Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Kakaradi Shrikrishna Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಕಕಾರಾದಿಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ನಾರದ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಸರ್ವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೀ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ।
ಓಂ ಇತಿ ಬೀಜಂ, ನಮ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಕೃಷ್ಣಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ,
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮೇತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ದ್ಧನ ಇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಸಾಕ್ಷೀತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಾಧನ ಇತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಜ್ವರನಾಶನ ಇತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮೇತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ ಇತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಸಾಕ್ಷೀತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಾಧನ ಇತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕ ಇತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಜ್ವರನಾಶನ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೃಪಾಲುಂ ಕಲಿಕುಲದಲನಂ ಕೇಶವಂ ಕಂಸಶತ್ರುಂ
ಧರ್ಮಿಷ್ಠಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ದ್ವಿಜವರವರದಂ ಕಾಲಮಾಯಾತಿರಿಕ್ತಮ್ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿಸಕ್ತಂ ಕುವಲಯನಯನಂ ಕುಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿತಾಸ್ಯಂ
ಕಾಲಾತೀತಸ್ವಧಾಮಾಶ್ರಿತನಿಜಯುವತೀವಲ್ಲಭಂ ಕಾಲಕಾಲಮ್ ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮಕಾಯ । ಕೃಷ್ಣಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣನಾಮಧೃತೇ । ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾಯ । ಕೃಷ್ಣದೈವತ್ಯಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾರಕ್ತವಿಲೋಚನಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯಾಯ । ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮನೇ ।
ಕೃಷ್ಣಾಲಕ್ತಾಭಿರಕ್ಷಕಾಯ । ಕೃಷ್ಣೇಶಪ್ರೀತಿಜನಕಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣೇಶಪ್ರಿಯಕಾರಕಾಯ । ಕೃಷ್ಣೇಶಾರಿಷ್ಟಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಕೃಷ್ಣೇಶಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ । ಕೃಷ್ಣೇಶಾನನ್ದಜನಕಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣೇಶಾಯುರ್ವಿವರ್ಧನಾಯ । ಕೃಷ್ಣೇಶಾರಿಸಮೂಹಘ್ನಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣೇಶಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಧೀಶಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಕೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ಕೃಷ್ಣಾಗರುಸುಗನ್ಧಾಢ್ಯಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾಗರುಸುಗನ್ಧವಿದೇ । ಕೃಷ್ಣಾಗರುವಿವೇಕಜ್ಞಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾಗರುವಿಲೇಪನಾಯ । ಕೃತಜ್ಞಾಯ । ಕೃತಕೃತ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ । ಕೃಪಾಕರಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದೈಕವರದಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದಪದಾಶ್ರಯಾಯ । ಕಮಲಾವಲ್ಲಭಾಕಾರಾಯ । ಕಲಿಘ್ನಾಯ ।
ಕಮಲಾಪತಯೇ । ಕಮಲಾನನ್ದಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಕಮಲಾಸೇವಿತಾಕೃತಯೇ ।
ಕಮಲಾಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸಿನೇ । ಕಮಲಾಮಾನದಾಯಕಾಯ । ಕಮಲಾಲಂಕೃತಾಕಾರಾಯ ।
ಕಮಲಾಶ್ರಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕಮಲಾಮುಖಪದ್ಮಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ । ಕಮಲಾಕರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಕಮಲಾಕರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕಮಲಾಕರತೋಷಿತಾಯ ।
ಕಮಲಾಕರಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಕಮಲಾಕರಭೂಷಿತಾಯ । ಕಮಲಾಕರಭಾವಜ್ಞಾಯ ।
ಕಮಲಾಕರಸಂಯುತಾಯ । ಕಮಲಾಕರಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಯ । ಕಮಲಾಕರರೂಪವತೇ ।
ಕಮಲಾಕರಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ । ಕಮಲಾಕರಪಂಕಜಾಯ । ಕಮಲಾಕರಪಾಪಘ್ನಾಯ ।
ಕಮಲಾಕರಪುಷ್ಟಿಕೃತೇ । ಕಮಲಾರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ।
ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ । ಕಮಲಾಕಲಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಾಯ । ಕಮಲಾಕಲಿತಾಕೃತಯೇ ।
ಕಮಲಾಹೃದಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ । ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕಮಲಾಚಲಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಕಮಲಾಲಂಕೃತಾಕೃತಯೇ ।
ಕಮಲಾಚಲಭಾವಜ್ಞಾಯ । ಕಮಲಾಲಿಂಗಿತಾಕೃತಯೇ । ಕಮಲಾಮಲನೇತ್ರಶ್ರಿಯೇ ।
ಕಮಲಾಚಲಮಾನಸಾಯ । ಕಮಲಾಪರಮಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ । ಕಮಲಾನನಾಯ ।
ಕಮಲಾನನ್ದಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ಕಮಲಾಶ್ರಯಾಯ । ಕಮಲಾವಿಲಸತ್ಪಾಣಯೇ ।
ಕಮಲಾಮಲಲೋಚನಾಯ । ಕಮಲಾಮಲಫಾಲಶ್ರಿಯೇ । ಕಮಲಾಕರಪಲ್ಲವಾಯ ।
ಕಮಲೇಶಾಯ । ಕಮಲಭುವೇ । ಕಮಲಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ । ಕಮಲೋದ್ಭವಭೀತಿಘ್ನಾಯ ।
ಕಮಲೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಕಮಲಾಕರಪಾಶಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕಮಲೋದ್ಭವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । ಕಮಲಾಸನಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಕಮಲಾಸನರೋಗಘ್ನಾಯ । ಕಮಲಾಸನಪಾಪಘ್ನೇ ।
ಕಮಲೋದರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕಮಲೋದರದೀಪನಾಯ । ಕಮಲೋದರಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ಕಮಲೋದರಸುನ್ದರಾಯ । ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಕಾರಾಯ । ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಮ್ಬರಾಯ ।
ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಗಾರಾಯ । ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಸನಾಯ ।
ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಸ್ಯಶ್ರಿಯೇ । ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಕನಕಾಲಂಕೃತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಾಯ । ಕನಕಾಲಂಕೃತೋದರಾಯ ।
ಕನಕಾಮ್ಬರಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ । ಕನಕಾಮ್ಬರಭೂಷಣಾಯ ।
ಕನಕೋತ್ತಮಭಾಲಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥0 ॥

ಓಂ ಕನಕೋತ್ತಮರೂಪಧೃಷೇ ನಮಃ । ಕನಕಾಘಾರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಕನಕಾಗಾರಕಾರಕಾಯ । ಕನಕಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕನಕಾಚಲಪಾಲಕಾಯ ।
ಕನಕಾಚಲಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ । ಕನಕಾಚಲಭೂಷಣಾಯ । ಕನಕೈಕಪ್ರಜಾಕರ್ತ್ರೇ ।
ಕನಕೈಕಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಕಲಾನನಾಯ । ಕಲರವಾಯ । ಕಲಸ್ತ್ರೀಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾಯ ।
ಕಲಹಂಸಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಕಲಹಂಸಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಕಲಹಂಸಸಮಾನಶ್ರಿಯೇ ।
ಕಲಹಂಸಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ । ಕಲಹಂಸಸ್ವಭಾವಸ್ಥಾಯ । ಕಲಹಂಸೈಕಮಾನಸಾಯ ।
ಕಲಹಂಸಸಮಾರೂಢಾಯ । ಕಲಹಂಸಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಕಲಹಂಸವಿವೇಕಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಕಲಹಂಸಗತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಕಲಹಂಸಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಕಲಹಂಸಸುಖಾಸ್ಪದಾಯ । ಕಲಹಂಸಕುಲಾಧೀಶಾಯ ।
ಕಲಹಂಸಕುಲಾಸ್ಪದಾಯ । ಕಲಹಂಸಕುಲಾಧಾರಾಯ । ಕಲಹಂಸಕುಲೇಶ್ವರಾಯ ।
ಕಲಹಂಸಕುಲಾಚಾರಿಣೇ । ಕಲಹಂಸಕುಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಲಹಂಸಕುಲತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕಲಹಂಸಕುಲಾತ್ಮಕಾಯ । ಕವೀಶಾಯ । ಕವಿಭಾವಸ್ಥಾಯ । ಕವಿನಾಥಾಯ ।
ಕವಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಕವಿಮಾನಸಹಂಸಾತ್ಮನೇ । ಕವಿವಂಶವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಕವಿನಾಯಕಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಕವಿನಾಯಕಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ಕವಿವಂಶೈಕವರದಾಯ ನಮಃ । ಕವಿವಂಶಶಿರೋಮಣಯೇ ।
ಕವಿವಂಶವಿವೇಕಜ್ಞಾಯ । ಕವಿವಂಶಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಕವಿವಂಶಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕವಿವಂಶಪ್ರಭಾವವಿದೇ । ಕವಿತ್ವಾಮೃತಸಂಸಿದ್ಧಾಯ । ಕವಿತ್ವಾಮೃತಸಾಗರಾಯ ।
ಕವಿತ್ವಾಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಕವಿತ್ವಾಕಾರಪಾಲಕಾಯ । ಕವಿತ್ವಾದ್ವೈತಭಾವಸ್ಥಾಯ ।
ಕವಿತ್ವಾಶ್ರಯಕಾರಕಾಯ । ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾನನ್ದಿನೇ । ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾನ್ತಃಸ್ಥಾಯ । ಕವೀನ್ದ್ರಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ।
ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜಪ್ರಕಾಶೈಕದಿವಾಕರಾಯ । ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜಾ-
ಹ್ಲಾದನೈಕನಿಶಾಕರಾಯ । ಕವೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಬ್ಜಸ್ಥಾಯ ।
ಕವೀನ್ದ್ರಪ್ರತಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ಕವೀನ್ದ್ರಾನನ್ದಜನಕಾಯ ನಮಃ । ಕವೀನ್ದ್ರಾಶ್ರಿತಪಂಕಜಾಯ ।
ಕವಿಶಬ್ದೈಕವರದಾಯ । ಕವಿಶಬ್ದೈಕದೋಹನಾಯ । ಕವಿಶಬ್ದೈಕಭಾವಸ್ಥಾಯ ।
ಕವಿಶಬ್ದೈಕಕಾರಣಾಯ । ಕವಿಶಬ್ದೈಕಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಕವಿಶ್ಬ್ದೈಕಭೂಷಣಾಯ ।
ಕವಿಶಬ್ದೈಕರಸಿಕಾಯ । ಕವಿಶಬ್ದವಿವೇಕವಿದೇ । ಕವಿತ್ವಬ್ರಹ್ಮವಿಖ್ಯಾತಾಯ ।
ಕವಿತ್ವಬ್ರಹ್ಮಗೋಚರಾಯ । ಕವಿವಾಣೀವಿವೇಕಜ್ಞಾಯ । ಕವಿವಾಣೀವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಕವಿವಾಣೀಸುಧಾಸ್ವಾದಿನೇ । ಕವಿವಾಣೀಸುಧಾಕರಾಯ । ಕವಿವಾಣೀವಿವೇಕಸ್ಥಾಯ ।
ಕವಿವಾಣೀವಿವೇಕವಿದೇ । ಕವಿವಾಣೀಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಕವಿವಾಣೀವಿಲಾಸವತೇ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಕವಿಶಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಕವಿಶಕ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಕವಿಶಕ್ತಿಸಮೂಹಸ್ಥಾಯ । ಕವಿಶಕ್ತಿಕಲಾನಿಧಯೇ । ಕಲಾಕೋಟಿಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಕಲಾಕೋಟಿಸಮಾವೃತಾಯ । ಕಲಾಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಸ್ಥಾಯ । ಕಲಾಕೋಟಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಕಲಾನಿಧಿಸಮಾಕಾರಾಯ । ಕಲಾನಿಧಿಸಮನ್ವಿತಾಯ । ಕಲಾಕೋಟಿಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕಲಾಕೋಟಿಪ್ರವರ್ಧನಾಯ । ಕಲಾನಿಧಿಸುಧಾಸ್ವಾದಿನೇ । ಕಲಾನಿಧಿಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ಕಲಂಕರಹಿತಾಕಾರಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತಾಸ್ಪದಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತಾನನ್ದಾಯ ।
ಕಲಂಕರಹಿತಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತಾಭಾಸಾಯ ।
ಕಲಂಕರಹಿತೋದಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥0 ॥

ಓಂ ಕಲಂಕರಹಿತೋದ್ದೇಶಾಯ ನಮಃ । ಕಲಂಕರಹಿತಾನನಾಯ ।
ಕಲಂಕರಹಿತಶ್ರೀಶಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತಸ್ತುತಯೇ ।
ಕಲಂಕರಹಿತೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತೋಚ್ಚಾರಾಯ ।
ಕಲಂಕರಹಿತೇನ್ದಿರಯಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತಾಕಾರಾಯ । ಕಲಂಕರಹಿತೋತ್ಸವಾಯ ।
ಕಲಂಕಾಂಕಿತದುಷ್ಟಘ್ನಾಯ । ಕಲಂಕಾಂಕಿತಧರ್ಮಘ್ನೇ ।
ಕಲಂಕಾಂಕಿತಕರ್ಮಾರಯೇ । ಕಲಂಕಾಂಕಿತಮಾರ್ಗಹೃತೇ ।
ಕಲಂಕಾಂಕಿತದುರ್ದರ್ಶಾಯ । ಕಲಂಕಾಂಕಿತತದುಸ್ಸಹಾಯ ।
ಕಲಂಕಾಂಕಿತದೂರಸ್ಥಾಯ । ಕಲಂಕಾಂಕಿತದೂಷಣಾಯ ।
ಕಲಹೋತ್ಪತ್ತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕಲಹೋತ್ಪತ್ತಿಕೃದ್ರಿಪವೇ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಕಲಹಾತೀತಧಾಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಕಲಹಾತೀತನಾಯಕಾಯ ।
ಕಲಹಾತೀತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ಕಲಹಾತೀತವೈಭವಾಯ । ಕಲಹಾತೀತಭಾವಸ್ಥಾಯ ।
ಕಲಹಾತೀತಸತ್ತಮಾಯ । ಕಲಿಕಾಲಬಲಾತೀತಾಯ । ಕಲಿಕಾಲವಿಲೋಪಕಾಯ ।
ಕಲಿಕಾಲೈಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕಲಿಕಾಲೈಕದೂಷಣಾಯ । ಕಲಿಕಾಲಕುಲಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಕಲಿಕಾಲಕುಲಾಪಹಾಯ । ಕಲಿಕಾಲಭಯಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಕಲಿಕಾಲಮದಾಪಹಾಯ ।
ಕಲಿಕ್ಲೇಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಕಲಿಕ್ಲೇಶವಿನಾಶನಾಯ । ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಜನತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕಲಿಗ್ರಸ್ತನಿಜಾರ್ತಿಘ್ನೇ । ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಜಗನ್ಮಿತ್ರಾಯ ।
ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ಕಲಿಗ್ರಸ್ತಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಕಲಿಪಾಶವಿನಾಶನಾಯ ।
ಕಲಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ (ಪ್ರದಾಯಕಾಯ) । ಕಲಿಮುಕ್ತಕಲೇವರಾಯ ।
ಕಲಿಮುಕ್ತಮನೋವೃತ್ತಯೇ । ಕಲಿಮುಕ್ತಮಹಾಮತಯೇ । ಕಲಿಕಾಲಮತಾತೀತಾಯ ।
ಕಲಿಧರ್ಮವಿಲೋಪಕಾಯ । ಕಲಿಧರ್ಮಾಧಿಪಧ್ವಂಸಿನೇ । ಕಲಿಧರ್ಮೈಕಖಂಡನಾಯ ।
ಕಲಿಧರ್ಮಾಧಿಪಾಲಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಕಲಿಕಾಲವಿಕಾರಘ್ನೇ । ಕಲಿಕರ್ಮಕಥಾತೀತಾಯ ।
ಕಲಿಕರ್ಮಕಥಾರಿಪವೇ । ಕಲಿಕಷ್ಟೈಕಶಮನಾಯ । ಕಲಿಕಷ್ಟವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಕಲಿಘ್ನಾಯ । ಕಲಿಧರ್ಮಘ್ನಾಯ । ಕಲಿಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಘ್ನೇ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ಓಂ ಕರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ । ಕರ್ಮಕೃತೇ । ಕರ್ಮಿಣೇ । ಕರ್ಮಕಾಂಡೈಕದೋಹನಾಯ ।
ಕರ್ಮಸ್ಥಾಯ । ಕರ್ಮಜನಕಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ಕರ್ಮಸಾಧನಾಯ । ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ।
ಕರ್ಮಭರ್ತ್ರೇ । ಕರ್ಮಹರ್ತ್ರೇ । ಕರ್ಮಜಿತೇ । ಕರ್ಮಜಾತಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕರ್ಮಜಾತಜಗತ್ಪತಯೇ । ಕರ್ಮಜಾತಜಗನ್ಮಿತ್ರಾಯ । ಕರ್ಮಜಾತಜಗದ್ಗುರವೇ ।
ಕರ್ಮಭೂತಭವಚ್ಛತ್ರಾಯ । ಕರ್ಮಮ್ಭೂತಭವಾರ್ತಿಘ್ನೇ ।
ಕಮಕಾಂಡಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ । ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಂಡಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರಮಾಣಕೃತೇ ।
ಕರ್ಮಕಾಂಡವಿವೇಕಜ್ಞಾಯ । ಕರ್ಮಕಾಂಡಪ್ರಕಾರಕಾಯ । ಕರ್ಮಕಾಂಡಾವಿವೇಕಸ್ಥಾಯ ।
ಕರ್ಮಕಾಂಡೈಕದೋಹನಾಯ । ಕರ್ಮಕಾಂಡರತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಕರ್ಮತತ್ಪರಾಯ ।
ಕರ್ಮಬದ್ಧಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ । ಕರ್ಮಬದ್ಧಜಗದ್ಗುರವೇ । ಕರ್ಮಬನ್ಧಾರ್ತಿಶಮನಾಯ ।
ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜವರ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜವಲ್ಲಭಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಜೀವಾತ್ಮನೇ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಜೀವನಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಭಾವಜ್ಞಾಯ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಪಾಲಕಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಜಾತಿಸ್ಥಾಯ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥0 ॥

ಓಂ ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಪಾಪಘ್ನೇ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಬೋಧಕಾಯ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಭೀತಿಘ್ನಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಮುಕ್ತಿದಾಯ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜದೋಷಘ್ನಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಕಾಮದುಹೇ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠದ್ವಿಜತಾರಕಾಯ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾರಿಷ್ಟಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾದೃಷ್ಟಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕರ್ಮಿಷ್ಠಾದೃಷ್ಟವರ್ಧನಾಯ ।
ಕರ್ಮಮೂಲಜಗದ್ಧೇತವೇ । ಕರ್ಮಮೂಲನಿಕನ್ದನಾಯ । ಕರ್ಮಬೀಜಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕರ್ಮಬೀಜವಿವರ್ಧನಾಯ । ಕರ್ಮದ್ರುಮಫಲಾಧೀಶಾಯ ।
ಕರ್ಮದ್ರುಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀದ್ರವಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಕಸ್ತೂರೀದ್ರವವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀಸೌರಭಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಕಸ್ತೂರೀಮೃಗವಲ್ಲಭಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾನನ್ದಿನೇ ।
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಶ್ಲೇಷಿಣೇ । ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಕಿತಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾಲೀನಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾರೂಪಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾನ್ತಸ್ಥಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀವಾಸನಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾರ್ಚಿತಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾಗಾರಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾನ್ವಿತಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾಕಾರಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರಿಚನ್ದನಾಸನಾಯ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ಚಿತೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ । ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ವಿತಾನನಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ವಿತಶ್ರೀಶಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ಚಿತಾಮ್ಬರಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ಚಿತಾಸ್ಯಶ್ರಿಯೇ । ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ಚಿತಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಮೋದಮುದಿತಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀಮೋದವರ್ಧನಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಮೋದದೀಪ್ತಾಂಗಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಸುನ್ದರಾಕೃತಯೇ ।
ಕಸ್ತೂರೀಮೋದರಸಿಕಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಮೋದಲೋಲುಪಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಪರಮಾನನ್ದಿನೇ ।
ಕಸ್ತೂರೀಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀದಾನಸನ್ತುಷ್ಠಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀದಾನವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀಪರಮಾಹ್ಲಾದಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀಮುದಿತಾತ್ಮನೇ ।
ಕಸ್ತೂರೀಮುದಿತಾಶಯಾಯ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ಕದಲೀವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಕದಲೀವನಪಾಲಕಾಯ ।
ಕದಲೀವನಸಂಚಾರಿನೇ । ಕದಲೀವನಸಂಚಾರಿಣೇ । ಕದಲೀವನವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕದಲೀದರ್ಶನಾನನ್ದಿನೇ । ಕದಲೀದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಾಯ । ಕದಲೀಪಲ್ಲವಾಸ್ವದಿನೇ ।
ಕದಲೀಪಲ್ಲವಾಶ್ರಯಾಯ । ಕದಲೀಫಲಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಕದಲೀಫಲದಾಯಕಾಯ ।
ಕದಲೀಫಲಸಮ್ಪುಷ್ಟಾಯ । ಕದಲೀಫಲಭೋಜನಾಯ । ಕದಲೀಫಲವರ್ಯಾಶಿನೇ ।
ಕದಲೀಫಲತೋಷಿತಾಯ । ಕದಲೀಫಲಮಾಧುರ್ಯವಲ್ಲಭಾಯ । ಕದಲೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜಪರಿಸ್ತುತಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 380 ॥

ಓಂ ಕಪಿಧ್ವಜಪದಾನ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಕಪಿಧ್ವಜಜಯಪ್ರದಾಯ ।
ಕಪಿಧ್ವಜರಥಾರೂಢಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜಯಶಃಪ್ರದಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜೈಕಪಾಪಘ್ನಾಯ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜಾರಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕಪಿಧ್ವಜಭಯಾಪಹಾಯ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಮನೋಽಭಿಜ್ಞಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜಮತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಸುಹೃನ್ಮಿತ್ರಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜಸುಹೃತ್ಸಖಾಯ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಾಂಗನಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜಗತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಾಂಗನಾರಿಘ್ನಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜರತಿಪ್ರದಾಯ । ಕಪಿಧ್ವಜಕುಲತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಕುಲಾರಿಘ್ನೇ । ಕಪಿಧ್ವಜಕುಲಾಧೀಶಾಯ ।
ಕಪಿಧ್ವಜಕುಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥0 ॥
ಓಂ ಕಪೀನ್ದ್ರಸೇವಿತಾಂಘ್ಯ್ರಬ್ಜಾಯ ನಮಃ । ಕಪೀನ್ದ್ರಸ್ತುತಿವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರಾನನ್ದಜನಕಾಯ । ಕಪೀನ್ದ್ರಾಶ್ರಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ಕಪೀನ್ದ್ರಾಶ್ರಿತಮಾನಸಾಯ । ಕಪೀನ್ದ್ರಾರಾಧಿತಾಕಾರಾಯ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಕಪೀನ್ದ್ರಾರಾತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕಪೀನ್ದ್ರಾತಿಬಲಪ್ರದಾಯ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರೈಕಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಕಪೀನ್ದ್ರೈಕಯಶಃಪ್ರದಾಯ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರಾನನ್ದಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಕಪೀನ್ದ್ರಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ ।
ಕಪೀನ್ದ್ರಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಕಪೀನ್ದ್ರಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಕಾರಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಸ್ಪದಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಧೀಶಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾಗಾರಾಯ ನಮಃ । ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಸಹಿತಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಸಂಯುತಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗಸಂಗೀತಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗವಲ್ಲಭಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗರಸಿಕಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗಕಾರಕಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗವಲ್ಲಭಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಘರಸಿಕಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀರಾಗಕಾರಕಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣೀಕೇಲಿಕುಶಲಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣೀಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ।
ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ । ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದೋಹನಾಯ ।
ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಸ್ತುತಾಯ । ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತಾತೀತಾಯ ।
ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ । ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತಪ್ರಭವೇ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಾಕಾರಾಯ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಪ್ರಭಾಯ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮೋದಾರಾಯ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಾವೃತಾಯ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನಾಧೀಶಾಯ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತದಹನಾಕಾರಾಯ । ಕಲ್ಪನ್ತಾದಹನೋಪಮಾಯ । ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾಲಶಮನಾಯ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಕಲಶೋದ್ಭವವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕಲಶೋದ್ಭಾವಭೀತಿಘ್ನಾಯ । ಕಲಶೋದ್ಭವಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ ।
ಕಪಿಲಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ಕಪಿಲಪ್ರಿಯದಶನಾಯ ನಮಃ । ಕರ್ದಮಾತ್ಮಜಭಾವಸ್ಥಾಯ ।
ಕರ್ದಮಪ್ರಿಯಕಾರಕಾಯ । ಕನ್ಯಕಾನೀಕವರದಾಯ । ಕನ್ಯಕಾನೀಕವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕನ್ಯಕಾನೀಕಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಕನ್ಯಕಾನೀಕನಾಯಕಾಯ । ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರದತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರದಪ್ರಿಯಾಯ । ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ । ಕನ್ಯಾದಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭಾವಸ್ಥಾಯ । ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭಾಸ್ಕರಾಯ ।
ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಶತ್ರುಘ್ನಾಯ । ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಪಾಲಕಾಯ ।
ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭೀತಿಘ್ನಾಯ । ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜದುರ್ಲಭಾಯ ।
ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭಾವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಭಾವವಿದೇ ನಮಃ । ಕಶ್ಯಪೋದ್ಭವದೈತ್ಯಾರಯೇ ।
ಕಶ್ಯಪೋದ್ಭವದೇವರಾಜೇ । ಕಶ್ಯಪಾನನ್ದಜನಕಾಯ । ಕಶ್ಯಪಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ ।
ಕಶ್ಯಪಾರಿಷ್ಟಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕಶ್ಯಪಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾತೀತಾಯ । ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾನ್ವಯಾಯ ।
ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಧೀಶಾಯ । ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಭಾಸಾಯ । ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಾಯ । ಕೃಪಾನಾಥಾಯ ।
ಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ । ಕೃಪಾಧೀಶಾಯ । ಕೃಪಾಕರಾಯ ।
ಕೃಪಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥0 ॥

ಓಂ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಕೃಪಾನಿಧಯೇ । ಕೃಪಾಪಾತ್ರೈಕವರದಾಯ ।
ಕೃಪಾಪಾತ್ರಭಯಾಪಹಾಯ । ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಪಾಪಾಘ್ನಾಯ । ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ।
ಕೃತಾನ್ತಕಾಯ । ಕದಮ್ಬವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕದಮ್ಬವನಸಂಚಾರಿಣೇ । ಕದಮ್ಬವನವಲ್ಲಭಾಯ । ಕರ್ಪೂರಾಮೋದಮುದಿತಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಾಮೋದವಲ್ಲಭಾಯ । ಕರ್ಪೂರವಾಸನಾಸಕ್ತಾಯ । ಕರ್ಪೂರಾಗರುಚರ್ಚಿತಾಯ ।
ಕರುಣಾರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ಕರುಣಾರಸವರ್ಧನಾಯ । ಕರುಣಾಕರವಿಖ್ಯಾತಾಯ ।
ಕರುಣಾಕರಸಾಗರಾಯ । ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಓಂ ಕಾಲಜನಕಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲಾಗ್ನಯೇ । ಕಾಲಸಂಜ್ಞಕಾಯ । ಕಾಲಾಯ ।
ಕಾಲಕಲಾತೀತಾಯ । ಕಾಲಸ್ಥಾಯ । ಕಾಲಭೈರವಾಯ । ಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ಕಾಲಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಕಾಲರೂಪಾಯ । ಕಾಲನಾಥಾಯ । ಕಾಲಕೃತೇ ।
ಕಾಲಿಕಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಲೈಕವರದಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಕಾರಣಾಯ । ಕಾಲರೂಪಭಾಜೇ ।
ಕಾಲಮಾಯಾಕಲಾತೀತಾಯ । ಕಾಲಮಾಯಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಕಾಲಮಾಯಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲಮಾಯಾಬಲಾಪಹಾಯ ।
ಕಾಲತ್ರಯಗತಿಜ್ಞಾತ್ರೇ । ಕಾಲತ್ರಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಕಾಲಜ್ಞಾನಕಲಾತೀತಾಯ ।
ಕಾಲಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ಕಾಲರಹಿತಾಯ । ಕಾಲಾನನಸಮಪ್ರಭಾಯ ।
ಕಾಲಚಕ್ರೈಕಹೇತುಸ್ಥಾಯ । ಕಾಲರಾತ್ರಿದುರತ್ಯಯಾಯ । ಕಾಲಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ।
ಕಾಲಪಾಶವಿಮೋಚನಾಯ । ಕಾಲವ್ಯಾಲೈಕದಲನಾಯ । ಕಾಲವ್ಯಾಲಭಯಾಪಹಾಯ ।
ಕಾಲಕರ್ಮಕಲಾತೀತಾಯ । ಕಾಲಕರ್ಮಕಲಾಶ್ರಯಾಯ । ಕಾಲಕರ್ಮಕಲಾಧೀಶಾಯ ।
ಕಾಲಕರ್ಮಕಲಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಾಲವ್ಯಾಲಪರಿಗ್ರಸ್ತನಿಜಭಕ್ತೈಕಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಮ್ ಕಾಶಿರಾಜಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ । ಕಾಶೀಶಪ್ರಿಯಕಾರಕಾಯ ।
ಕಾಶೀಸ್ಥಾರ್ತಿಹರಾಯ । ಕಾಶೀಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕಾಶಿಕಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕಾಶೀವಾಸಿಜನಾನನ್ದಿನೇ । ಕಾಶೀವಾಸಿಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಶೀವಾಸಿಜನತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕಾಶೀವಾಸಿಜನಸ್ತುತಾಯ । ಕಾಶೀವಾಸಿವಿಕಾರಘ್ನಾಯ । ಕಾಶೀವಾಸಿವಿಮೋಚನಾಯ ।
ಕಾಶೀವಾಸಿಜನೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಕಾಶೀವಾಸಿಕುಲಪ್ರದಾಯ ।
ಕಾಶೀವಾಸ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ಯ್ರಬ್ಜಾಯ । ಕಾಶೀವಾಸಿಸುಖಪ್ರದಾಯ ।
ಕಾಶೀಸ್ಥಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ । ಕಾಶೀಸ್ಥಾರಿಷ್ಟನಾಶನಾಯ ।
ಕಾಶೀಸ್ಥದ್ವಿಜಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಕಾಶೀಸ್ಥದ್ವಿಜಪಾಲಕಾಯ ।
ಕಾಶೀಸ್ಥದ್ವಿಜಸದ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಓಂ ಕಾಶಿಕಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಕಾನ್ತೀಶಾಯ । ಕಾನ್ತಿದಾಯ । ಕಾನ್ತಾಯ ।
ಕಾನ್ತಾರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ಕಾನ್ತಿಮತೇ । ಕಾನ್ತಿಜನಕಾಯ । ಕಾನ್ತಿಸ್ಥಾಯ ।
ಕಾನ್ತಿವರ್ಧನಾಯ । ಕಾಲಾಗುರುಸುಗನ್ಧಾಢ್ಯಾಯ । ಕಾಲಾಗರುವಿಲೇಪನಾಯ ।
ಕಾಲಾಗರುಸುಗನ್ಧಜ್ಞಾಯ । ಕಾಲಾಗರುಸುಗನ್ಧಕೃತೇ । ಕಾಪಟ್ಯಪಟಲಚ್ಛೇತ್ರೇ ।
ಕಾಯಸ್ಥಾಯ । ಕಾಯವರ್ಧನಾಯ । ಕಾಯಭಾಗ್ಭಯಭೀತಿಘ್ನಾಯ ।
ಕಾಯರೋಗಾಪಹಾರಕಾಯ । ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತೃಸ್ಥಾಯ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥0 ॥

ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾಸ್ವಾದಿನೇ । ಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಾಭಿಜ್ಞಾಯ ।
ಕಾವ್ಯಾಮೃತರಸಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾದಿವರ್ಣೈಕಜನಕಾಯ । ಕಾದಿವರ್ಣಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಕಾದಿವರ್ಣವಿವೇಕಜ್ಞಾಯ । ಕಾದಿವರ್ಣವಿನೋದವತೇ । ಕಾದಿಹಾದಿಮನುಜ್ಞಾತ್ರೇ ।
ಕಾದಿಹಾದಿಮನುಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾದಿಹಾದಿಮನೂದ್ಧಾರಕಾರಕಾಯ । ಕಾದಿಸಂಜ್ಞಕಾಯ ।
ಕಾಲುಷ್ಯರಹಿತಾಕಾರಾಯ । ಕಾಲುಷ್ಯೈಕವಿನಾಶನಾಯ । ಕಾರಾಗಾರವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಚನಾಯ । ಕಾಮಾತ್ಮನೇ । ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶಾಯ । ಕಾಮಪೂರಕಾಯ । ಕಾಮಹೃತೇ । ಕಾಮಜನಕಾಯ ।
ಕಾಮಿಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಕಾಮಪಾಲಾಯ । ಕಾಮಭರ್ತ್ರೇ । ಕಾಮಕೇಲಿಕಲಾನಿಧಯೇ ।
ಕಾಮಕೇಲಿಕಲಾಸಕ್ತಾಯ । ಕಾಮಕೇಲಿಕಲಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಮಬೀಜೈಕವರದಾಯ ।
ಕಾಮಬೀಜಸಮನ್ವಿತಾಯ । ಕಾಮಜಿತೇ । ಕಾಮವರದಾಯ । ಕಾಮಕ್ರೀಡಾತಿಲಾಲಸಾಯ ।
ಕಾಮಾರ್ತಿಶಮನಾಯ । ಕಾಮಾಲಂಕೃತಾಯ । ಕಾಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ।
ಕಾಮಿನೀಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ಕಾಮಿನೀಕಾಮರಸಿಕಾಯ । ಕಾಮಿನೀಕಾಮಪೂರಕಾಯ ।
ಕಾಮಿನೀಮಾನದಾಯ । ಕಾಮಕಲಾಕೌತೂಹಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಮಿನೀಪ್ರೇಮಜನಕಾಯ ।
ಕಾಮಿನೀಪ್ರೇಮವರ್ಧನಾಯ । ಕಾಮಿನೀಹಾವಭಾವಜ್ಞಾಯ । ಕಾಮಿನೀರೂಪರಸಿಕಾಯ ।
ಕಾಮಿನೀರೂಪಭೂಷಣಾಯ । ಕಾಮಿನೀಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸಿನೇ । ಕಾಮಿನೀಮಾನಸಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಕಾಮಿಭಕ್ತಜನತ್ರಾತ್ರೇ । ಕಾಮಿಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ । ಕಾಮದೇವಾಯ ।
ಕಾಮ್ಬೀಜೈಕಜೀವನಾಯ । ಕಾಲಿನ್ದೀವಿಷಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರಾಣಜೀವನಾಯ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಕಾಲಿನ್ದೀಹೃದಯಾನನ್ದಿನೇ ನಮಃ । ಕಾಲಿನ್ದೀನೀರವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿಕುಶಲಾಯ । ಕಾಲಿನ್ದೀಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ । ಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿರಸಿಕಾಯ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಕೇಲಿಲಾಲಸಾಯ । ಕಾಲಿನ್ದೀನೀರಸಂಖೇಲದ್ಗೋಪೀಯೂಥಸಮಾವೃತಾಯ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀನೀರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕಾಲಿನ್ದೀನೀರಕೇಲಿಕೃತೇ । ಕಾಲಿನ್ದೀರಮಣಾಸಕ್ತಾಯ ।
ಕಾಲಿನಾಗಮದಾಪಹಾಯ । ಕಾಮಧೇನುಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಕಾಮಧೇನುಸಮಾವೃತಾಯ ।
ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಸಮಾನಶ್ರಿಯೇ । ಕಾಂಚನಾದ್ರಿನಿವಾಸಕೃತೇ ।
ಕಾಂಚನಾಭೂಷಣಾಸಕ್ತಾಯ । ಕಾಂಚನೈಕವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಕಾಂಚನಾಭಶ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾಯ । ಕಾಂಚನಾಭಶ್ರಿಯಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ಕಾರ್ತಿಕೇಯೈಕವರದಾಯ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಮದಾಪಹಾಯ ನಮಃ । ಕಿಶೋರೀನಾಯಿಕಾಸಕ್ತಾಯ ।
ಕಿಶೋರೀನಾಯಿಕಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿಕುಶಲಾಯ । ಕಿಶೋರೀಪ್ರಾಣಜೀವನಾಯ ।
ಕಿಶೋರೀವಲ್ಲಭಾಕಾರಾಯ । ಕಿಶೋರೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ । ಕಿಶೋರೀಪ್ರೀತಿಜನಕಾಯ ।
ಕಿಶೋರೀಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿಸಂಸಕ್ತಾಯ । ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಕಿಶೋರೀಕೇಲಿಲೋಲುಪಾಯ । ಕಿಶೋರೀಹೃದಯಾನನ್ದಿನೇ ।
ಕಿಶೋರೀಹೃದಯಾಸ್ಪದಾಯ । ಕಿಶೋರೀಶಾಯ । ಕಿಶೋರಾತ್ಮನೇ । ಕಿಶೋರಾಯ ।
ಕಿಂಶುಕಾಕೃತಯೇ । ಕಿಂಶುಕಾಭರಣಾಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥0 ॥

ಓಂ ಕಿಂಶುಕಾಭರಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । ಕೀರ್ತಿಮತೇ । ಕೀರ್ತಿಜನಕಾಯ ।
ಕೀರ್ತನೀಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಕೀರ್ತನೀಯಯಶೋರಾಶಯೇ । ಕೀರ್ತಿಸ್ಥಾಯ ।
ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಾಯ । ಕೀರ್ತಿಶ್ರೀಮತಿದಾಯ । ಕೀಶಾಯ । ಕೀರ್ತಿಜ್ಞಾಯ ।
ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಾಯ । ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಾಯ । ಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ । ಕ್ರಿಯಾಭಾಸಾಯ ।
ಕ್ರಿಯಾಸ್ಪದಾಯ । ಕೀಲಾಲಾಮಲಚಿದ್ವೃತ್ತಯೇ । ಕೀಲಾಲಾಶ್ರಯಕಾರಣಾಯ ।
ಕುಲಧರ್ಮಾಧಿಪಾಧೀಶಾಯ । ಕುಲಧರ್ಮಾಧಿಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕುಲಧರ್ಮಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮಪತಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । ಕುಲಧರ್ಮಪದಾಧಾರಾಯ ।
ಕುಲಧರ್ಮಪದಾಶ್ರಯಾಯ । ಕುಲಧರ್ಮಪತಿಪ್ರಾಣಾಯ । ಕುಲಧರ್ಮಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕುಲಧರ್ಮಪತಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಕುಲಧರ್ಮೈಕರಕ್ಷಕಾಯ । ಕುಲಧರ್ಮಸಮಾಸಕ್ತಾಯ ।
ಕುಲಧರ್ಮೈಕದೋಹನಾಯ । ಕುಲಧರ್ಮಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಕುಲಧರ್ಮಪ್ರಭಾವವಿದೇ ।
ಕುಲಧರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಕುಲಧರ್ಮಧುರನ್ಧರಾಯ । ಕುಲಮಾರ್ಗರತಾಸಕ್ತಾಯ ।
ಕುಲಮಾರ್ಗರತಾಶ್ರಯಾಯ । ಕುಲಮಾರ್ಗಸಮಾಸೀನಾಯ । ಕುಲಮಾರ್ಗಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ।
ಕುಲಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಸ್ಥಾಯ । ಕುಲಧರ್ಮವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಕುಲಾಚಾರವಿಚಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ಕುಲಾಚಾರಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ । ಕುಲಾಚಾರಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಕುಲಾಚಾರಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಕುಲಾಚಾರಾತಿಚತುರಾಯ । ಕುಲಾಚಾರಾತಿವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕುಲಾಚಾರಪವಿತ್ರಾಂಗಾಯ । ಕುಲಾಚಾರಪ್ರಮಾಣಕೃತೇ । ಕುಲವೃಕ್ಷೈಕಜನಕಾಯ ।
ಕುಲವೃಕ್ಷವಿವರ್ಧನಾಯ । ಕುಲವೃಕ್ಷಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕುಲವೃಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾಯ । ಕುಲವೃಕ್ಷಫಲಾಧೀಶಾಯ ।
ಕುಲವೃಕ್ಷಫಲಾಶನಾಯ । ಕುಲಮಾರ್ಗಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ । ಕುಲಮಾರ್ಗಕಲಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಕುಕರ್ಮನಿರತಾತೀತಾಯ । ಕುಕರ್ಮನಿರತಾನ್ತಕಾಯ । ಕುಕರ್ಮಮಾರ್ಗರಹಿತಾಯ ।
ಕುಕರ್ಮೈಕನಿಷೂದನಾಯ । ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ॥ 760 ॥

ಓಂ ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾಕಾರಾಯ । ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾಚಾರಾಯ । ಕುಕರ್ಮರಹಿತೋತ್ಸವಾಯ । ಕುಕರ್ಮರಹಿತೋದ್ದೇಶಾಯ ।
ಕುಕರ್ಮರಹಿತಪ್ರಿಯಾಯ । ಕುಕರ್ಮರಹಿತಾನ್ತಸ್ಥಾಯ । ಕುಕರ್ಮರಹಿತೇಶ್ವರಾಯ ।
ಕುಕರ್ಮರಹಿತಸ್ತ್ರೀಶಾಯ । ಕುಕರ್ಮರಹಿತಪ್ರಜಾಯ । ಕುಕರ್ಮೋದ್ಭವಪಾಪಘ್ನಾಯ ।
ಕುಕರ್ಮೋದ್ಭವದುಃಖಘ್ನೇ । ಕುತರ್ಕರಹಿತಾಧೀಶಾಯ । ಕುತರ್ಕರಹಿತಾಕೃತಯೇ ।
ಕೂಟಸ್ಥಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಕೂಟಾತ್ಮನೇ । ಕೂಟಸ್ಥಾಕ್ಷರನಾಯಕಾಯ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾಕ್ಷರಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಕೂಟಸ್ಥಾಕ್ಷರಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ಕುಬೇರಬನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಕುಶಲಾಯ । ಕುಮ್ಭಕರ್ಣವಿನಾಶನಾಯ ।
ಕೂರ್ಮಾಕೃತಿಧರಾಯ । ಕೂರ್ಮಾಯ । ಕೂರ್ಮಸ್ಥಾವನಿಪಾಲಕಾಯ । ಕುಮಾರೀವರದಾಯ ।
ಕುಸ್ಥಾಯ । ಕುಮಾರೀಗಣಸೇವಿತಾಯ । ಕುಶಸ್ಥಲೀಸಮಾಸೀನಾಯ ।
ಕುಶದೈತ್ಯವಿನಾಶನಾಯ । ಕೇಶವಾಯ । ಕ್ಲೇಶಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಕೇಶಿದೈತ್ಯವಿನಾಶನಾಯ । ಕ್ಲೇಶಹೀನಮನೋವೃತ್ತಯೇ । ಕ್ಲೇಶಹೀನಪರಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕ್ಲೇಶಾತೀತಪದಾಧೀಶಾಯ । ಕ್ಲೇಶಾತೀತಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಕ್ಲೇಶಾತೀತಶುಭಾಕಾರಾಯ ।
ಕ್ಲೇಶಾತೀತಸುಖಾಸ್ಪದಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥0 ॥

ಓಂ ಕ್ಲೇಶಾತೀತಸಮಾಜಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಲೇಶಾತೀತಮಹಾಮತಯೇ ।
ಕ್ಲೇಶಾತೀತಜನತ್ರಾತ್ರೇ । ಕ್ಲೇಶಹೀನಜನೇಶ್ವರಾಯ । ಕ್ಲೇಶಹೀನಸ್ವಧರ್ಮಸ್ಥಾಯ ।
ಕ್ಲೇಶಹೀನವಿಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಕ್ಲೇಶಹೀನನರಾಧೀಶಾಯ । ಕ್ಲೇಶಹೀನನರೋತ್ತಮಾಯ ।
ಕ್ಲೇಶಾತಿರಿಕ್ತಸದನಾಯ । ಕ್ಲೇಶಮೂಲನಿಕನ್ದನಾಯ । ಕ್ಲೇಶಾತಿರಕ್ತಭಾವಸ್ಥಾಯ ।
ಕ್ಲೇಶಹೀನೈಕವಲ್ಲಭಾಯ । ಕ್ಲೇಶಹೀನಪದಾನ್ತಸ್ಥಾಯ । ಕ್ಲೇಶಹೀನಜನಾರ್ದನಾಯ ।
ಕೇಸರಾಂಕಿತಭಾಲಶ್ರಿಯೇ । ಕೇಸರಾಂಕಿತವಲ್ಲಭಾಯ । ಕೇಸರಾಲಿಪ್ತಹೃದಯಾಯ ।
ಕೇಸರಾಲಿಪ್ತಸದ್ಭುಜಾಯ । ಕೇಸರಾಂಕಿತವಾಸಶ್ರಿಯೇ ।
ಕೇಸರಾಂಕಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ಕೇಸರಾಕೃತಿಗೋಪೀಶಾಯ ನಮಃ । ಕೇಸರಾಮೋದವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕೇಸರಾಮೋದಮಧುಪಾಯ । ಕೇಸರಾಮೋದಸುನ್ದರಾಯ । ಕೇಸರಾಮೋದಮುದಿತಾಯ ।
ಕೇಸರಾಮೋದವರ್ಧನಾಯ । ಕೇಸರಾರ್ಚಿತಭಾಲಶ್ರಿಯೇ । ಕೇಸರಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕೇಸರಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ಕೇಸರಾರ್ಚಿತಕುಂಡಲಾಯ । ಕೇಸರಾಮೋದಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ಕೇಸರಾಮೋದಲೋಲುಪಾಯ । ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಸಕ್ತಾಯ । ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಧೀಶಾಯ । ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಂಕಿತಾಯ । ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಮೋದವರ್ಧನಾಯ ।
ಕೇತಕೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಕೇತಕೀಶೋಭಿತಾಕಾರಾಯ । ಕೇತಕೀಶೋಭಿತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಮೋದವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । ಕೇತಕೀಶ್ವರಾಯ ।
ಕೇತಕೀಸೌರಭಾನನ್ದಿನೇ । ಕೇತಕೀಸೌರಭಪ್ರಿಯಾಯ । ಕೇಯೂರಾಲಂಕೃತಭುಜಾಯ ।
ಕೇಯೂರಾಲಂಕೃತಾತ್ಮಕಾಯ । ಕೇಯೂರಾಲಂಕೃತಶ್ರೀಶಾಯ ।
ಕೇಯೂರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ಕೇದಾರೇಶ್ವರಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಕೇದಾರೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕೇದಾರೇಶ್ವರಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಯ । ಕೇದಾರೇಶ್ವರಭಕ್ತಪಾಯ । ಕೇದಾರಕಲ್ಪಸಾರಜ್ಞಾಯ ।
ಕೇದಾರಸ್ಥಲವಾಸಕೃತೇ । ಕೇದಾರಾಶ್ರಿತಭೀತಿಘ್ನಾಯ । ಕೇದಾರಾಶ್ರಿತಮುಕ್ತಿದಾಯ ।
ಕೇದಾರಾವಾಸಿವರದಾಯ । ಕೇದಾರಾಶ್ರಿತದುಃಖಘ್ನೇ । ಕೇದಾರಪೋಷಕಾಯ ।
ಕೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಕೇದಾರಾನ್ನವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ಕೇದಾರಪುಷ್ಟಿಜನಕಾಯ ।
ಕೇದಾರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ಕೈಲಾಸೇಶಸಮಾಜಸ್ಥಾಯ । ಕೈಲಾಸೇಶಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ।
ಕೈಲಾಸೇಶಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ । ಕೈಲಾಸೇಶಪ್ರಭಾವವಿದೇ । ಕೈಲಾಸಾಧೀಶಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ।
ಕೈಲಾಸಪತಿತೋಷಕಾಯ । ಕೈಲಾಸಾಧೀಶಸಹಿತಾಯ । ಕೈಲಾಸಾಧೀಶವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಕೈವಲ್ಯಮುಕ್ತಿಜನಕಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಪದವೀಶ್ವರಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಪದವೀತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಕೈವಲ್ಯಪದವೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಾಧನಾಯ ।
ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ।
ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಸಂಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನದೀಪಕಾಯ ನಮಃ । ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನವಿಖ್ಯಾತಾಯ ।
ಕೈವಲ್ಯೈಕಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಕ್ರೋಧಲೋಭಭಯಾತೀತಾಯ । ಕ್ರೋಧಲೋಭವಿನಾಶನಾಯ ।
ಕ್ರೋಧಾರಯೇ । ಕ್ರೋಧಹೀನಾತ್ಮನೇ । ಕ್ರೋಧಹೀನಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕ್ರೋಧಹೀನಜನಾಧೀಶಾಯ । ಕ್ರೋಧಹೀನಪ್ರಜೇಶ್ವರಾಯ । ಕೋಪತಾಪೋಪಶಮನಾಯ ।
ಕೋಪಹೀನವರಪ್ರದಾಯ । ಕೋಪಹೀನನರತ್ರಾತ್ರೇ । ಕೋಪಹೀನಜನಾಧಿಪಾಯ ।
ಕೋಪಹೀನನರಾನ್ತಃಸ್ಥಾಯ । ಕೋಪಹೀನಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಕೋಪಹೀನಪ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾಯ ।
ಕೋಪಹೀನಜನಾರ್ತಿಘ್ನೇ । ಕೋಪಹೀನಪದಾಧೀಶಾಯ । ಕೋಪಹೀನಪದಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥0 ॥

ಓಂ ಕೋಪಹೀನನರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ । ಕೋಪಹೀನಸ್ವರೂಪಧೃಷೇ ।
ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಸಂಗೀತಾಯ । ಕೋಕಿಲಾಲಾಪವಲ್ಲಭಾಯ । ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಲೀನಾತ್ಮನೇ ।
ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಕಾರಾಯ । ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಕಾನ್ತೇಶಾಯ । ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಭಾವವಿದೇ ।
ಕೋಕಿಲಾಗಾನರಸಿಕಾಯ । ಕೋಕಿಲಾಸ್ವರವಲ್ಲಭಾಯ । ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಾನಶ್ರಿಯೇ ।
ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಾಮೃತಾತ್ಮಕಾಯ । ಕೋಟಿದಾನವಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಘ್ನೇ ।
ಕೋಟಿದೇವೇನ್ದ್ರಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಾಕೃತಯೇ ।
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಕೋಟಿವಿದ್ಯುತ್ಸಮದ್ಯುತಯೇ ।
ಕೋಟ್ಯಶ್ವಮೇಧಪಾಪಘ್ನಾಯ । ಕೋಟಿಕಾಮೇಶ್ವರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಕೋಟಿಮೇಘಸಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ । ಕೋಟಿವಹ್ನಿಸುದುಃಸಹಾಯ ।
ಕೋಟಿಪಾಥೋಧಿಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಕೋಟಿಮೇರುಸಮಸ್ಥಿರಾಯ ।
ಕೋಟಿಗೋಪೀಜನಾಧೀಶಾಯ । ಕೋಟಿಗೋಪಾಂಗನಾವೃತಾಯ । ಕೋಟಿದೈತ್ಯೇಶದರ್ಪಘ್ನಾಯ ।
ಕೋಟಿರುದ್ರಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಕೋಟಿಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನಾಯ । ಕೋಟಿದುಷ್ಟವಿಮರ್ದನಾಯ ।
ಕೋಟಿಭಕ್ತಜನೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ । ಕೋಟಿದೇವರ್ಷಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಕೋಟಿರಾಜರ್ಷಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡನಾಯ ।
ಕೋಟ್ಯಾಕಾಶಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ । ಕೋಟಿವಾಯುಮಹಾಬಲಾಯ । ಕೋಟಿತೇಜೋಮಯಾಕಾರಾಯ ।
ಕೋಟಿಭೂಮಿಸಮಕ್ಷಮಿಣೇ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಕೋಟಿನೀರಸಮಸ್ವಚ್ಛಾಯ । ಕೋಟಿದಿಗ್ಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ । ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನಕಾಯ ।
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬೋಧಕಾಯ । ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಾಲಕಾಯ । ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಕೋಟಿವಾಕ್ಪತಿವಾಚಾಲಾಯ । ಕೋಟಿಶುಕ್ರಕವೀಶ್ವರಾಯ । ಕೋಟಿದ್ವಿಜಸಮಾಚಾರಾಯ ।
ಕೋಟಿಹೇರಮ್ಬವಿಘ್ನಘ್ನೇ । ಕೋಟಿಮಾನಸಹಂಸಾತ್ಮನೇ । ಕೋಟಿಮಾನಸಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಕೋಟಿಚ್ಛಲಕರಾರಾತಯೇ । ಕೋಟಿದಾಮ್ಭಿಕನಾಶನಾಯ । ಕೋಟಿಶೂನ್ಯಪಥಚ್ಛೇತ್ರೇ ।
ಕೋಟಿಪಾಖಂಡಖಂಡನಾಯ । ಕೋಟಿಶೇಷಧರಾಧಾರಾಯ । ಕೋಟಿಕಾಲಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ।
ಕೋಟಿವೇದಾನ್ತಸಂವೇದ್ಯಾಯ । ಕೋಟಿಸಿದ್ಧಾನ್ತನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಕೋಟಿಯೋಗೀಶ್ವರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ । ಕೋಟಿಯೋಗೈಕಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಕೋಟಿಧಾಮಾಧಿಪಾಧೀಶಾಯ । ಕೋಟಿಲೋಕೈಕಪಾಲಕಾಯ । ಕೋಟಿಯಜ್ಞೈಕಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ । ಕೋಟಿಭಕ್ತಹೃದನ್ತಸ್ಥಾಯ ।
ಕೋಟಿಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಾಯ । ಕೋಟಿಜನ್ಮಾರ್ತಿಶಮನಾಯ । ಕೋಟಿಜನ್ಮಾಘನಾಶನಾಯ ।
ಕೋಟಿಜನ್ಮಾನ್ತರಜ್ಞಾನಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಕೋಟಿಭಕ್ತಪಾಯ । ಕೋಟಿಶಕ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಕೋಟಿಚೈತನ್ಯಬೋಧಕಾಯ । ಕೋಟಿಚಕ್ರಾವೃತಾಕಾರಾಯ । ಕೋಟಿಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಕೋಟಿಚಕ್ರಾರ್ಚನತ್ರಾತ್ರೇ । ಕೋಟಿವೀರಾವಲೀವೃತಾಯ । ಕೋಟಿತೀರ್ಥಜಲಾನ್ತಸ್ಥಾಯ ।
ಕೋಟಿತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಕೋಮಲಾಮಲಚಿದ್ವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ । ಕೋಮಲಾಮಲಮಾನಸಾಯ ।
ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತೋರಸ್ಕಾಯ । ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಕೃತಯೇ ।
ಕೌರವಾನೀಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕೌರವಾರ್ಣವಕುಮ್ಭಭುವೇ । ಕೌನ್ತೇಯಾಶ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ।
ಕೌನ್ತಯಾಭಯದಾಯಕಾಯ । ಕೌನ್ತೇಯಾರಾತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಕೌನ್ತೇಯಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ।
ಕೌನ್ತೇಯಾನನ್ದಜನಕಾಯ । ಕೌನ್ತೇಯಪ್ರಾಣಜೀವನಾಯ । ಕೌನ್ತಯಾಚಲಭಾವಜ್ಞಾಯ ।
ಕೌನ್ತಯಾಚಲಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಕೌಮುದೀಮುದಿತಾಕಾರಾಯ । ಕೌಮುದೀಮುದಿತಾನನಾಯ ।
ಕೌಮುದೀಮುದಿತಪ್ರಾಣಾಯ । ಕೌಮುದೀಮುದಿತಾಶಯಾಯ । ಕೌಮುದೀಮೋದಮುದಿತಾಯ ।
ಕೌಮುದೀಮೋದವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಓಂ ಕೌಮುದೀಮೋದಮಧುಪಾಯ ನಮಃ । ಕೌಮುದೀಮೋದವರ್ಧನಾಯ ।
ಕೌಮುದೀಮೋದಮಾನಾತ್ಮನೇ । ಕೌಮುದೀಮೋದಸುನ್ದರಾಯ । ಕೌಮುದೀದರ್ಶನಾನನ್ದಿನೇ ।
ಕೌಮುದೀದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಾಯ । ಕೌಸಲ್ಯಾಪುತ್ರಭಾವಸ್ಥಾಯ ।
ಕೌಸಲ್ಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ । ಕಂಸಾರಯೇ । ಕಂಸಹೀನಾತ್ಮನೇ ।
ಕಂಸಪಕ್ಷನಿಕನ್ದನಾಯ । ಕಂಕಾಲಾಯ । ಕಂಕವರದಾಯ ।
ಕಂಟಕಕ್ಷಯಕಾರಕಾಯ । ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಶಮನಾಯ । ಕನ್ದರ್ಪಾಭಿಮನೋಹರಾಯ ।
ಕನ್ದರ್ಪಕಾಮನಾಹೀನಾಯ । ಕನ್ದರ್ಪಜ್ವರನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 1018॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇಽಧ್ಯಾತ್ಮಕಭಾಗವತೇ ಶ್ರುತಿರಹಸ್ಯೇ
ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Kakaradi Shri Krishna:

1000 Names of Kakaradi Sri Krishna | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *