Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Kannada

Bala Rama Sahasranamastotram 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಬಾಲಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಭಗವನ್ಭಾಷಿತಾಶೇಷಸಿದ್ಧಾನ್ತ ಕರುಣಾನಿಧೇ ।
ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಾಃ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ಧಾರಯಿತುಂ ದೇವ ಮಮೇಚ್ಛಾ ವರ್ತತೇಽಧುನಾ ।
ಕೃಪಯಾ ಕೇವಲಂ ನಾಥ ತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಕಥಯಾಮಿ ವರಾನನೇ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶೃಣು ತತ್ತ್ವಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ! ॥ 3 ॥

ಗುರುವನ್ದನಂ, ಶ್ರೀಮಹಾಗಣೇಶವನ್ದನಂ ಚ ।
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಈಶ್ವರಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ – ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ ।
ಐಂ ಬೀಜಂ – ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ – ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್ । ಮಮ
ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಪಾರಾಯಣೇ
ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಐಂಕಾರಾಸನಗರ್ಭಿತಾನಲಶಿಖಾಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಕಲಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌವರ್ಣಾಮ್ಬರಧಾರಿಣೀಂ ವರಸುಧಾಧೌತಾನ್ತರಂಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಪುಸ್ತಕಪಾಶಸಾಂಕುಶಜಪಸ್ರಗ್ಭಾಸುರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಭಜೇ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಸಂಚಾರಿಣೀಮ್ ॥ 4 ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ ।
ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಾರಮ್ಭಃ
ಓಂ ಸುಭಗಾ ಸುನ್ದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸುಷುಮ್ನಾ ಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ಮನೋಜ್ಞಾ ಸುಮನಾ ರಮ್ಯಾ ಶೋಭನಾ ಲಲಿತಾ ಶಿವಾ ॥ 5 ॥

ಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಿಮತೀ ಕಾನ್ತಿಃ ಕಾಮದಾ ಕಮಲಾಲಯಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಹೃದ್ಯಾ ಪೇಶಲಾ ಹೃದಯಂಗಮಾ ॥ 6 ॥

ಸುಭದ್ರಾಖ್ಯಾತಿರಮಣೀ ಸರ್ವಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸುಮಂಗಲಾ ।
ರಾಮಾ ಭವ್ಯವತೀ ಭವ್ಯಾ ಕಮನೀಯಾಽತಿಕೋಮಲಾ ॥ 7 ॥

ಶೋಭಾಭಿರಾಮಾ ರಮಣೀ ರಮಣೀಯಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಮನೋನ್ಮನೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಮದಿರಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 8 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾನನ್ದಾ ಮಹಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ಮಾನಿನೀ ಮಾಧವೀ ಮಾಧ್ವೀ ಮದರೂಪಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ ।
ಆನನ್ದಕನ್ದಾ ವಿಜಯಾ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಸುಪ್ರಭಾ ಕೌಮುದೀ ಕಾನ್ತಾ ಬಿನ್ದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮವರ್ಧಿನೀ ॥ 11 ॥

ಭೇರುಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡೀ ಚಾಮುಂಡೀ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀ ।
ಅಣುರೂಪಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಭೂತೇಶೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 12 ॥

ಚಿತ್ರಾ ವಿಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಹೇಮಗರ್ಭಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಕುನ್ಡಲೀ ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ಭೂತಸಮ್ಪ್ಲವಾ । var – ಹ್ರೀಂಕಾರಕುಂಡಲೀ
ಉನ್ಮಾದಿನೀ ಮಹಾಮಾಲೀ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 14 ॥ var – ಮಹಾಮಾರೀ

ಪರಮಾನನ್ದನಿಷ್ಯನ್ದಾ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಹಂಸಿನೀ ಕಲಹಂಸಿನೀ ॥ 15 ॥

ಕಲಾ ಕಲಾವತೀ ರಕ್ತಾ ಸುಷುಮ್ನಾವರ್ತ್ಮಶಾಲಿನೀ ।
ವಿನ್ಧ್ಯಾದ್ರಿನಿಲಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಹೇಮಪದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ॥ 16 ॥

ಬಾಲಾ ಸುರೂಪಿಣೀ ಮಾಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾಯಿನೀ ।
ವಿದ್ರುಮಾಭಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾ ॥ 17 ॥

ವೀರೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಾದಿವರ್ಧಿನೀ ।
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮಾಯಾ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಕಸ್ವರಾ ॥ 18 ॥

ಮದಸ್ವಿನ್ನಾ ಮದೋದ್ಭಿನ್ನಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನವರ್ಧನೀ ।
ಮಾಲಿನೀ ಮೋದಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮದಹಸ್ತಾ ಮದಾಲಯಾ ॥ 19 ॥

ಮದನಿಷ್ಯನ್ದಿನೀ ಮಾತಾ ಮದಿರಾಕ್ಷೀ ಮದಾಲಸಾ ।
ಮದಾತ್ಮಿಕಾ ಮದಾವಾಸಾ ಮಧುಬಿನ್ದುಕೃತಾಧರಾ ॥ 20 ॥

ಮೂಲಭೂತಾ ಮಹಾಮೂಲಾ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸಿನ್ದೂರರಕ್ತಾ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 21 ॥

ವಶಿನೀ ವಾಶಿನೀ ವಾಣೀ ವರುಣೀ ವಾರುಣೀಪ್ರಿಯಾ । var – ವಾರುಣೀ
ಅರುಣಾ ತರುಣಾರ್ಕಾಭಾ ಭಾಮಿನೀ ವಹ್ನಿವಾಸಿನೀ ॥ 22 ॥

ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಸಿದ್ಧಾಮ್ಬಾ ಸಿದ್ಧಮಾತೃಕಾ ।
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಢ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಸಮ್ಮತಾ ॥ 23 ॥

ವಾಗ್ಭವಾ ವಾಕ್ಪ್ರದಾ ವನ್ದ್ಯಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ವಾದಿನೀ ಪರಾ ।
ತ್ವರಿತಾ ಸತ್ವರಾ ತುರ್ಯಾ ತ್ವರಯಿತ್ರೀ ತ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 24 ॥

ಕಮಲಾ ಕಮಲಾವಾಸಾ ಸಕಲಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಭಗೋದರೀ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾ ಭಗಿನೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ॥ 25 ॥

ಭಗಪ್ರದಾ ಭಗಾನನ್ದಾ ಭಗೇಶೀ ಭಗನಾಯಿಕಾ ।
ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾವಾಸಾ ಭಗಾ ಭಗನಿಪಾತಿನೀ ॥ 26 ॥

ಭಗಾವಹಾ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಭಗಾಢ್ಯಾ ಭಗವಾಹಿನೀ ।
ಭಗನಿಷ್ಯನ್ದಿನೀ ಭರ್ಗಾ ಭಗಾಭಾ ಭಗಗರ್ಭಿಣೀ ॥ 27 ॥

ಭಗಾದಿರ್ಭಗಭೋಗಾದಿಃ ಭಗವೇದ್ಯಾ ಭಗೋದ್ಭವಾ ।
ಭಗಮಾತಾ ಭಗಾಭೋಗಾಽಭಗವೇದ್ಯಾಽಭಗೋದ್ಭವಾ ॥ 28 ॥

ಭಗಮಾತಾ 1ಭಗಾಕಾರಾ ಭಗಗುಹ್ಯಾ ಭಗೇಶ್ವರೀ । var – 1ಭಗಕೃತಾ
ಭಗದೇಹಾ ಭಗಾವಾಸಾ ಭಗೋದ್ಭೇದಾ ಭಗಾಲಸಾ ॥ 29 ॥

ಭಗವಿದ್ಯಾ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾ ಭಗಲಿಂಗಾ ಭಗದ್ರವಾ ।
ಸಕಲಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಕಲಭಾಷಿಣೀ ॥ 30 ॥

ಕಮಲಾ ಹಂಸಿನೀ ಕಾಲಾ ಕರುಣಾ ಕರುಣಾವತೀ ।
ಭಾಸ್ವರಾ ಭೈರವೀ ಭಾಸಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕುಲಾಂಗನಾ ॥ 31 ॥

ರಸಾತ್ಮಿಕಾ ರಸಾವಾಸಾ ರಸಸ್ಯನ್ದಾ ರಸಾವಾಹಾ ।
ಕಾಮನಿಷ್ಯನ್ದಿನೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ ॥ 32 ॥

ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿವಿಧಾ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀ 2ವಿಧಾವಿಧಾ । var – 2ತ್ರಿವಿಧಾ ವಿಧಾ
3ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ 4ಲಾವಣ್ಯಸರಿದಮ್ಬುಧಿಃ ॥ 33 ॥ var – 3ಸರ್ವಾಂಗಾ ಸುನ್ದರೀ 4ಲಾವಣ್ಯಾ

ಚತುರಾಂಗೀ ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಾ 5ಚಾರುಹಂಸಿನೀ । var – 5ಚಾರುಹಾಸಿನೀ
ಮನ್ತ್ರಾ ಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಮಾತಾ ಮಣಿಪೂರಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 34 ॥

ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮನ್ತ್ರಮಾತಾ ಮನ್ತ್ರಗಮ್ಯಾ 6ಸುಮನ್ತ್ರಿತಾ । var – 6ಸುಮನ್ತ್ರಕಾ
ಪುಷ್ಪಬಾಣಾ ಪುಷ್ಪಜೇತ್ರೀ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಪುಷ್ಪವರ್ಧಿನೀ ॥ 35 ॥

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ಪುರಾಣೀ ಪುರವಾಸಿನೀ ।
ತಾರಾ 7ಸುತರುಣೀ ತಾರಾ ತರುಣೀ ತಾರರೂಪಿಣೀ ॥ 36 ॥ var – 7ಚ ತರುಣಾಕಾರಾ

ಇಕ್ಷುಚಾಪಾ ಮಹಾಪಾಶಾ ಶುಭದಾ ಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ।
8ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಜನನೀ ಸರ್ವಾರ್ಥಾ ಸರ್ವಪಾವನೀ ॥ 37 ॥ var – 8ಸರ್ವಗಾ

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿವಸ್ವತೀ ।
ಶಿವೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವನಾಥಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 38 ॥

9ಆತ್ಮಿಕಾ ಜ್ಞಾನನಿಲಯಾ ನಿರ್ಭೇದಾ ನಿರ್ವೃತಿಪ್ರದಾ । var – 9ಆತ್ಮಿಕಜ್ಞಾನ
ನಿರ್ವಾಣರೂಪಿಣೀ 10ನಿತ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಪ್ರಭಾ ॥ 39 ॥ var – 10ಪೂರ್ಣಾ

ಶ್ರೀಫಲಾ ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಯೀ ಶಿವರೂಪಿಣೀ ।
ಕ್ರೂರಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ಕುಬ್ಜಾ ಕುಟಿಲಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ ॥ 40 ॥

ಮಹೋದಯಾ ಮಹಾರೂಪಾ 11ಮಹಾಮಾಯಾ ಕಲಾಮಯೀ । var – 11ಮಹೀ ಮಾಹೀ
ವಶಿನೀ ಸರ್ವಜನನೀ ಚಿತ್ರವಾಸಾ ವಿಚಿತ್ರಕಾ ॥ 41 ॥

ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸ್ಥಿರಾ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ ।
ಸುರಭಿ12ಸ್ಸುಮನಸ್ಸೂರ್ಯಾ ಸುಷುಮ್ನಾ ಸೋಮಭೂಷಣಾ ॥ 42 ॥ var – 12ಸ್ಸುಮಹಸ್ಸೂರ್ಯಾ

ಸುಧಾಪ್ರದಾ ಸುಧಾಧಾರಾ ಸುಶ್ರೀಸ್ಸಮ್ಪತ್ತಿರೂಪಿಣೀ ।
ಅಮೃತಾ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸತ್ಯಾ ಷಡ್ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ॥ 43 ॥

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ಲೀಲಾ ಲೀಲಾಲಯಾಽಽನನ್ದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬೋಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 44 ॥

ಸಕಲಾ ರಸನಾ ಸಾರಾ ಸಾರಗಮ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಪರಾ ಪರಾಯಣೀ ಪದ್ಮಾ ಪರನಿಷ್ಠಾ ಪರಾಪರಾ ॥ 45 ॥

ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಕರೀ ವ್ಯೋಮ್ನೀ ಶಿವಯೋನಿಃ ಶಿವೇಕ್ಷಣಾ ।
ನಿರಾನನ್ದಾ ನಿರಾಖ್ಯೇಯಾ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 46 ॥

ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಧೃತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ಶ್ರುತಿರ್ಮೇಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸ್ತುತಿರ್ಮತಿಃ ॥ 47 ॥

ಅದ್ವಯಾಽಽನನ್ದಾಸಮ್ಬೋಧಾ ವರಾ ಸೌಭಾಗ್ಯರೂಪಿಣೀ ।
ನಿರಾಮಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ಜೃಮ್ಭಿಣೀ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ರತಿಃ ॥ 48 ॥

ಬೋಧಿಕಾ ಕಮಲಾ ರೌದ್ರೀ ದ್ರಾವಿಣೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಮತಿಃ ।
ಕುಚೇಲೀ ಕುಚಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಗತಿಃ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 49 ॥

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಕುಲವತೀ ಬೋಧಾ ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಸತೀ ।
ಉಮಾ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಕುಲಾ ಕುಲರೂಪಿಣೀ ॥ 50
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ತಾ ವಿನಾಯಕಾ ।
ಧ್ಯಾಯಿನೀ ನಾದಿನೀ ತೀರ್ಥಾ 13ಶಂಕರೀ ಮನ್ತ್ರಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 51 ॥ var – 13ಶಾಂಕರೀ

ಸನ್ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ಹೃಷ್ಟಾ ಶಾಂಕರೀ ಸುರಶಂಕರೀ ।
ಸುನ್ದರಾಂಗೀ ಸುರಾವಾಸಾ ಸುರವನ್ದ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ ॥ 52 ॥

14ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಸುವರ್ಣಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ । var – 14ಸುವರ್ಣಾ ವರ್ಣಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ
ಲಲಿತಾಂಗೀ ವರಿಷ್ಠಾ ಶ್ರೀರಸ್ಪನ್ದಾ ಸ್ಪನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 53 ॥

ಶಾಮ್ಭವೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ।
ಜಯಿನೀ ವಿಶ್ವಜನನೀ ವಿಶ್ವನಿಷ್ಠಾ ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 54 ॥

ಭ್ರೂಮಧ್ಯಾಖಿಲನಿಷ್ಪಾದ್ಯಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಗುಣವರ್ಧಿನೀ ।
ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಭುವನೇಶಾನೀ 15ಭುವನಾ ಭುವನಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 55 ॥ var – 15ಭವನಾ ಭವನಾತ್ಮಿಕಾ

ವಿಭೂತಿರ್ಭುತಿದಾ ಭೂತಿಃ ಸಮ್ಭೂತಿರ್ಭೂತಿಕಾರಿಣೀ ।
ಈಶಾನೀ ಶಾಶ್ವತೀ ಶೈವೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ ॥ 56 ॥

ಭವಾನೀ ಭಾವಗಾ ಭಾವಾ ಭಾವನಾ ಭಾವನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಶೂರಾ ಸ್ವರಾವೃತ್ತಿಃ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 57 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾ ಪರಾನನ್ದಾ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಾ ವಿಶ್ವದಾ ಶಿವಾ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣಾ ದಯಾಪೂರ್ಣಾ ಮದಧೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾ ॥ 58 ॥

ಶರಣ್ಯಾ ತರುಣಾರ್ಕಾಭಾ ಮಧುರಕ್ತಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ।
ಅನನ್ತಾಽನನ್ತಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 59 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಾ 16ಶಕ್ತಿಚಿನ್ತ್ಯಾರ್ಥಾ ಚಿನ್ತ್ಯಾಚಿನ್ತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ । var – 16ಶಕ್ತಿಶ್ಚಿನ್ತ್ಯಾ
ಜಗನ್ಮಯೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗತ್ಸಾರಾ ಜಗದ್ಭವಾ ॥ 60 ॥

ಆಪ್ಯಾಯಿನೀ ಪರಾನನ್ದಾ ಕೂಟಸ್ಥಾಽಽವಾಸರೂಪಿಣೀ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಃ ಜ್ಞಾಪಿನೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ॥ 61 ॥

ಖೇಚರೀ ಖೇಚರೀಮುದ್ರಾ ಖೇಚರೀಯೋಗರೂಪಿಣೀ ।
ಅನಾಥನಾಥಾ ನಿರ್ನಾಥಾ ಘೋರಾಽಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 62 ॥

ಸುಧಾಪ್ರದಾ ಸುಧಾಧಾರಾ ಸುಧಾರೂಪಾ ಸುಧಾಮಯೀ ।
ದಹರಾ ದಹರಾಕಾಶಾ ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಗಾ ॥ 63 ॥

ಮಾಂಗಲ್ಯಾ ಮಂಗಲಕರೀ ಮಹಾಮಾಂಗಲ್ಯದೇವತಾ ।
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಿಣೀ ಮಾನ್ಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಿನೀ ॥ 64 ॥

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ 17ಮಹಾಭಾಸಾ ಭಾಮಿನೀ ಭವರೂಪಿಣಿ । var – 17ಮಹಾಭೂಷಾ
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಲಾವಾಸಾ 18ಪೂರ್ಣಕಾಮಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 65 ॥ var – 18ಪೂರ್ಣಾ ಕಾಮಾ

19ಅರ್ಥಾವಸಾನನಿಲಯಾ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಾ । var – 19ಅರ್ಥಾಽವಸಾನನಿಲಯಾ
ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗವಿಧಾನಜ್ಞಾ ವಿರಿಂಚೋತ್ಪತ್ತಿಭೂಮಿಕಾ ॥ 66 ॥

ಅನುತ್ತರಾ ಮಹಾರಾಧ್ಯಾ ದುಷ್ಪ್ರಾಪಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ ।
ಶುದ್ಧಿದಾ ಕಾಮದಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಮಾನದಾಯಿನೀ ॥ 67 ॥

ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸುಧಾ ಮೇಧಾ ಮಧುರಾ ಮಧುಮನ್ದಿರಾ ।
ನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಶಾರದಾರ್ಚಿತಾ ॥ 68 ॥

ಸುವರ್ಚಲಾ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾ ಶುದ್ಧಸತ್ವಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತುತಿಮಯೀ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸ್ತುತುರೂಪಾ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 69 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮವತೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಆಕಾಶಗರ್ಭಾ ಹ್ರಿಂಕಾರೀ ಕಂಕಾಲೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ॥ 70 ॥

ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ವಿಶುದ್ಧಾರ್ಥಾ ವಿಶ್ವರೂಪೇಶವನ್ದಿತಾ ।
ವಿಶ್ವವೇದ್ಯಾ ಮಹಾವೀರಾ ವಿಶ್ವಘ್ನೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 71 ॥

20ಕುಶಲಾಢ್ಯಾ 21ಶೀಲವತೀ ಶೈಲಸ್ಥಾ ಶೈಲರೂಪಿಣೀ । var – 20ಸುಶೀಲಾಢ್ಯಾ – 21ಶೈಲವತೀ
ರುದ್ರಾಣೀ 22ಚಂಡೀ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಡಾಕಿನೀ ಸಾಕಿನೀ ಪ್ರಭಾ ॥ 72 ॥ var – 22ಚಂಡಖಟ್ವಾಂಗೀ

ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ವೇದಖಟ್ವಾಂಗೀ ಜನನೀ ಜನರೂಪಿಣೀ ।
ತಲೋದರೀ ಜಗತ್ಸೂತ್ರೀ ಜಗತೀ ಜ್ವಲಿನೀ ಜ್ವಲೀ ॥ 73 ॥

ಸಾಕಿನೀ ಸಾರಸಂಹೃದ್ಯಾ ಸರ್ವೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಸದಾಶಿವಾ ।
ಸ್ಫುರನ್ತೀ ಸ್ಫುರಿತಾಕಾರಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಸ್ಸ್ಫುರಣರೂಪಿಣೀ ॥ 74 ॥

ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾ ಶಿಷ್ಟಾ ಶಿವಜ್ಞಾ ಶಿವರೂಪಿಣೀ ।
ರಾಗಿಣೀ ರಂಜನೀ ರಮ್ಯಾ ರಜನೀ ರಜನೀಕರಾ ॥ 75 ॥

ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ವಿನೀತೇಷ್ಟಾ ವಿಧಾತ್ರೀ ವಿಧಿವಲ್ಲಭಾ ।
ವಿದ್ಯೋತನೀ ವಿಚಿತ್ರಾರ್ಥಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಾ ವಿವಿಧಾಭಿಧಾ ॥ 76 ॥

ವಿಶ್ವಾಕ್ಷರಾ ಸರಸಿಕಾ ವಿಶ್ವಸ್ಥಾಽತಿವಿಚಕ್ಷಣಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಮಹಾಯೋನಿಃ ಕರ್ಮಯೋನಿಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ॥ 77 ॥

ಹಾಕಿನೀ ಹಾರಿಣೀ ಸೌಮ್ಯಾ ರೋಹಿಣೀ ರೋಗನಾಶನೀ ।
ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಶ್ರೀಶ್ರೀಧರಾ ಚ ಶ್ರೀಕರಾ 23ಶ್ರೀಮತೀ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 78 ॥ var – 23ಶ್ರೀಮತಿಃ ಶ್ರಿಯಾ

24ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಕರೀ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಶ್ರೇಯಸೀ 25ಚ ಸುರೇಶ್ವರೀ । var – 24ಶ್ರೀಮಾತಾ – 25ಯಾ
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮವತೀ ಕಾಮಗಿರ್ಯಾಲಯಸ್ಥಿತಾ ॥ 79 ॥

ರುದ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ರುದ್ರಮಾತಾ ರುದ್ರಗಮ್ಯಾ ರಜಸ್ವಲಾ ।
ಅಕಾರಷೋಡಶಾನ್ತಸ್ಥಾ 26ಭೈರವೀ ಹ್ಲಾದಿನೀ ಪರಾ ॥ 80 ॥ var – 26ಭೈರವಾಹ್ಲಾದಿನೀ

ಕೃಪಾದೇಹಾಽರುಣಾ ನಾಥಾ ಸುಧಾಬಿನ್ದು27ಸಮನ್ವಿತಾ । var – 27ಸಮಾಶ್ರಿತಾ
ಕಾಲೀ ಕಾಮಕಲಾ ಕನ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪರರೂಪಿಣೀ ॥ 81 ॥

ಮಾಯಾವತೀ ಘೋರಮುಖೀ 28ನಾದಿನೀ ದೀಪಿನೀ ಶಿವಾ । var – 28ವಾದಿನೀ
ಮಕಾರಾ29ಮೃತಚಕ್ರೇಶೀ ಮಹಾಸೇನಾ ವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 82 ॥ var – 29ಮಾತೃಚಕ್ರೇಶೀ

ಉತ್ಸುಕಾಽನುತ್ಸುಕಾ ಹೃಷ್ಟಾ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಚಕ್ರನಾಯಿಕಾ ।
ರುದ್ರಾ ಭವಾನೀ ಚಾಮುಂಡೀ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 83
ಗರುಡಾ 30ಗರುಡೀ 31ಕೃಷ್ಣಾ ಸಕಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ । var – 30ಗಾರುಡೀ 31ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ
ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾ ವಾಹಿನೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಖೇಚರೀ ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 84 ॥

ಭದ್ರಿಣೀ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಾ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಸೌಭಗಾ ಧ್ರುವಾ ।
32ಗೋರುಡೀ ಗಾರುಡೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ 33ಸ್ವರ್ಗಗಾ 34ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 85 ॥ var – 32ಗರುಡೀ 33ಸ್ವರ್ಗದಾ 34ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ

ಪಾನಾನುರಕ್ತಾ ಪಾನಸ್ಥಾ ಭೀಮರೂಪಾ ಭಯಾಪಹಾ ।
ರಕ್ತಾ ಚಂಡಾ ಸುರಾನದ್ನಾ ತ್ರಿಕೋಣಾ ಪಾನದರ್ಪಿತಾ ॥ 86 ॥

ಮಹೋತ್ಸುಕಾ ಕ್ರತುಪ್ರೀತಾ ಕಂಕಾಲೀ ಕಾಲದರ್ಪಿತಾ ।
ಸರ್ವವರ್ಣಾ ಸುವರ್ಣಾಭಾ ಪರಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವಾ ॥ 87 ॥

ಯೋಗ್ಯಾರ್ಣವಾ ನಾಘಬುದ್ಧಿರ್ವೀರಪಾನಾ ನವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ದ್ವಾದಶಾನ್ತಸರೋಜಸ್ಥಾ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನೀ ॥ 88 ॥

ಆದಿಸತ್ತ್ವಾ ಧ್ಯಾನಸತ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾನ್ತಮೋಹಿನೀ ।
ಪರಾ ಘೋರಾ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ಸ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮೇರುನಾಯಿಕಾ ॥ 89 ॥

ಆಕಾಶಲಿಂಗಸಮ್ಭೂತಾ ಪರಾಮೃತರಸಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಶಾಂಕರೀ ಶಾಶ್ವತೀ ರುದ್ರಾ 35ಕಪಾಲಕುಲದೀಪಿಕಾ ॥ 90 ॥ var – 35ಕಪಾಲಾ ಕುಲದೀಪಿಕಾ

ವಿದ್ಯಾತನುರ್ಮನ್ತ್ರತನುಶ್ಚಂಡಾ ಮುಂಡಾ ಸುದರ್ಪಿತಾ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಖಂಡಾ ಸಿದ್ಧಮಂಡಿತಾ ॥ 91 ॥

ಶೃಂಗಾರಪೀಠನಿಲಯಾ ಕಾಲೀ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಕಾ ॥

ಸಂವರ್ತಮಂಡಲಾನ್ತಸ್ಥಾ ಭುವನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ ॥ 92 ॥

ಪಾದುಕಾಕ್ರಮಸನ್ತೃಪ್ತಾ ಭೈರವಸ್ಥಾಽಪರಾಜಿತಾ ।
ನಿರ್ವಾಣಸೌರಭಾ ದುರ್ಗಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 93 ॥

ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾ ಶಿಖರಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶತರ್ಪಿತಾ ।
ಉನ್ಮತ್ತಹೇಲಾರಸಿಕಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದರ್ಪಿತಾ ॥ 94 ॥

ಸನ್ತಾನಾನನ್ದಿನೀ ಬೀಜಚಕ್ರಾ ಪರಮಕಾರುಣೀ ।
ಖೇಚರೀ ನಾಯಿಕಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಪರಿವೃತ್ತಾತಿಮೋಹಿನೀ ॥ 95 ॥

ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಸಮ್ಭವಿತ್ರೀ ಸ್ಕನ್ದಾನನ್ದೀ ಮದಾರ್ಪಿತಾ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಸುಮಾಶ್ವಾಸಾ ಸ್ವರ್ಗದಾ 36ಬಿನ್ದುಕಾರುಣೀ ॥ 96 ॥ var – 36ಬಿನ್ದುಕಾರಿಣೀ

ಚರ್ಚಿತಾ ಚರ್ಚಿತಪದಾ ಚಾರುಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ।
37ಅಸುರಾ ಮನ್ತ್ರಿತಪದಾ ಭಾಮಿನೀ ಭವರೂಪಿಣೀ ॥ 97 ॥ var – 37ಅಘೋರಾ

ಉಷಾ ಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಧಾತ್ರೀ ಚೋಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶಿವಾ ।
ಸುಲಭಾ ದುರ್ಲಭಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೀ ಶಿಖಂಡಿನೀ ॥ 98 ॥

ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಪಾಲಿನೀ ।
ದೇವಯೋನಿರ್ಭಗವತೀ ಧನ್ವಿನೀ ನಾದಿನೀಶ್ವರೀ ॥ 99 ॥

38ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮಹಾಧಾತ್ರೀ ಬಲಿನೀ ಕೇತುರೂಪಿಣೀ । var – 38ಕ್ಷೇತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ
ಸದಾನನ್ದಾ ಸದಾಭದ್ರಾ ಫಲ್ಗುನೀ ರಕ್ತವರ್ಷಿಣೀ ॥ 100 ॥

ಮನ್ದಾರಮನ್ದಿರಾ ತೀವ್ರಾ ಗ್ರಾಹಿಕಾ ಸರ್ವಭಕ್ಷಿಣೀ ।
ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾ ಶೂಲಿನೀ ಶುದ್ಧಿದಾ ಪರಾ ॥ 101 ॥

ಸುವರ್ಣಿಕಾ ಕಾಲದೂತೀ ದೇವೀ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
39ಶಂಖಿನೀ 40ನಯನೀ ಗುರ್ವೀ ವಾರಾಹೀ ಹುಮ್ಫಡಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 102 ॥ var – 39ಕುಮ್ಭಿನೀ 40ಶಯನೀ

ಉಗ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಪದ್ಮವತೀ ಧೂರ್ಜಟೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ದೇವೀ ತತ್ಪುರುಷಾ ಶಿಕ್ಷಾ 41ಸಾಧ್ವೀ ಸ್ತ್ರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 103 ॥ var – 41ಮಾಧ್ವೀ

ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೀಕ್ಷಾ ಮದನಾ ಮದನಾತುರಾ ।
ಧಿಷ್ಣ್ಯಾ ಹಿರಣ್ಯಾ ಸರಣಿಃ ಧರಿತ್ರೀ ಧರರೂಪಿಣೀ ॥ 104 ॥

ವಸುಧಾ ವಸುಧಾಚ್ಛಾಯಾ ವಸುಧಾಮಾ ಸುಧಾಮಯೀ ।
ಶೃಂಗಿಣೀ ಭೀಷಣಾ ಸಾನ್ದ್ರೀ ಪ್ರೇತಸ್ಥಾನಾ ಮತಂಗಿನೀ ॥ 105 ॥

ಖಂಡಿನೀ ಯೋಗಿನೀ ತುಷ್ಟಿಃ ನಾದಿನೀ ಭೇದಿನೀ ನದೀ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಿನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಮೇಘಮಾಲಾ ಧರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 106 ॥

ಭಾಪೀಠಸ್ಥಾ ಭವದ್ರಪಾ ಮಹಾಶ್ರೀರ್ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾ ।
ಸುಖದಾ ಗನ್ಧಿನೀ ಬನ್ಧುರ್ಬಾನ್ಧಿನೀ ಬನ್ಧಮೋಚಿನೀ ॥ 107 ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಕರ್ತ್ರೀ 42ಚೋಮಾ ಮಾಯಾ ಮಹೋದಯಾ । var – 42ಕ್ಷಮಾ
43ಗನ್ಧರ್ವೀ ಸುಗುಣಾಕಾರಾ ಸದ್ಗುಣಾ ಗುಣಪೂಜಿತಾ ॥ 108 ॥ var – 43ಗಣೇಶ್ವರೀ ಗಣಾಕಾರಾ

ನಿರ್ಮಲಾ ಗಿರಿಜಾ ಶಬ್ದಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ ।
ಏಕಾಕಿನೀ ಸಿನ್ಧುಕನ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಸೂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 109 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಿಣೀ ವ್ಯಕ್ತಾ ಯೋಗಿನೀ ಪೀಠರೂಪಿಣೀ ।
ನಿರ್ಮದಾ ಧಾಮದಾಽಽದಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಸೇವ್ಯಾಽಕ್ಷರಾಮಿಕಾ ॥ 110 ॥

ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ದೀಕ್ಷಾ ಶೋಧಿನೀ ಶಿವದಾಯಿನೀ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಬಾಲಾ ಕಪಿಲಾ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿಃನೀ ॥ 111 ॥

ಅರ್ಚಿಷ್ಮತೀ ದ್ಯುತಿಮತೀ ಕೌಲಿನೀ ಕವ್ಯವಾಹಿನೀ ।
ಜನಾಶ್ರಿತಾ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ಯಾ ಮಾನಸೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 112 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರೀ ಲೋಕಧಾತ್ರೀ ಸರ್ವಾ ಸಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಪಾಪಘ್ನೀ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 113 ॥

ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಯೀಮಾತಾ 44ತ್ರಯೀಪತಿಃ । var – 44ತ್ರಯೀತನುಃ
ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಾ ತ್ರಯೀಸಾರಾ ತ್ರಯೀರೂಪಾ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾ ॥ 114 ॥

ತ್ರಿವರ್ಣಾ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಶ್ರೀಃ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರಿಕೋಣಸಂಸ್ಥಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿಸ್ವರಾ ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 115 ॥

ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿದಿವೇಶಾನೀ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿಪುರದಾಹಿನೀ ।
ಜಂಘಿನೀ ಸ್ಫೋಟಿನೀ ರಫೂರ್ತಿಃ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಶೋಷಿಣೀ ಪ್ಲುತಾ ॥ 116 ॥

ಐಂಕಾರಾಖ್ಯಾ ವಾಮದೇವೀ ಖಂಡಿನೀ ಚಂಡದಂಡಿನೀ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ವತ್ಸಲಾ ಹೃಷ್ಟಾ ಸೌಃಕಾರೀ ಮದಹಂಸಿಕಾ ॥ 117 ॥

ವಜ್ರಿಣೀ ದ್ರಾವಿಣೀ ಜೈತ್ರೀ ಶ್ರೀಮತೀ ಗೋಮತೀ ಧ್ರುವಾ ।
ಪರತೇಜೋಮಯೀ ಸಂವಿತ್ಪೂರ್ಣಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ॥ 118 ॥

ತ್ರಿಧಾತ್ಮಾ ತ್ರಿದಶಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ತ್ರಿಘ್ನೀ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಸ್ತ್ರಿಜನನೀ ತ್ರಿಭೂಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ॥ 119 ॥

ಕುಮಾರೀ ಕುಂಡಲೀ ಧಾತ್ರೀ ಬಾಲಾ ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಿನೀ ।
ಕಲಾವತೀ ಭಗವತೀ ಭಕ್ತಿದಾ ಭವನಾಶಿನೀ ॥ 120 ॥

ಸೌಗನ್ಧಿನೀ ಸರಿದ್ವೇಣೀ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನೀ ।
ತತ್ತ್ವತ್ರಯೀ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 121 ॥

ಸಿದ್ಧಾ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಾವಾಸಾ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
(ಫಲಶ್ರುತಿಃ)
ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 122 ॥

ಕಥಿತಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ ॥ 123 ॥

ಸರ್ವಾಶ್ರಯಕರಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಾನನ್ದಕರಂ ವರಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಸದಾ ವಿಜಯವರ್ಧನಮ್ ॥ 124 ॥

ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀಕರಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಯೋಗೀಶ್ವರೀಮಯಮ್ ।
ಸರ್ವಪೀಠಮಯಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಾನನ್ದಕರಂ ಪರಮ್ ॥ 125 ॥

ಸರ್ವದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಮನಂ ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವಾಭಿಚಾರದೋಷಘ್ನಂ ಪರಮನ್ತ್ರವಿನಾಶನಮ್ ॥ 126 ॥

ಪರಸೈನ್ಯಸ್ತಮ್ಭಕರಂ ಶತ್ರುಸ್ತಮ್ಭನಕಾರಣಮ್ ।
ಮಹಾಚಮತ್ಕಾರಕರಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಪ್ರವರ್ಧನಮ್ ॥ 127 ॥

ಮಹೋತ್ಪಾತಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಜ್ವರನಿವಾರಣಮ್ ।
ಮಹಾವಶ್ಯಕರಂ ದೇವಿ ಮಹಾಸುಖಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 128 ॥

ಏವಮೇತಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೋ ವರ್ಣಿತುಂ ಮಯಾ ।
ನ ಶಕ್ಯತೇ ವರಾರೋಹೇ ಕಲ್ಪಕೋಟಿ ಶತೈರಪಿ ॥ 129 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಸಂಗಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥

(ವಿಷ್ಣುಯಾಮಲೇ)

Also Read 1000 Names of Bala Rama 1:

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top