1008 - Sahasranamavali Ganesh Stotram

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Kannada

Maha Ganapati Sahasranamastotram 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಮಹಾಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ॥
। ಮುನಿರುವಾಚ ।
ಕಥಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಂ ಗಣೇಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ।
ಶಿವದಂ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರ ॥ 1 ॥
। ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ದೇವಃ ಪೂರ್ವಂ ಪುರಾರಾತಿಃ ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಯಮೇ ।
ಅನರ್ಚನಾದ್ಗಣೇಶಸ್ಯ ಜಾತೋ ವಿಘ್ನಾಕುಲಃ ಕಿಲ ॥ 2 ॥
ಮನಸಾ ಸ ವಿನಿರ್ಧಾರ್ಯ ದದೃಶೇ ವಿಘ್ನಕಾರಣಮ್ ।
ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ ॥ 3 ॥
ವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋಪಾಯಮಪೃಚ್ಛದಪರಿಶ್ರಮಮ್ ।
ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪೂಜಯಾ ಶಮ್ಭೋರ್ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 4 ॥
ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ತತಸ್ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 5 ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ।
ಗಣೇಶ ಋಷಿಃ । ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ । ನಾನಾವಿಧಾನಿಚ್ಛನ್ದಾಂಸಿ ।
ಹುಮಿತಿ ಬೀಜಮ್ । ತುಂಗಮಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಿರಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ ॥
ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡ ಇತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನ ಇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥ 1 ॥
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಮ್ಭಶ್ಚಿದ್ವ್ಯೋಮೇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರ ಇತ್ಯನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥ 2 ॥
ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಃ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಮಿತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥ 3 ॥
ಅಥ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ।
ಛನ್ದಶ್ಛನ್ದೋದ್ಭವ ಇತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರ್ಮಲ ಇತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡ ಇತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನನ್ದ ಇತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೃದಿತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಅನನ್ತಶಕ್ತಿಸಹಿತ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಮ್ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥
ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಗಜವದನಮಚಿನ್ತ್ಯಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಬೃಹದುದರಮಶೇಷಂ ಭೂತಿರಾಜಂ ಪುರಾಣಮ್ ।
ಅಮರವರಸುಪೂಜ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಸುರೇಶಂ
ಪಶುಪತಿಸುತಮೀಶಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮಿ ॥ 1 ॥
ಸಕಲವಿಘ್ನವಿನಾಶನದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಶ್ರೀಗಣಪತಿರುವಾಚ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಏಕದನ್ತೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ಗಜವಕ್ತ್ರೋ ಮಹೋದರಃ ॥ 1 ॥
ಲಮ್ಬೋದರೋ ಧೂಮ್ರವರ್ಣೋ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ।
ಸುಮುಖೋ ದುರ್ಮುಖೋ ಬುದ್ಧೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ ॥ 2 ॥
ಭೀಮಃ ಪ್ರಮೋದ ಆಮೋದಃ ಸುರಾನನ್ದೋ ಮದೋತ್ಕಟಃ ।
ಹೇರಮ್ಬಃ ಶಮ್ಬರಃ ಶಮ್ಭುರ್ಲಮ್ಬಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 3 ॥
ನನ್ದನೋ ಲಮ್ಪಟೋ ಭೀಮೋ ಮೇಘನಾದೋ ಗಣಂಜಯಃ ।
ವಿನಾಯಕೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವೀರಃ ಶೂರವರಪ್ರದಃ ॥ 4 ॥
ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ ।
ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಪುತ್ರೋಽಘನಾಶನಃ ॥ 5 ॥
ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನಪುತ್ರೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಸಿದ್ಧಿಪತಿಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಃ ॥ 6 ॥
ಅವಿಘ್ನಸ್ತುಮ್ಬುರುಃ ಸಿಂಹವಾಹನೋ ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಟಂಕಟೋ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶಾಕಲಃ ಸಂಮಿತೋಽಮಿತಃ ॥ 7 ॥
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಸಾಮಸಮ್ಭೂತಿರ್ದುರ್ಜಯೋ ಧೂರ್ಜಯೋ ಜಯಃ ।
ಭೂಪತಿರ್ಭುವನಪತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಪತಿರವ್ಯಯಃ ॥ 8 ॥
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಮುಖೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ನಿಧಿರ್ಗುಣಃ ।
ಕವಿಃ ಕವೀನಾಮೃಷಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 9 ॥
ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ನಿಧಿಪ್ರಿಯಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾನ್ತಃಸ್ಥಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 10 ॥
ಕರಾಹತಿಧ್ವಸ್ತಸಿನ್ಧುಸಲಿಲಃ ಪೂಷದನ್ತಭಿತ್ ।
ಉಮಾಂಕಕೇಲಿಕುತುಕೀ ಮುಕ್ತಿದಃ ಕುಲಪಾವನಃ ॥ 11 ॥
ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ಮನೋಮಯಃ ।
ವೈಮುಖ್ಯಹತದೈತ್ಯಶ್ರೀಃ ಪಾದಾಹತಿಜಿತಕ್ಷಿತಿಃ ॥ 12 ॥
ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಸ್ವರ್ಣಮುಂಜಮೇಖಲೀ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಹೃತ್ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನಹೃತ್ಪ್ರಸಹನೋ ಗುಣೀ ನಾದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 13 ॥
ಸುರೂಪಃ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸೋ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಃ ಖಂಡರದಃ ಖಂಡವೈಶಾಖಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 14 ॥
ಚಿತ್ರಾಂಗಃ ಶ್ಯಾಮದಶನೋ ಭಾಲಚನ್ದ್ರೋ ಹವಿರ್ಭುಜಃ ।
ಯೋಗಾಧಿಪಸ್ತಾರಕಸ್ಥಃ ಪುರುಷೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ॥ 15 ॥
ಗಣಾಧಿರಾಜೋ ವಿಜಯಃ ಸ್ಥಿರೋ ಗಜಪತಿರ್ಧ್ವಜೀ ।
ದೇವದೇವಃ ಸ್ಮರಃ ಪ್ರಾಣದೀಪಕೋ ವಾಯುಕೀಲಕಃ ॥ 16 ॥
ವಿಪಶ್ಚಿದ್ವರದೋ ನಾದೋ ನಾದಭಿನ್ನಮಹಾಚಲಃ ।
ವರಾಹರದನೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಃ ॥ 17 ॥
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಭವೋ ದೇವತ್ರಾತಾ ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದನಃ ।
ಶಮ್ಭುವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಃ ಶಮ್ಭುಕೋಪಹಾ ಶಮ್ಭುಹಾಸ್ಯಭೂಃ ॥ 18 ॥
ಶಮ್ಭುತೇಜಾಃ ಶಿವಾಶೋಕಹಾರೀ ಗೌರೀಸುಖಾವಹಃ ।
ಉಮಾಂಗಮಲಜೋ ಗೌರೀತೇಜೋಭೂಃ ಸ್ವರ್ಧುನೀಭವಃ ॥ 19 ॥
ಯಜ್ಞಕಾಯೋ ಮಹಾನಾದೋ ಗಿರಿವರ್ಷ್ಮಾ ಶುಭಾನನಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧಾ ಕಕುಪ್ಶ್ರುತಿಃ ॥ 20 ॥
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಮ್ಭಶ್ಚಿದ್ವ್ಯೋಮಭಾಲಃಸತ್ಯಶಿರೋರುಹಃ ।
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಲಯೋನ್ಮೇಷನಿಮೇಷೋಽಗ್ನ್ಯರ್ಕಸೋಮದೃಕ್ ॥ 21 ॥
ಗಿರೀನ್ದ್ರೈಕರದೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೋಷ್ಠಃ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಃ ।
ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷದಶನೋ ವಾಣೀಜಿಹ್ವೋ ವಾಸವನಾಸಿಕಃ ॥ 22 ॥
ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮದೋದಕಃ ।
ಕುಲಾಚಲಾಂಸಃ ಸೋಮಾರ್ಕಘಂಟೋ ರುದ್ರಶಿರೋಧರಃ ॥ 23 ॥
ನದೀನದಭುಜಃ ಸರ್ಪಾಂಗುಲೀಕಸ್ತಾರಕಾನಖಃ ।
ವ್ಯೋಮನಾಭಿಃ ಶ್ರೀಹೃದಯೋ ಮೇರುಪೃಷ್ಠೋಽರ್ಣವೋದರಃ ॥ 24 ॥
ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವರಕ್ಷಃಕಿನ್ನರಮಾನುಷಃ ।
ಪೃಥ್ವೀಕಟಿಃ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗಃ ಶೈಲೋರುರ್ದಸ್ರಜಾನುಕಃ ॥ 25 ॥
ಪಾತಾಲಜಂಘೋ ಮುನಿಪಾತ್ಕಾಲಾಂಗುಷ್ಠಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಲಾಂಗೂಲೋ ಹೃದಯಾಲಾನನಿಶ್ಚಲಃ ॥ 26 ॥
ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಶಾಲೀ ವಿಯತ್ಕೇಲಿಸರೋವರಃ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಡಃ ಪೂಜಾವಾರಿನಿವಾರಿತಃ ॥ 27 ॥
ಪ್ರತಾಪೀ ಕಾಶ್ಯಪೋ ಮನ್ತಾ ಗಣಕೋ ವಿಷ್ಟಪೀ ಬಲೀ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಜೇತಾ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಃ ॥ 28 ॥
ಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ದ್ವೀಪಪತಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಃ ।
ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಶ್ರಯಃ ॥ 29 ॥
ತೀವ್ರಾಶಿರೋದ್ಧೃತಪದೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಮೌಲಿಲಾಲಿತಃ ।
ನನ್ದಾನನ್ದಿತಪೀಠಶ್ರೀರ್ಭೋಗದೋ ಭೂಷಿತಾಸನಃ ॥ 30 ॥
ಸಕಾಮದಾಯಿನೀಪೀಠಃ ಸ್ಫುರದುಗ್ರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ತೇಜೋವತೀಶಿರೋರತ್ನಂ ಸತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಃ ॥ 31 ॥
ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನೀಪೀಠಃ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಮ್ಬುಜಾಲಯಃ ।
ಲಿಪಿಪದ್ಮಾಸನಾಧಾರೋ ವಹ್ನಿಧಾಮತ್ರಯಾಲಯಃ ॥ 32 ॥
ಉನ್ನತಪ್ರಪದೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫಃ ಸಂವೃತಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಃ ।
ಪೀನಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಸ್ಥೂಲೋರುಃ ಪ್ರೋನ್ನಮತ್ಕಟಿಃ ॥ 33 ॥
ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಭುಜಃ ।
ಪೀನಸ್ಕನ್ಧಃ ಕಮ್ಬುಕಂಠೋ ಲಮ್ಬೋಷ್ಠೋ ಲಮ್ಬನಾಸಿಕಃ ॥ 34 ॥
ಭಗ್ನವಾಮರದಸ್ತುಂಗಸವ್ಯದನ್ತೋ ಮಹಾಹನುಃ ।
ಹ್ರಸ್ವನೇತ್ರತ್ರಯಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ನಿಬಿಡಮಸ್ತಕಃ ॥ 35 ॥
ಸ್ತಬಕಾಕಾರಕುಮ್ಭಾಗ್ರೋ ರತ್ನಮೌಲಿರ್ನಿರಂಕುಶಃ ।
ಸರ್ಪಹಾರಕಟೀಸೂತ್ರಃ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ॥ 36 ॥
ಸರ್ಪಕೋಟೀರಕಟಕಃ ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಃ ।
ಸರ್ಪಕಕ್ಷೋದರಾಬನ್ಧಃ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರಚ್ಛದಃ ॥ 37 ॥
ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರೋ ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ।
ರಕ್ತೇಕ್ಷಣೋ ರಕ್ತಕರೋ ರಕ್ತತಾಲ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವಃ ॥ 38 ॥
ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಧರಃ ಶ್ವೇತಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ।
ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಃ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಃ ॥ 39 ॥
ಸರ್ವಾವಯವಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಸರ್ವಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 40 ॥
ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವದೇವವರಃ ಶಾರ್ಂಗೀ ಬೀಜಪೂರೀ ಗದಾಧರಃ ॥ 41 ॥
ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗಃ ಸುತನ್ತುಸ್ತನ್ತುವರ್ಧನಃ ।
ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ಶುಭಾಂಗದಃ ॥ 42 ॥
ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಸರೋಜಭೃತ್ ।
ಪಾಶೀ ಧೃತೋತ್ಪಲಃ ಶಾಲಿಮಂಜರೀಭೃತ್ಸ್ವದನ್ತಭೃತ್ ॥ 43 ॥
ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಧರೋ ವಿಶ್ವಾಭಯದೈಕಕರೋ ವಶೀ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವಾನ್ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಃ ॥ 44 ॥
ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರೀ ಕಮ್ಬುಧರೋ ವಿಧೃತಾಂಕುಶಮೂಲಕಃ ।
ಕರಸ್ಥಾಮ್ರಫಲಶ್ಚೂತಕಲಿಕಾಭೃತ್ಕುಠಾರವಾನ್ ॥ 45 ॥
ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಸ್ವರ್ಣಘಟೀಪೂರ್ಣರತ್ನಾಭಿವರ್ಷಕಃ ।
ಭಾರತೀಸುನ್ದರೀನಾಥೋ ವಿನಾಯಕರತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 46 ॥
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯತಮಃ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋರಮಃ ।
ರಮಾರಮೇಶಪೂರ್ವಾಂಗೋ ದಕ್ಷಿಣೋಮಾಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 47 ॥
ಮಹೀವರಾಹವಾಮಾಂಗೋ ರತಿಕನ್ದರ್ಪಪಶ್ಚಿಮಃ ।
ಆಮೋದಮೋದಜನನಃ ಸಮ್ಪ್ರಮೋದಪ್ರಮೋದನಃ ॥ 48 ॥
ಸಂವರ್ಧಿತಮಹಾವೃದ್ಧಿರೃದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ಧನಃ ।
ದನ್ತಸೌಮುಖ್ಯಸುಮುಖಃ ಕಾನ್ತಿಕನ್ದಲಿತಾಶ್ರಯಃ ॥ 49 ॥
ಮದನಾವತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ರಿಃ ಕೃತವೈಮುಖ್ಯದುರ್ಮುಖಃ ।
ವಿಘ್ನಸಮ್ಪಲ್ಲವಃ ಪದ್ಮಃ ಸರ್ವೋನ್ನತಮದದ್ರವಃ ॥ 50 ॥
ವಿಘ್ನಕೃನ್ನಿಮ್ನಚರಣೋ ದ್ರಾವಿಣೀಶಕ್ತಿಸತ್ಕೃತಃ ।
ತೀವ್ರಾಪ್ರಸನ್ನನಯನೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಪಾಲಿತೈಕದೃಕ್ ॥ 51 ॥
ಮೋಹಿನೀಮೋಹನೋ ಭೋಗದಾಯಿನೀಕಾನ್ತಿಮಂಡನಃ ।
ಕಾಮಿನೀಕಾನ್ತವಕ್ತ್ರಶ್ರೀರಧಿಷ್ಠಿತವಸುನ್ಧರಃ ॥ 52 ॥
ವಸುಧಾರಾಮದೋನ್ನಾದೋ ಮಹಾಶಂಖನಿಧಿಪ್ರಿಯಃ ।
ನಮದ್ವಸುಮತೀಮಾಲೀ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 53 ॥
ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಃ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶಹೃದಾಶ್ರಯಃ ।
ಈಶಾನಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇನ್ದ್ರಶಿಖಃ ಪವನನನ್ದನಃ ॥ 54 ॥
ಪ್ರತ್ಯುಗ್ರನಯನೋ ದಿವ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಶತಪರ್ವಧೃಕ್ ।
ಐರಾವತಾದಿಸರ್ವಾಶಾವಾರಣೋ ವಾರಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 55 ॥
ವಜ್ರಾದ್ಯಸ್ತ್ರಪರೀವಾರೋ ಗಣಚಂಡಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಜಯಾಜಯಪರಿಕರೋ ವಿಜಯಾವಿಜಯಾವಹಃ ॥ 56 ॥
ಅಜಯಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ನಿತ್ಯಾನನ್ದವನಸ್ಥಿತಃ ।
ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಃ ಶೌಂಡೀ ಸೌನ್ದರ್ಯಮಂಡಿತಃ ॥ 57 ॥
ಅನನ್ತಾನನ್ತಸುಖದಃ ಸುಮಂಗಲಸುಮಂಗಲಃ ।
ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯಃ ಕ್ರಿಯಾಧಾರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಃ ॥ 58 ॥
ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದೋ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶ್ರಯಃ ।
ಕಾಮಿನೀಪಾಲನಃ ಕಾಮಕಾಮಿನೀಕೇಲಿಲಾಲಿತಃ ॥ 59 ॥
ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯೋ ಗೌರೀನನ್ದನಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ।
ಗುರುಗುಪ್ತಪದೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಿಃ ॥ 60 ॥
ನಲಿನೀಕಾಮುಕೋ ವಾಮಾರಾಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನೋರಮಃ ।
ರೌದ್ರೀಮುದ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಹುಮ್ಬೀಜಸ್ತುಂಗಶಕ್ತಿಕಃ ॥ 61 ॥
ವಿಶ್ವಾದಿಜನನತ್ರಾಣಃ ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಿಃ ಸಕೀಲಕಃ ।
ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸೋ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಃ ॥ 62 ॥
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೋಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣಕೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ ।
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ನಿತ್ಯಸೇವ್ಯೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ॥ 63 ॥
ಅನಪಾಯೋಽನನ್ತದೃಷ್ಟಿರಪ್ರಮೇಯೋಽಜರಾಮರಃ ।
ಅನಾವಿಲೋಽಪ್ರತಿಹತಿರಚ್ಯುತೋಽಮೃತಮಕ್ಷರಃ ॥ 64 ॥
ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋಽಕ್ಷಯೋಽಜಯ್ಯೋಽನಾಧಾರೋಽನಾಮಯೋಽಮಲಃ ।
ಅಮೇಯಸಿದ್ಧಿರದ್ವೈತಮಘೋರೋಽಗ್ನಿಸಮಾನನಃ ॥ 65 ॥
ಅನಾಕಾರೋಽಬ್ಧಿಭೂಮ್ಯಗ್ನಿಬಲಘ್ನೋಽವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ ।
ಆಧಾರಪೀಠಮಾಧಾರ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ ॥ 66 ॥
ಆಖುಕೇತನ ಆಶಾಪೂರಕ ಆಖುಮಹಾರಥಃ ।
ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ ॥ 67 ॥
ಇಕ್ಷುಚಾಪಾತಿರೇಕಶ್ರೀರಿಕ್ಷುಚಾಪನಿಷೇವಿತಃ ।
ಇನ್ದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರೀರಿನ್ದ್ರನೀಲಸಮದ್ಯುತಿಃ ॥ 68 ॥
ಇನ್ದೀವರದಲಶ್ಯಾಮ ಇನ್ದುಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಇಧ್ಮಪ್ರಿಯ ಇಡಾಭಾಗ ಇಡಾವಾನಿನ್ದಿರಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 69 ॥
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸೀ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೇಪ್ಸಿತಃ ।
ಈಶಾನಮೌಲಿರೀಶಾನ ಈಶಾನಪ್ರಿಯ ಈತಿಹಾ ॥ 70 ॥
ಈಷಣಾತ್ರಯಕಲ್ಪಾನ್ತ ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರ ಉಡುಭೃನ್ಮೌಲಿರುಡುನಾಥಕರಪ್ರಿಯಃ ॥ 71 ॥
ಉನ್ನತಾನನ ಉತ್ತುಂಗ ಉದಾರಸ್ತ್ರಿದಶಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಊರ್ಜಸ್ವಾನೂಷ್ಮಲಮದ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಃ ॥ 72 ॥
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮನಯನ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಸಮರ್ಪಕಃ ।
ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭೋ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಃ ॥ 73 ॥
ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಃ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಃ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ ।
ಲುಪ್ತಶ್ರೀರ್ವಿಮುಖಾರ್ಚಾನಾಂ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶನಃ ॥ 74 ॥
ಏಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥ ಏಕಪಾದಕೃತಾಸನಃ ।
ಏಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಶ್ರೀರೇಧಿತಾಖಿಲಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 75 ॥
ಐಶ್ವರ್ಯನಿಧಿರೈಶ್ವರ್ಯಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಃ ।
ಐರಂಮದಸಮೋನ್ಮೇಷ ಐರಾವತಸಮಾನನಃ ॥ 76 ॥
ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯ ಓಂಕಾರ ಓಜಸ್ವಾನೋಷಧೀಪತಿಃ ।
ಔದಾರ್ಯನಿಧಿರೌದ್ಧತ್ಯಧೈರ್ಯ ಔನ್ನತ್ಯನಿಃಸಮಃ ॥ 77 ॥
ಅಂಕುಶಃ ಸುರನಾಗಾನಾಮಂಕುಶಾಕಾರಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಅಃ ಸಮಸ್ತವಿಸರ್ಗಾನ್ತಪದೇಷು ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 78 ॥
ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಲಭಾನನಃ ।
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ॥ 79 ॥
ಕದಮ್ಬಗೋಲಕಾಕಾರಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಯಕಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಃ ಕಪಿಲಃ ಕಥಕಃ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತ್ ॥ 80 ॥
ಖರ್ವಃ ಖಡ್ಗಪ್ರಿಯಃ ಖಡ್ಗಃ ಖಾನ್ತಾನ್ತಃಸ್ಥಃ ಖನಿರ್ಮಲಃ ।
ಖಲ್ವಾಟಶೃಂಗನಿಲಯಃ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖದುರಾಸದಃ ॥ 81 ॥
ಗುಣಾಢ್ಯೋ ಗಹನೋ ಗದ್ಯೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಸುಧಾರ್ಣವಃ ।
ಗದ್ಯಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಜೋ ಗೀತಗೀರ್ವಾಣಪೂರ್ವಜಃ ॥ 82 ॥
ಗುಹ್ಯಾಚಾರರತೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಃ ।
ಗುಹಾಶಯೋ ಗುಡಾಬ್ಧಿಸ್ಥೋ ಗುರುಗಮ್ಯೋ ಗುರುರ್ಗುರುಃ ॥ 83 ॥
ಘಂಟಾಘರ್ಘರಿಕಾಮಾಲೀ ಘಟಕುಮ್ಭೋ ಘಟೋದರಃ ।
ಙಕಾರವಾಚ್ಯೋ ಙಾಕಾರೋ ಙಕಾರಾಕಾರಶುಂಡಭೃತ್ ॥ 84 ॥
ಚಂಡಶ್ಚಂಡೇಶ್ವರಶ್ಚಂಡೀ ಚಂಡೇಶಶ್ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ ।
ಚರಾಚರಪಿತಾ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಶ್ಚರ್ವಣಲಾಲಸಃ ॥ 85 ॥
ಛನ್ದಶ್ಛನ್ದೋದ್ಭವಶ್ಛನ್ದೋ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಶ್ಛನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗದೀಶೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 86 ॥
ಜಪ್ಯೋ ಜಪಪರೋ ಜಾಪ್ಯೋ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭುಃ ।
ಸ್ರವದ್ಗಂಡೋಲ್ಲಸದ್ಧಾನಝಂಕಾರಿಭ್ರಮರಾಕುಲಃ ॥ 87 ॥
ಟಂಕಾರಸ್ಫಾರಸಂರಾವಷ್ಟಂಕಾರಮಣಿನೂಪುರಃ ।
ಠದ್ವಯೀಪಲ್ಲವಾನ್ತಸ್ಥಸರ್ವಮನ್ತ್ರೇಷು ಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 88 ॥
ಡಿಂಡಿಮುಂಡೋ ಡಾಕಿನೀಶೋ ಡಾಮರೋ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಢಕ್ಕಾನಿನಾದಮುದಿತೋ ಢೌಂಕೋ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಃ ॥ 89 ॥
ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಮ್ಪದನಿರೂಪಿತಃ ।
ತಾರಕಾನ್ತರಸಂಸ್ಥಾನಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾನ್ತಕಃ ॥ 90 ॥
ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಃ ಸ್ಥಾತಾ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಮಥನೋ ದಾತಾ ದಾನಂ ದಮೋ ದಯಾ ॥ 91 ॥
ದಯಾವಾನ್ದಿವ್ಯವಿಭವೋ ದಂಡಭೃದ್ದಂಡನಾಯಕಃ ।
ದನ್ತಪ್ರಭಿನ್ನಾಭ್ರಮಾಲೋ ದೈತ್ಯವಾರಣದಾರಣಃ ॥ 92 ॥
ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಗ್ನದ್ವೀಪಘಟೋ ದೇವಾರ್ಥನೃಗಜಾಕೃತಿಃ ।
ಧನಂ ಧನಪತೇರ್ಬನ್ಧುರ್ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ ॥ 93 ॥
ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ ।
ಧ್ವನಿಪ್ರಕೃತಿಚೀತ್ಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಃ ॥ 94 ॥
ನನ್ದ್ಯೋ ನನ್ದಿಪ್ರಿಯೋ ನಾದೋ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 95 ॥
ಪರಂ ವ್ಯೋಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಪದಮ್ ॥ 96 ॥
ಪರಾತ್ಪರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚನಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಃ ಪರಾನನ್ದಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 97 ॥
ಪದ್ಮಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಪ್ರಣತಾಜ್ಞಾನನಾಶನಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತ್ಯಯಾತೀತಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ ॥ 98 ॥
ಫಣಿಹಸ್ತಃ ಫಣಿಪತಿಃ ಫೂತ್ಕಾರಃ ಫಣಿತಪ್ರಿಯಃ ।
ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲೋ ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ 99 ॥
ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಬೃಹನ್ನಾದಾಗ್ರ್ಯಚೀತ್ಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಃ ॥ 100 ॥
ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ಭರ್ಗೋ ಭದ್ರೋ ಭಯಾಪಹಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ॥ 101 ॥
ಭವ್ಯೋ ಭೂತಾಲಯೋ ಭೋಗದಾತಾ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಗೋಚರಃ ।
ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರಪತಿರ್ಮನ್ತ್ರೀ ಮದಮತ್ತೋ ಮನೋ ಮಯಃ ॥ 102 ॥
ಮೇಖಲಾಹೀಶ್ವರೋ ಮನ್ದಗತಿರ್ಮನ್ದನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ।
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ 103 ॥
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತಾ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ।
ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 104 ॥
ರಸೋ ರಸಪ್ರಿಯೋ ರಸ್ಯೋ ರಂಜಕೋ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಃ ।
ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಾಕರೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 105 ॥
ಲಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷಪತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಲಯಸ್ಥೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಲಾಸಪ್ರಿಯೋ ಲಾಸ್ಯಪರೋ ಲಾಭಕೃಲ್ಲೋಕವಿಶ್ರುತಃ ॥ 106 ॥
ವರೇಣ್ಯೋ ವಹ್ನಿವದನೋ ವನ್ದ್ಯೋ ವೇದಾನ್ತಗೋಚರಃ ।
ವಿಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಧಾತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 107 ॥
ವಾಮದೇವೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಣಃ ।
ವಿವಸ್ವದ್ಬನ್ಧನೋ ವಿಶ್ವಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ ॥ 108 ॥
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಃ ಶಮ್ಭುಶಕ್ತಿಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಶಾಸ್ತಾ ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶಮ್ಬರೇಶ್ವರಃ ॥ 109 ॥
ಷಡೃತುಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವೀ ಷಡಾಧಾರಃ ಷಡಕ್ಷರಃ ।
ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಮ್ ॥ 110 ॥
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಃ ಸುರಕುಂಜರಭೇದಕಃ ।
ಸಿನ್ದೂರಿತಮಹಾಕುಮ್ಭಃ ಸದಸದ್ಭಕ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 111 ॥
ಸಾಕ್ಷೀ ಸಮುದ್ರಮಥನಃ ಸ್ವಯಂವೇದ್ಯಃ ಸ್ವದಕ್ಷಿಣಃ ।
ಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸುಖೀ ॥ 112 ॥
ಹಂಸೋ ಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಶೋ ಹವನಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ ।
ಹವ್ಯಂ ಹುತಪ್ರಿಯೋ ಹೃಷ್ಟೋ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮನ್ತ್ರಮಧ್ಯಗಃ ॥ 113 ॥
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತಾ ಕ್ಷಮಾಕ್ಷಮಪರಾಯಣಃ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ಷೇಮಕರಃ ಕ್ಷೇಮಾನನ್ದಃ ಕ್ಷೋಣೀಸುರದ್ರುಮಃ ॥ 114 ॥
ಧರ್ಮಪ್ರದೋಽರ್ಥದಃ ಕಾಮದಾತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವಿಭವದೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ ॥ 115 ॥
ಆಭಿರೂಪ್ಯಕರೋ ವೀರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಿಜಯಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಗರ್ಭದೋಷಹಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ ॥ 116 ॥
ಮೇಧಾದಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ ।
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಮ್ಭೋ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ ॥ 117 ॥
ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಹಾ ಬನ್ಧಮೋಕ್ಷದಃ ।
ಲವಸ್ತ್ರುಟಿಃ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಸ್ತತ್ಪರಕ್ಷಣಃ ॥ 118 ॥
ಘಟೀ ಮುಹೂರ್ತಃ ಪ್ರಹರೋ ದಿವಾ ನಕ್ತಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಪಕ್ಷೋ ಮಾಸರ್ತ್ವಯನಾಬ್ದಯುಗಂ ಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಲಯಃ ॥ 119 ॥
ರಾಶಿಸ್ತಾರಾ ತಿಥಿರ್ಯೋಗೋ ವಾರಃ ಕರಣಮಂಶಕಮ್ ।
ಲಗ್ನಂ ಹೋರಾ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಮೇರುಃ ಸಪ್ತರ್ಷಯೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 120 ॥
ರಾಹುರ್ಮನ್ದಃ ಕವಿರ್ಜೀವೋ ಬುಧೋ ಭೌಮಃ ಶಶೀ ರವಿಃ ।
ಕಾಲಃ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ ॥ 121 ॥
ಭೂರಾಪೋಽಗ್ನಿರ್ಮರುದ್ವ್ಯೋಮಾಹಂಕೃತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವೋ ರುದ್ರ ಈಶಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 122 ॥
ತ್ರಿದಶಾಃ ಪಿತರಃ ಸಿದ್ಧಾ ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಕಿನ್ನರಾಃ ।
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾ ಭೂತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಃ ಖಗಾಃ ॥ 123 ॥
ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತಃ ಶೈಲಾ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವೋದ್ಭವಃ ।
ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪಾತಂಜಲಂ ಯೋಗಂ ಪುರಾಣಾನಿ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 124 ॥
ವೇದಾಂಗಾನಿ ಸದಾಚಾರೋ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯವಿಸ್ತರಃ ।
ಆಯುರ್ವೇದೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗಾನ್ಧರ್ವಂ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಮ್ ॥ 125 ॥
ವೈಖಾನಸಂ ಭಾಗವತಂ ಮಾನುಷಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಕಮ್ ।
ಶೈವಂ ಪಾಶುಪತಂ ಕಾಲಾಮುಖಮ್ಭೈರವಶಾಸನಮ್ ॥ 126 ॥
ಶಾಕ್ತಂ ವೈನಾಯಕಂ ಸೌರಂ ಜೈನಮಾರ್ಹತಸಂಹಿತಾ ।
ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಸಚೇತನಮಚೇತನಮ್ ॥ 127 ॥
ಬನ್ಧೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸುಖಂ ಭೋಗೋ ಯೋಗಃ ಸತ್ಯಮಣುರ್ಮಹಾನ್ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೌಷಡ್ ವೌಷಡ್ ವಷಣ್ಣಮಃ ॥ 128 ॥
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನನ್ದೋ ಬೋಧಃ ಸಂವಿತ್ಸಮೋಽಸಮಃ ।
ಏಕ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ॥ 129 ॥
ಏಕಾಗ್ರಧೀರೇಕವೀರ ಏಕೋಽನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ದ್ವಿರೂಪೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ದ್ವ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿರದೋ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಃ ॥ 130 ॥
ದ್ವೈಮಾತುರೋ ದ್ವಿವದನೋ ದ್ವನ್ದ್ವಹೀನೋ ದ್ವಯಾತಿಗಃ ।
ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಕರಸ್ತ್ರೇತಾ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಃ ॥ 131 ॥
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಾದಿಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತೀಶಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ಚತುರ್ವಿಧವಚೋವೃತ್ತಿಪರಿವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 132 ॥
ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ದನ್ತಶ್ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಚತುರ್ವಿಧೋಪಾಯಮಯಶ್ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಮ್ಭವಃ ॥ 133 ॥
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಪಂಚಕೃತ್ತಮಃ ॥ 134 ॥
ಪಂಚಾಧಾರಃ ಪಂಚವರ್ಣಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ।
ಪಂಚತಾಲಃ ಪಂಚಕರಃ ಪಂಚಪ್ರಣವಮಾತೃಕಃ ॥ 135 ॥
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಪಂಚಾವರಣವಾರಿತಃ ।
ಪಂಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಃ ಪಂಚಬಾಣಃ ಪಂಚಶಿಖಾತ್ಮಕಃ ॥ 136 ॥
ಷಟ್ಕೋಣಪೀಠಃ ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಷಡ್ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಕಃ ।
ಷಡಂಗಧ್ವಾನ್ತವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡಂಗುಲಮಹಾಹ್ರದಃ ॥ 137 ॥
ಷಣ್ಮುಖಃ ಷಣ್ಮುಖಭ್ರಾತಾ ಷಟ್ಶಕ್ತಿಪರಿವಾರಿತಃ ।
ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭಂಜನಃ ॥ 138 ॥
ಷಟ್ತರ್ಕದೂರಃ ಷಟ್ಕರ್ಮಾ ಷಡ್ಗುಣಃ ಷಡ್ರಸಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ ॥ 139 ॥
ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮುಕುಟಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವರಪ್ರದಃ ।
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವನ್ದಿತಃ ॥ 140 ॥
ಸಪ್ತಚ್ಛನ್ದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಹೋತ್ರಃ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ ॥ 141 ॥
ಸಪ್ತಚ್ಛನ್ದೋ ಮೋದಮದಃ ಸಪ್ತಚ್ಛನ್ದೋ ಮಖಪ್ರಭುಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿರಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಮ್ ॥ 142 ॥
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೃದಷ್ಟಪತ್ರಾಮ್ಬುಜಾಸನಃ ।
ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಸಮಾನಶ್ರೀರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರವರ್ಧನಃ ॥ 143 ॥
ಅಷ್ಟಪೀಠೋಪಪೀಠಶ್ರೀರಷ್ಟಮಾತೃಸಮಾವೃತಃ ।
ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವ್ಯೋಽಷ್ಟವಸುವನ್ದ್ಯೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃತ್ ॥ 144 ॥
ಅಷ್ಟಚಕ್ರಸ್ಫುರನ್ಮೂರ್ತಿರಷ್ಟದ್ರವ್ಯಹವಿಃಪ್ರಿಯಃ ।
ಅಷ್ಟಶ್ರೀರಷ್ಟಸಾಮಶ್ರೀರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ನವನಾಗಾಸನಾಧ್ಯಾಸೀ ನವನಿಧ್ಯನುಶಾಸಿತಃ ॥ 145 ॥
ನವದ್ವಾರಪುರಾವೃತ್ತೋ ನವದ್ವಾರನಿಕೇತನಃ ।
ನವನಾಥಮಹಾನಾಥೋ ನವನಾಗವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 146 ॥
ನವನಾರಾಯಣಸ್ತುಲ್ಯೋ ನವದುರ್ಗಾನಿಷೇವಿತಃ ।
ನವರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ನವಶಕ್ತಿಶಿರೋದ್ಧೃತಃ ॥ 147 ॥
ದಶಾತ್ಮಕೋ ದಶಭುಜೋ ದಶದಿಕ್ಪತಿವನ್ದಿತಃ ।
ದಶಾಧ್ಯಾಯೋ ದಶಪ್ರಾಣೋ ದಶೇನ್ದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಃ ॥ 148 ॥
ದಶಾಕ್ಷರಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ದಶಾಶಾವ್ಯಾಪಿವಿಗ್ರಹಃ ।
ಏಕಾದಶಮಹಾರುದ್ರೈಃಸ್ತುತಶ್ಚೈಕಾದಶಾಕ್ಷರಃ ॥ 149 ॥
ದ್ವಾದಶದ್ವಿದಶಾಷ್ಟಾದಿದೋರ್ದಂಡಾಸ್ತ್ರನಿಕೇತನಃ ।
ತ್ರಯೋದಶಭಿದಾಭಿನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಧಿದೈವತಮ್ ॥ 150 ॥
ಚತುರ್ದಶೇನ್ದ್ರವರದಶ್ಚತುರ್ದಶಮನುಪ್ರಭುಃ ।
ಚತುರ್ದಶಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಢ್ಯಶ್ಚತುರ್ದಶಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 151 ॥
ಸಾಮಪಂಚದಶಃ ಪಂಚದಶೀಶೀತಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ ।
ತಿಥಿಪಂಚದಶಾಕಾರಸ್ತಿಥ್ಯಾ ಪಂಚದಶಾರ್ಚಿತಃ ॥ 152 ॥
ಷೋಡಶಾಧಾರನಿಲಯಃ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಃ ।
ಷೋಡಶಾನ್ತಪದಾವಾಸಃ ಷೋಡಶೇನ್ದುಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 153 ॥
ಕಲಾಸಪ್ತದಶೀ ಸಪ್ತದಶಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರಃ ।
ಅಷ್ಟಾದಶದ್ವೀಪಪತಿರಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಕೃತ್ ॥ 154 ॥
ಅಷ್ಟಾದಶೌಷಧೀಸೃಷ್ಟಿರಷ್ಟಾದಶವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಜ್ಞಾನಕೋವಿದಃ ॥ 155 ॥
ಅಷ್ಟಾದಶಾನ್ನಸಮ್ಪತ್ತಿರಷ್ಟಾದಶವಿಜಾತಿಕೃತ್ ।
ಏಕವಿಂಶಃ ಪುಮಾನೇಕವಿಂಶತ್ಯಂಗುಲಿಪಲ್ಲವಃ ॥ 156 ॥
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಪಂಚವಿಂಶಾಖ್ಯಪೂರುಷಃ ।
ಸಪ್ತವಿಂಶತಿತಾರೇಶಃ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಯೋಗಕೃತ್ ॥ 157 ॥
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭೈರವಾಧೀಶಶ್ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶನ್ಮಹಾಹ್ರದಃ ।
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಮ್ಭೂತಿರಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 158 ॥
ಪಂಚಾಶದ್ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತೀಶಃ ಪಂಚಾಶನ್ಮಾತೃಕಾಲಯಃ ।
ದ್ವಿಪಂಚಾಶದ್ವಪುಃಶ್ರೇಣೀತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಶ್ರೇಣೀಪಂಚಾಶದ್ರುದ್ರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 159 ॥
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಿಯೋಗಿನೀವೃನ್ದವನ್ದಿತಃ ।
ನಮದೇಕೋನಪಂಚಾಶನ್ಮರುದ್ವರ್ಗನಿರರ್ಗಲಃ ॥ 160 ॥
ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯರ್ಥನಿರ್ಣೇತಾ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಮಹಾತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವವನ್ದಿತಃ ॥ 161 ॥
ಚತುರ್ನವತಿಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಷಣ್ಣವತ್ಯಧಿಕಪ್ರಭುಃ ।
ಶತಾನನ್ದಃ ಶತಧೃತಿಃ ಶತಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಃ ॥ 162 ॥
ಶತಾನೀಕಃ ಶತಮಖಃ ಶತಧಾರಾವರಾಯುಧಃ ।
ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಃ ಸಹಸ್ರಫಣಿಭೂಷಣಃ ॥ 163 ॥
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಃ ॥ 164 ॥
ದಶಸಾಹಸ್ರಫಣಿಭೃತ್ಫಣಿರಾಜಕೃತಾಸನಃ ।
ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾದ್ಯಮಹರ್ಷಿಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಿತಃ ॥ 165 ॥
ಲಕ್ಷಾಧಾರಃ ಪ್ರಿಯಾಧಾರೋ ಲಕ್ಷಾಧಾರಮನೋಮಯಃ ।
ಚತುರ್ಲಕ್ಷಜಪಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಲಕ್ಷಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 166 ॥
ಚತುರಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ ॥ 167 ॥
ಶಿವೋದ್ಭವಾದ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿವೈನಾಯಕಧುರನ್ಧರಃ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಿತಾವಯವದ್ಯುತಿಃ ॥ 168 ॥
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಸುರಶ್ರೇಣೀಪ್ರಣತಪಾದುಕಃ ।
ಅನನ್ತದೇವತಾಸೇವ್ಯೋ ಹ್ಯನನ್ತಶುಭದಾಯಕಃ ॥ 169 ॥
ಅನನ್ತನಾಮಾನನ್ತಶ್ರೀರನನ್ತೋಽನನ್ತಸೌಖ್ಯದಃ ।
ಅನನ್ತಶಕ್ತಿಸಹಿತೋ ಹ್ಯನನ್ತಮುನಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 170 ॥

ಇತಿ ವೈನಾಯಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮೀರಿತಮ್ ।
ಇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಯಃ ಪಠತಿ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನರಃ ॥ 171 ॥
ಕರಸ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸಕಲಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಸುಖಮ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ಬಲಂ ಯಶಃ ॥ 172 ॥
ಮೇಧಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧೃತಿಃ ಕಾನ್ತಿಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಭಿರೂಪತಾ ।
ಸತ್ಯಂ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಾನ್ತಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಶೀಲತಾ ॥ 173 ॥
ಜಗತ್ಸಂವನನಂ ವಿಶ್ವಸಂವಾದೋ ವೇದಪಾಟವಮ್ ।
ಸಭಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮೌದಾರ್ಯಂ ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಮ್ ॥ 174 ॥
ಓಜಸ್ತೇಜಃ ಕುಲಂ ಶೀಲಂ ಪ್ರತಾಪೋ ವೀರ್ಯಮಾರ್ಯತಾ ।
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ವಿಶ್ವಾಸತಾ ತಥಾ ॥ 175 ॥
ಧನಧಾನ್ಯಾದಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಕೃದಸ್ಯ ಜಪಾದ್ಭವೇತ್ ।
ವಶ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ವಿಶ್ವಂ ಜಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 176 ॥
ರಾಜ್ಞೋ ರಾಜಕಲತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಪುತ್ರಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಿಣಃ ।
ಜಪ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ಸ ದಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ॥ 177 ॥
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮನಾಯಾಸೇನ ಸಾಧನಮ್ ।
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀರಕ್ಷೋಯಕ್ಷಗ್ರಹಭಯಾಪಹಮ್ ॥ 178 ॥
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಂ ಸರ್ವಸಪತ್ನಮದಮರ್ದನಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಕಲಹಧ್ವಂಸಿ ದಗ್ಧಬೀಜಪ್ರರೋಹಣಮ್ ॥ 179 ॥
ದುಃಸ್ವಪ್ನಶಮನಂ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಮ್ ।
ಷಡ್ವರ್ಗಾಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಿತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಕಾರಣಮ್ ॥ 180 ॥
ಪರಕೃತ್ಯಪ್ರಶಮನಂ ಪರಚಕ್ರಪ್ರಮರ್ದನಮ್ ।
ಸಂಗ್ರಾಮಮಾರ್ಗೇ ಸರ್ವೇಷಾಮಿದಮೇಕಂ ಜಯಾವಹಮ್ ॥ 181 ॥
ಸರ್ವವನ್ಧ್ಯತ್ವದೋಷಘ್ನಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷೈಕಕಾರಣಮ್ ।
ಪಠ್ಯತೇ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಣಪತೇರಿದಮ್ ॥ 182 ॥
ದೇಶೇ ತತ್ರ ನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಮೀತಯೋ ದುರಿತಾನಿ ಚ ।
ನ ತದ್ಗೇಹಂ ಜಹಾತಿ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ರಾಯಂ ಜಪ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ ॥ 183 ॥
ಕ್ಷಯಕುಷ್ಠಪ್ರಮೇಹಾರ್ಶಭಗನ್ದರವಿಷೂಚಿಕಾಃ ।
ಗುಲ್ಮಂ ಪ್ಲೀಹಾನಮಶಮಾನಮತಿಸಾರಂ ಮಹೋದರಮ್ ॥ 184 ॥
ಕಾಸಂ ಶ್ವಾಸಮುದಾವರ್ತಂ ಶೂಲಂ ಶೋಫಾಮಯೋದರಮ್ ।
ಶಿರೋರೋಗಂ ವಮಿಂ ಹಿಕ್ಕಾಂ ಗಂಡಮಾಲಾಮರೋಚಕಮ್ ॥ 185 ॥
ವಾತಪಿತ್ತಕಫದ್ವನ್ದ್ವತ್ರಿದೋಷಜನಿತಜ್ವರಮ್ ।
ಆಗನ್ತುವಿಷಮಂ ಶೀತಮುಷ್ಣಂ ಚೈಕಾಹಿಕಾದಿಕಮ್ ॥ 186 ॥
ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಮನುಕ್ತಂ ವಾ ರೋಗದೋಷಾದಿಸಮ್ಭವಮ್ ।
ಸರ್ವಂ ಪ್ರಶಮಯತ್ಯಾಶು ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸಕೃಜ್ಜಪಃ ॥ 187 ॥
ಪ್ರಾಪ್ಯತೇಽಸ್ಯ ಜಪಾತ್ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರೈಃ ಪತಿತೈರಪಿ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಮನ್ತ್ರೋಽಯಂ ಜಪಿತವ್ಯಃ ಶುಭಾಪ್ತಯೇ ॥ 188 ॥
ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಕಾಮಃ ಪ್ರಜಪನ್ನಿದಮ್ ।
ಇಚ್ಛಯಾ ಸಕಲಾನ್ ಭೋಗಾನುಪಭುಜ್ಯೇಹ ಪಾರ್ಥಿವಾನ್ ॥ 189 ॥
ಮನೋರಥಫಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ವ್ಯೋಮಯಾನೈರ್ಮನೋರಮೈಃ ।
ಚನ್ದ್ರೇನ್ದ್ರಭಾಸ್ಕರೋಪೇನ್ದ್ರಬ್ರಹ್ಮಶರ್ವಾದಿಸದ್ಮಸು ॥ 190 ॥
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿಃ ಕಾಮದಃ ಕಾಮದೇಶ್ವರಃ ।
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ಭೋಗಾನಭೀಷ್ಟೈಃ ಸಹ ಬನ್ಧುಭಿಃ ॥ 191 ॥
ಗಣೇಶಾನುಚರೋ ಭೂತ್ವಾ ಗಣೋ ಗಣಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ನನ್ದೀಶ್ವರಾದಿಸಾನನ್ದೈರ್ನನ್ದಿತಃ ಸಕಲೈರ್ಗಣೈಃ ॥ 192 ॥
ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪುತ್ರನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಚ ಲಾಲಿತಃ ।
ಶಿವಭಕ್ತಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಗಣೇಶ್ವರವರಾತ್ಪುನಃ ॥ 193 ॥
ಜಾತಿಸ್ಮರೋ ಧರ್ಮಪರಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋಽಭಿಜಾಯತೇ ।
ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ತು ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಘ್ನೇಶತತ್ಪರಃ ॥ 194 ॥
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಂಯುತಃ ।
ನಿರನ್ತರೇ ನಿರಾಬಾಧೇ ಪರಮಾನನ್ದಸಂಜ್ಞಿತೇ ॥ 195 ॥
ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣೇ ಪರೇ ಪೂರ್ಣೇ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತೇ ।
ಲೀನೋ ವೈನಾಯಕೇ ಧಾಮ್ನಿ ರಮತೇ ನಿತ್ಯನಿರ್ವೃತೇ ॥ 196 ॥
ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ಹುತೈರ್ದತ್ತೈಃ ಪೂಜಯೇದರ್ಚಯೀನ್ನರಃ ।
ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ರಿಪವೋ ಯಾನ್ತಿ ದಾಸತಾಮ್ ॥ 197 ॥
ತಸ್ಯ ಸಿಧ್ಯನ್ತಿ ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ದುರ್ಲಭಾಶ್ಚೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಯಃ ।
ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾದಪಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಮಮ ॥ 198 ॥
ನಭಸ್ಯೇ ಮಾಸಿ ಶುಕ್ಲಾಯಾಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ।
ದೂರ್ವಾಭಿರ್ನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಾಂ ತರ್ಪಣಂ ವಿಧಿವಚ್ಚರೇತ್ ॥ 199 ॥
ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯೈರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಕುರ್ಯಾದ್ಭಕ್ತಿಸುಸಂಯುತಃ ।
ತಸ್ಯೇಪ್ಸಿತಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ವಿಜಯೋ ಯಶಃ ॥ 200 ॥
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸನ್ದೇಹಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸುಖಮ್ ।
ಇದಂ ಪ್ರಜಪಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತಂ ಶ್ರಾವಿತಂ ಶ್ರುತಮ್ ॥ 201 ॥
ವ್ಯಾಕೃತಂ ಚರ್ಚಿತಂ ಧ್ಯಾತಂ ವಿಮೃಷ್ಟಮಭಿವನ್ದಿತಮ್ ।
ಇಹಾಮುತ್ರ ಚ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 202 ॥
ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಚಾರಿಣಾಪ್ಯೇಷ ಯೇನ ಸನ್ಧಾರ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ ।
ಸ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ಶಿವೋದ್ಭೂತೈರ್ಗಣೈರಧ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿಭಿಃ ॥ 203 ॥
ಲಿಖಿತಂ ಪುಸ್ತಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನ್ತ್ರಭೂತಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ತತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ ನಿರನ್ತರಮ್ ॥ 204 ॥
ದಾನೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ವ್ರತೈಶ್ಚ
ತೀರ್ಥೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ಮಖೈಶ್ಚ ।
ನ ತತ್ಫಲಂ ವಿನ್ದತಿ ಯದ್ಗಣೇಶ-
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ಮರಣೇನ ಸದ್ಯಃ ॥ 205 ॥
ಏತನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪಠತಿ ದಿನಮಣೌ ಪ್ರತ್ಯಹಂ
ಪ್ರೋಜ್ಜಿಹಾನೇ ಸಾಯಂ ಮಧ್ಯನ್ದಿನೇ ವಾ
ತ್ರಿಷವಣಮಥವಾ ಸನ್ತತಂ ವಾ ಜನೋ ಯಃ ।
ಸ ಸ್ಯಾದೈಶ್ವರ್ಯಧುರ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ ವಚಸಾಂ
ಕೀರ್ತಿಮುಚ್ಚೈಸ್ತನೋತಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಹನ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ
ವಶಯತಿ ಸುಚಿರಂ ವರ್ಧತೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಃ ॥ 206 ॥
ಅಕಿಂಚನೋಽಪ್ಯೇಕಚಿತ್ತೋ ನಿಯತೋ ನಿಯತಾಸನಃ ।
ಪ್ರಜಪಂಶ್ಚತುರೋ ಮಾಸಾನ್ ಗಣೇಶಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ॥ 207 ॥
ದರಿದ್ರತಾಂ ಸಮುನ್ಮೂಲ್ಯ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾನುಗಾಮಪಿ ।
ಲಭತೇ ಮಹತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಪಾರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 208 ॥
ಆಯುಷ್ಯಂ ವೀತರೋಗಂ ಕುಲಮತಿವಿಮಲಂ ಸಮ್ಪದಶ್ಚಾರ್ತಿನಾಶಃ var ಚಾರ್ತದಾನಾಃ
ಕೀರ್ತಿರ್ನಿತ್ಯಾವದಾತಾ ಭವತಿ ಖಲು ನವಾ ಕಾನ್ತಿರವ್ಯಾಜಭವ್ಯಾ । var ಭಣಿತಿರಭಿನವಾ
ಪುತ್ರಾಃ ಸನ್ತಃ ಕಲತ್ರಂ ಗುಣವದಭಿಮತಂ ಯದ್ಯದನ್ಯಚ್ಚ ತತ್ತನ್ var ಸತ್ಯಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠತಿ ಗಣಪತೇಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತಮ್ ॥ 209 ॥
ಗಣಂಜಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಹೇರಮ್ಬೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ ॥ 210 ॥ var ಗಣಪತಿರ್ಲಕ್ಷಪ್ರದಃ

ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಮೃತಮನ್ತ್ರಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿರ್ನಿಧಿಃ ।
ಸುಮಂಗಲೋ ಬೀಜಮಾಶಾಪೂರಕೋ ವರದಃ ಕಲಃ ॥ 211 ॥ var ವರದಃ ಶಿವಃ

ಕಾಶ್ಯಪೋ ನನ್ದನೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ಢುಂಢಿರ್ವಿನಾಯಕಃ ।
ಮೋದಕೈರೇಭಿರತ್ರೈಕವಿಂಶತ್ಯಾ ನಾಮಭಿಃ ಪುಮಾನ್ ॥ 212 ॥
ಉಪಾಯನಂ ದದೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ ।
ವತ್ಸರಂ ವಿಘ್ನರಾಜೋಽಸ್ಯ ತಥ್ಯಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 213 ॥
ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಮದ್ಗತಮನಾ ಮಮಾರಾಧನತತ್ಪರಃ ।
ಸ್ತುತೋ ನಾಮ್ನಾ ಸಹಸ್ರೇಣ ತೇನಾಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 214 ॥
ನಮೋ ನಮಃ ಸುರವರಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಯೇ
ನಮೋ ನಮೋ ನಿರುಪಮಮಂಗಲಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಪುಲದಯೈಕಸಿದ್ಧಯೇ
ನಮೋ ನಮಃ ಕರಿಕಲಭಾನನಾಯ ತೇ ॥ 215 ॥
ಕಿಂಕಿಣೀಗಣರಚಿತಚರಣಃ
ಪ್ರಕಟಿತಗುರುಮಿತಚಾರುಕರಣಃ ।
ಮದಜಲಲಹರೀಕಲಿತಕಪೋಲಃ
ಶಮಯತು ದುರಿತಂ ಗಣಪತಿನಾಮ್ನಾ ॥ 216 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉಪಾಸನಾಖಂಡೇ ಈಶ್ವರಗಣೇಶಸಂವಾದೇ
ಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Ganapati:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment