1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in English

Bala Rama Sahasranamastotram 1 Lyrics in English:

॥ sribalasahasranamastotram 1॥

sridevyuvaca –
bhagavanbhasitasesasiddhanta karunanidhe ।
balatripurasundaryah mantranamasahasrakam ॥ 1 ॥

srutva dharayitum deva mameccha vartate’dhuna ।
krpaya kevalam natha tanmamakhyatumarhasi ॥ 2 ॥

isvara uvaca –
mantranamasahasram te kathayami varanane ।
gopaniyam prayatnena srnu tattvam mahesvari ! ॥ 3 ॥

guruvandanam, srimahaganesavandanam ca ।
asya sribalatripurasundaridivyasahasranamastotramahamantrasya
isvararsih – anustupchandah – sribalatripurasundari devata ।
aim bijam – sauh saktih – klim kilakam । mama
sribalatripurasundariprasadasiddhyarthe sahasranamastotraparayane
viniyogah ॥

karanyasah –
aim angusthabhyam namah । klim tarjanibhyam namah ।
sauh madhyamabhyam namah । aim anamikabhyam namah ।
klim kanisthikabhyam namah ।sauh karatalakaraprsthabhyam namah ।
evam hrdayadinyasah ।

dhyanam –
aimkarasanagarbhitanalasikham sauh klim kalam bibhratim
sauvarnambaradharinim varasudhadhautantarangojjvalam ।
vande pustakapasasankusajapasragbhasurodyatkaram
tam balam tripuram bhaje trinayanam satcakrasancarinim ॥ 4 ॥

lamityadi pancapuja ।
stotraprarambhah
om subhaga sundari saumya susumna sukhadayini ।
manojna sumana ramya sobhana lalita siva ॥ 5 ॥

kanta kantimati kantih kamada kamalalaya ।
kalyani kamala hrdya pesala hrdayangama ॥ 6 ॥

subhadrakhyatiramani sarva sadhvi sumangala ।
rama bhavyavati bhavya kamaniya’tikomala ॥ 7 ॥

sobhabhirama ramani ramaniya ratipriya ।
manonmani mahamaya matangi madirapriya ॥ 8 ॥

mahalaksmirmahasaktirmahavidyasvarupini ।
mahesvari mahananda mahanandavidhayini ॥ 9 ॥

manini madhavi madhvi madarupa madotkata ।
anandakanda vijaya visvesi visvarupini ॥ 10 ॥

suprabha kaumudi kanta bindunadasvarupini ।
kamesvari kamakala kamini kamavardhini ॥ 11 ॥

bherunda candika candi camundi mundamalini ।
anurupa maharupa bhutesi bhuvanesvari ॥ 12 ॥

citra vicitra citrangi hemagarbhasvarupini ।
caitanyarupini nitya nityanityasvarupini ॥ 13 ॥

hrinkari kundali dhatri vidhatri bhutasamplava । var – hrinkarakundali
unmadini mahamali suprasanna surarcita ॥ 14 ॥ var – mahamari

paramanandanisyanda paramarthasvarupini ।
yogisvari yogamata hamsini kalahamsini ॥ 15 ॥

kala kalavati rakta susumnavartmasalini ।
vindhyadrinilaya suksma hemapadmanivasini ॥ 16 ॥

bala surupini maya varenya varadayini ।
vidrumabha visalaksi visista visvanayika ॥ 17 ॥

virendravandya visvatma visva visvadivardhini ।
visvotpattirvisvamaya visvaradhya vikasvara ॥ 18 ॥

madasvinna madodbhinna manini manavardhani ।
malini modini manya madahasta madalaya ॥ 19 ॥

madanisyandini mata madiraksi madalasa ।
madatmika madavasa madhubindukrtadhara ॥ 20 ॥

mulabhuta mahamula muladharasvarupini ।
sindurarakta raktaksi trinetra trigunatmika ॥ 21 ॥

vasini vasini vani varuni varunipriya । var – varuni
aruna tarunarkabha bhamini vahnivasini ॥ 22 ॥

