
Om dadimikusumapriyaya namah ।
Om bhattarakaya namah ।
Om avadhutesaya namah ।
Om papaghnaya namah ।
Om punyadayakaya namah ।
Om visvamaresvaraya namah ।
Om bhogine namah ।
Om darukaya namah ॥ 130 ॥

Om vedavadikaya namah ।
Om madanaya namah ।
Om manasotpannaya namah ।
Om kankalaya namah ।
Om garudadhvajaya namah ।
Om raktaya namah ।
Om raktamsukaya namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om tejorasaye namah ।
Om gunanvitaya namah ॥ 140 ॥

Om vamanaya namah ।
Om vamaya namah ।
Om visalaksaya namah ।
Om ratipriyaya namah ।
Om prajapataye namah ।
Om pasupataye namah ।
Om saubhadraya namah ।
Om naravahanaya namah ।
Om rtukartre namah ।
Om sahasrarcise namah ॥ 150 ॥

Om timironmathanaya namah ।
Om subhaya namah ।
Om trivikramaya namah ।
Om mukundarcyaya namah ।
Om vaidyanathaya namah ।
Om purandaraya namah ।
Om bhasavihinaya namah ।
Om bhasajnaya namah ।
Om kamine namah ।
Om pulakalepanaya namah ॥ 160 ॥

Om nisadaya namah ।
Om kalahastisaya namah ।
Om dvatrimsaddharmapalakaya namah ।
Om dravidaya namah ।
Om vidrumakaraya namah ।
Om duta (yutha) nathaya namah ।
Om rusapahaya namah ।
Om surasenaya namah ।
Om bhayatratre namah ।
Om vighnesaya namah ॥ 170 ॥

Om vighnanayakaya namah ।
Om ranjaki (rajani) sevitaya namah ।
Om yogine namah ।
Om jambunathaya namah ।
Om vidambakaya namah ।
Om tejomurtaye namah ।
Om brhadbhanave namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om pusadantabhide namah ।
Om upadrastre namah ॥ 180 ॥

Om drdhaprajnaya namah ।
Om vijayaya namah ।
Om mallikarjunaya namah ।
Om suptaya (suddhaya) namah ।
Om tryaksaya namah ।
Om kinnerasaya namah ।
Om subhadaksaya namah ।
Om kapalabhrte namah ।
Om srinivasaya namah ।
Om brhadyonaye namah ॥ 190 ॥

Om tattvajnaya namah ।
Om samanaksamaya namah ।
Om kandarpaya namah ।
Om bhutabhavajnaya namah ।
Om bhimasenaya namah ।
Om divakaraya namah ।
Om bilvapriyaya namah ।
Om vasisthesaya namah ।
Om vararohaya namah ।
Om ratipriyaya namah ॥ 200 ॥

Om namraya namah ।
Om tattvavide namah ।
Om tattvaya namah ।
Om tattvamargapravartakaya namah ।
Om samikaya namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om pradyumnaya namah ।
Om madhuvanditaya namah ।
Om paramesthine namah ।
Om suradhyaksaya namah ॥ 210 ॥

Om govindaya namah ।
Om nilalohitaya namah ।
Om nityanandaya namah ।
Om niradharaya namah ।
Om haraya namah ।
Om devasikhamanaye namah ।
Om sadhakaya namah ।
Om sadhakadhyaksaya namah ।
Om ksetrapalaya namah ।
Om dhananjayaya namah ॥ 220 ॥

Om osadhisaya namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om bhaktatustaya namah ।
Om nidhipradaya namah ।
Om prahartre namah ।
Om parvatinathaya namah ।
Om rudraya namah ।
Om rogavinasanaya namah ।
Om sadgunaya namah ।
Om saccidanandaya namah ॥ 230 ॥

Om venuvadine namah ।
Om mahodaraya (bhagandaraya) namah ।
Om pranatartiharaya namah ।
Om somaya namah ।
Om kratubhuje namah ।
Om mantravittamaya namah ।
Om avyajakarunamurtaye namah ।
Om tyagarajaya namah ।
Om ksapakaraya namah ।
Om narasimhaya namah ॥ 240 ॥

Om svayam jyotise namah ।
Om nandanaya namah ।
Om vijitendriyaya namah ।
Om advayaya namah ।
Om haritasvarcise namah ।
Om cittesaya namah ।
Om svarnabhairavaya namah ।
Om devakinayakaya namah ।
Om netre namah ।
Om sandranandaya namah ॥ 250 ॥

Om mahamataye namah ।
Om ascaryavaibhavaya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om sarvakartre namah ।
Om yudhisthiraya namah ।
Om satyanandaya namah ।
Om vitanandaya (vidyanandaya) namah ।
Om putraghnaya (putrajnaya) namah ।
Om putradayakaya namah ।
Om devarajaya namah ॥ 260 ॥

Om krpasindhave namah ।
Om kapardine namah ।
Om vistaresvaraya namah ।
Om somaskandaya namah ।
Om susilaya namah ।
Om bhagaghnaya namah ।
Om dyutinandanaya namah ।
Om muktidaya namah ।
Om muditaya namah ।
Om kubjaya namah ॥ 270 ॥

Om girijapadasevakaya namah ।
Om hemagarbhaya namah ।
Om suranandaya namah ।
Om kasyapaya namah ।
Om karunanidhaye namah ।
Om dharmajnaya namah ।
Om dharmarajaya namah ।
Om kartaviryaya namah ।
Om sadananaya namah ।
Om ksamadharaya namah ॥ 280 ॥

Om taporasaye namah ।
Om tvastre namah ।
Om sarvabhavodbhavaya namah ।
Om pitambaraya namah ।
Om aniruddhaya namah ।
Om vasavaya namah ।
Om dhanavittamaya namah ।
Om sesaharaya namah ।
Om havisyasine namah ।
Om dharmikaya namah ॥ 290 ॥

Om bhaktavatsalaya namah ।
Om svetangaya namah ।
Om nilakanthaya namah ।
Om girirupaya namah ।
Om girisvaraya namah ।
Om sambhavitaya namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om candramaulaye namah ।
Om kaladharaya namah ।
Om abhyasatisayajnatre namah ॥ 300 ॥

Om venkatesaya namah ।
Om guhapriyaya namah ।
Om virabhadraya namah ।
Om visesajnaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om nagadhipaya namah ।
Om srimate namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om jnatre namah ॥ 310 ॥

Om vibhave namah ।
Om kanaka (kalabha) priyaya namah ।
Om siddhaya namah ।
Om puranapurusaya namah ।
Om balabhadraya namah ।
Om sudharmakrte namah ।
Om siddhanagarcitaya namah ।
Om dharmaya namah ।
Om phalatyagine namah ।
Om ksapakaraya namah ॥ 320 ॥

Om ksetrajnaya namah ।
Om tungasailesaya namah ।
Om ranamandalabhairavaya namah ।
Om harikesaya namah ।
Om avarodhine namah ।
Om narmadaya namah ।
Om papanasanaya namah ।
Om sadyojataya namah ।
Om vataranyavasine namah ।
Om purusavallabhaya namah ॥ 330 ॥

Om arcitaya namah ।
Om arunasailesaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om guru(kuru)kulesvaraya namah ।
Om sanakadi samaradhyaya namah ।
Om anasadyacalesvaraya namah ।
Om damodaraya namah ।
Om valarataye namah ।
Om kamesaya namah ।
Om somavikramaya namah ॥ 340 ॥

Om goraksaya namah ।
Om phalgunaya namah ।
Om bhupaya namah ।
Om paulastyaya namah ।
Om vistarasravase namah ।
Om santacintaya namah ।
Om makhatratre namah ।
Om cakrine namah ।
Om mugdhendusekharaya namah ।
Om bahuvadyaya namah ॥ 350 ॥

Om mahadevaya namah ।
Om nilagrivaya namah ।
Om sumangalaya namah ।
Om hiranyabahave namah ।
Om tigmamsave namah ।
Om kauline(kaline)namah ।
Om punyajanesvaraya namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sarvasatkartre namah ।
Om lingapranaya namah ॥ 360 ॥

Om gunadhipaya namah ।
Om savitre namah ।
Om ratnasankasaya namah ।
Om bhutesaya namah ।
Om bhujagapriyaya namah ।
Om agraganyaya namah ।
Om sugambhiraya namah ।
Om tandavaya namah ।
Om mundamalikaya namah ।
Om acumbitakucesaya namah ॥ 370 ॥

Om samsararnavatarakaya namah ।
Om mrdaya namah ।
Om visnave namah ।
Om jagatsvamine namah ।
Om caitanyaya namah ।
Om pakasasanaya namah ।
Om sarajanmane namah ।
Om taponandine namah ।
Om desikaya namah ।
Om vaidikottamaya namah ॥ 380 ॥

Om kanakacalakodandaya namah ।
Om svaradhyaya namah ।
Om harisayakaya namah ।
Om pravaladripataye namah ।
Om srimate namah ।
Om visampataye namah ।
Om umasakhaya namah ।
Om vatukaya namah ।
Om niskalaya namah ।
Om dehine namah ॥ 390 ॥

Om sundaraya namah ।
Om campakapriyaya namah ।
Om mayamurtaye namah ।
Om visvamurtaye namah ।
Om sonaparvatanayakaya namah ।
Om prasannadevaya namah ।
Om vagisaya namah ।
Om satayagaya namah ।
Om mahayasase namah ।
Om hamsadrstaya namah ॥ 400 ॥

Om balidhvamsine namah ।
Om cintatimirabhaskaraya namah ।
Om yajnesaya namah ।
Om rajarajesaya namah ।
Om kesavaya namah ।
Om cadrasekharaya namah ।
Om visvakartre namah ।
Om visvasrastre namah ।
Om bhutatmane namah ।
Om bhutavanditaya namah ॥ 410 ॥

Om sridharaya namah ।
Om divyacittesaya namah ।
Om prabhave namah ।
Om sribalinayakaya namah ।
Om gauripataye namah ।
Om tungamaulaye namah ।
Om madhurajaya namah ।
Om mahakapaye (mahagavaya) namah ।
Om samajnaya namah ॥ 420 ॥

Om samavededyaya namah ।
Om visvanathaya namah ।
Om dayanidhaye namah ।
Om sivanandaya namah ।
Om vicitrangaya namah ।
Om kancukine namah ।
Om kamaleksanaya namah ।
Om bhavaya namah ।
Om divyarataya namah ।
Om aghoraya namah ॥ 430 ॥

Om salokyapramukhapradaya namah ।
Om samudraya namah ।
Om karunamurtaye namah ।
Om visvakarmane namah ।
Om taponidhaye namah ।
Om satkrtyaya namah ।
Om raghavaya namah ।
Om budhaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om kaulakesvaraya namah ॥ 440 ॥

Om samavartine namah ।
Om bhayatratre namah ।
Om mantrasiddhaya namah ।
Om matipradaya namah ।
Om adityaya namah ।
Om visvasamhartre namah ।
Om jagatsaksine namah ।
Om sadasivaya namah ।
Om javantinathaya namah ।
Om digvasase namah ॥ 450 ॥

Om vancitarthaphalapradaya namah ।
Om pancakrtyavidhanajnaya namah ।
Om surasuranamaskrtaya namah ।
Om upendraya namah ।
Om arunasailesaya namah ।
Om kalyanacalakarmukaya namah ।
Om ayugmalocanaya namah ।
Om visvasmai namah ।
Om visvaisvaryapradayakaya namah ।
Om guhyakesaya namah ॥ 460 ॥

Om andhakaripave namah ।
Om siddhavesaya namah ।
Om manoharaya namah ।
Om antarmukhaya namah ।
Om bahirdrastre namah ।
Om sarvajivadayaparaya namah ।
Om kṝttivasase namah ।
Om krpasindhave namah ।
Om dvadasatmane namah ।
Om arunesvaraya namah ॥ 470 ॥

Om mahotsahaya namah ।
Om punyakaraya namah ।
Om stambhanaya namah ।
Om stambhavigrahaya namah ।
Om pundarikaya namah ।
Om sarvamayaya namah ।
Om daivajnaya namah ।
Om daivavanditaya namah ।
Om mahakratave namah ।
Om mahayajvane namah ॥ 480 ॥

Om konkanesaya namah ।
Om guruttamaya namah ।
Om chandomayaya namah ।
Om mahajnanine namah ।
Om vacakaya namah ।
Om amaresvaraya namah ।
Om sarvabhaumaya namah ।
Om sadanandaya namah ।
Om karunamrtavaridhaye namah ।
Om pingalaksaya namah ॥ 490 ॥

Om pingarupaya namah ।
Om puruhutaya namah ।
Om purantakaya namah ।
Om mrtyave namah ।
Om vaidyaya namah ।
Om dinadhisaya namah ।
Om sridaya namah ।
Om kamalasambhavaya namah ।
Om gangadharaya namah ।
Om toyarupine namah ॥ 500 ॥

Om silavate namah ।
Om siladayakaya namah ।
Om jayabhadraya namah ।
Om agnihotraya namah ।
Om naranarayanapriyaya namah ।
Om amrtesaya namah ।
Om krpasindhave namah ।
Om srivatsasaranapriyaya namah ।
Om candesaya namah ।
Om sukhasamvedyaya namah ॥ 510 ॥

Om sugrivaya namah ।
Om sarpabhusanaya namah ।
Om satanandaya namah ।
Om mahayogine namah ।
Om sugandhine (ndhaye) namah ।
Om sarabhesvaraya namah ।
Om sulapanaye namah ।
Om surajyesthaya namah ।
Om candracudaya namah ।
Om nadapriyaya namah ॥ 520 ॥

Om sarvavidyesvaraya namah ।
Om sthanave namah ।
Om tarakaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om isvaraya namah ।
Om kalakalaya namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om jnanasambandhanayakaya namah ।
Om bhaktaparadhasodhre namah ।
Om jaramaranavarjitaya namah ॥ 530 ॥

Om sitikanthaya namah ।
Om cidanandaya namah ।
Om yoginikotisevitaya namah ।
Om pancavaktraya namah ।
Om pancakrtyaya namah ।
Om pancesuripave namah ।
Om isvaraya namah ।
Om pratisravase namah ।
Om sivataraya namah ।
Om punyaslokaya namah ॥ 540 ॥

Om divaspataye sivataraya namah ।
Om yaksarajasakhaya namah ।
Om siddhaya namah ।
Om sadasevakavardhakaya(naya) namah ।
Om sthayine namah ।
Om sakalatattvatmane namah ।
Om jayajnaya namah ।
Om nandikesvaraya namah ।
Om apampataye namah ।
Om surapataye namah ॥ 550 ॥

Om taptacamikaraprabhaya namah ।
Om rohitasvaya namah ।
Om ksamarupine namah ।
Om dattatreyaya namah ।
Om vanaspataye namah ।
Om tryambakaya namah ।
Om vararucaye namah ।
Om devadevaya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om nakulaya namah ॥ 560 ॥

Om varuninathaya namah ।
Om mrgine namah ।
Om rajivalocanaya namah ।
Om visvambharaya namah ।
Om vicitrangaya namah ।
Om vidhatre namah ।
Om purasasanaya namah ।
Om subrahmanyaya namah ।
Om jagatsvamine namah ।
Om nityanathaya namah ॥ 570 ॥

Om niramayaya namah ।
Om sankalpaya namah ।
Om vrsarudhaya namah ।
Om candraya namah ।
Om saugandhikesvaraya namah ।
Om katyayanaya namah ।
Om visnurathaya namah ।
Om satsangaya namah ।
Om svamikartikaya namah ।
Om valmikanathaya namah ॥ 580 ॥

Om devatmane namah ।
Om unmattakusumapriyaya namah ।
Om vaikunthaya namah ।
Om susantaya namah ।
Om gadanayakaya namah ।
Om umakantaya namah ।
Om anugrahesaya namah ।
Om lohitaksaya namah ।
Om sivottamaya namah ।
Om mahakayaya namah ॥ 580 ॥

Om bhujangesaya namah ।
Om saivavidyavisaradaya namah ।
Om sivayogine namah ।
Om sivanandaya namah ।
Om sivabhaktasamuddharaya namah ।
Om vedantasarasandohaya namah ।
Om sarvatattvavalambanaya namah ।
Om navanathagranye namah ।
Om manine namah ।
Om navanathantarasthitaya namah ॥ 600 ॥

Om navavaranasamyuktaya namah ।
Om navatirthapradayakaya namah ।
Om anathanathaya namah ।
Om dinnathaya namah ।
Om sankhanadine (divyanathaya) namah ।
Om ayanadvayaya namah ।
Om atithaye (aditaye) namah ।
Om anekavaktrasamyuktaya namah ।
Om purnabhairavaya namah ।
Om vatamulasrayaya namah ॥ 610 ॥

Om vagmine namah ।
Om manyaya namah ।
Om malayajapriyaya namah ।
Om naksatramalabharanaya namah ।
Om paksamasartuvatsaraya namah ।
Om sarvadharaya namah ।
Om linganathaya namah ।
Om navagrahamakhasrayaya namah ।
Om suhrde namah ।
Om sukhaya (sakhye) namah ॥ 620 ॥

Om sadanandaya namah ।
Om sadayogine (bhogine) namah ।
Om sada’runaya namah ।
Om susilaya namah ।
Om vanchitarthajnaya namah ।
Om prasannavadaneksanaya namah ।
Om nrttagitakalabhijnaya namah ।
Om pramohaya namah ।
Om visvabhojanaya namah ।
Om jnanadatre namah ॥ 630 ॥

Om sadacaraya namah ।
Om sarvasapavimocakaya(naya) namah ।
Om ucchetre(samanaya) namah ।
Om gopataye namah ।
Om goptre namah ।
Om samanaya(ucchetre) namah ।
Om vedasamstutaya namah ।
Om rajendraya namah ।
Om rajarajesaya namah ।
Om tulasidamabhusanaya namah ॥ 640 ॥

Om kamikagamasaraya namah ।
Om mrgadharine namah ।
Om sivankaraya namah ।
Om tatpurusaya namah ।
Om lokanathaya namah ।
Om maghavate namah ।
Om tamasaspataye namah ।
Om vidhikartre namah ।
Om vidhanajnaya namah ।
Om pradhanapurusesvaraya namah ॥ 650 ॥

Om viprapriyaya namah ।
Om parasmai jyotise namah ।
Om puskalaya namah ।
Om ratnakancukaya namah ।
Om sarvesvaraya namah ।
Om sarvamayaya namah ।
Om bhaskaraya namah ।
Om sarvaraksakaya namah ।
Om sugoptre namah ।
Om karunasindhave namah ॥ 660 ।
Om karmavide namah ।
Om karmamocakaya namah ।
Om vidyanidhaye namah ।
Om bhutikesaya namah ।
Om trimurtaye namah ।
Om amaresvaraya namah ।
Om karmasaksine namah ।
Om karmamayaya namah ।
Om sarvakarmaphalapradaya namah ।
Om satyatmane namah ॥ 670 ॥

Om sumataye namah ।
Om siddhaya namah ।
Om sukhadaya namah ।
Om siddhidayakaya namah ।
Om aksipeyamrtesaya namah ।
Om stripumbhavapradaya namah ।
Om sulaksanaya namah ।
Om simharajaya namah ।
Om asritamarapadapaya namah ।
Om cintamanaye namah ॥ 680 ॥

Om suragurave namah ।
Om yatudhanaya namah ।
Om ksapakaraya namah ।
Om isanaya namah ।
Om taskaresaya namah ।
Om vidhivaikunthanayakaya namah ।
Om pancavaranasamyuktaya namah ।
Om sutramne namah ।
Om sundaresvaraya namah ।
Om visvaksenaya namah ॥ 690 ॥

Om agnisambhutaya namah ।
Om ganadhipataye namah ।
Om amsumate namah ।
Om govindarajaya namah ।
Om rajesaya namah ।
Om bahupujyaya namah ।
Om satakratave namah ।
Om nirajanapriyaya namah ।
Om babhrave namah ।
Om adharajnaya namah ॥ 700 ॥

Om arcakapriyaya namah ।
Om adikartre namah ।
Om lokakartre namah ।
Om brahmacarine namah ।
Om drdhavrataya namah ।
Om bhaktapreranakrte namah ।
Om saksine namah ।
Om citrabhanave namah ।
Om grahaksamaya namah ।
Om mahesvaraya namah ॥ 710 ॥

Om manasilaya namah ।
Om sarvabhutahite rataya namah ।
Om cintanuvartine namah ।
Om kantijnaya namah ।
Om taijasatmane namah ।
Om arunacalaya namah ।
Om gunanathaya namah ।
Om sarvadrstaye namah ।
Om sailarajamanoharaya namah ।
Om varapradaya namah ॥ 720 ॥

Om prakasatmane namah ।
Om vimalatmavalokitaya namah ।
Om vyomatitaya namah ।
Om sitagunaya namah ।
Om hetusadhanavarjitaya namah ।
Om krtajnaya namah ।
Om pulakasnehasaline namah ।
Om kamine namah ।
Om svayam prabhave namah ।
Om samapriyaya namah ॥ 730 ॥

Om kalidhvamsine namah ।
Om satadhanvine(nvane) namah ।
Om maricimate namah ।
Om amalaya namah ।
Om carmavasanaya namah ।
Om mrdaya namah ।
Om samsaranasakaya namah ।
Om satpataye namah ।
Om jivitesaya namah ।
Om vanisaya namah ॥ 740 ॥

Om madhyamasrutaye namah ।
Om sipivistaya namah ।
Om vedasantaya namah ।
Om sangasangavivarjitaya namah ।
Om sainikaya namah ।
Om kusalaya namah ।
Om pranaya namah ।
Om sarvalokamahesvaraya namah ।
Om sadanutaya namah ।
Om dayarupine namah ॥ 750 ॥

Om visistajanavatsalaya namah ।
Om suvikramaya namah ।
Om sarvagataya namah ।
Om yadavesaya namah ।
Om raghudvahaya(yadudvahaya) namah ।
Om vyaghracarmasanasinaya namah ।
Om samvidatmane namah ।
Om suhrtsukhaya namah ।
Om nissankalpaya namah ।
Om vikalpaya namah ॥ 760 ॥

Om sattrimsattattvasangrahaya namah ।
Om hiranyakundalaya namah ।
Om bhimaya namah ।
Om bhasmadigdhakalevaraya namah ।
Om prabhanjanaya namah ।
Om lasadvahave namah ।
Om vallabhaya namah ।
Om pustivardhanaya namah ।
Om malyasangaya namah ।
Om vrsarudhaya namah ॥ 770 ॥

Om jagadanandakarakaya namah ।
Om osadhisaya namah ।
Om arunadrisaya namah ।
Om visvarupaya namah ।
Om varananaya namah ।
Om samvartarupaya namah ।
Om astarupaya namah ।
Om putatmane namah ।
Om sarpavahanaya(sarvavahanaya) namah ।
Om cintasokaprasamanaya namah ॥ 780 ॥

Om sricihnaninadapriyaya namah ।
Om rasmimate namah ।
Om bhuvanesaya(nesanaya) namah ।
Om devasuranamaskrtaya namah ।
Om vrsankaya namah ।
Om ramaniyangaya namah ।
Om ci(vi)rapanaye namah ।
Om jayavahaya namah ।
Om sacipataye namah ।
Om kali(kratu)dhvamsine namah ॥ 790 ॥

Om sarvasatruvinasanaya namah ।
Om aksasaundaya namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om arkaya namah ।
Om rgvedaya namah ।
Om tripurantakaya namah ।
Om mrtyunjayaya namah ।
Om vyomanathaya namah ।
Om srikanthaya namah ।
Om anantabhusanaya namah ॥ 800 ॥

Om yajurvedaya namah ।
Om samaparaya namah ।
Om satkartre namah ।
Om dundubhisvaraya namah ।
Om abjayonaye namah ।
Om ksamarupine namah ।
Om mukharanghripataye namah ।
Om ksamine namah ।
Om krpanidhaye namah ।
Om jagarukaya namah ॥ 810 ॥

Om somavate namah ।
Om amaresvaraya namah ।
Om midhustamaya namah ।
Om yatindraya namah ।
Om smartrkalmasanasanaya namah ।
Om ekaviraya namah ।
Om ksvela kanthaya namah ।
Om sarvavidyavisaradaya namah ।
Om vaisvanaraya namah ।
Om vasatkaraya namah ॥ 820 ॥

Om ratnasanusabhapataye namah ।
Om surottamaya (sarvottamaya) namah ।
Om citrabhanave namah ।
Om sadavaibhavatatparaya namah ।
Om visvadaya namah ।
Om jagatam nathaya namah ।
Om mangalaya namah ।
Om nigamalayaya namah ।
Om ajnatasambhavaya namah ।
Om bhiksave namah ॥ 830 ॥

Om advitiyaya namah ।
Om madadhikaya namah ।
Om mahakirtaye namah ।
Om (mahatkirtaye) citraguptaya namah ।
Om varadaya namah ।
Om vamanapriyaya namah ।
Om santapriyaya namah ।
Om nirudyogaya namah ।
Om bhaktadhyeyaya namah ।
Om anivartakaya(nivartakaya) namah ॥ 840 ॥

Om bhaktavijnaptisanjnatre namah ।
Om vaktre namah ।
Om girivarakrtaye namah ।
Om jnanamudraya(jnanapradaya) namah ।
Om manovasaya namah ।
Om ksemyaya namah ।
Om mohavinasakaya namah ।
Om sivakamaya namah ।
Om devadhisaya(devadhiraya) namah ।
Om kapaline namah ॥ 850 ॥

Om kusalaprabhave(kalasaprabhave) namah ।
Om ahirbudhnyaya namah ।
Om urvaresaya namah ।
Om sindhurajaya namah ।
Om smarantakaya namah ।
Om nrttapriyaya namah ।
Om sarvabandhave namah ।
Om manobhuve namah ।
Om bhaktidayakaya namah ।
Om pratisuryaya namah ॥ 860 ॥

Om vinirmuktaya namah ।
Om prahitaya namah ।
Om dviphalapradaya namah ।
Om jagadvibhave namah ।
Om susandatre namah ।
Om sambhave namah ।
Om nityotsavaya namah ।
Om haraya namah ।
Om varenyaya namah ।
Om sambaraya namah ॥ 870 ॥

Om anantaya namah ।
Om sadacaraya namah ।
Om vicaksanaya namah ।
Om asadhyasadhakaya namah ।
Om svacchaya namah ।
Om sadhave namah ।
Om sarvopakarakaya namah ।
Om niravadyaya namah ।
Om apratihataya namah ।
Om sivaya namah ॥ 880 ॥

Om bhaktaparayanaya namah ।
Om arupaya namah ।
Om bahurupaya namah ।
Om daksayajnavinasanaya namah ।
Om kailasavasine namah ।
Om kamaraye namah ।
Om ahuyaisvaryadayakaya namah ।
Om adikaranaya namah ।
Om avyaktaya namah ।
Om tryaksaya namah ॥ 890 ॥

Om visamalocanaya namah ।
Om atmesaya namah ।
Om bahuputraya namah ।
Om brhate namah ।
Om samsaranasanaya namah ।
Om asavihinaya namah ।
Om sandhisnave namah ।
Om suraye namah ।
Om aisvaryakarakaya (dayakaya) namah ।
Om bhaktartihrte namah ॥ 900 ॥

Om visvarupaya namah ।
Om somasuryagnilocanaya namah ।
Om amaredyaya namah ।
Om mahakalaya namah ।
Om nirabhasaya namah ।
Om nirakrtaye namah ।
Om samastadevatamurtaye namah ।
Om sakalagamakaranaya namah ।
Om sarvasamrajyanipunaya namah ।
Om karmamargapravartakaya namah ॥ 910 ॥

Om agocaraya namah ।
Om vajradharaya namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om analanayakaya namah ।
Om suhrdagracaraya namah ।
Om siddhaya namah ।
Om jnanamudraya namah ।
Om ganadhipaya namah ।
Om caksuhpusparcitaya namah ।
Om arthajnaya namah ॥ 920 ॥

Om vanchitarthaphalapradaya namah ।
Om nirvigrahaya namah ।
Om asamanaya namah ।
Om svatantraya namah ।
Om jivatarakaya namah ।
Om svecchaparaya namah ।
Om sadaikantine(skandayaikantaye) namah ।
Om devasimhasanadhipaya namah ।
Om nissangaya namah ।
Om anadaye namah ॥ 930 ॥

Om akulaya namah ।
Om kulakartre namah ।
Om kulesvaraya namah ।
Om digambaraya namah ।
Om ardhanarisaya namah ।
Om gajacarmambaravrtaya namah ।
Om anarghyaratna sampurnabhusanaya namah ।
Om siddhavigrahaya namah ।
Om antarhitaya namah ।
Om sarvesaya namah ॥ 940 ॥

Om mallika kusumapriyaya namah ।
Om nirakulaya namah ।
Om vedamurtaye namah ।
Om sarvatrasukhadarsanaya namah ।
Om vivadahartre namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om kalaya namah ।
Om kalavivarjitaya namah ।
Om anekadambaraya namah ।
Om siraye namah ॥ 950 ॥

Om karpurakrtivigrahaya namah ।
Om sahasrabahave namah ।
Om sarvesaya namah ।
Om sahasravayavanvitaya namah ।
Om sahasramurdhne namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om sahasrapade namah ।
Om visvadhikaya namah ।
Om pasupataye namah ॥ 960 ॥

Om pasupasavimocakaya namah ।
Om sarvaraksakrtaye namah ।
Om saksine namah ।
Om saccidatmane namah ।
Om krpanidhaye namah ।
Om jvalakotisahasradhyaya namah ।
Om brahmavisnugurave namah ।
Om haraya namah ।
Om mandasmitananaya namah ।
Om vagmine namah ॥ 970 ॥

Om kalanalasamaprabhaya namah ।
Om pradaksinapriyaya (priyadaksinaya) namah ।
Om brahmavisnvadrstasirahpadaya namah ।
Om astamurtaye namah ।
Om diptamurtaye namah ।
Om namoccaranamuktidaya namah ।
Om apitakucadevisaya namah ।
Om sakalagamavigrahaya namah ।
Om visvatitaya namah ।
Om visvakartre namah ॥ 980 ॥

Om visvaraksamanaye namah ।
Om vibhave namah ।
Om visvarupaya namah ।
Om visvanetraya namah ।
Om visvesaya namah ।
Om visvakaranaya namah ।
Om yogidhyeyaya namah ।
Om yoginisthaya namah ।
Om yogatmane namah ।
Om yogavittamaya namah ॥ 990 ॥

Om onkararupaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om sindhunadamayaya namah ।
Om sivaya namah ।
Om dhiraya namah ।
Om vidhatre namah ।
Om satkartre namah ।
Om vidhivisnuranapahaya namah ।
Om sarvaksarakrtaye namah ।
Om caturmukhadi samstutaya(bhihstutaya) namah ॥ 1000 ॥

Om sadasodasavarsikaya namah ।
Om divyakelisamayuktaya namah ।
Om caturvargaphalapradaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om divyamalyambaravrtaya namah ।
Om devatasarvabhaumaya namah ।
Om jalandharaharaya namah ।
Om natine namah ।
Om taptacamikaraprabhaya namah ।
Om sahasradityasankasaya namah ॥ 1010 ॥

Om krtadavanalakrtaye namah ।
Om nirvikaraya namah ।
Om nirvikalpaya namah ।
Om sukantaye namah ।
Om srimacchonacaladhisaya namah ।
Om ajaya namah ।
Om abhayaya namah ।
Om amaraya namah ।
Om amrtaya namah ॥ 1019 ॥

iti sriarunacalesvarasahasranamavalih sampurna ।

Also Read 1000 Names of Arunachaleshvara:

1000 Names of Arunachaleshwara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment