Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Punjabi

Maha Ganapati Sahasranamastotram 1 Lyrics in Punjabi:

॥ ਮਹਾਗਣਪਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੧ ॥
। ਮੁਨਿਰੁਵਾਚ ।
ਕਥਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤਂ ਗਣੇਸ਼ ਉਪਦਿਸ਼੍ਟਵਾਨ੍ ।
ਸ਼ਿਵਦਂ ਤਨ੍ਮਮਾਚਕ੍ਸ਼੍ਵ ਲੋਕਾਨੁਗ੍ਰਹਤਤ੍ਪਰ ॥ ੧ ॥
। ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਵਾਚ ।
ਦੇਵਃ ਪੂਰ੍ਵਂ ਪੁਰਾਰਾਤਿਃ ਪੁਰਤ੍ਰਯਜਯੋਦ੍ਯਮੇ ।
ਅਨਰ੍ਚਨਾਦ੍ਗਣੇਸ਼ਸ੍ਯ ਜਾਤੋ ਵਿਘ੍ਨਾਕੁਲਃ ਕਿਲ ॥ ੨ ॥
ਮਨਸਾ ਸ ਵਿਨਿਰ੍ਧਾਰ੍ਯ ਦਦਸ਼ੇ ਵਿਘ੍ਨਕਾਰਣਮ੍ ।
ਮਹਾਗਣਪਤਿਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਮਭ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯ ਯਥਾਵਿਧਿ ॥ ੩ ॥
ਵਿਘ੍ਨਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋਪਾਯਮਪਚ੍ਛਦਪਰਿਸ਼੍ਰਮਮ੍ ।
ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪੂਜਯਾ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਮਹਾਗਣਪਤਿਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੪ ॥
ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਤਤਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਸ੍ਵਯਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਮਿਦਮਬ੍ਰਵੀਤ੍ ॥ ੫ ॥
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਾਲਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ।
ਗਣੇਸ਼ ऋਸ਼ਿਃ । ਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ । ਨਾਨਾਵਿਧਾਨਿਚ੍ਛਨ੍ਦਾਂਸਿ ।
ਹੁਮਿਤਿ ਬੀਜਮ੍ । ਤੁਙ੍ਗਮਿਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਸ੍ਵਾਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰਿਤਿ ਕੀਲਕਮ੍ ॥
ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੋ ਗਣਕ੍ਰੀਡ ਇਤ੍ਯਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਕੁਮਾਰਗੁਰੁਰੀਸ਼ਾਨ ਇਤਿ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥ ੧ ॥
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕੁਮ੍ਭਸ਼੍ਚਿਦ੍ਵ੍ਯੋਮੇਤਿ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਰਕ੍ਤੋ ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਧਰ ਇਤ੍ਯਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥ ੨ ॥
ਸਰ੍ਵਸਦ੍ਗੁਰੁਸਂਸੇਵ੍ਯ ਇਤਿ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਲੁਪ੍ਤਵਿਘ੍ਨਃ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਾਨਾਮਿਤਿ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥ ੩ ॥
ਅਥ ਹਦਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਛਨ੍ਦਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋਦ੍ਭਵ ਇਤਿ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਲੋ ਨਿਰ੍ਮਲ ਇਤਿ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਲਯਕ੍ਰੀਡ ਇਤਿ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਜ੍ਞਾਨਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਮਾਨਨ੍ਦ ਇਤਿ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗਫਲਭਦਿਤਿ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਸਹਿਤ ਇਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਰੋਮ੍ ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥
ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਗਜਵਦਨਮਚਿਨ੍ਤ੍ਯਂ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ
ਬਹਦੁਦਰਮਸ਼ੇਸ਼ਂ ਭੂਤਿਰਾਜਂ ਪੁਰਾਣਮ੍ ।
ਅਮਰਵਰਸੁਪੂਜ੍ਯਂ ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਂ ਸੁਰੇਸ਼ਂ
ਪਸ਼ੁਪਤਿਸੁਤਮੀਸ਼ਂ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਂ ਨਮਾਮਿ ॥ ੧ ॥
ਸਕਲਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣਪਤਿਰੁਵਾਚ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੋ ਗਣਕ੍ਰੀਡੋ ਗਣਨਾਥੋ ਗਣਾਧਿਪਃ ।
ਏਕਦਨ੍ਤੋ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡੋ ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹੋਦਰਃ ॥ ੧ ॥
ਲਮ੍ਬੋਦਰੋ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣੋ ਵਿਕਟੋ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸੁਮੁਖੋ ਦੁਰ੍ਮੁਖੋ ਬੁਦ੍ਧੋ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜੋ ਗਜਾਨਨਃ ॥ ੨ ॥
ਭੀਮਃ ਪ੍ਰਮੋਦ ਆਮੋਦਃ ਸੁਰਾਨਨ੍ਦੋ ਮਦੋਤ੍ਕਟਃ ।
ਹੇਰਮ੍ਬਃ ਸ਼ਮ੍ਬਰਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਲਮ੍ਬਕਰ੍ਣੋ ਮਹਾਬਲਃ ॥ ੩ ॥
ਨਨ੍ਦਨੋ ਲਮ੍ਪਟੋ ਭੀਮੋ ਮੇਘਨਾਦੋ ਗਣਞ੍ਜਯਃ ।
ਵਿਨਾਯਕੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵੀਰਃ ਸ਼ੂਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪ ॥
ਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਿਯਃ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਨਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਉਮਾਪੁਤ੍ਰੋऽਘਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫ ॥
ਕੁਮਾਰਗੁਰੁਰੀਸ਼ਾਨਪੁਤ੍ਰੋ ਮੂਸ਼ਕਵਾਹਨਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਿਯਃ ਸਿਦ੍ਧਿਪਤਿਃ ਸਿਦ੍ਧਃ ਸਿਦ੍ਧਿਵਿਨਾਯਕਃ ॥ ੬ ॥
ਅਵਿਘ੍ਨਸ੍ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਃ ਸਿਂਹਵਾਹਨੋ ਮੋਹਿਨੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਟਙ੍ਕਟੋ ਰਾਜਪੁਤ੍ਰਃ ਸ਼ਾਕਲਃ ਸਂਮਿਤੋऽਮਿਤਃ ॥ ੭ ॥
ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਸਾਮਸਮ੍ਭੂਤਿਰ੍ਦੁਰ੍ਜਯੋ ਧੂਰ੍ਜਯੋ ਜਯਃ ।
ਭੂਪਤਿਰ੍ਭੁਵਨਪਤਿਰ੍ਭੂਤਾਨਾਂ ਪਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੮ ॥
ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮੁਖੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਨਿਧਿਰ੍ਗੁਣਃ ।
ਕਵਿਃ ਕਵੀਨਾਮਸ਼ਭੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯ ॥
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਰਾਜੋ ਨਿਧਿਪਤਿਰ੍ਨਿਧਿਪ੍ਰਿਯਪਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਮਯਪੁਰਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਃ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੧੦ ॥
ਕਰਾਹਤਿਧ੍ਵਸ੍ਤਸਿਨ੍ਧੁਸਲਿਲਃ ਪੂਸ਼ਦਨ੍ਤਭਿਤ੍ ।
ਉਮਾਙ੍ਕਕੇਲਿਕੁਤੁਕੀ ਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ਕੁਲਪਾਵਨਃ ॥ ੧੧ ॥
ਕਿਰੀਟੀ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਹਾਰੀ ਵਨਮਾਲੀ ਮਨੋਮਯਃ ।
ਵੈਮੁਖ੍ਯਹਤਦੈਤ੍ਯਸ਼੍ਰੀਃ ਪਾਦਾਹਤਿਜਿਤਕ੍ਸ਼ਿਤਿਃ ॥ ੧੨ ॥
ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮੁਞ੍ਜਮੇਖਲੀ ਦੁਰ੍ਨਿਮਿਤ੍ਤਹਤ੍ ।
ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਹਤ੍ਪ੍ਰਸਹਨੋ ਗੁਣੀ ਨਾਦਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੧੩ ॥
ਸੁਰੂਪਃ ਸਰ੍ਵਨੇਤ੍ਰਾਧਿਵਾਸੋ ਵੀਰਾਸਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਃ ਖਣ੍ਡਰਦਃ ਖਣ੍ਡਵੈਸ਼ਾਖਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥
ਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗਃ ਸ਼੍ਯਾਮਦਸ਼ਨੋ ਭਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਹਵਿਰ੍ਭੁਜਃ ।
ਯੋਗਾਧਿਪਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਥਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਗਜਕਰ੍ਣਕਃ ॥ ੧੫ ॥
ਗਣਾਧਿਰਾਜੋ ਵਿਜਯਃ ਸ੍ਥਿਰੋ ਗਜਪਤਿਰ੍ਧ੍ਵਜੀ ।
ਦੇਵਦੇਵਃ ਸ੍ਮਰਃ ਪ੍ਰਾਣਦੀਪਕੋ ਵਾਯੁਕੀਲਕਃ ॥ ੧੬ ॥
ਵਿਪਸ਼੍ਚਿਦ੍ਵਰਦੋ ਨਾਦੋ ਨਾਦਭਿਨ੍ਨਮਹਾਚਲਃ ।
ਵਰਾਹਰਦਨੋ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਜਿਨਾਮ੍ਬਰਃ ॥ ੧੭ ॥
ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਭਵੋ ਦੇਵਤ੍ਰਾਤਾ ਦੈਤ੍ਯਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਵਕ੍ਤ੍ਰੋਦ੍ਭਵਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਕੋਪਹਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁਹਾਸ੍ਯਭੂਃ ॥ ੧੮ ॥
ਸ਼ਮ੍ਭੁਤੇਜਾਃ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ੋਕਹਾਰੀ ਗੌਰੀਸੁਖਾਵਹਃ ।
ਉਮਾਙ੍ਗਮਲਜੋ ਗੌਰੀਤੇਜੋਭੂਃ ਸ੍ਵਰ੍ਧੁਨੀਭਵਃ ॥ ੧੯ ॥
ਯਜ੍ਞਕਾਯੋ ਮਹਾਨਾਦੋ ਗਿਰਿਵਰ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸ਼ੁਭਾਨਨਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਤ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਧਾ ਕਕੁਪ੍ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥ ੨੦ ॥
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕੁਮ੍ਭਸ਼੍ਚਿਦ੍ਵ੍ਯੋਮਭਾਲਃਸਤ੍ਯਸ਼ਿਰੋਰੁਹਃ ।
ਜਗਜ੍ਜਨ੍ਮਲਯੋਨ੍ਮੇਸ਼ਨਿਮੇਸ਼ੋऽਗ੍ਨ੍ਯਰ੍ਕਸੋਮਦਕ੍ ॥ ੨੧ ॥
ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰੈਕਰਦੋ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮੋਸ਼੍ਠਃ ਸਾਮਬਂਹਿਤਃ ।
ਗ੍ਰਹਰ੍ਕ੍ਸ਼ਦਸ਼ਨੋ ਵਾਣੀਜਿਹ੍ਵੋ ਵਾਸਵਨਾਸਿਕਃ ॥ ੨੨ ॥
ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯਸਂਸ੍ਥਿਤਕਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਮਦੋਦਕਃ ।
ਕੁਲਾਚਲਾਂਸਃ ਸੋਮਾਰ੍ਕਘਣ੍ਟੋ ਰੁਦ੍ਰਸ਼ਿਰੋਧਰਃ ॥ ੨੩ ॥
ਨਦੀਨਦਭੁਜਃ ਸਰ੍ਪਾਙ੍ਗੁਲੀਕਸ੍ਤਾਰਕਾਨਖਃ ।
ਵ੍ਯੋਮਨਾਭਿਃ ਸ਼੍ਰੀਹਦਯੋ ਮੇਰੁਪਸ਼੍ਠੋऽਰ੍ਣਵੋਦਰਃ ॥ ੨੪ ॥
ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਸ੍ਥਯਕ੍ਸ਼ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਃਕਿਨ੍ਨਰਮਾਨੁਸ਼ਃ ।
ਪਥ੍ਵੀਕਟਿਃ ਸਸ਼੍ਟਿਲਿਙ੍ਗਃ ਸ਼ੈਲੋਰੁਰ੍ਦਸ੍ਰਜਾਨੁਕਃ ॥ ੨੫ ॥
ਪਾਤਾਲਜਙ੍ਘੋ ਮੁਨਿਪਾਤ੍ਕਾਲਾਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਸ੍ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਣ੍ਡਲਲਾਙ੍ਗੂਲੋ ਹਦਯਾਲਾਨਨਿਸ਼੍ਚਲਃ ॥ ੨੬ ॥
ਹਤ੍ਪਦ੍ਮਕਰ੍ਣਿਕਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਯਤ੍ਕੇਲਿਸਰੋਵਰਃ ।
ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਧ੍ਯਾਨਨਿਗਡਃ ਪੂਜਾਵਾਰਿਨਿਵਾਰਿਤਃ ॥ ੨੭ ॥
ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਕਾਸ਼੍ਯਪੋ ਮਨ੍ਤਾ ਗਣਕੋ ਵਿਸ਼੍ਟਪੀ ਬਲੀ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਧਾਰ੍ਮਿਕੋ ਜੇਤਾ ਪ੍ਰਥਮਃ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੮ ॥
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰ੍ਦ੍ਵੀਪਪਤਿਃ ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਵਨਾਲਯਃ ।
ਰਤ੍ਨਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੨੯ ॥
ਤੀਵ੍ਰਾਸ਼ਿਰੋਦ੍ਧਤਪਦੋ ਜ੍ਵਾਲਿਨੀਮੌਲਿਲਾਲਿਤਃ ।
ਨਨ੍ਦਾਨਨ੍ਦਿਤਪੀਠਸ਼੍ਰੀਰ੍ਭੋਗਦੋ ਭੂਸ਼ਿਤਾਸਨਃ ॥ ੩੦ ॥
ਸਕਾਮਦਾਯਿਨੀਪੀਠਃ ਸ੍ਫੁਰਦੁਗ੍ਰਾਸਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਤੇਜੋਵਤੀਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨਂ ਸਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਾਵਤਂਸਿਤਃ ॥ ੩੧ ॥
ਸਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀਪੀਠਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਮ੍ਬੁਜਾਲਯਃ ।
ਲਿਪਿਪਦ੍ਮਾਸਨਾਧਾਰੋ ਵਹ੍ਨਿਧਾਮਤ੍ਰਯਾਲਯਃ ॥ ੩੨ ॥
ਉਨ੍ਨਤਪ੍ਰਪਦੋ ਗੂਢਗੁਲ੍ਫਃ ਸਂਵਤਪਾਰ੍ਸ਼੍ਣਿਕਃ ।
ਪੀਨਜਙ੍ਘਃ ਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਜਾਨੁਃ ਸ੍ਥੂਲੋਰੁਃ ਪ੍ਰੋਨ੍ਨਮਤ੍ਕਟਿਃ ॥ ੩੩ ॥
ਨਿਮ੍ਨਨਾਭਿਃ ਸ੍ਥੂਲਕੁਕ੍ਸ਼ਿਃ ਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ਾ ਬਹਦ੍ਭੁਜਃ ।
ਪੀਨਸ੍ਕਨ੍ਧਃ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠੋ ਲਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੋ ਲਮ੍ਬਨਾਸਿਕਃ ॥ ੩੪ ॥
ਭਗ੍ਨਵਾਮਰਦਸ੍ਤੁਙ੍ਗਸਵ੍ਯਦਨ੍ਤੋ ਮਹਾਹਨੁਃ ।
ਹ੍ਰਸ੍ਵਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਃ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣੋ ਨਿਬਿਡਮਸ੍ਤਕਃ ॥ ੩੫ ॥
ਸ੍ਤਬਕਾਕਾਰਕੁਮ੍ਭਾਗ੍ਰੋ ਰਤ੍ਨਮੌਲਿਰ੍ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਃ ।
ਸਰ੍ਪਹਾਰਕਟੀਸੂਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਪਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਵਾਨ੍ ॥ ੩੬ ॥
ਸਰ੍ਪਕੋਟੀਰਕਟਕਃ ਸਰ੍ਪਗ੍ਰੈਵੇਯਕਾਙ੍ਗਦਃ ।
ਸਰ੍ਪਕਕ੍ਸ਼ੋਦਰਾਬਨ੍ਧਃ ਸਰ੍ਪਰਾਜੋਤ੍ਤਰਚ੍ਛਦਃ ॥ ੩੭ ॥
ਰਕ੍ਤੋ ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਧਰੋ ਰਕ੍ਤਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਰਕ੍ਤੇਕ੍ਸ਼ਣੋ ਰਕ੍ਤਕਰੋ ਰਕ੍ਤਤਾਲ੍ਵੋਸ਼੍ਠਪਲ੍ਲਵਃ ॥ ੩੮ ॥
ਸ਼੍ਵੇਤਃ ਸ਼੍ਵੇਤਾਮ੍ਬਰਧਰਃ ਸ਼੍ਵੇਤਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਸ਼੍ਵੇਤਾਤਪਤ੍ਰਰੁਚਿਰਃ ਸ਼੍ਵੇਤਚਾਮਰਵੀਜਿਤਃ ॥ ੩੯ ॥
ਸਰ੍ਵਾਵਯਵਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ੋਭਾਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੪੦ ॥
ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਕਾਰਣਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਦੇਵਵਰਃ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗੀ ਬੀਜਪੂਰੀ ਗਦਾਧਰਃ ॥ ੪੧ ॥
ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗੋ ਲੋਕਸਾਰਙ੍ਗਃ ਸੁਤਨ੍ਤੁਸ੍ਤਨ੍ਤੁਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਕਿਰੀਟੀ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਹਾਰੀ ਵਨਮਾਲੀ ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗਦਃ ॥ ੪੨ ॥
ਇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਧਰਃ ਸ਼ੂਲੀ ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਃ ਸਰੋਜਭਤ੍ ।
ਪਾਸ਼ੀ ਧਤੋਤ੍ਪਲਃ ਸ਼ਾਲਿਮਞ੍ਜਰੀਭਤ੍ਸ੍ਵਦਨ੍ਤਭਤ੍ ॥ ੪੩ ॥
ਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲੀਧਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਭਯਦੈਕਕਰੋ ਵਸ਼ੀ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਧਰੋ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਵਾਨ੍ ਮੁਦ੍ਗਰਾਯੁਧਃ ॥ ੪੪ ॥
ਪੂਰ੍ਣਪਾਤ੍ਰੀ ਕਮ੍ਬੁਧਰੋ ਵਿਧਤਾਙ੍ਕੁਸ਼ਮੂਲਕਃ ।
ਕਰਸ੍ਥਾਮ੍ਰਫਲਸ਼੍ਚੂਤਕਲਿਕਾਭਤ੍ਕੁਠਾਰਵਾਨ੍ ॥ ੪੫ ॥
ਪੁਸ਼੍ਕਰਸ੍ਥਸ੍ਵਰ੍ਣਘਟੀਪੂਰ੍ਣਰਤ੍ਨਾਭਿਵਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਭਾਰਤੀਸੁਨ੍ਦਰੀਨਾਥੋ ਵਿਨਾਯਕਰਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੬ ॥
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਿਯਤਮਃ ਸਿਦ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਨੋਰਮਃ ।
ਰਮਾਰਮੇਸ਼ਪੂਰ੍ਵਾਙ੍ਗੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੋਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੭ ॥
ਮਹੀਵਰਾਹਵਾਮਾਙ੍ਗੋ ਰਤਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਪਸ਼੍ਚਿਮਃ ।
ਆਮੋਦਮੋਦਜਨਨਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮੋਦਪ੍ਰਮੋਦਨਃ ॥ ੪੮ ॥
ਸਂਵਰ੍ਧਿਤਮਹਾਵਦ੍ਧਿਰਦ੍ਧਿਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਦਨ੍ਤਸੌਮੁਖ੍ਯਸੁਮੁਖਃ ਕਾਨ੍ਤਿਕਨ੍ਦਲਿਤਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੪੯ ॥
ਮਦਨਾਵਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਕਤਵੈਮੁਖ੍ਯਦੁਰ੍ਮੁਖਃ ।
ਵਿਘ੍ਨਸਮ੍ਪਲ੍ਲਵਃ ਪਦ੍ਮਃ ਸਰ੍ਵੋਨ੍ਨਤਮਦਦ੍ਰਵਃ ॥ ੫੦ ॥
ਵਿਘ੍ਨਕਨ੍ਨਿਮ੍ਨਚਰਣੋ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀਸ਼ਕ੍ਤਿਸਤ੍ਕਤਃ ।
ਤੀਵ੍ਰਾਪ੍ਰਸਨ੍ਨਨਯਨੋ ਜ੍ਵਾਲਿਨੀਪਾਲਿਤੈਕਦਕ੍ ॥ ੫੧ ॥
ਮੋਹਿਨੀਮੋਹਨੋ ਭੋਗਦਾਯਿਨੀਕਾਨ੍ਤਿਮਣ੍ਡਨਃ ।
ਕਾਮਿਨੀਕਾਨ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਰੀਰਧਿਸ਼੍ਠਿਤਵਸੁਨ੍ਧਰਃ ॥ ੫੨ ॥
ਵਸੁਧਾਰਾਮਦੋਨ੍ਨਾਦੋ ਮਹਾਸ਼ਙ੍ਖਨਿਧਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਮਦ੍ਵਸੁਮਤੀਮਾਲੀ ਮਹਾਪਦ੍ਮਨਿਧਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੫੩ ॥
ਸਰ੍ਵਸਦ੍ਗੁਰੁਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਸ਼ੋਚਿਸ਼੍ਕੇਸ਼ਹਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਈਸ਼ਾਨਮੂਰ੍ਧਾ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਖਃ ਪਵਨਨਨ੍ਦਨਃ ॥ ੫੪ ॥
ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਗ੍ਰਨਯਨੋ ਦਿਵ੍ਯੋ ਦਿਵ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਸ਼ਤਪਰ੍ਵਧਕ੍ ।
ਐਰਾਵਤਾਦਿਸਰ੍ਵਾਸ਼ਾਵਾਰਣੋ ਵਾਰਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੫ ॥
ਵਜ੍ਰਾਦ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਪਰੀਵਾਰੋ ਗਣਚਣ੍ਡਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਜਯਾਜਯਪਰਿਕਰੋ ਵਿਜਯਾਵਿਜਯਾਵਹਃ ॥ ੫੬ ॥
ਅਜਯਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਵਨਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਵਿਲਾਸਿਨੀਕਤੋਲ੍ਲਾਸਃ ਸ਼ੌਣ੍ਡੀ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਮਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੫੭ ॥
ਅਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਤਸੁਖਦਃ ਸੁਮਙ੍ਗਲਸੁਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ਕ੍ਰਿਯਾਧਾਰ ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੫੮ ॥
ਸੁਭਗਾਸਂਸ਼੍ਰਿਤਪਦੋ ਲਲਿਤਾਲਲਿਤਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਕਾਮਿਨੀਪਾਲਨਃ ਕਾਮਕਾਮਿਨੀਕੇਲਿਲਾਲਿਤਃ ॥ ੫੯ ॥
ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯੋ ਗੌਰੀਨਨ੍ਦਨਃ ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਤਨਃ ।
ਗੁਰੁਗੁਪ੍ਤਪਦੋ ਵਾਚਾਸਿਦ੍ਧੋ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀਪਤਿਃ ॥ ੬੦ ॥
ਨਲਿਨੀਕਾਮੁਕੋ ਵਾਮਾਰਾਮੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਮਨੋਰਮਃ ।
ਰੌਦ੍ਰੀਮੁਦ੍ਰਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਹੁਮ੍ਬੀਜਸ੍ਤੁਙ੍ਗਸ਼ਕ੍ਤਿਕਃ ॥ ੬੧ ॥
ਵਿਸ਼੍ਵਾਦਿਜਨਨਤ੍ਰਾਣਃ ਸ੍ਵਾਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਕੀਲਕਃ ।
ਅਮਤਾਬ੍ਧਿਕਤਾਵਾਸੋ ਮਦਘੂਰ੍ਣਿਤਲੋਚਨਃ ॥ ੬੨ ॥
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟੋਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣਕੋ ਗਣੇਸ਼ੋ ਗਣਨਾਯਕਃ ।
ਸਾਰ੍ਵਕਾਲਿਕਸਂਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਸੇਵ੍ਯੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ॥ ੬੩ ॥
ਅਨਪਾਯੋऽਨਨ੍ਤਦਸ਼੍ਟਿਰਪ੍ਰਮੇਯੋऽਜਰਾਮਰਃ ।
ਅਨਾਵਿਲੋऽਪ੍ਰਤਿਹਤਿਰਚ੍ਯੁਤੋऽਮਤਮਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੬੪ ॥
ਅਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯੋऽਕ੍ਸ਼ਯੋऽਜਯ੍ਯੋऽਨਾਧਾਰੋऽਨਾਮਯੋऽਮਲਃ ।
ਅਮੇਯਸਿਦ੍ਧਿਰਦ੍ਵੈਤਮਘੋਰੋऽਗ੍ਨਿਸਮਾਨਨਃ ॥ ੬੫ ॥
ਅਨਾਕਾਰੋऽਬ੍ਧਿਭੂਮ੍ਯਗ੍ਨਿਬਲਘ੍ਨੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਆਧਾਰਪੀਠਮਾਧਾਰ ਆਧਾਰਾਧੇਯਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੬੬ ॥
ਆਖੁਕੇਤਨ ਆਸ਼ਾਪੂਰਕ ਆਖੁਮਹਾਰਥਃ ।
ਇਕ੍ਸ਼ੁਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥ ਇਕ੍ਸ਼ੁਭਕ੍ਸ਼ਣਲਾਲਸਃ ॥ ੬੭ ॥
ਇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਾਤਿਰੇਕਸ਼੍ਰੀਰਿਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਰਿਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਸਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੬੮ ॥
ਇਨ੍ਦੀਵਰਦਲਸ਼੍ਯਾਮ ਇਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਇਧ੍ਮਪ੍ਰਿਯ ਇਡਾਭਾਗ ਇਡਾਵਾਨਿਨ੍ਦਿਰਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬੯ ॥
ਇਕ੍ਸ਼੍ਵਾਕੁਵਿਘ੍ਨਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਇਤਿਕਰ੍ਤਵ੍ਯਤੇਪ੍ਸਿਤਃ ।
ਈਸ਼ਾਨਮੌਲਿਰੀਸ਼ਾਨ ਈਸ਼ਾਨਪ੍ਰਿਯ ਈਤਿਹਾ ॥ ੭੦ ॥
ਈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤ ਈਹਾਮਾਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰ ਉਡੁਭਨ੍ਮੌਲਿਰੁਡੁਨਾਥਕਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੧ ॥
ਉਨ੍ਨਤਾਨਨ ਉਤ੍ਤੁਙ੍ਗ ਉਦਾਰਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਊਰ੍ਜਸ੍ਵਾਨੂਸ਼੍ਮਲਮਦ ਊਹਾਪੋਹਦੁਰਾਸਦਃ ॥ ੭੨ ॥
ऋਗ੍ਯਜੁਃਸਾਮਨਯਨ ऋਦ੍ਧਿਸਿਦ੍ਧਿਸਮਰ੍ਪਕਃ ।
ऋਜੁਚਿਤ੍ਤੈਕਸੁਲਭੋ ऋਣਤ੍ਰਯਵਿਮੋਚਨਃ ॥ ੭੩ ॥
ਲੁਪ੍ਤਵਿਘ੍ਨਃ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਲੁਪ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸੁਰਦ੍ਵਿਸ਼ਾਮ੍ ।
ਲੁਪ੍ਤਸ਼੍ਰੀਰ੍ਵਿਮੁਖਾਰ੍ਚਾਨਾਂ ਲੂਤਾਵਿਸ੍ਫੋਟਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੪ ॥
ਏਕਾਰਪੀਠਮਧ੍ਯਸ੍ਥ ਏਕਪਾਦਕਤਾਸਨਃ ।
ਏਜਿਤਾਖਿਲਦੈਤ੍ਯਸ਼੍ਰੀਰੇਧਿਤਾਖਿਲਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੭੫ ॥
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਨਿਧਿਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮੈਹਿਕਾਮੁਸ਼੍ਮਿਕਪ੍ਰਦਃ ।
ਐਰਂਮਦਸਮੋਨ੍ਮੇਸ਼ ਐਰਾਵਤਸਮਾਨਨਃ ॥ ੭੬ ॥
ਓਂਕਾਰਵਾਚ੍ਯ ਓਂਕਾਰ ਓਜਸ੍ਵਾਨੋਸ਼ਧੀਪਤਿਃ ।
ਔਦਾਰ੍ਯਨਿਧਿਰੌਦ੍ਧਤ੍ਯਧੈਰ੍ਯ ਔਨ੍ਨਤ੍ਯਨਿਃਸਮਃ ॥ ੭੭ ॥
ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਃ ਸੁਰਨਾਗਾਨਾਮਙ੍ਕੁਸ਼ਾਕਾਰਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਅਃ ਸਮਸ੍ਤਵਿਸਰ੍ਗਾਨ੍ਤਪਦੇਸ਼ੁ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ॥ ੭੮ ॥
ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰਃ ਕਲ੍ਪਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਕਲਭਾਨਨਃ ।
ਕਰ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਰ੍ਮਕਰ੍ਤਾ ਕਰ੍ਮਾਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੭੯ ॥
ਕਦਮ੍ਬਗੋਲਕਾਕਾਰਃ ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਗਣਨਾਯਕਃ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਦੇਹਃ ਕਪਿਲਃ ਕਥਕਃ ਕਟਿਸੂਤ੍ਰਭਤ੍ ॥ ੮੦ ॥
ਖਰ੍ਵਃ ਖਡ੍ਗਪ੍ਰਿਯਃ ਖਡ੍ਗਃ ਖਾਨ੍ਤਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਃ ਖਨਿਰ੍ਮਲਃ ।
ਖਲ੍ਵਾਟਸ਼ਙ੍ਗਨਿਲਯਃ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਖਦੁਰਾਸਦਃ ॥ ੮੧ ॥
ਗੁਣਾਢ੍ਯੋ ਗਹਨੋ ਗਦ੍ਯੋ ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਸੁਧਾਰ੍ਣਵਃ ।
ਗਦ੍ਯਗਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਗਰ੍ਜੋ ਗੀਤਗੀਰ੍ਵਾਣਪੂਰ੍ਵਜਃ ॥ ੮੨ ॥
ਗੁਹ੍ਯਾਚਾਰਰਤੋ ਗੁਹ੍ਯੋ ਗੁਹ੍ਯਾਗਮਨਿਰੂਪਿਤਃ ।
ਗੁਹਾਸ਼ਯੋ ਗੁਡਾਬ੍ਧਿਸ੍ਥੋ ਗੁਰੁਗਮ੍ਯੋ ਗੁਰੁਰ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੮੩ ॥
ਘਣ੍ਟਾਘਰ੍ਘਰਿਕਾਮਾਲੀ ਘਟਕੁਮ੍ਭੋ ਘਟੋਦਰਃ ।
ਙਕਾਰਵਾਚ੍ਯੋ ਙਾਕਾਰੋ ਙਕਾਰਾਕਾਰਸ਼ੁਣ੍ਡਭਤ੍ ॥ ੮੪ ॥
ਚਣ੍ਡਸ਼੍ਚਣ੍ਡੇਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡੇਸ਼ਸ਼੍ਚਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਚਰਾਚਰਪਿਤਾ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਸ਼੍ਚਰ੍ਵਣਲਾਲਸਃ ॥ ੮੫ ॥
ਛਨ੍ਦਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋਦ੍ਭਵਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋ ਦੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਸ਼੍ਛਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਜਗਤ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ੋ ਜਗਨ੍ਮਯਃ ॥ ੮੬ ॥
ਜਪ੍ਯੋ ਜਪਪਰੋ ਜਾਪ੍ਯੋ ਜਿਹ੍ਵਾਸਿਂਹਾਸਨਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਸ੍ਰਵਦ੍ਗਣ੍ਡੋਲ੍ਲਸਦ੍ਧਾਨਝਙ੍ਕਾਰਿਭ੍ਰਮਰਾਕੁਲਃ ॥ ੮੭ ॥
ਟਙ੍ਕਾਰਸ੍ਫਾਰਸਂਰਾਵਸ਼੍ਟਙ੍ਕਾਰਮਣਿਨੂਪੁਰਃ ।
ਠਦ੍ਵਯੀਪਲ੍ਲਵਾਨ੍ਤਸ੍ਥਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੮੮ ॥
ਡਿਣ੍ਡਿਮੁਣ੍ਡੋ ਡਾਕਿਨੀਸ਼ੋ ਡਾਮਰੋ ਡਿਣ੍ਡਿਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਢਕ੍ਕਾਨਿਨਾਦਮੁਦਿਤੋ ਢੌਙ੍ਕੋ ਢੁਣ੍ਢਿਵਿਨਾਯਕਃ ॥ ੮੯ ॥
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਕਤਿਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ਪਦਨਿਰੂਪਿਤਃ ।
ਤਾਰਕਾਨ੍ਤਰਸਂਸ੍ਥਾਨਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਰਕਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੯੦ ॥
ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸ੍ਥਾਣੁਪ੍ਰਿਯਃ ਸ੍ਥਾਤਾ ਸ੍ਥਾਵਰਂ ਜਙ੍ਗਮਂ ਜਗਤ੍ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਮਥਨੋ ਦਾਤਾ ਦਾਨਂ ਦਮੋ ਦਯਾ ॥ ੯੧ ॥
ਦਯਾਵਾਨ੍ਦਿਵ੍ਯਵਿਭਵੋ ਦਣ੍ਡਭਦ੍ਦਣ੍ਡਨਾਯਕਃ ।
ਦਨ੍ਤਪ੍ਰਭਿਨ੍ਨਾਭ੍ਰਮਾਲੋ ਦੈਤ੍ਯਵਾਰਣਦਾਰਣਃ ॥ ੯੨ ॥
ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਲਗ੍ਨਦ੍ਵੀਪਘਟੋ ਦੇਵਾਰ੍ਥਨਗਜਾਕਤਿਃ ।
ਧਨਂ ਧਨਪਤੇਰ੍ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਧਨਦੋ ਧਰਣੀਧਰਃ ॥ ੯੩ ॥
ਧ੍ਯਾਨੈਕਪ੍ਰਕਟੋ ਧ੍ਯੇਯੋ ਧ੍ਯਾਨਂ ਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਃ ।
ਧ੍ਵਨਿਪ੍ਰਕਤਿਚੀਤ੍ਕਾਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਵਲਿਮੇਖਲਃ ॥ ੯੪ ॥
ਨਨ੍ਦ੍ਯੋ ਨਨ੍ਦਿਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਦੋ ਨਾਦਮਧ੍ਯਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਲੋ ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ॥ ੯੫ ॥
ਪਰਂ ਵ੍ਯੋਮ ਪਰਂ ਧਾਮ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੯੬ ॥
ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਃ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਨਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਃ ਪਰਾਨਨ੍ਦਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੯੭ ॥
ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਃ ਪ੍ਰਣਤਾਜ੍ਞਾਨਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਪ੍ਰਮਾਣਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਤੀਤਃ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੯੮ ॥
ਫਣਿਹਸ੍ਤਃ ਫਣਿਪਤਿਃ ਫੂਤ੍ਕਾਰਃ ਫਣਿਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬਾਣਾਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਯੁਗਲੋ ਬਾਲਕੇਲਿਕੁਤੂਹਲੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਚਿਤਪਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੯੯ ॥
ਬਹਤ੍ਤਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬਹਨ੍ਨਾਦਾਗ੍ਰ੍ਯਚੀਤ੍ਕਾਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਵਲਿਮੇਖਲਃ ॥ ੧੦੦ ॥
ਭ੍ਰੂਕ੍ਸ਼ੇਪਦਤ੍ਤਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕੋ ਭਰ੍ਗੋ ਭਦ੍ਰੋ ਭਯਾਪਹਃ ।
ਭਗਵਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਿਸੁਲਭੋ ਭੂਤਿਦੋ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੧ ॥
ਭਵ੍ਯੋ ਭੂਤਾਲਯੋ ਭੋਗਦਾਤਾ ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯਗੋਚਰਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪਤਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਦਮਤ੍ਤੋ ਮਨੋ ਮਯਃ ॥ ੧੦੨ ॥
ਮੇਖਲਾਹੀਸ਼੍ਵਰੋ ਮਨ੍ਦਗਤਿਰ੍ਮਨ੍ਦਨਿਭੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਮਹਾਬਲੋ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣੋ ਮਹਾਮਨਾਃ ॥ ੧੦੩ ॥
ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਗੋਪ੍ਤਾ ਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਕਰੋ ਯੋਗਗਮ੍ਯੋ ਯਾਜ੍ਞਿਕੋ ਯਾਜਕਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੦੪ ॥
ਰਸੋ ਰਸਪ੍ਰਿਯੋ ਰਸ੍ਯੋ ਰਞ੍ਜਕੋ ਰਾਵਣਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਰਾਜ੍ਯਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੋ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭੋ ਰਾਜ੍ਯਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੦੫ ॥
ਲਕ੍ਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼ਪਤਿਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਲਯਸ੍ਥੋ ਲਡ੍ਡੁਕਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਲਾਸਪ੍ਰਿਯੋ ਲਾਸ੍ਯਪਰੋ ਲਾਭਕਲ੍ਲੋਕਵਿਸ਼੍ਰੁਤਃ ॥ ੧੦੬ ॥
ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵਹ੍ਨਿਵਦਨੋ ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤਗੋਚਰਃ ।
ਵਿਕਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਤਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਿਧਾਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖਃ ॥ ੧੦੭ ॥
ਵਾਮਦੇਵੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨੇਤਾ ਵਜ੍ਰਿਵਜ੍ਰਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਵਿਵਸ੍ਵਦ੍ਬਨ੍ਧਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਾਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਭੁਃ ॥ ੧੦੮ ॥
ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ਼ਮਪ੍ਰਾਪ੍ਯਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਸ਼ਕ੍ਤਿਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸ਼ਿਖਾਗ੍ਰਨਿਲਯਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸ਼ਮ੍ਬਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੦੯ ॥
ਸ਼ਡਤੁਕੁਸੁਮਸ੍ਰਗ੍ਵੀ ਸ਼ਡਾਧਾਰਃ ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਃ ।
ਸਂਸਾਰਵੈਦ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਭੇਸ਼ਜਭੇਸ਼ਜਮ੍ ॥ ੧੧੦ ॥
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਲਯਕ੍ਰੀਡਃ ਸੁਰਕੁਞ੍ਜਰਭੇਦਕਃ ।
ਸਿਨ੍ਦੂਰਿਤਮਹਾਕੁਮ੍ਭਃ ਸਦਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਦਾਯਕਃ ॥ ੧੧੧ ॥
ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਮੁਦ੍ਰਮਥਨਃ ਸ੍ਵਯਂਵੇਦ੍ਯਃ ਸ੍ਵਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ।
ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸਾਮਗਾਨਰਤਃ ਸੁਖੀ ॥ ੧੧੨ ॥
ਹਂਸੋ ਹਸ੍ਤਿਪਿਸ਼ਾਚੀਸ਼ੋ ਹਵਨਂ ਹਵ੍ਯਕਵ੍ਯਭੁਕ੍ ।
ਹਵ੍ਯਂ ਹੁਤਪ੍ਰਿਯੋ ਹਸ਼੍ਟੋ ਹਲ੍ਲੇਖਾਮਨ੍ਤ੍ਰਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੧੧੩ ॥
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਧਿਪਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਭਰ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾਕ੍ਸ਼ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰਃ ਕ੍ਸ਼ੇਮਾਨਨ੍ਦਃ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀਸੁਰਦ੍ਰੁਮਃ ॥ ੧੧੪ ॥
ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਦੋऽਰ੍ਥਦਃ ਕਾਮਦਾਤਾ ਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਵਿਭਵਦੋ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੫ ॥
ਆਭਿਰੂਪ੍ਯਕਰੋ ਵੀਰਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦੋ ਵਿਜਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਵਸ਼੍ਯਕਰੋ ਗਰ੍ਭਦੋਸ਼ਹਾ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੬ ॥
ਮੇਧਾਦਃ ਕੀਰ੍ਤਿਦਃ ਸ਼ੋਕਹਾਰੀ ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਪ੍ਰਤਿਵਾਦਿਮੁਖਸ੍ਤਮ੍ਭੋ ਰੁਸ਼੍ਟਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਸਾਦਨਃ ॥ ੧੧੭ ॥
ਪਰਾਭਿਚਾਰਸ਼ਮਨੋ ਦੁਃਖਹਾ ਬਨ੍ਧਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ ।
ਲਵਸ੍ਤ੍ਰੁਟਿਃ ਕਲਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਨਿਮੇਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਪਰਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧੮ ॥
ਘਟੀ ਮੁਹੂਰ੍ਤਃ ਪ੍ਰਹਰੋ ਦਿਵਾ ਨਕ੍ਤਮਹਰ੍ਨਿਸ਼ਮ੍ ।
ਪਕ੍ਸ਼ੋ ਮਾਸਰ੍ਤ੍ਵਯਨਾਬ੍ਦਯੁਗਂ ਕਲ੍ਪੋ ਮਹਾਲਯਃ ॥ ੧੧੯ ॥
ਰਾਸ਼ਿਸ੍ਤਾਰਾ ਤਿਥਿਰ੍ਯੋਗੋ ਵਾਰਃ ਕਰਣਮਂਸ਼ਕਮ੍ ।
ਲਗ੍ਨਂ ਹੋਰਾ ਕਾਲਚਕ੍ਰਂ ਮੇਰੁਃ ਸਪ੍ਤਰ੍ਸ਼ਯੋ ਧ੍ਰੁਵਃ ॥ ੧੨੦ ॥
ਰਾਹੁਰ੍ਮਨ੍ਦਃ ਕਵਿਰ੍ਜੀਵੋ ਬੁਧੋ ਭੌਮਃ ਸ਼ਸ਼ੀ ਰਵਿਃ ।
ਕਾਲਃ ਸਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਥਿਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਸ੍ਥਾਵਰਂ ਜਙ੍ਗਮਂ ਜਗਤ੍ ॥ ੧੨੧ ॥
ਭੂਰਾਪੋऽਗ੍ਨਿਰ੍ਮਰੁਦ੍ਵ੍ਯੋਮਾਹਂਕਤਿਃ ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸ਼ਿਵੋ ਰੁਦ੍ਰ ਈਸ਼ਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੨੨ ॥
ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਃ ਪਿਤਰਃ ਸਿਦ੍ਧਾ ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂਸਿ ਕਿਨ੍ਨਰਾਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾ ਭੂਤਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਃ ਪਸ਼ਵਃ ਖਗਾਃ ॥ ੧੨੩ ॥
ਸਮੁਦ੍ਰਾਃ ਸਰਿਤਃ ਸ਼ੈਲਾ ਭੂਤਂ ਭਵ੍ਯਂ ਭਵੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਂ ਪਾਤਞ੍ਜਲਂ ਯੋਗਂ ਪੁਰਾਣਾਨਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸ੍ਮਤਿਃ ॥ ੧੨੪ ॥
ਵੇਦਾਙ੍ਗਾਨਿ ਸਦਾਚਾਰੋ ਮੀਮਾਂਸਾ ਨ੍ਯਾਯਵਿਸ੍ਤਰਃ ।
ਆਯੁਰ੍ਵੇਦੋ ਧਨੁਰ੍ਵੇਦੋ ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਂ ਕਾਵ੍ਯਨਾਟਕਮ੍ ॥ ੧੨੫ ॥
ਵੈਖਾਨਸਂ ਭਾਗਵਤਂ ਮਾਨੁਸ਼ਂ ਪਾਞ੍ਚਰਾਤ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸ਼ੈਵਂ ਪਾਸ਼ੁਪਤਂ ਕਾਲਾਮੁਖਮ੍ਭੈਰਵਸ਼ਾਸਨਮ੍ ॥ ੧੨੬ ॥
ਸ਼ਾਕ੍ਤਂ ਵੈਨਾਯਕਂ ਸੌਰਂ ਜੈਨਮਾਰ੍ਹਤਸਂਹਿਤਾ ।
ਸਦਸਦ੍ਵ੍ਯਕ੍ਤਮਵ੍ਯਕ੍ਤਂ ਸਚੇਤਨਮਚੇਤਨਮ੍ ॥ ੧੨੭ ॥
ਬਨ੍ਧੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਖਂ ਭੋਗੋ ਯੋਗਃ ਸਤ੍ਯਮਣੁਰ੍ਮਹਾਨ੍ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਤਿ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼੍ਰੌਸ਼ਡ੍ ਵੌਸ਼ਡ੍ ਵਸ਼ਣ੍ਣਮਃ ॥ ੧੨੮ ॥
ਜ੍ਞਾਨਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਮਾਨਨ੍ਦੋ ਬੋਧਃ ਸਂਵਿਤ੍ਸਮੋऽਸਮਃ ।
ਏਕ ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਾਧਾਰ ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੨੯ ॥
ਏਕਾਗ੍ਰਧੀਰੇਕਵੀਰ ਏਕੋऽਨੇਕਸ੍ਵਰੂਪਧਕ੍ ।
ਦ੍ਵਿਰੂਪੋ ਦ੍ਵਿਭੁਜੋ ਦ੍ਵ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਦ੍ਵਿਰਦੋ ਦ੍ਵੀਪਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੩੦ ॥
ਦ੍ਵੈਮਾਤੁਰੋ ਦ੍ਵਿਵਦਨੋ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਹੀਨੋ ਦ੍ਵਯਾਤਿਗਃ ।
ਤ੍ਰਿਧਾਮਾ ਤ੍ਰਿਕਰਸ੍ਤ੍ਰੇਤਾ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੧ ॥
ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਦਿਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਵਚੋਵਤ੍ਤਿਪਰਿਵਤ੍ਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩੨ ॥
ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਨ੍ਤਸ਼੍ਚਤੁਰਾਤ੍ਮਾ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਿਧੋਪਾਯਮਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਥੀਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਥੀਤਿਥਿਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੧੩੩ ॥
ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਾ ਪਞ੍ਚਾਤ੍ਮਾ ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਃ ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੩੪ ॥
ਪਞ੍ਚਾਧਾਰਃ ਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣਃ ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਪਰਾਯਣਃ ।
ਪਞ੍ਚਤਾਲਃ ਪਞ੍ਚਕਰਃ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰਣਵਮਾਤਕਃ ॥ ੧੩੫ ॥
ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਸ੍ਫੂਰ੍ਤਿਃ ਪਞ੍ਚਾਵਰਣਵਾਰਿਤਃ ।
ਪਞ੍ਚਭਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਿਯਃ ਪਞ੍ਚਬਾਣਃ ਪਞ੍ਚਸ਼ਿਖਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੩੬ ॥
ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਪੀਠਃ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਧਾਮਾ ਸ਼ਡ੍ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਕਃ ।
ਸ਼ਡਙ੍ਗਧ੍ਵਾਨ੍ਤਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਸ਼ਡਙ੍ਗੁਲਮਹਾਹ੍ਰਦਃ ॥ ੧੩੭ ॥
ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਭ੍ਰਾਤਾ ਸ਼ਟ੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਰਿਵਾਰਿਤਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਵੈਰਿਵਰ੍ਗਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਭਯਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੧੩੮ ॥
ਸ਼ਟ੍ਤਰ੍ਕਦੂਰਃ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਾ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਃ ਸ਼ਡ੍ਰਸਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸਪ੍ਤਪਾਤਾਲਚਰਣਃ ਸਪ੍ਤਦ੍ਵੀਪੋਰੁਮਣ੍ਡਲਃ ॥ ੧੩੯ ॥
ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰ੍ਲੋਕਮੁਕੁਟਃ ਸਪ੍ਤਸਪ੍ਤਿਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਪ੍ਤਾਙ੍ਗਰਾਜ੍ਯਸੁਖਦਃ ਸਪ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਗਣਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੧੪੦ ॥
ਸਪ੍ਤਚ੍ਛਨ੍ਦੋਨਿਧਿਃ ਸਪ੍ਤਹੋਤ੍ਰਃ ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸਪ੍ਤਾਬ੍ਧਿਕੇਲਿਕਾਸਾਰਃ ਸਪ੍ਤਮਾਤਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੧੪੧ ॥
ਸਪ੍ਤਚ੍ਛਨ੍ਦੋ ਮੋਦਮਦਃ ਸਪ੍ਤਚ੍ਛਨ੍ਦੋ ਮਖਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਧ੍ਯੇਯਮੂਰ੍ਤਿਰਸ਼੍ਟਪ੍ਰਕਤਿਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੪੨ ॥
ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗਫਲਭਦਸ਼੍ਟਪਤ੍ਰਾਮ੍ਬੁਜਾਸਨਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਰਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੪੩ ॥
ਅਸ਼੍ਟਪੀਠੋਪਪੀਠਸ਼੍ਰੀਰਸ਼੍ਟਮਾਤਸਮਾਵਤਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਭੈਰਵਸੇਵ੍ਯੋऽਸ਼੍ਟਵਸੁਵਨ੍ਦ੍ਯੋऽਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਭਤ੍ ॥ ੧੪੪ ॥
ਅਸ਼੍ਟਚਕ੍ਰਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰਸ਼੍ਟਦ੍ਰਵ੍ਯਹਵਿਃਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਸ਼੍ਰੀਰਸ਼੍ਟਸਾਮਸ਼੍ਰੀਰਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਨਵਨਾਗਾਸਨਾਧ੍ਯਾਸੀ ਨਵਨਿਧ੍ਯਨੁਸ਼ਾਸਿਤਃ ॥ ੧੪੫ ॥
ਨਵਦ੍ਵਾਰਪੁਰਾਵਤ੍ਤੋ ਨਵਦ੍ਵਾਰਨਿਕੇਤਨਃ ।
ਨਵਨਾਥਮਹਾਨਾਥੋ ਨਵਨਾਗਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੪੬ ॥
ਨਵਨਾਰਾਯਣਸ੍ਤੁਲ੍ਯੋ ਨਵਦੁਰ੍ਗਾਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਨਵਰਤ੍ਨਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੋ ਨਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼ਿਰੋਦ੍ਧਤਃ ॥ ੧੪੭ ॥
ਦਸ਼ਾਤ੍ਮਕੋ ਦਸ਼ਭੁਜੋ ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਪਤਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਦਸ਼ਾਧ੍ਯਾਯੋ ਦਸ਼ਪ੍ਰਾਣੋ ਦਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਨਿਯਾਮਕਃ ॥ ੧੪੮ ॥
ਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਦਸ਼ਾਸ਼ਾਵ੍ਯਾਪਿਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਏਕਾਦਸ਼ਮਹਾਰੁਦ੍ਰੈਃਸ੍ਤੁਤਸ਼੍ਚੈਕਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਃ ॥ ੧੪੯ ॥
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਦ੍ਵਿਦਸ਼ਾਸ਼੍ਟਾਦਿਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਾਸ੍ਤ੍ਰਨਿਕੇਤਨਃ ।
ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਭਿਦਾਭਿਨ੍ਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵੇਦੇਵਾਧਿਦੈਵਤਮ੍ ॥ ੧੫੦ ॥
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਮਨੁਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਾਦ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਢ੍ਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ॥ ੧੫੧ ॥
ਸਾਮਪਞ੍ਚਦਸ਼ਃ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ੀਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਨਿਰ੍ਮਲਃ ।
ਤਿਥਿਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕਾਰਸ੍ਤਿਥ੍ਯਾ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੫੨ ॥
ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਧਾਰਨਿਲਯਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਵਰਮਾਤਕਃ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਨ੍ਤਪਦਾਵਾਸਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ੇਨ੍ਦੁਕਲਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੫੩ ॥
ਕਲਾਸਪ੍ਤਦਸ਼ੀ ਸਪ੍ਤਦਸ਼ਸਪ੍ਤਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਦ੍ਵੀਪਪਤਿਰਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਪੁਰਾਣਕਤ੍ ॥ ੧੫੪ ॥
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ੌਸ਼ਧੀਸਸ਼੍ਟਿਰਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਵਿਧਿਃ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਲਿਪਿਵ੍ਯਸ਼੍ਟਿਸਮਸ਼੍ਟਿਜ੍ਞਾਨਕੋਵਿਦਃ ॥ ੧੫੫ ॥
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਾਨ੍ਨਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਰਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਵਿਜਾਤਿਕਤ੍ ।
ਏਕਵਿਂਸ਼ਃ ਪੁਮਾਨੇਕਵਿਂਸ਼ਤ੍ਯਙ੍ਗੁਲਿਪਲ੍ਲਵਃ ॥ ੧੫੬ ॥
ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਪਞ੍ਚਵਿਂਸ਼ਾਖ੍ਯਪੂਰੁਸ਼ਃ ।
ਸਪ੍ਤਵਿਂਸ਼ਤਿਤਾਰੇਸ਼ਃ ਸਪ੍ਤਵਿਂਸ਼ਤਿਯੋਗਕਤ੍ ॥ ੧੫੭ ॥
ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਭੈਰਵਾਧੀਸ਼ਸ਼੍ਚਤੁਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਨ੍ਮਹਾਹ੍ਰਦਃ ।
ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਮ੍ਭੂਤਿਰਸ਼੍ਟਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਕਲਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੫੮ ॥
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਨ੍ਮਾਤਕਾਲਯਃ ।
ਦ੍ਵਿਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਪੁਃਸ਼੍ਰੇਣੀਤ੍ਰਿਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਸ਼੍ਰੇਣੀਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਰੁਦ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੫੯ ॥
ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਯੋਗਿਨੀਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਨਮਦੇਕੋਨਪਞ੍ਚਾਸ਼ਨ੍ਮਰੁਦ੍ਵਰ੍ਗਨਿਰਰ੍ਗਲਃ ॥ ੧੬੦ ॥
ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯਰ੍ਥਨਿਰ੍ਣੇਤਾ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਨਿਧਿਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਸ਼ਸ਼੍ਟਿਮਹਾਤੀਰ੍ਥਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਭੈਰਵਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੧੬੧ ॥
ਚਤੁਰ੍ਨਵਤਿਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਣ੍ਣਵਤ੍ਯਧਿਕਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦਃ ਸ਼ਤਧਤਿਃ ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਾਯਤੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੬੨ ॥
ਸ਼ਤਾਨੀਕਃ ਸ਼ਤਮਖਃ ਸ਼ਤਧਾਰਾਵਰਾਯੁਧਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਪਤ੍ਰਨਿਲਯਃ ਸਹਸ੍ਰਫਣਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੬੩ ॥
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਬਲਾਪਹਃ ॥ ੧੬੪ ॥
ਦਸ਼ਸਾਹਸ੍ਰਫਣਿਭਤ੍ਫਣਿਰਾਜਕਤਾਸਨਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਸ਼ੀਤਿਸਹਸ੍ਰਾਦ੍ਯਮਹਰ੍ਸ਼ਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪਾਠਿਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥
ਲਕ੍ਸ਼ਾਧਾਰਃ ਪ੍ਰਿਯਾਧਾਰੋ ਲਕ੍ਸ਼ਾਧਾਰਮਨੋਮਯਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਜਪਪ੍ਰੀਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੬੬ ॥
ਚਤੁਰਸ਼ੀਤਿਲਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਜੀਵਾਨਾਂ ਦੇਹਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਃ ਕੋਟਿਚਨ੍ਦ੍ਰਾਂਸ਼ੁਨਿਰ੍ਮਲਃ ॥ ੧੬੭ ॥
ਸ਼ਿਵੋਦ੍ਭਵਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਕੋਟਿਵੈਨਾਯਕਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ।
ਸਪ੍ਤਕੋਟਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾਵਯਵਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧੬੮ ॥
ਤ੍ਰਯਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਕੋਟਿਸੁਰਸ਼੍ਰੇਣੀਪ੍ਰਣਤਪਾਦੁਕਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਦੇਵਤਾਸੇਵ੍ਯੋ ਹ੍ਯਨਨ੍ਤਸ਼ੁਭਦਾਯਕਃ ॥ ੧੬੯ ॥
ਅਨਨ੍ਤਨਾਮਾਨਨ੍ਤਸ਼੍ਰੀਰਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਸੌਖ੍ਯਦਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਸਹਿਤੋ ਹ੍ਯਨਨ੍ਤਮੁਨਿਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਇਤਿ ਵੈਨਾਯਕਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਮਿਦਮੀਰਿਤਮ੍ ।
ਇਦਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੇ ਮੁਹੂਰ੍ਤੇ ਯਃ ਪਠਤਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਨਰਃ ॥ ੧੭੧ ॥
ਕਰਸ੍ਥਂ ਤਸ੍ਯ ਸਕਲਮੈਹਿਕਾਮੁਸ਼੍ਮਿਕਂ ਸੁਖਮ੍ ।
ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਧੈਰ੍ਯਂ ਸ਼ੌਰ੍ਯਂ ਬਲਂ ਯਸ਼ਃ ॥ ੧੭੨ ॥
ਮੇਧਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਧਤਿਃ ਕਾਨ੍ਤਿਃ ਸੌਭਾਗ੍ਯਮਭਿਰੂਪਤਾ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਦਯਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯਂ ਧਰ੍ਮਸ਼ੀਲਤਾ ॥ ੧੭੩ ॥
ਜਗਤ੍ਸਂਵਨਨਂ ਵਿਸ਼੍ਵਸਂਵਾਦੋ ਵੇਦਪਾਟਵਮ੍ ।
ਸਭਾਪਾਣ੍ਡਿਤ੍ਯਮੌਦਾਰ੍ਯਂ ਗਾਮ੍ਭੀਰ੍ਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰ੍ਚਸਮ੍ ॥ ੧੭੪ ॥
ਓਜਸ੍ਤੇਜਃ ਕੁਲਂ ਸ਼ੀਲਂ ਪ੍ਰਤਾਪੋ ਵੀਰ੍ਯਮਾਰ੍ਯਤਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਮਾਸ੍ਤਿਕ੍ਯਂ ਸ੍ਥੈਰ੍ਯਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਤਾ ਤਥਾ ॥ ੧੭੫ ॥
ਧਨਧਾਨ੍ਯਾਦਿਵਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਸਕਦਸ੍ਯ ਜਪਾਦ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਵਸ਼੍ਯਂ ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਂ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਜਪਾਦਸ੍ਯ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ॥ ੧੭੬ ॥
ਰਾਜ੍ਞੋ ਰਾਜਕਲਤ੍ਰਸ੍ਯ ਰਾਜਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣਃ ।
ਜਪ੍ਯਤੇ ਯਸ੍ਯ ਵਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥੇ ਸ ਦਾਸਸ੍ਤਸ੍ਯ ਜਾਯਤੇ ॥ ੧੭੭ ॥
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਣਾਮਨਾਯਾਸੇਨ ਸਾਧਨਮ੍ ।
ਸ਼ਾਕਿਨੀਡਾਕਿਨੀਰਕ੍ਸ਼ੋਯਕ੍ਸ਼ਗ੍ਰਹਭਯਾਪਹਮ੍ ॥ ੧੭੮ ॥
ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸੁਖਦਂ ਸਰ੍ਵਸਪਤ੍ਨਮਦਮਰ੍ਦਨਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਕਲਹਧ੍ਵਂਸਿ ਦਗ੍ਧਬੀਜਪ੍ਰਰੋਹਣਮ੍ ॥ ੧੭੯ ॥
ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਸ਼ਮਨਂ ਕ੍ਰੁਦ੍ਧਸ੍ਵਾਮਿਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਸਾਦਨਮ੍ ।
ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਨਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੮੦ ॥
ਪਰਕਤ੍ਯਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਪਰਚਕ੍ਰਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਮ੍ ।
ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮਮਾਰ੍ਗੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮਿਦਮੇਕਂ ਜਯਾਵਹਮ੍ ॥ ੧੮੧ ॥
ਸਰ੍ਵਵਨ੍ਧ੍ਯਤ੍ਵਦੋਸ਼ਘ੍ਨਂ ਗਰ੍ਭਰਕ੍ਸ਼ੈਕਕਾਰਣਮ੍ ।
ਪਠ੍ਯਤੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਗਣਪਤੇਰਿਦਮ੍ ॥ ੧੮੨ ॥
ਦੇਸ਼ੇ ਤਤ੍ਰ ਨ ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਮੀਤਯੋ ਦੁਰਿਤਾਨਿ ਚ ।
ਨ ਤਦ੍ਗੇਹਂ ਜਹਾਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਯਤ੍ਰਾਯਂ ਜਪ੍ਯਤੇ ਸ੍ਤਵਃ ॥ ੧੮੩ ॥
ਕ੍ਸ਼ਯਕੁਸ਼੍ਠਪ੍ਰਮੇਹਾਰ੍ਸ਼ਭਗਨ੍ਦਰਵਿਸ਼ੂਚਿਕਾਃ ।
ਗੁਲ੍ਮਂ ਪ੍ਲੀਹਾਨਮਸ਼ਮਾਨਮਤਿਸਾਰਂ ਮਹੋਦਰਮ੍ ॥ ੧੮੪ ॥
ਕਾਸਂ ਸ਼੍ਵਾਸਮੁਦਾਵਰ੍ਤਂ ਸ਼ੂਲਂ ਸ਼ੋਫਾਮਯੋਦਰਮ੍ ।
ਸ਼ਿਰੋਰੋਗਂ ਵਮਿਂ ਹਿਕ੍ਕਾਂ ਗਣ੍ਡਮਾਲਾਮਰੋਚਕਮ੍ ॥ ੧੮੫ ॥
ਵਾਤਪਿਤ੍ਤਕਫਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ਜਨਿਤਜ੍ਵਰਮ੍ ।
ਆਗਨ੍ਤੁਵਿਸ਼ਮਂ ਸ਼ੀਤਮੁਸ਼੍ਣਂ ਚੈਕਾਹਿਕਾਦਿਕਮ੍ ॥ ੧੮੬ ॥
ਇਤ੍ਯਾਦ੍ਯੁਕ੍ਤਮਨੁਕ੍ਤਂ ਵਾ ਰੋਗਦੋਸ਼ਾਦਿਸਮ੍ਭਵਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਂ ਪ੍ਰਸ਼ਮਯਤ੍ਯਾਸ਼ੁ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਸਕਜ੍ਜਪਃ ॥ ੧੮੭ ॥
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤੇऽਸ੍ਯ ਜਪਾਤ੍ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ੂਦ੍ਰੈਃ ਪਤਿਤੈਰਪਿ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮਨ੍ਤ੍ਰੋऽਯਂ ਜਪਿਤਵ੍ਯਃ ਸ਼ੁਭਾਪ੍ਤਯੇ ॥ ੧੮੮ ॥
ਮਹਾਗਣਪਤੇਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਕਾਮਃ ਪ੍ਰਜਪਨ੍ਨਿਦਮ੍ ।
ਇਚ੍ਛਯਾ ਸਕਲਾਨ੍ ਭੋਗਾਨੁਪਭੁਜ੍ਯੇਹ ਪਾਰ੍ਥਿਵਾਨ੍ ॥ ੧੮੯ ॥
ਮਨੋਰਥਫਲੈਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈਰ੍ਵ੍ਯੋਮਯਾਨੈਰ੍ਮਨੋਰਮੈਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਨ੍ਦ੍ਰਭਾਸ੍ਕਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ਰ੍ਵਾਦਿਸਦ੍ਮਸੁ ॥ ੧੯੦ ॥
ਕਾਮਰੂਪਃ ਕਾਮਗਤਿਃ ਕਾਮਦਃ ਕਾਮਦੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਯਥੇਪ੍ਸਿਤਾਨ੍ਭੋਗਾਨਭੀਸ਼੍ਟੈਃ ਸਹ ਬਨ੍ਧੁਭਿਃ ॥ ੧੯੧ ॥
ਗਣੇਸ਼ਾਨੁਚਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਗਣੋ ਗਣਪਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਾਦਿਸਾਨਨ੍ਦੈਰ੍ਨਨ੍ਦਿਤਃ ਸਕਲੈਰ੍ਗਣੈਃ ॥ ੧੯੨ ॥
ਸ਼ਿਵਾਭ੍ਯਾਂ ਕਪਯਾ ਪੁਤ੍ਰਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਂ ਚ ਲਾਲਿਤਃ ।
ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਃ ਪੂਰ੍ਣਕਾਮੋ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਵਰਾਤ੍ਪੁਨਃ ॥ ੧੯੩ ॥
ਜਾਤਿਸ੍ਮਰੋ ਧਰ੍ਮਪਰਃ ਸਾਰ੍ਵਭੌਮੋऽਭਿਜਾਯਤੇ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਸ੍ਤੁ ਜਪਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੯੪ ॥
ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਂ ਪਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਸਂਯੁਤਃ ।
ਨਿਰਨ੍ਤਰੇ ਨਿਰਾਬਾਧੇ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਸਂਜ੍ਞਿਤੇ ॥ ੧੯੫ ॥
ਵਿਸ਼੍ਵੋਤ੍ਤੀਰ੍ਣੇ ਪਰੇ ਪੂਰ੍ਣੇ ਪੁਨਰਾਵਤ੍ਤਿਵਰ੍ਜਿਤੇ ।
ਲੀਨੋ ਵੈਨਾਯਕੇ ਧਾਮ੍ਨਿ ਰਮਤੇ ਨਿਤ੍ਯਨਿਰ੍ਵਤੇ ॥ ੧੯੬ ॥
ਯੋ ਨਾਮਭਿਰ੍ਹੁਤੈਰ੍ਦਤ੍ਤੈਃ ਪੂਜਯੇਦਰ੍ਚਯੀਨ੍ਨਰਃ ।
ਰਾਜਾਨੋ ਵਸ਼੍ਯਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਰਿਪਵੋ ਯਾਨ੍ਤਿ ਦਾਸਤਾਮ੍ ॥ ੧੯੭ ॥
ਤਸ੍ਯ ਸਿਧ੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਂ ਦੁਰ੍ਲਭਾਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਯਃ ।
ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਦਪਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਿਦਂ ਪ੍ਰਿਯਤਮਂ ਮਮ ॥ ੧੯੮ ॥
ਨਭਸ੍ਯੇ ਮਾਸਿ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਯਾਂ ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਾਂ ਮਮ ਜਨ੍ਮਨਿ ।
ਦੂਰ੍ਵਾਭਿਰ੍ਨਾਮਭਿਃ ਪੂਜਾਂ ਤਰ੍ਪਣਂ ਵਿਧਿਵਚ੍ਚਰੇਤ੍ ॥ ੧੯੯ ॥
ਅਸ਼੍ਟਦ੍ਰਵ੍ਯੈਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਕੁਰ੍ਯਾਦ੍ਭਕ੍ਤਿਸੁਸਂਯੁਤਃ ।
ਤਸ੍ਯੇਪ੍ਸਿਤਂ ਧਨਂ ਧਾਨ੍ਯਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਵਿਜਯੋ ਯਸ਼ਃ ॥ ੨੦੦ ॥
ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ਨ ਸਨ੍ਦੇਹਃ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਦਿਕਂ ਸੁਖਮ੍ ।
ਇਦਂ ਪ੍ਰਜਪਿਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠਿਤਂ ਸ਼੍ਰਾਵਿਤਂ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੨੦੧ ॥
ਵ੍ਯਾਕਤਂ ਚਰ੍ਚਿਤਂ ਧ੍ਯਾਤਂ ਵਿਮਸ਼੍ਟਮਭਿਵਨ੍ਦਿਤਮ੍ ।
ਇਹਾਮੁਤ੍ਰ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੨੦੨ ॥
ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਚਾਰਿਣਾਪ੍ਯੇਸ਼ ਯੇਨ ਸਨ੍ਧਾਰ੍ਯਤੇ ਸ੍ਤਵਃ ।
ਸ ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਸ਼ਿਵੋਦ੍ਭੂਤੈਰ੍ਗਣੈਰਧ੍ਯਸ਼੍ਟਕੋਟਿਭਿਃ ॥ ੨੦੩ ॥
ਲਿਖਿਤਂ ਪੁਸ੍ਤਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਭੂਤਂ ਪ੍ਰਪੂਜਯੇਤ੍ ।
ਤਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤਮਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਨ੍ਨਿਧਤ੍ਤੇ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੨੦੪ ॥
ਦਾਨੈਰਸ਼ੇਸ਼ੈਰਖਿਲੈਰ੍ਵ੍ਰਤੈਸ਼੍ਚ
ਤੀਰ੍ਥੈਰਸ਼ੇਸ਼ੈਰਖਿਲੈਰ੍ਮਖੈਸ਼੍ਚ ।
ਨ ਤਤ੍ਫਲਂ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ਯਦ੍ਗਣੇਸ਼-
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਮਰਣੇਨ ਸਦ੍ਯਃ ॥ ੨੦੫ ॥
ਏਤਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਪਠਤਿ ਦਿਨਮਣੌ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ
ਪ੍ਰੋਜ੍ਜਿਹਾਨੇ ਸਾਯਂ ਮਧ੍ਯਨ੍ਦਿਨੇ ਵਾ
ਤ੍ਰਿਸ਼ਵਣਮਥਵਾ ਸਨ੍ਤਤਂ ਵਾ ਜਨੋ ਯਃ ।
ਸ ਸ੍ਯਾਦੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਧੁਰ੍ਯਃ ਪ੍ਰਭਵਤਿ ਵਚਸਾਂ
ਕੀਰ੍ਤਿਮੁਚ੍ਚੈਸ੍ਤਨੋਤਿ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਂ ਹਨ੍ਤਿ ਵਿਸ਼੍ਵਂ
ਵਸ਼ਯਤਿ ਸੁਚਿਰਂ ਵਰ੍ਧਤੇ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰੈਃ ॥ ੨੦੬ ॥
ਅਕਿਞ੍ਚਨੋऽਪ੍ਯੇਕਚਿਤ੍ਤੋ ਨਿਯਤੋ ਨਿਯਤਾਸਨਃ ।
ਪ੍ਰਜਪਂਸ਼੍ਚਤੁਰੋ ਮਾਸਾਨ੍ ਗਣੇਸ਼ਾਰ੍ਚਨਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੨੦੭ ॥
ਦਰਿਦ੍ਰਤਾਂ ਸਮੁਨ੍ਮੂਲ੍ਯ ਸਪ੍ਤਜਨ੍ਮਾਨੁਗਾਮਪਿ ।
ਲਭਤੇ ਮਹਤੀਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਿਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੨੦੮ ॥
ਆਯੁਸ਼੍ਯਂ ਵੀਤਰੋਗਂ ਕੁਲਮਤਿਵਿਮਲਂ ਸਮ੍ਪਦਸ਼੍ਚਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਃ var ਚਾਰ੍ਤਦਾਨਾਃ
ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਾਵਦਾਤਾ ਭਵਤਿ ਖਲੁ ਨਵਾ ਕਾਨ੍ਤਿਰਵ੍ਯਾਜਭਵ੍ਯਾ । var ਭਣਿਤਿਰਭਿਨਵਾ
ਪੁਤ੍ਰਾਃ ਸਨ੍ਤਃ ਕਲਤ੍ਰਂ ਗੁਣਵਦਭਿਮਤਂ ਯਦ੍ਯਦਨ੍ਯਚ੍ਚ ਤਤ੍ਤਨ੍ var ਸਤ੍ਯਂ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਯਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ ਪਠਤਿ ਗਣਪਤੇਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਮਸ੍ਤਮ੍ ॥ ੨੦੯ ॥
ਗਣਞ੍ਜਯੋ ਗਣਪਤਿਰ੍ਹੇਰਮ੍ਬੋ ਧਰਣੀਧਰਃ ।
ਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਿਯਃ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਨਃ ॥ ੨੧੦ ॥ var ਗਣਪਤਿਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਃ

ਅਮੋਘਸਿਦ੍ਧਿਰਮਤਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰ੍ਨਿਧਿਃ ।
ਸੁਮਙ੍ਗਲੋ ਬੀਜਮਾਸ਼ਾਪੂਰਕੋ ਵਰਦਃ ਕਲਃ ॥ ੨੧੧ ॥ var ਵਰਦਃ ਸ਼ਿਵਃ

ਕਾਸ਼੍ਯਪੋ ਨਨ੍ਦਨੋ ਵਾਚਾਸਿਦ੍ਧੋ ਢੁਣ੍ਢਿਰ੍ਵਿਨਾਯਕਃ ।
ਮੋਦਕੈਰੇਭਿਰਤ੍ਰੈਕਵਿਂਸ਼ਤ੍ਯਾ ਨਾਮਭਿਃ ਪੁਮਾਨ੍ ॥ ੨੧੨ ॥
ਉਪਾਯਨਂ ਦਦੇਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਂ ਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਤਿ ।
ਵਤ੍ਸਰਂ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜੋऽਸ੍ਯ ਤਥ੍ਯਮਿਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੨੧੩ ॥
ਯਃ ਸ੍ਤੌਤਿ ਮਦ੍ਗਤਮਨਾ ਮਮਾਰਾਧਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਸ੍ਤੁਤੋ ਨਾਮ੍ਨਾ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਤੇਨਾਹਂ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੧੪ ॥
ਨਮੋ ਨਮਃ ਸੁਰਵਰਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਯੇ
ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਿਰੁਪਮਮਙ੍ਗਲਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਮੋ ਨਮੋ ਵਿਪੁਲਦਯੈਕਸਿਦ੍ਧਯੇ
ਨਮੋ ਨਮਃ ਕਰਿਕਲਭਾਨਨਾਯ ਤੇ ॥ ੨੧੫ ॥
ਕਿਙ੍ਕਿਣੀਗਣਰਚਿਤਚਰਣਃ
ਪ੍ਰਕਟਿਤਗੁਰੁਮਿਤਚਾਰੁਕਰਣਃ ।
ਮਦਜਲਲਹਰੀਕਲਿਤਕਪੋਲਃ
ਸ਼ਮਯਤੁ ਦੁਰਿਤਂ ਗਣਪਤਿਨਾਮ੍ਨਾ ॥ ੨੧੬ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਾਸਨਾਖਣ੍ਡੇ ਈਸ਼੍ਵਰਗਣੇਸ਼ਸਂਵਾਦੇ
ਗਣੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਾਮ ਸ਼ਟ੍ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Ganapati:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top