siddha siddhesvari siddhissiddhamba siddhamatrka ।
siddharthadayini vidya siddhadhya siddhasammata ॥ 23 ॥

vagbhava vakprada vandya vanmayi vadini para ।
tvarita satvara turya tvarayitri tvaratmika ॥ 24 ॥

kamala kamalavasa sakala sarvamangala ।
bhagodari bhagaklinna bhagini bhagamalini ॥ 25 ॥

bhagaprada bhagananda bhagesi bhaganayika ।
bhagatmika bhagavasa bhaga bhaganipatini ॥ 26 ॥

bhagavaha bhagaradhya bhagadhya bhagavahini ।
bhaganisyandini bharga bhagabha bhagagarbhini ॥ 27 ॥

bhagadirbhagabhogadih bhagavedya bhagodbhava ।
bhagamata bhagabhoga’bhagavedya’bhagodbhava ॥ 28 ॥

bhagamata 1bhagakara bhagaguhya bhagesvari । var – 1bhagakrta
bhagadeha bhagavasa bhagodbheda bhagalasa ॥ 29 ॥

bhagavidya bhagaklinna bhagalinga bhagadrava ।
sakala niskala kali karali kalabhasini ॥ 30 ॥

kamala hamsini kala karuna karunavati ।
bhasvara bhairavi bhasa bhadrakali kulangana ॥ 31 ॥

rasatmika rasavasa rasasyanda rasavaha ।
kamanisyandini kamya kamini kamadayini ॥ 32 ॥

vidya vidhatri vividha visvadhatri 2vidhavidha । var – 2trividha vidha
3sarvangasundari saumya 4lavanyasaridambudhih ॥ 33 ॥ var – 3sarvanga sundari 4lavanya

caturangi caturbahuscatura 5caruhamsini । var – 5caruhasini
mantra mantramayi mata manipurasamasraya ॥ 34 ॥

mantratmika mantramata mantragamya 6sumantrita । var – 6sumantraka
puspabana puspajetri puspini puspavardhini ॥ 35 ॥

vajresvari vajrahasta purani puravasini ।
tara 7sutaruni tara taruni tararupini ॥ 36 ॥ var – 7ca tarunakara

iksucapa mahapasa subhada priyavadini ।
8sarvada sarvajanani sarvartha sarvapavani ॥ 37 ॥ var – 8sarvaga

atmavidya mahavidya brahmavidya vivasvati ।
sivesvari sivaradhya sivanatha sivatmika ॥ 38 ॥

9atmika jnananilaya nirbheda nirvrtiprada । var – 9atmikajnana
nirvanarupini 10nitya niyama niskala prabha ॥ 39 ॥ var – 10purna

sriphala sriprada sisya srimayi sivarupini ।
krura kundalini kubja kutila kutilalaka ॥ 40 ॥

mahodaya maharupa 11mahamaya kalamayi । var – 11mahi mahi
vasini sarvajanani citravasa vicitraka ॥ 41 ॥

suryamandalamadhyastha sthira sankaravallabha ।
surabhi12ssumanassurya susumna somabhusana ॥ 42 ॥ var – 12ssumahassurya

sudhaprada sudhadhara susrissampattirupini ।
amrta satyasankalpa satya sadgranthibhedini ॥ 43 ॥

icchasaktirmahasaktih kriyasaktih priyankari ।
lila lilalaya”nanda suksmabodhasvarupini ॥ 44 ॥

sakala rasana sara saragamya sarasvati ।
para parayani padma paranistha parapara ॥ 45 ॥

srimati srikari vyomni sivayonih siveksana ।
nirananda nirakhyeya nirdvandva nirgunatmika ॥ 46 ॥

brhati brahmani brahmi brahmani brahmarupini ।
dhrtih smrtih srutirmedha sraddha pustih stutirmatih ॥ 47 ॥

advaya”nandasambodha vara saubhagyarupini ।
niramaya nirakara jrmbhini stambhini ratih ॥ 48 ॥

bodhika kamala raudri dravini ksobhini matih ।
kuceli kucamadhyastha madhyakuta gatih priya ॥ 49 ॥

kulottirna kulavati bodha vagvadini sati ।
uma priyavrata laksmirvakula kularupini ॥ 50
visvatmika visvayonih visvasakta vinayaka ।
dhyayini nadini tirtha 13sankari mantrasaksini ॥ 51 ॥ var – 13sankari

sanmantrarupini hrsta sankari surasankari ।
sundarangi suravasa suravandya suresvari ॥ 52 ॥

14suvarnavarna satkirtih suvarna varnarupini । var – 14suvarna varnasatkirtih
lalitangi varistha sriraspanda spandarupini ॥ 53 ॥

sambhavi saccidananda saccidanandarupini ।
jayini visvajanani visvanistha vilasini ॥ 54 ॥

bhrumadhyakhilanispadya nirguna gunavardhini ।
hrllekha bhuvanesani 15bhuvana bhuvanatmika ॥ 55 ॥ var – 15bhavana bhavanatmika

vibhutirbhutida bhutih sambhutirbhutikarini ।
isani sasvati saivi sarvani sarmadayini ॥ 56 ॥

bhavani bhavaga bhava bhavana bhavanatmika ।
hrtpadmanilaya sura svaravrttih svaratmika ॥ 57 ॥

suksmarupa parananda svatmastha visvada siva ।
paripurna dayapurna madadhurnitalocana ॥ 58 ॥

saranya tarunarkabha madhurakta manasvini ।
ananta’nantamahima nityatrpta niranjana ॥ 59 ॥

acintya 16sakticintyartha cintyacintyasvarupini । var – 16saktiscintya
jaganmayi jaganmata jagatsara jagadbhava ॥ 60 ॥

apyayini parananda kutastha”vasarupini ।
jnanagamya jnanamurtih jnapini jnanarupini ॥ 61 ॥

khecari khecarimudra khecariyogarupini ।
anathanatha nirnatha ghora’ghorasvarupini ॥ 62 ॥

sudhaprada sudhadhara sudharupa sudhamayi ।
dahara daharakasa daharakasamadhyaga ॥ 63 ॥

mangalya mangalakari mahamangalyadevata ।
mangalyadayini manya sarvamangaladayini ॥ 64 ॥

svaprakasa 17mahabhasa bhamini bhavarupini । var – 17mahabhusa
katyayani kalavasa 18purnakama yasasvini ॥ 65 ॥ var – 18purna kama

19arthavasananilaya narayanamanohara । var – 19artha’vasananilaya
moksamargavidhanajna virincotpattibhumika ॥ 66 ॥

anuttara maharadhya dusprapa duratikrama ।
suddhida kamada saumya jnanada manadayini ॥ 67 ॥

svadha svaha sudha medha madhura madhumandira ।
nirvanadayini srestha sarmistha saradarcita ॥ 68 ॥

suvarcala suraradhya suddhasatva surarcita ।
stutih stutimayi stutya stuturupa stutipriya ॥ 69 ॥

kamesvari kamavati kamini kamarupini ।
akasagarbha hrinkari kankali kalarupini ॥ 70 ॥

visnupatni visuddhartha visvarupesavandita ।
visvavedya mahavira visvaghni visvarupini ॥ 71 ॥

20kusaladhya 21silavati sailastha sailarupini । var – 20susiladhya – 21sailavati
rudrani 22candi khatvangi dakini sakini prabha ॥ 72 ॥ var – 22candakhatvangi

nitya nirvedakhatvangi janani janarupini ।
talodari jagatsutri jagati jvalini jvali ॥ 73 ॥

sakini sarasamhrdya sarvottirna sadasiva ।
sphuranti sphuritakara sphurtissphuranarupini ॥ 74 ॥

sivaduti siva sista sivajna sivarupini ।
ragini ranjani ramya rajani rajanikara ॥ 75 ॥

visvambhara vinitesta vidhatri vidhivallabha ।
vidyotani vicitrartha visvadya vividhabhidha ॥ 76 ॥

visvaksara sarasika visvastha’tivicaksana ।
brahmayonirmahayonih karmayonistrayitanuh ॥ 77 ॥

hakini harini saumya rohini roganasani ।
sriprada srisridhara ca srikara 23srimati priya ॥ 78 ॥ var – 23srimatih sriya

24srimati srikari sreyan sreyasi 25ca suresvari । var – 24srimata – 25ya
kamesvari kamavati kamagiryalayasthita ॥ 79 ॥

rudratmika rudramata rudragamya rajasvala ।
akarasodasantastha 26bhairavi hladini para ॥ 80 ॥ var – 26bhairavahladini

krpadeha’runa natha sudhabindu27samanvita । var – 27samasrita
kali kamakala kanya parvati pararupini ॥ 81 ॥

mayavati ghoramukhi 28nadini dipini siva । var – 28vadini
makara29mrtacakresi mahasena vimohini ॥ 82 ॥ var – 29matrcakresi

utsuka’nutsuka hrsta hrinkari cakranayika ।
rudra bhavani camundi hrinkari saukhyadayini ॥ 83
garuda 30garudi 31krsna sakala brahmacarini । var – 30garudi 31jyestha
krsnanga vahini krsna khecari kamalapriya ॥ 84 ॥

bhadrini rudracamunda hrinkari saubhaga dhruva ।
32gorudi garudi jyestha 33svargaga 34brahmacarini ॥ 85 ॥ var – 32garudi 33svargada 34brahmavadini

pananurakta panastha bhimarupa bhayapaha ।
rakta canda suranadna trikona panadarpita ॥ 86 ॥

mahotsuka kratuprita kankali kaladarpita ।
sarvavarna suvarnabha paramrtamaharnava ॥ 87 ॥

yogyarnava naghabuddhirvirapana navatmika ।
dvadasantasarojastha nirvanasukhadayini ॥ 88 ॥

adisattva dhyanasattva srikanthasvantamohini ।
para ghora karalaksi svamurtirmerunayika ॥ 89 ॥

akasalingasambhuta paramrtarasatmika ।
sankari sasvati rudra 35kapalakuladipika ॥ 90 ॥ var – 35kapala kuladipika

vidyatanurmantratanuscanda munda sudarpita ।
vagisvari yogamudra trikhanda siddhamandita ॥ 91 ॥

srngarapithanilaya kali matangakanyaka ॥

samvartamandalantastha bhuvanodyanavasini ॥ 92 ॥

padukakramasantrpta bhairavastha’parajita ।
nirvanasaurabha durga mahisasuramardini ॥ 93 ॥

bhramaramba sikharika brahmavisnvisatarpita ।
unmattahelarasika yogini yogadarpita ॥ 94 ॥

santananandini bijacakra paramakaruni ।
khecari nayika yogya parivrttatimohini ॥ 95 ॥

sakambhari sambhavitri skandanandi madarpita ।
ksemankari sumasvasa svargada 36bindukaruni ॥ 96 ॥ var – 36bindukarini

carcita carcitapada carukhatvangadharini ।
37asura mantritapada bhamini bhavarupini ॥ 97 ॥ var – 37aghora

usa sankarsini dhatri coma katyayani siva ।
sulabha durlabha sastri mahasastri sikhandini ॥ 98 ॥

yogalaksmirbhogalaksmih rajyalaksmih kapalini ।
devayonirbhagavati dhanvini nadinisvari ॥ 99 ॥

38mantratmika mahadhatri balini keturupini । var – 38ksetratmika
sadananda sadabhadra phalguni raktavarsini ॥ 100 ॥

mandaramandira tivra grahika sarvabhaksini ।
agnijihva mahajihva sulini suddhida para ॥ 101 ॥

suvarnika kaladuti devi kalasvarupini ।
39sankhini 40nayani gurvi varahi humphadatmika ॥ 102 ॥ var – 39kumbhini 40sayani

ugratmika padmavati dhurjati cakradharini ।
devi tatpurusa siksa 41sadhvi strirupadharini ॥ 103 ॥ var – 41madhvi

daksa daksayani diksa madana madanatura ।
dhisnya hiranya saranih dharitri dhararupini ॥ 104 ॥

vasudha vasudhacchaya vasudhama sudhamayi ।
srngini bhisana sandri pretasthana matangini ॥ 105 ॥

khandini yogini tustih nadini bhedini nadi ।
khatvangini kalaratrih meghamala dharatmika ॥ 106 ॥

bhapithastha bhavadrapa mahasrirdhumralocana ।
sukhada gandhini bandhurbandhini bandhamocini ॥ 107 ॥

savitri satkrtih kartri 42coma maya mahodaya । var – 42ksama
43gandharvi sugunakara sadguna gunapujita ॥ 108 ॥ var – 43ganesvari ganakara

nirmala girija sabda sarvani sarmadayini ।
ekakini sindhukanya kavyasutrasvarupini ॥ 109 ॥

avyaktarupini vyakta yogini pitharupini ।
nirmada dhamada”ditya nitya sevya’ksaramika ॥ 110 ॥

tapini tapini diksa sodhini sivadayini ।
svasti svastimati bala kapila visphulingihni ॥ 111 ॥

arcismati dyutimati kaulini kavyavahini ।
janasrita visnuvidya manasi vindhyavasini ॥ 112 ॥

vidyadhari lokadhatri sarva sarasvarupini ।
papaghni sarvatobhadra tristha saktitrayatmika ॥ 113 ॥

trikonanilaya tristha trayimata 44trayipatih । var – 44trayitanuh
trayividya trayisara trayirupa tripuskara ॥ 114 ॥

trivarna tripura trisrih trimurtistridasesvari ।
trikonasamstha trividha trisvara tripurambika ॥ 115 ॥

trividha tridivesani tristha tripuradahini ।
janghini sphotini raphurtih stambhini sosini pluta ॥ 116 ॥

ainkarakhya vamadevi khandini candadandini ।
klimkari vatsala hrsta sauhkari madahamsika ॥ 117 ॥

vajrini dravini jaitri srimati gomati dhruva ।
paratejomayi samvitpurnapithanivasini ॥ 118 ॥

tridhatma tridasadhyaksa trighni tripuramalini ।
tripurasristrijanani tribhustrailokyasundari ॥ 119 ॥

kumari kundali dhatri bala bhaktestadayini ।
kalavati bhagavati bhaktida bhavanasini ॥ 120 ॥

saugandhini saridveni padmaragakiritini ।
tattvatrayi tattvamayi mantrini mantrarupini ॥ 121 ॥

siddha sritripuravasa balatripurasundari ।
(phalasrutih)
balatripurasundarya mantranamasahasrakam ॥ 122 ॥

kathitam devadevesi sarvamangaladayakam ।
sarvaraksakaram devi sarvasaubhagyadayakam ॥ 123 ॥

sarvasrayakaram devi sarvanandakaram varam ।
sarvapapaksayakaram sada vijayavardhanam ॥ 124 ॥

sarvada srikaram devi sarvayogisvarimayam ।
sarvapithamayam devi sarvanandakaram param ॥ 125 ॥

sarvadaurbhagyasamanam sarvaduhkhanivaranam ।
sarvabhicaradosaghnam paramantravinasanam ॥ 126 ॥

parasainyastambhakaram satrustambhanakaranam ।
mahacamatkarakaram mahabuddhipravardhanam ॥ 127 ॥

mahotpataprasamanam mahajvaranivaranam ।
mahavasyakaram devi mahasukhaphalapradam ॥ 128 ॥

evametasya mantrasya prabhavo varnitum maya ।
na sakyate vararohe kalpakoti satairapi ॥ 129 ॥

yah pathetsangame nityam sarvada mantrasiddhidam ॥

(visnuyamale)

Also Read 1000 Names of Bala Rama 1:

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment