1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Dharma Shasta | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Oriya

Shri Dharmasastha Sahasranamavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଧର୍ମଶାସ୍ତା ଅଥଵା ଶ୍ରୀହରିହରପୁତ୍ରସହସ୍ରନାମାଵଲୀ ॥
ଓଂ ନମୋ ଭଗଵତେ ଭୂତନାଥାୟ ।

ଓଂ ଶିଵପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାକାର୍ୟଧୁରନ୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୈଵଧର୍ମର୍ସୁରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରୋତ୍ତମାୟ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ କାମେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମତେଜସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାଦି ଫଲସଂୟୁତାୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ୟାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୋମଲାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ୟାଣଫଲଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାବ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାରସସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଜଗଦ୍ରକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦାନନ୍ଦଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାଦିଶକ୍ତି ସଂସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନାହ୍ଲାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିଗୀଷୁକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତକ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତସେଵାରି ସଂଖକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈମିନ୍ୟାଦ୍ ୠଷିସଂସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜରାମରଣନାଶକାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଜନାର୍ଦନସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଦିଗଣ ସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନ୍ମହୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନକେନାଽଭିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଷ୍ଠିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂକଜାସନପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରହନ୍ତାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ପୁରତ୍ରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମୈଶ୍ଵର୍ୟଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵନାଦିସୁରୈଃ ସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚବ୍ରହ୍ମ ପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତୀତନୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନନିରତାୟ ନମଃ ୫୦ ।

ଓଂ ଗୁଣାଗୁଣନିରୂପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପାଲେନାଽଭିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଗଭସ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରାମପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗ୍ଗଜେନାଽଭିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣପତିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଵାଂପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହର୍ପତୟେ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ଜଟାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଲନିଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈମିନ୍ୟାଦ୍ ଋଷି ପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଲନ୍ଧରନିହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଣାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଣଵାସକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋକହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଭାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟତୈଜସାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ସୁରାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରୈର୍ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଣାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଲ୍ମଲୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଵୀରଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଦ୍ଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନକାଦିମୁନିଧ୍ୟେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ହଲାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସନିଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହାହା ହୂହୂ ମୁଖସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହର୍ୟକ୍ଷାସନତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵକନିଭାୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତପାପଵିନାଶନାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଭସିତାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାନୁମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ରାଂକିତମସ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାରିକୁଲନାଶକାୟ ନମଃ । ୧୧୦ ।

ଓଂ ଦେଵସେନାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜୋରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାରୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋର୍ଦଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଣ୍ଡନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନୁଷ୍ପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଂ ଧନିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମନିରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନୁଃଶାସ୍ତ୍ର ପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲକର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲବାହୁକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତନୂତ୍ତମାୟ ନମଃ । ୧୩୦ ।

ଓଂ ତନୁତ୍ରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜସାଂପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗସଂସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ଦାରଵାଟିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଲୟାଲଚଲଵାସଭୁଵେ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ମନ୍ଦାରକୁସୁମପ୍ରଖ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ଦମାରୁତସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵକ୍ଷସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋହରମଦାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋନ୍ନତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାହନୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୁତ୍ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୫୦ ।

ଓଂ ମାନଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୌଜସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵର୍ଷପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାନୁମତେ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଂ ଭାନୁତୈଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀଷଗେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାନୀପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵତାରଣ କାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲନିଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଣ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷାଦଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ୧୭୦ ।

ଓଂ ନାନାରତ୍ନୋପଶୋଭିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରମୟା ପରିତୋଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜସେଵ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଣଦୋର୍ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରେଣୁକାସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଜନୀଚରଦାରଣାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଭରାଟ୍ସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଷଣାତ୍ରୟନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଡାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମନିଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୈମପ୍ରାକାରଶୋଭିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୟଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିହରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ । ୧୯୦ ।

ଓଂ ହାଟସ୍ଫଟିକପ୍ରଖ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାରୂଢେନସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଵସ୍ଵତପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଡ୍ ରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଂପତିୟେ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ଵେଣୁନାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାଭୟକରାନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଚସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିପୁଲଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିପୁଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିନୋଦଵାନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଣଵାରଣ୍ୟଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମଦେଵେନସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେତ୍ରହସ୍ତାୟ ନମଃ । ୨୧୦ ।

ଓଂ ଵେଦନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଂଶଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରିଂମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରିଷ୍ଟାୟା ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମସଂଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୁତାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୁତନିଷ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ହୁଂକାରାକୃତିସୁପ୍ରଭ୍ଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵ୍ୟଵାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵ୍ୟକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଟ୍ଟହାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାହତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଣୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୂପକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତନୁରୂପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ୨୩୦ ।

ଓଂ ହୁତଭୁଗେ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀପପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଧିପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାତପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଡହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସ୍ତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ତପୋରକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ତପାହ୍ଵୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂର୍ଧାଭିଷିକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ମ୍ରୁଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧାଵିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମକରାୟ ନମଃ । ୨୫୦ ।

ଓଂ ମକରାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ତାଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣ୍ଜୁକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାସପାଲାୟ ଵନମଃ ।
ଓଂ ମହୌଷଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଭମାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଵିତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଶିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରହାସାୟ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଂ ଶମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମାଧିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁକପୋଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ପଦୋଽଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରଳାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ । ୨୭୦ ।

ଓଂ ଗୋନେତାୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋମୁଖପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଶିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୌଂଚଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରିୟାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃପାଲୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କରଵୀରକରେରୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ଦର୍ପଦର୍ପହାରିଣେ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ କାମଦାତେ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଲାସଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭାଵସୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଭ୍ରୁଵାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଣାମଣିଵିଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ । ୨୯୦ ।

ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଚ୍ଛାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଭାସଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଭାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରାନିଵୃତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ରାପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣାଗତପାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀକ୍ଷଣଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀର୍ଘଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଗଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ ପିଶାଚହେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂଗଧାଡ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୋଜପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରିଧ୍ରନାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵିଷହ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗ୍ଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈନ୍ୟଦାହକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଡଵପୂରିତମୁଖାୟ ନମଃ । ୩୧୦ ।

ଓଂ ଵ୍ୟାପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମରକ୍ରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଂଗଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂକଜାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଦର୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଶ୍ଚିତାଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗାଭରଣଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭରତାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ଭୈରଵାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମନକ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହାସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେନାପତିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନାତନାୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ । ୩୩୦ ।

ଓଂ ଆଦିତ୍ୟରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆପଦ୍ଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାବ୍ଧିନିଵାସଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଵରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିଵର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଷସ୍ତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଡୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାଦିଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାମ୍ରୋଷ୍ଟାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ତାମ୍ରଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଗଲାକ୍ଷାୟା ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଛଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଣାମଣିଵିଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଜଂଗଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୋଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୋଗାନନ୍ଦକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚହସ୍ତେନସମ୍ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚବାଣେନ ସେଵିତାୟ ନମଃ । ୩୫୦ ।

ଓଂ ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାନୁମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାପତ୍ୟସ୍ଵରୂପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଛନ୍ଦଃଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵମନୁପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶଭୁଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ଦାନଵାନାଂ ଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରୋତ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତାନନ୍ଦସମାଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୃଧ୍ରାଦ୍ରିଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଭୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧଗ୍ରାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋମେଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣ୍ଡକାଵାସାୟ ନମଃ । ୩୭୦ ।

ଓଂ ଗୋକୁଲୈଃ ପରିଵାରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିଵେଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁଦ୍ରୁମଵାସକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହାଵାସାୟ ନମଃ ।

ଓଂ ଗୁରୁଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନ୍ଦନୀୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଦାନ୍ୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃତ୍ତାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଣୁପାଣୟେ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ ଵୀଣାଦଣ୍ଡଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୈମୀଡ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୋତୃସୁଭଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୌତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଜସାଂପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵମାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାତନ୍ତୁପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଣ୍ଡଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିମୀଡ୍ୟାୟ ନମଃ । ୩୯୦ ।

ଓଂ ନିମିଷାର୍ଧଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିମିଷାକାରକାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲିଗୁଡାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲିଡାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଵନ୍ଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଡଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଗଲାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଷୁମ୍ନାମଧ୍ୟ ସଂଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭିକ୍ଷାଟନାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ ଭୀମଵର୍ଚସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଭେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଚାଽତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିଵେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମାଣକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପ୍ରମେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାଦିତ୍ୟସୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ । ୪୧୦ ।

ଓଂ ଵେଷପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷଗ୍ରାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାନକରୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିପିନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାନ୍ତୈଃପରିତୋଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵକ୍ରାଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଚଵାଚାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମାନଵତେ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ ଵଜ୍ରକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଂଶକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଟୁରକ୍ଷାଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵପ୍ରକ୍ରୀଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିପ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଲାରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଲାଳକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଲାହଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଡନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଡାସ୍ୟାୟ ନମଃ । ୪୩୦ ।

ଓଂ କପାଲଭ୍ରୁତେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଣ୍ଜରେଡ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଜୁଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରିୟମାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରିୟାପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୀଡାନାଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୀଲହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଶମାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲାଧିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନକାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ହୋତ୍ରୁଭାଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣନିର୍ଦୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣତ୍ୟାଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଶାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଟଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପତ୍ରଧାରିଣେ ନମଃ । ୪୫୦ ।

ଓଂ ପଲାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁତ୍ରଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତୃସଚ୍ଚରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପଭସ୍ମପୁନଶ୍ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଫାଲନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫୁଲ୍ଲକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫୁଲ୍ଲକଲ୍ହାରଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଣିସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଟ୍ଟଭଦ୍ରାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଂ ପଟଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୟୋଧିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୋରନାଟ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୋରଵେଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୋରଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୌର୍ୟଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଚଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାମରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୀଚୟେ ନମଃ । ୪୭୦ ।

ଓଂ ମଦଗାମିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଷଵାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈଥିଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦୃଢାୟ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ସ୍ଥୂପିଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଭକ୍ରୀଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଭେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଧିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁରାଧର୍ଷାୟ ନମଃ । ୪୯୦ ।

ଓଂ ଦାରୁପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦନୂଜହନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାମଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିରୂପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଚୀପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖକର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଡରୁପାୟ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ଗୁଡାକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାଢଗାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋତ୍ରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆନନ୍ଦଭୈରଵାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୟମେଧଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଧ୍ୟନ୍ନାସକ୍ତହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଡାନ୍ନପ୍ରୀତମାନସାୟ ନମଃ । ୫୧୦ ।

ଓଂ ଘୃତାନ୍ନାସକ୍ତହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଵଭଂଜକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଗନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣାନାଂପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଛଦ୍ମହିନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତ୍ରୂଣାଂପତୟେ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଂ ଅଂଗିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରାଚରମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଭେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତାତପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵକ୍ରାଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ଵତାରୋହଣାୟ ନମଃ । ୫୩୦ ।

ଓଂ ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵରୋଗଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵସାଗରତାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦଗ୍ନିଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦ୍ରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦାକୃତୟେ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ ନାଟ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନରନାରାୟଣାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷାଦରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀହାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନେଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍ଟୁରଭାଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିମ୍ନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲାଂଗାୟ ନମଃ । ୫୫୦ ।

ଓଂ ନୀଲକେଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିଘ୍ନେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମଵେଦପରାୟାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନକାଦିମୁନିଧ୍ୟେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଗାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ ଶଚୀନାଥେନପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାକୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଦହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଗ୍ଧପାପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାମଗ୍ରନ୍ଧିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତସ୍ତ୍ରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତନ୍ତ୍ରୀପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାମ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୫୭୦ ।

ଓଂ ତୀକ୍ଷଣଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଲଭୋଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଲୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଣ୍ଡୁକର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ତ୍ତାଣ୍ଡଭୈରଵାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୁଦ୍ଵହାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ ମାଷପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁପାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଣାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିନୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାମେଶତନୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦଗର୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲାଧାରାଂବୁଜାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନମୟାୟ ନମଃ । ୫୯୦ ।

ଓଂ ସ୍ଵସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତିଵାକ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ରୁଵାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିପୂରାବ୍ଜନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୈରଵପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାହତାବ୍ଜରସିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରୀଂକାରରସପେଶଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂମଧ୍ୟଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭରଦ୍ଵାଜପ୍ରପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ସହସ୍ରାରାଂବୁଜାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଵିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମଵାଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାହାୟ ନମଃ । ୬୧୦ ।

ଓଂ ଧନଦାନକରାଂବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାହୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଠରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଫଲଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦ୍ଵୈରିକୁଲନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଗଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଣ୍ଛଚୂଡାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ ପିଶିତାଶପଵିତ୍ରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାୟସାନ୍ନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ଵପକ୍ଷମାସଵିଭାଜକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରଭୂଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରିଣ୍ଚାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଵକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜ୍ଞାନକଲିକାବୃନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଡଂଭଘ୍ନାୟ ନମଃ । ୬୩୦ ।

ଓଂ ଦମଘୋଷଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାସପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପୌଜସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୋଣକୁଂଭାଭିଷିକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୋହିନାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପାତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵୀରେନ୍ଦ୍ରଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସଂସାରନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାକିନୀହାକିନୀଲବ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଵଣାଂଭୋଧିତାରଣାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ କାକିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲପାଶଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମବନ୍ଧଵିମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହନିର୍ଭିନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୃହତ୍ତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ରୂରଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵକ୍ରାଗମଵିନାଶନାୟ ନମଃ । ୬୫୦ ।

ଓଂ ଡାକୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟତେଜସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ପଭୂଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତନ୍ତ୍ରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାଦିଗଧୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକଲିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଂକରାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ମିଧ୍ୟାଜଗଦଧିଷ୍ଟାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତିରୂପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁମୁକ୍ଷଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମଫଲଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ଗଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକଵର୍ଣାୟ ନମଃ । ୬୭୦ ।

ଓଂ ଶୁକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରପ୍ରୀୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ଵାରାଧନତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଲପାଣିପ୍ରପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ଵୀରଵେଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାସ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୟକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାଭାଲାଭଵିଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଣ୍ଚାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଣ୍ଚଗୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଣ୍ଚୟଜ୍ଞଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵକେଶାୟ ନମଃ । ୬୯୦ ।

ଓଂ ପର୍ଜନ୍ୟସମଗର୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମୋଦାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂକନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଷ୍ଟକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନଷ୍ଟଵୈରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଷ୍ଟସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଷ୍ଟପାପାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ଇଷ୍ଟନାମଵିଧାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମରସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପ୍ରମେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଷଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ଵତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚକ୍ରୁତ୍ୟପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଜ୍ଚପଂଚାତିଶାୟିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଵଦନାୟ ନମଃ । ୭୧୦ ।

ଓଂ ପାଵକାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ତସ୍ଵରାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରୀପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶାଶ୍ଲିଷ୍ଟଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିତାଂଶଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭଦୀଧିତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷଧ୍ଵଂସାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ଦକ୍ଷକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାତ୍ୟାୟନୀସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଵଭଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଶାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲପାଲପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ । ୭୩୦ ।

ଓଂ ପଵମାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ଶପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵିକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀର୍ଘକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭେରିନାଦପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୃନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୃହତ୍ସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପାଲକାୟ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରସିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରସଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଜତାଦ୍ରିଭାସେ ନମଃ ।
ଓଂ ତିମିରଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମିହିରାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନୀଲସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଵିଲିପ୍ତାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ତରୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୭୫୦ ।

ଓଂ ଲାକ୍ଷାଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲସତ୍କର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଜନୀଧ୍ଵଂସିସନ୍ନିଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବିନ୍ଦୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବିକାପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୈନ୍ଦଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆପନ୍ନତାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପ୍ତକୃଛ୍ରଫଲପ୍ରଦୟେ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ମରୁଦ୍ଵୃଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଖର୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିରାଵାସୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆୟୁଷ୍ମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆୟୁର୍ଵେଦପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମହଂସାୟ ନମଃ । ୭୭୦ ।

ଓଂ ଅଵଧୂତାଶ୍ରମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶ୍ଵଵେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶ୍ଵହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୟଧୈର୍ୟାୟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଘ୍ନନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ୟାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଓଂ ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ୟମାଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫାଲ୍ଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫାଲଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆରାତିଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘନଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମସୂର୍ୟସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିରୀଟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପାନଲଵିଧାୟକାୟ ନମଃ । ୭୯୦ ।

ଓଂ ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନଫଲଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରିଣ୍ଚାରିଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରମାର୍ତାଣ୍ଡଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରସିଂହାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରକାର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସ୍ତଦାନଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରଵୀରସୁହ୍ରୁଦ୍ଭ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ନାଗରତ୍ନଵିଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଚସ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଵର୍ତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉରୁଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଡୁଲୋକସୁରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁଂଗାରରସସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିନ୍ଦୂରତିଲକାଂଗିତାୟ ନମଃ । ୮୧୦ ।

ଓଂ କୁଂକୁମାଂଗିତ ସର୍ଵାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲକେୟଵିନାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ତନାଗପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗଗନ୍ଧର୍ଵପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁସ୍ଵପ୍ନବୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରୀଦୁଃସ୍ଵପ୍ନନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିନ୍ତାରାଶିପରିଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିନ୍ତାମଣିଵିଭୂଷିତାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ ଚରାଚରଜଗତ୍ସ୍ରଷ୍ଟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଲତ୍ କୁଂଡଲକର୍ଣୟୁଗେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକୁରାସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଧିଦ୍ଵୟନିଷେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀରାଜନପ୍ରୀତମନସେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଦାରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିରାତାୟ ନମଃ । ୮୩୦ ।

ଓଂ କାଲାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପାନ୍ତଭୈରଵାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଂଗପତ୍ରଶରାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାକାଷ୍ଟସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋତୁଵର୍ଷାଦିମାସଵାନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିନେଶମଂଡଲାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସଵାଭିପ୍ରପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୂଲାସ୍ତମ୍ବକର୍ମଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଵର୍ଣରୂପକାୟ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ଚିନ୍ତାହୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦାକ୍ରାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଲାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବନ୍ଧୂକକୁସୁମପ୍ରଖ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଗର୍ଵଵିଭଣ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ଵତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଧଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରକର୍ମକାୟ ନମଃ । ୮୫୦ ।

ଓଂ ସଂଗୀତଲୋଲୁପମନସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ନିଗ୍ଧଗଂଭୀରଗର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଂଗଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତଵରସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭ୍ରାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରମରେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୀଲାକମଲହସ୍ତାବ୍ଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲକୁନ୍ଦଵିଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋଧ୍ରପ୍ରସଵଶୁଦ୍ଧାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିରୀଷକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ ତ୍ରସ୍ତତ୍ରାଣକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ଵଵାକ୍ୟାର୍ଧବୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଷୀୟସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାନ୍ତପ୍ରତିପାଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲଭୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲତତ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲକାରଣଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିନାଥାୟ ନମଃ । ୮୭୦ ।

ଓଂ ଅକ୍ଷୟଫଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଣିଜନ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାନଲୋଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜ୍ଞମାନସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରୀଜାସ୍ତନ୍ୟରସିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିରାଜଵରସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀୟୂଷକୁଂଭହସ୍ତାବ୍ଜାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ ପାଶତ୍ୟାଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିରନ୍ତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧାଲାଲସଵକ୍ତ୍ରାବ୍ଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରଦ୍ରମଫଲେପ୍ସିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନହାଟକଭୂଷାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଵଣାଭିପ୍ରପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନତ୍କାଲେୟସୁପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୌଣ୍ଚଗର୍ଵଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶେଷଜନସମ୍ମୋହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆୟୁର୍ଵିଦ୍ୟାଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ୮୯୦ ।

ଓଂ ଅଵବଦ୍ଧଦୁକୂଲାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହାରାଲଂକୃତକନ୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତକୀକୁସୁମପ୍ରୀୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲଭୈଃପରିଵାରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେକାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ତିକେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରଂଗନିନଦପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାତକାଲାପସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚମରୀମୃଗସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆମ୍ରକୂଟାଦ୍ରିସଂଚାରୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ଆମ୍ନାୟଫଲଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୃତାକ୍ଷସୂତ୍ରପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷିରୋଗଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିମାନସତୋଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୈଲାଭିଷିକ୍ତସୁଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ତର୍ଜନୀମୁଦ୍ରିକାୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତଟାତକାମନଃପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତମୋଗୁଣଵିନାଶନାୟ ନମଃ । ୯୧୦ ।

ଓଂ ଅନାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାଦର୍ଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଜୁନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୁତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷାଡ୍ଗୁଣ୍ୟପରିସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତାଶ୍ଵାଦିଗ୍ରହୈସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତଶୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସାଦଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।

ଓଂ ସପ୍ତପ୍ରାଣଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତାର୍ଚିଷେ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିନୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵେଣୀଫଲଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣଵର୍ତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାରୁମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରନୂପୁରପାଦାବ୍ଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରକଂକଣପାଣିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧଭସ୍ମାନୁଲେପନାୟ ନମଃ । ୯୩୦ ।

ଓଂ ଶୁଂଭଧ୍ଵଂସିନ୍ୟାସମ୍ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତବୀଜକୁଲାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷାଦାଦିସୁରପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନମସ୍କାରଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାରିପଣ୍ଚତାଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଜ୍ଜୀକୃତଶରାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭୟଂକରମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁବ୍ଜିକାମନ୍ତ୍ରଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମ୍ରାଶ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରତେଜସ୍ଵିନେ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ ଦଶକଣ୍ଠଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶୁଗାୟୁଧହସ୍ତାବ୍ଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାୟୁଧକରାଂବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶାୟୁଧସୁପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲାୟୁଧସଦ୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରଶୀର୍ଷଵଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରଦ୍ଵୟଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାନାହେତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦନୁଷ୍ପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାନାସ୍ରଜେ ନମଃ । ୯୫୦ ।

ଓଂ ଭୂଷଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶ୍ୟାମକୋମଲତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରକ୍ତାପାଂଗଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵାଦଶାହକ୍ରତୁପ୍ରୀୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୌଣ୍ଡରୀକଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପ୍ତୋର୍ୟାମକ୍ରତୁମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୟନାଦିଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁବନ୍ଧସ୍ୟଫଲଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଜପେୟାତ୍ମଦୈଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅବ୍ରହ୍ମକୀଟଜନନାଵନାତ୍ମନେ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ଚଂପକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁପାଶଵିଭାଗଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପଵର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାତଵେଦପ୍ରଭାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଂଭୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଂଭପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଂକୁମାକ୍ତ୍ତଲଲାଟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଲୀଧ୍ରପତ୍ରସଂକାଶାୟ ନମଃ । ୯୭୦ ।

ଓଂ ସିଂହଵକ୍ତ୍ରପ୍ରମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୋକିଲକ୍ଵଣନାକର୍ଣିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲନାଶନତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୈୟାୟିକମତଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୌଦ୍ଧସଙ୍ଘଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ରୁତହେମାବ୍ଜପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହୋମସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନସାୟ
ଓଂ ପିତୃୟଜ୍ଞସ୍ୟଫଲଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତୃଵଜ୍ଜନରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦାତିକର୍ମନିରତାୟ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଂ ପୃଷଦାଜ୍ୟପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସୁରଵଧୋଦ୍ୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତ୍ରପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ୍ରଵର୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵର୍ଷତିରୋଧାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗାଭୃତକରାଂବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନମଃସ୍ଵାହାଵଷଡ୍ଵୌଷଟ୍ଵଲ୍ଲଵପ୍ରତିପାଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୀରସଦୃଶଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୀରସଦୃଶସ୍ତଵାୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତନ୍ତ୍ରୀଵାଦନହସ୍ତାଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଗୀତପ୍ରିୟମାନସାୟ ନମଃ । ୯୯୦ ।

ଓଂ ଚିଦଂଶମୁକୁରାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିକୂଟାଦ୍ରିସଂଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୀଲାସଂଚାରତନୁକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲିଙ୍ଗଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାକେନ୍ଦୁଦ୍ୟୁତିସମ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାଗକର୍ମଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈନାକଗିରିସଣଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁଵଂଶଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାଲଖଂଡପୁରାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତମାଲନିଭତେଜସେ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଂ ପୂର୍ଣାପୁଷ୍କଲାମ୍ବାସମେତ ଶ୍ରୀହରିହରପୁତ୍ରସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।

Also Read 1000 Names of Ayyappa Swamy:

1000 Names of Sri Dharma Shasta| Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment