Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Gujarati

Maha Ganapati Sahasranamastotram 1 Lyrics in Gujarati:

॥ મહાગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૧ ॥
। મુનિરુવાચ ।
કથં નામ્નાં સહસ્રં તં ગણેશ ઉપદિષ્ટવાન્ ।
શિવદં તન્મમાચક્ષ્વ લોકાનુગ્રહતત્પર ॥ ૧ ॥
। બ્રહ્મોવાચ ।
દેવઃ પૂર્વં પુરારાતિઃ પુરત્રયજયોદ્યમે ।
અનર્ચનાદ્ગણેશસ્ય જાતો વિઘ્નાકુલઃ કિલ ॥ ૨ ॥
મનસા સ વિનિર્ધાર્ય દદૃશે વિઘ્નકારણમ્ ।
મહાગણપતિં ભક્ત્યા સમભ્યર્ચ્ય યથાવિધિ ॥ ૩ ॥
વિઘ્નપ્રશમનોપાયમપૃચ્છદપરિશ્રમમ્ ।
સન્તુષ્ટઃ પૂજયા શમ્ભોર્મહાગણપતિઃ સ્વયમ્ ॥ ૪ ॥
સર્વવિઘ્નપ્રશમનં સર્વકામફલપ્રદમ્ ।
તતસ્તસ્મૈ સ્વયં નામ્નાં સહસ્રમિદમબ્રવીત્ ॥ ૫ ॥
અસ્ય શ્રીમહાગણપતિસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામન્ત્રસ્ય ।
ગણેશ ઋષિઃ । મહાગણપતિર્દેવતા । નાનાવિધાનિચ્છન્દાંસિ ।
હુમિતિ બીજમ્ । તુઙ્ગમિતિ શક્તિઃ । સ્વાહાશક્તિરિતિ કીલકમ્ ॥
અથ કરન્યાસઃ ।
ગણેશ્વરો ગણક્રીડ ઇત્યઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
કુમારગુરુરીશાન ઇતિ તર્જનીભ્યાં નમઃ ॥ ૧ ॥
બ્રહ્માણ્ડકુમ્ભશ્ચિદ્વ્યોમેતિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
રક્તો રક્તામ્બરધર ઇત્યનામિકાભ્યાં નમઃ ॥ ૨ ॥
સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્ય ઇતિ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
લુપ્તવિઘ્નઃ સ્વભક્તાનામિતિ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥ ૩ ॥
અથ હૃદયાદિન્યાસઃ ।
છન્દશ્છન્દોદ્ભવ ઇતિ હૃદયાય નમઃ ।
નિષ્કલો નિર્મલ ઇતિ શિરસે સ્વાહા ।
સૃષ્ટિસ્થિતિલયક્રીડ ઇતિ શિખાયૈ વષટ્ ।
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાનન્દ ઇતિ કવચાય હુમ્ ।
અષ્ટાઙ્ગયોગફલભૃદિતિ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
અનન્તશક્તિસહિત ઇત્યસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમ્ ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ॥
અથ ધ્યાનમ્ ।
ગજવદનમચિન્ત્યં તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રં ત્રિનેત્રં
બૃહદુદરમશેષં ભૂતિરાજં પુરાણમ્ ।
અમરવરસુપૂજ્યં રક્તવર્ણં સુરેશં
પશુપતિસુતમીશં વિઘ્નરાજં નમામિ ॥ ૧ ॥
સકલવિઘ્નવિનાશનદ્વારા શ્રીમહાગણપતિપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

શ્રીગણપતિરુવાચ ।
ૐ ગણેશ્વરો ગણક્રીડો ગણનાથો ગણાધિપઃ ।
એકદન્તો વક્રતુણ્ડો ગજવક્ત્રો મહોદરઃ ॥ ૧ ॥
લમ્બોદરો ધૂમ્રવર્ણો વિકટો વિઘ્નનાશનઃ ।
સુમુખો દુર્મુખો બુદ્ધો વિઘ્નરાજો ગજાનનઃ ॥ ૨ ॥
ભીમઃ પ્રમોદ આમોદઃ સુરાનન્દો મદોત્કટઃ ।
હેરમ્બઃ શમ્બરઃ શમ્ભુર્લમ્બકર્ણો મહાબલઃ ॥ ૩ ॥
નન્દનો લમ્પટો ભીમો મેઘનાદો ગણઞ્જયઃ ।
વિનાયકો વિરૂપાક્ષો વીરઃ શૂરવરપ્રદઃ ॥ ૪ ॥
મહાગણપતિર્બુદ્ધિપ્રિયઃ ક્ષિપ્રપ્રસાદનઃ ।
રુદ્રપ્રિયો ગણાધ્યક્ષ ઉમાપુત્રોઽઘનાશનઃ ॥ ૫ ॥
કુમારગુરુરીશાનપુત્રો મૂષકવાહનઃ ।
સિદ્ધિપ્રિયઃ સિદ્ધિપતિઃ સિદ્ધઃ સિદ્ધિવિનાયકઃ ॥ ૬ ॥
અવિઘ્નસ્તુમ્બુરુઃ સિંહવાહનો મોહિનીપ્રિયઃ ।
કટઙ્કટો રાજપુત્રઃ શાકલઃ સંમિતોઽમિતઃ ॥ ૭ ॥
કૂષ્માણ્ડસામસમ્ભૂતિર્દુર્જયો ધૂર્જયો જયઃ ।
ભૂપતિર્ભુવનપતિર્ભૂતાનાં પતિરવ્યયઃ ॥ ૮ ॥
વિશ્વકર્તા વિશ્વમુખો વિશ્વરૂપો નિધિર્ગુણઃ ।
કવિઃ કવીનામૃષભો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવિત્પ્રિયઃ ॥ ૯ ॥
જ્યેષ્ઠરાજો નિધિપતિર્નિધિપ્રિયપતિપ્રિયઃ ।
હિરણ્મયપુરાન્તઃસ્થઃ સૂર્યમણ્ડલમધ્યગઃ ॥ ૧૦ ॥
કરાહતિધ્વસ્તસિન્ધુસલિલઃ પૂષદન્તભિત્ ।
ઉમાઙ્કકેલિકુતુકી મુક્તિદઃ કુલપાવનઃ ॥ ૧૧ ॥
કિરીટી કુણ્ડલી હારી વનમાલી મનોમયઃ ।
વૈમુખ્યહતદૈત્યશ્રીઃ પાદાહતિજિતક્ષિતિઃ ॥ ૧૨ ॥
સદ્યોજાતઃ સ્વર્ણમુઞ્જમેખલી દુર્નિમિત્તહૃત્ ।
દુઃસ્વપ્નહૃત્પ્રસહનો ગુણી નાદપ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૧૩ ॥
સુરૂપઃ સર્વનેત્રાધિવાસો વીરાસનાશ્રયઃ ।
પીતામ્બરઃ ખણ્ડરદઃ ખણ્ડવૈશાખસંસ્થિતઃ ॥ ૧૪ ॥
ચિત્રાઙ્ગઃ શ્યામદશનો ભાલચન્દ્રો હવિર્ભુજઃ ।
યોગાધિપસ્તારકસ્થઃ પુરુષો ગજકર્ણકઃ ॥ ૧૫ ॥
ગણાધિરાજો વિજયઃ સ્થિરો ગજપતિર્ધ્વજી ।
દેવદેવઃ સ્મરઃ પ્રાણદીપકો વાયુકીલકઃ ॥ ૧૬ ॥
વિપશ્ચિદ્વરદો નાદો નાદભિન્નમહાચલઃ ।
વરાહરદનો મૃત્યુઞ્જયો વ્યાઘ્રાજિનામ્બરઃ ॥ ૧૭ ॥
ઇચ્છાશક્તિભવો દેવત્રાતા દૈત્યવિમર્દનઃ ।
શમ્ભુવક્ત્રોદ્ભવઃ શમ્ભુકોપહા શમ્ભુહાસ્યભૂઃ ॥ ૧૮ ॥
શમ્ભુતેજાઃ શિવાશોકહારી ગૌરીસુખાવહઃ ।
ઉમાઙ્ગમલજો ગૌરીતેજોભૂઃ સ્વર્ધુનીભવઃ ॥ ૧૯ ॥
યજ્ઞકાયો મહાનાદો ગિરિવર્ષ્મા શુભાનનઃ ।
સર્વાત્મા સર્વદેવાત્મા બ્રહ્મમૂર્ધા કકુપ્શ્રુતિઃ ॥ ૨૦ ॥
બ્રહ્માણ્ડકુમ્ભશ્ચિદ્વ્યોમભાલઃસત્યશિરોરુહઃ ।
જગજ્જન્મલયોન્મેષનિમેષોઽગ્ન્યર્કસોમદૃક્ ॥ ૨૧ ॥
ગિરીન્દ્રૈકરદો ધર્માધર્મોષ્ઠઃ સામબૃંહિતઃ ।
ગ્રહર્ક્ષદશનો વાણીજિહ્વો વાસવનાસિકઃ ॥ ૨૨ ॥
ભ્રૂમધ્યસંસ્થિતકરો બ્રહ્મવિદ્યામદોદકઃ ।
કુલાચલાંસઃ સોમાર્કઘણ્ટો રુદ્રશિરોધરઃ ॥ ૨૩ ॥
નદીનદભુજઃ સર્પાઙ્ગુલીકસ્તારકાનખઃ ।
વ્યોમનાભિઃ શ્રીહૃદયો મેરુપૃષ્ઠોઽર્ણવોદરઃ ॥ ૨૪ ॥
કુક્ષિસ્થયક્ષગન્ધર્વરક્ષઃકિન્નરમાનુષઃ ।
પૃથ્વીકટિઃ સૃષ્ટિલિઙ્ગઃ શૈલોરુર્દસ્રજાનુકઃ ॥ ૨૫ ॥
પાતાલજઙ્ઘો મુનિપાત્કાલાઙ્ગુષ્ઠસ્ત્રયીતનુઃ ।
જ્યોતિર્મણ્ડલલાઙ્ગૂલો હૃદયાલાનનિશ્ચલઃ ॥ ૨૬ ॥
હૃત્પદ્મકર્ણિકાશાલી વિયત્કેલિસરોવરઃ ।
સદ્ભક્તધ્યાનનિગડઃ પૂજાવારિનિવારિતઃ ॥ ૨૭ ॥
પ્રતાપી કાશ્યપો મન્તા ગણકો વિષ્ટપી બલી ।
યશસ્વી ધાર્મિકો જેતા પ્રથમઃ પ્રમથેશ્વરઃ ॥ ૨૮ ॥
ચિન્તામણિર્દ્વીપપતિઃ કલ્પદ્રુમવનાલયઃ ।
રત્નમણ્ડપમધ્યસ્થો રત્નસિંહાસનાશ્રયઃ ॥ ૨૯ ॥
તીવ્રાશિરોદ્ધૃતપદો જ્વાલિનીમૌલિલાલિતઃ ।
નન્દાનન્દિતપીઠશ્રીર્ભોગદો ભૂષિતાસનઃ ॥ ૩૦ ॥
સકામદાયિનીપીઠઃ સ્ફુરદુગ્રાસનાશ્રયઃ ।
તેજોવતીશિરોરત્નં સત્યાનિત્યાવતંસિતઃ ॥ ૩૧ ॥
સવિઘ્નનાશિનીપીઠઃ સર્વશક્ત્યમ્બુજાલયઃ ।
લિપિપદ્માસનાધારો વહ્નિધામત્રયાલયઃ ॥ ૩૨ ॥
ઉન્નતપ્રપદો ગૂઢગુલ્ફઃ સંવૃતપાર્ષ્ણિકઃ ।
પીનજઙ્ઘઃ શ્લિષ્ટજાનુઃ સ્થૂલોરુઃ પ્રોન્નમત્કટિઃ ॥ ૩૩ ॥
નિમ્નનાભિઃ સ્થૂલકુક્ષિઃ પીનવક્ષા બૃહદ્ભુજઃ ।
પીનસ્કન્ધઃ કમ્બુકણ્ઠો લમ્બોષ્ઠો લમ્બનાસિકઃ ॥ ૩૪ ॥
ભગ્નવામરદસ્તુઙ્ગસવ્યદન્તો મહાહનુઃ ।
હ્રસ્વનેત્રત્રયઃ શૂર્પકર્ણો નિબિડમસ્તકઃ ॥ ૩૫ ॥
સ્તબકાકારકુમ્ભાગ્રો રત્નમૌલિર્નિરઙ્કુશઃ ।
સર્પહારકટીસૂત્રઃ સર્પયજ્ઞોપવીતવાન્ ॥ ૩૬ ॥
સર્પકોટીરકટકઃ સર્પગ્રૈવેયકાઙ્ગદઃ ।
સર્પકક્ષોદરાબન્ધઃ સર્પરાજોત્તરચ્છદઃ ॥ ૩૭ ॥
રક્તો રક્તામ્બરધરો રક્તમાલાવિભૂષણઃ ।
રક્તેક્ષણો રક્તકરો રક્તતાલ્વોષ્ઠપલ્લવઃ ॥ ૩૮ ॥
શ્વેતઃ શ્વેતામ્બરધરઃ શ્વેતમાલાવિભૂષણઃ ।
શ્વેતાતપત્રરુચિરઃ શ્વેતચામરવીજિતઃ ॥ ૩૯ ॥
સર્વાવયવસમ્પૂર્ણઃ સર્વલક્ષણલક્ષિતઃ ।
સર્વાભરણશોભાઢ્યઃ સર્વશોભાસમન્વિતઃ ॥ ૪૦ ॥
સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યઃ સર્વકારણકારણમ્ ।
સર્વદેવવરઃ શાર્ઙ્ગી બીજપૂરી ગદાધરઃ ॥ ૪૧ ॥
શુભાઙ્ગો લોકસારઙ્ગઃ સુતન્તુસ્તન્તુવર્ધનઃ ।
કિરીટી કુણ્ડલી હારી વનમાલી શુભાઙ્ગદઃ ॥ ૪૨ ॥
ઇક્ષુચાપધરઃ શૂલી ચક્રપાણિઃ સરોજભૃત્ ।
પાશી ધૃતોત્પલઃ શાલિમઞ્જરીભૃત્સ્વદન્તભૃત્ ॥ ૪૩ ॥
કલ્પવલ્લીધરો વિશ્વાભયદૈકકરો વશી ।
અક્ષમાલાધરો જ્ઞાનમુદ્રાવાન્ મુદ્ગરાયુધઃ ॥ ૪૪ ॥
પૂર્ણપાત્રી કમ્બુધરો વિધૃતાઙ્કુશમૂલકઃ ।
કરસ્થામ્રફલશ્ચૂતકલિકાભૃત્કુઠારવાન્ ॥ ૪૫ ॥
પુષ્કરસ્થસ્વર્ણઘટીપૂર્ણરત્નાભિવર્ષકઃ ।
ભારતીસુન્દરીનાથો વિનાયકરતિપ્રિયઃ ॥ ૪૬ ॥
મહાલક્ષ્મીપ્રિયતમઃ સિદ્ધલક્ષ્મીમનોરમઃ ।
રમારમેશપૂર્વાઙ્ગો દક્ષિણોમામહેશ્વરઃ ॥ ૪૭ ॥
મહીવરાહવામાઙ્ગો રતિકન્દર્પપશ્ચિમઃ ।
આમોદમોદજનનઃ સમ્પ્રમોદપ્રમોદનઃ ॥ ૪૮ ॥
સંવર્ધિતમહાવૃદ્ધિરૃદ્ધિસિદ્ધિપ્રવર્ધનઃ ।
દન્તસૌમુખ્યસુમુખઃ કાન્તિકન્દલિતાશ્રયઃ ॥ ૪૯ ॥
મદનાવત્યાશ્રિતાઙ્ઘ્રિઃ કૃતવૈમુખ્યદુર્મુખઃ ।
વિઘ્નસમ્પલ્લવઃ પદ્મઃ સર્વોન્નતમદદ્રવઃ ॥ ૫૦ ॥
વિઘ્નકૃન્નિમ્નચરણો દ્રાવિણીશક્તિસત્કૃતઃ ।
તીવ્રાપ્રસન્નનયનો જ્વાલિનીપાલિતૈકદૃક્ ॥ ૫૧ ॥
મોહિનીમોહનો ભોગદાયિનીકાન્તિમણ્ડનઃ ।
કામિનીકાન્તવક્ત્રશ્રીરધિષ્ઠિતવસુન્ધરઃ ॥ ૫૨ ॥
વસુધારામદોન્નાદો મહાશઙ્ખનિધિપ્રિયઃ ।
નમદ્વસુમતીમાલી મહાપદ્મનિધિઃ પ્રભુઃ ॥ ૫૩ ॥
સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્યઃ શોચિષ્કેશહૃદાશ્રયઃ ।
ઈશાનમૂર્ધા દેવેન્દ્રશિખઃ પવનનન્દનઃ ॥ ૫૪ ॥
પ્રત્યુગ્રનયનો દિવ્યો દિવ્યાસ્ત્રશતપર્વધૃક્ ।
ઐરાવતાદિસર્વાશાવારણો વારણપ્રિયઃ ॥ ૫૫ ॥
વજ્રાદ્યસ્ત્રપરીવારો ગણચણ્ડસમાશ્રયઃ ।
જયાજયપરિકરો વિજયાવિજયાવહઃ ॥ ૫૬ ॥
અજયાર્ચિતપાદાબ્જો નિત્યાનન્દવનસ્થિતઃ ।
વિલાસિનીકૃતોલ્લાસઃ શૌણ્ડી સૌન્દર્યમણ્ડિતઃ ॥ ૫૭ ॥
અનન્તાનન્તસુખદઃ સુમઙ્ગલસુમઙ્ગલઃ ।
જ્ઞાનાશ્રયઃ ક્રિયાધાર ઇચ્છાશક્તિનિષેવિતઃ ॥ ૫૮ ॥
સુભગાસંશ્રિતપદો લલિતાલલિતાશ્રયઃ ।
કામિનીપાલનઃ કામકામિનીકેલિલાલિતઃ ॥ ૫૯ ॥
સરસ્વત્યાશ્રયો ગૌરીનન્દનઃ શ્રીનિકેતનઃ ।
ગુરુગુપ્તપદો વાચાસિદ્ધો વાગીશ્વરીપતિઃ ॥ ૬૦ ॥
નલિનીકામુકો વામારામો જ્યેષ્ઠામનોરમઃ ।
રૌદ્રીમુદ્રિતપાદાબ્જો હુમ્બીજસ્તુઙ્ગશક્તિકઃ ॥ ૬૧ ॥
વિશ્વાદિજનનત્રાણઃ સ્વાહાશક્તિઃ સકીલકઃ ।
અમૃતાબ્ધિકૃતાવાસો મદઘૂર્ણિતલોચનઃ ॥ ૬૨ ॥
ઉચ્છિષ્ટોચ્છિષ્ટગણકો ગણેશો ગણનાયકઃ ।
સાર્વકાલિકસંસિદ્ધિર્નિત્યસેવ્યો દિગમ્બરઃ ॥ ૬૩ ॥
અનપાયોઽનન્તદૃષ્ટિરપ્રમેયોઽજરામરઃ ।
અનાવિલોઽપ્રતિહતિરચ્યુતોઽમૃતમક્ષરઃ ॥ ૬૪ ॥
અપ્રતર્ક્યોઽક્ષયોઽજય્યોઽનાધારોઽનામયોઽમલઃ ।
અમેયસિદ્ધિરદ્વૈતમઘોરોઽગ્નિસમાનનઃ ॥ ૬૫ ॥
અનાકારોઽબ્ધિભૂમ્યગ્નિબલઘ્નોઽવ્યક્તલક્ષણઃ ।
આધારપીઠમાધાર આધારાધેયવર્જિતઃ ॥ ૬૬ ॥
આખુકેતન આશાપૂરક આખુમહારથઃ ।
ઇક્ષુસાગરમધ્યસ્થ ઇક્ષુભક્ષણલાલસઃ ॥ ૬૭ ॥
ઇક્ષુચાપાતિરેકશ્રીરિક્ષુચાપનિષેવિતઃ ।
ઇન્દ્રગોપસમાનશ્રીરિન્દ્રનીલસમદ્યુતિઃ ॥ ૬૮ ॥
ઇન્દીવરદલશ્યામ ઇન્દુમણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
ઇધ્મપ્રિય ઇડાભાગ ઇડાવાનિન્દિરાપ્રિયઃ ॥ ૬૯ ॥
ઇક્ષ્વાકુવિઘ્નવિધ્વંસી ઇતિકર્તવ્યતેપ્સિતઃ ।
ઈશાનમૌલિરીશાન ઈશાનપ્રિય ઈતિહા ॥ ૭૦ ॥
ઈષણાત્રયકલ્પાન્ત ઈહામાત્રવિવર્જિતઃ ।
ઉપેન્દ્ર ઉડુભૃન્મૌલિરુડુનાથકરપ્રિયઃ ॥ ૭૧ ॥
ઉન્નતાનન ઉત્તુઙ્ગ ઉદારસ્ત્રિદશાગ્રણીઃ ।
ઊર્જસ્વાનૂષ્મલમદ ઊહાપોહદુરાસદઃ ॥ ૭૨ ॥
ઋગ્યજુઃસામનયન ઋદ્ધિસિદ્ધિસમર્પકઃ ।
ઋજુચિત્તૈકસુલભો ઋણત્રયવિમોચનઃ ॥ ૭૩ ॥
લુપ્તવિઘ્નઃ સ્વભક્તાનાં લુપ્તશક્તિઃ સુરદ્વિષામ્ ।
લુપ્તશ્રીર્વિમુખાર્ચાનાં લૂતાવિસ્ફોટનાશનઃ ॥ ૭૪ ॥
એકારપીઠમધ્યસ્થ એકપાદકૃતાસનઃ ।
એજિતાખિલદૈત્યશ્રીરેધિતાખિલસંશ્રયઃ ॥ ૭૫ ॥
ઐશ્વર્યનિધિરૈશ્વર્યમૈહિકામુષ્મિકપ્રદઃ ।
ઐરંમદસમોન્મેષ ઐરાવતસમાનનઃ ॥ ૭૬ ॥
ઓંકારવાચ્ય ઓંકાર ઓજસ્વાનોષધીપતિઃ ।
ઔદાર્યનિધિરૌદ્ધત્યધૈર્ય ઔન્નત્યનિઃસમઃ ॥ ૭૭ ॥
અઙ્કુશઃ સુરનાગાનામઙ્કુશાકારસંસ્થિતઃ ।
અઃ સમસ્તવિસર્ગાન્તપદેષુ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૭૮ ॥
કમણ્ડલુધરઃ કલ્પઃ કપર્દી કલભાનનઃ ।
કર્મસાક્ષી કર્મકર્તા કર્માકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૭૯ ॥
કદમ્બગોલકાકારઃ કૂષ્માણ્ડગણનાયકઃ ।
કારુણ્યદેહઃ કપિલઃ કથકઃ કટિસૂત્રભૃત્ ॥ ૮૦ ॥
ખર્વઃ ખડ્ગપ્રિયઃ ખડ્ગઃ ખાન્તાન્તઃસ્થઃ ખનિર્મલઃ ।
ખલ્વાટશૃઙ્ગનિલયઃ ખટ્વાઙ્ગી ખદુરાસદઃ ॥ ૮૧ ॥
ગુણાઢ્યો ગહનો ગદ્યો ગદ્યપદ્યસુધાર્ણવઃ ।
ગદ્યગાનપ્રિયો ગર્જો ગીતગીર્વાણપૂર્વજઃ ॥ ૮૨ ॥
ગુહ્યાચારરતો ગુહ્યો ગુહ્યાગમનિરૂપિતઃ ।
ગુહાશયો ગુડાબ્ધિસ્થો ગુરુગમ્યો ગુરુર્ગુરુઃ ॥ ૮૩ ॥
ઘણ્ટાઘર્ઘરિકામાલી ઘટકુમ્ભો ઘટોદરઃ ।
ઙકારવાચ્યો ઙાકારો ઙકારાકારશુણ્ડભૃત્ ॥ ૮૪ ॥
ચણ્ડશ્ચણ્ડેશ્વરશ્ચણ્ડી ચણ્ડેશશ્ચણ્ડવિક્રમઃ ।
ચરાચરપિતા ચિન્તામણિશ્ચર્વણલાલસઃ ॥ ૮૫ ॥
છન્દશ્છન્દોદ્ભવશ્છન્દો દુર્લક્ષ્યશ્છન્દવિગ્રહઃ ।
જગદ્યોનિર્જગત્સાક્ષી જગદીશો જગન્મયઃ ॥ ૮૬ ॥
જપ્યો જપપરો જાપ્યો જિહ્વાસિંહાસનપ્રભુઃ ।
સ્રવદ્ગણ્ડોલ્લસદ્ધાનઝઙ્કારિભ્રમરાકુલઃ ॥ ૮૭ ॥
ટઙ્કારસ્ફારસંરાવષ્ટઙ્કારમણિનૂપુરઃ ।
ઠદ્વયીપલ્લવાન્તસ્થસર્વમન્ત્રેષુ સિદ્ધિદઃ ॥ ૮૮ ॥
ડિણ્ડિમુણ્ડો ડાકિનીશો ડામરો ડિણ્ડિમપ્રિયઃ ।
ઢક્કાનિનાદમુદિતો ઢૌઙ્કો ઢુણ્ઢિવિનાયકઃ ॥ ૮૯ ॥
તત્ત્વાનાં પ્રકૃતિસ્તત્ત્વં તત્ત્વમ્પદનિરૂપિતઃ ।
તારકાન્તરસંસ્થાનસ્તારકસ્તારકાન્તકઃ ॥ ૯૦ ॥
સ્થાણુઃ સ્થાણુપ્રિયઃ સ્થાતા સ્થાવરં જઙ્ગમં જગત્ ।
દક્ષયજ્ઞપ્રમથનો દાતા દાનં દમો દયા ॥ ૯૧ ॥
દયાવાન્દિવ્યવિભવો દણ્ડભૃદ્દણ્ડનાયકઃ ।
દન્તપ્રભિન્નાભ્રમાલો દૈત્યવારણદારણઃ ॥ ૯૨ ॥
દંષ્ટ્રાલગ્નદ્વીપઘટો દેવાર્થનૃગજાકૃતિઃ ।
ધનં ધનપતેર્બન્ધુર્ધનદો ધરણીધરઃ ॥ ૯૩ ॥
ધ્યાનૈકપ્રકટો ધ્યેયો ધ્યાનં ધ્યાનપરાયણઃ ।
ધ્વનિપ્રકૃતિચીત્કારો બ્રહ્માણ્ડાવલિમેખલઃ ॥ ૯૪ ॥
નન્દ્યો નન્દિપ્રિયો નાદો નાદમધ્યપ્રતિષ્ઠિતઃ ।
નિષ્કલો નિર્મલો નિત્યો નિત્યાનિત્યો નિરામયઃ ॥ ૯૫ ॥
પરં વ્યોમ પરં ધામ પરમાત્મા પરં પદમ્ ॥ ૯૬ ॥
પરાત્પરઃ પશુપતિઃ પશુપાશવિમોચનઃ ।
પૂર્ણાનન્દઃ પરાનન્દઃ પુરાણપુરુષોત્તમઃ ॥ ૯૭ ॥
પદ્મપ્રસન્નવદનઃ પ્રણતાજ્ઞાનનાશનઃ ।
પ્રમાણપ્રત્યયાતીતઃ પ્રણતાર્તિનિવારણઃ ॥ ૯૮ ॥
ફણિહસ્તઃ ફણિપતિઃ ફૂત્કારઃ ફણિતપ્રિયઃ ।
બાણાર્ચિતાઙ્ઘ્રિયુગલો બાલકેલિકુતૂહલી ।
બ્રહ્મ બ્રહ્માર્ચિતપદો બ્રહ્મચારી બૃહસ્પતિઃ ॥ ૯૯ ॥
બૃહત્તમો બ્રહ્મપરો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવિત્પ્રિયઃ ।
બૃહન્નાદાગ્ર્યચીત્કારો બ્રહ્માણ્ડાવલિમેખલઃ ॥ ૧૦૦ ॥
ભ્રૂક્ષેપદત્તલક્ષ્મીકો ભર્ગો ભદ્રો ભયાપહઃ ।
ભગવાન્ ભક્તિસુલભો ભૂતિદો ભૂતિભૂષણઃ ॥ ૧૦૧ ॥
ભવ્યો ભૂતાલયો ભોગદાતા ભ્રૂમધ્યગોચરઃ ।
મન્ત્રો મન્ત્રપતિર્મન્ત્રી મદમત્તો મનો મયઃ ॥ ૧૦૨ ॥
મેખલાહીશ્વરો મન્દગતિર્મન્દનિભેક્ષણઃ ।
મહાબલો મહાવીર્યો મહાપ્રાણો મહામનાઃ ॥ ૧૦૩ ॥
યજ્ઞો યજ્ઞપતિર્યજ્ઞગોપ્તા યજ્ઞફલપ્રદઃ ।
યશસ્કરો યોગગમ્યો યાજ્ઞિકો યાજકપ્રિયઃ ॥ ૧૦૪ ॥
રસો રસપ્રિયો રસ્યો રઞ્જકો રાવણાર્ચિતઃ ।
રાજ્યરક્ષાકરો રત્નગર્ભો રાજ્યસુખપ્રદઃ ॥ ૧૦૫ ॥
લક્ષો લક્ષપતિર્લક્ષ્યો લયસ્થો લડ્ડુકપ્રિયઃ ।
લાસપ્રિયો લાસ્યપરો લાભકૃલ્લોકવિશ્રુતઃ ॥ ૧૦૬ ॥
વરેણ્યો વહ્નિવદનો વન્દ્યો વેદાન્તગોચરઃ ।
વિકર્તા વિશ્વતશ્ચક્ષુર્વિધાતા વિશ્વતોમુખઃ ॥ ૧૦૭ ॥
વામદેવો વિશ્વનેતા વજ્રિવજ્રનિવારણઃ ।
વિવસ્વદ્બન્ધનો વિશ્વાધારો વિશ્વેશ્વરો વિભુઃ ॥ ૧૦૮ ॥
શબ્દબ્રહ્મ શમપ્રાપ્યઃ શમ્ભુશક્તિગણેશ્વરઃ ।
શાસ્તા શિખાગ્રનિલયઃ શરણ્યઃ શમ્બરેશ્વરઃ ॥ ૧૦૯ ॥
ષડૃતુકુસુમસ્રગ્વી ષડાધારઃ ષડક્ષરઃ ।
સંસારવૈદ્યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વભેષજભેષજમ્ ॥ ૧૧૦ ॥
સૃષ્ટિસ્થિતિલયક્રીડઃ સુરકુઞ્જરભેદકઃ ।
સિન્દૂરિતમહાકુમ્ભઃ સદસદ્ભક્તિદાયકઃ ॥ ૧૧૧ ॥
સાક્ષી સમુદ્રમથનઃ સ્વયંવેદ્યઃ સ્વદક્ષિણઃ ।
સ્વતન્ત્રઃ સત્યસઙ્કલ્પઃ સામગાનરતઃ સુખી ॥ ૧૧૨ ॥
હંસો હસ્તિપિશાચીશો હવનં હવ્યકવ્યભુક્ ।
હવ્યં હુતપ્રિયો હૃષ્ટો હૃલ્લેખામન્ત્રમધ્યગઃ ॥ ૧૧૩ ॥
ક્ષેત્રાધિપઃ ક્ષમાભર્તા ક્ષમાક્ષમપરાયણઃ ।
ક્ષિપ્રક્ષેમકરઃ ક્ષેમાનન્દઃ ક્ષોણીસુરદ્રુમઃ ॥ ૧૧૪ ॥
ધર્મપ્રદોઽર્થદઃ કામદાતા સૌભાગ્યવર્ધનઃ ।
વિદ્યાપ્રદો વિભવદો ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદઃ ॥ ૧૧૫ ॥
આભિરૂપ્યકરો વીરશ્રીપ્રદો વિજયપ્રદઃ ।
સર્વવશ્યકરો ગર્ભદોષહા પુત્રપૌત્રદઃ ॥ ૧૧૬ ॥
મેધાદઃ કીર્તિદઃ શોકહારી દૌર્ભાગ્યનાશનઃ ।
પ્રતિવાદિમુખસ્તમ્ભો રુષ્ટચિત્તપ્રસાદનઃ ॥ ૧૧૭ ॥
પરાભિચારશમનો દુઃખહા બન્ધમોક્ષદઃ ।
લવસ્ત્રુટિઃ કલા કાષ્ઠા નિમેષસ્તત્પરક્ષણઃ ॥ ૧૧૮ ॥
ઘટી મુહૂર્તઃ પ્રહરો દિવા નક્તમહર્નિશમ્ ।
પક્ષો માસર્ત્વયનાબ્દયુગં કલ્પો મહાલયઃ ॥ ૧૧૯ ॥
રાશિસ્તારા તિથિર્યોગો વારઃ કરણમંશકમ્ ।
લગ્નં હોરા કાલચક્રં મેરુઃ સપ્તર્ષયો ધ્રુવઃ ॥ ૧૨૦ ॥
રાહુર્મન્દઃ કવિર્જીવો બુધો ભૌમઃ શશી રવિઃ ।
કાલઃ સૃષ્ટિઃ સ્થિતિર્વિશ્વં સ્થાવરં જઙ્ગમં જગત્ ॥ ૧૨૧ ॥
ભૂરાપોઽગ્નિર્મરુદ્વ્યોમાહંકૃતિઃ પ્રકૃતિઃ પુમાન્ ।
બ્રહ્મા વિષ્ણુઃ શિવો રુદ્ર ઈશઃ શક્તિઃ સદાશિવઃ ॥ ૧૨૨ ॥
ત્રિદશાઃ પિતરઃ સિદ્ધા યક્ષા રક્ષાંસિ કિન્નરાઃ ।
સિદ્ધવિદ્યાધરા ભૂતા મનુષ્યાઃ પશવઃ ખગાઃ ॥ ૧૨૩ ॥
સમુદ્રાઃ સરિતઃ શૈલા ભૂતં ભવ્યં ભવોદ્ભવઃ ।
સાઙ્ખ્યં પાતઞ્જલં યોગં પુરાણાનિ શ્રુતિઃ સ્મૃતિઃ ॥ ૧૨૪ ॥
વેદાઙ્ગાનિ સદાચારો મીમાંસા ન્યાયવિસ્તરઃ ।
આયુર્વેદો ધનુર્વેદો ગાન્ધર્વં કાવ્યનાટકમ્ ॥ ૧૨૫ ॥
વૈખાનસં ભાગવતં માનુષં પાઞ્ચરાત્રકમ્ ।
શૈવં પાશુપતં કાલામુખમ્ભૈરવશાસનમ્ ॥ ૧૨૬ ॥
શાક્તં વૈનાયકં સૌરં જૈનમાર્હતસંહિતા ।
સદસદ્વ્યક્તમવ્યક્તં સચેતનમચેતનમ્ ॥ ૧૨૭ ॥
બન્ધો મોક્ષઃ સુખં ભોગો યોગઃ સત્યમણુર્મહાન્ ।
સ્વસ્તિ હું ફટ્ સ્વધા સ્વાહા શ્રૌષડ્ વૌષડ્ વષણ્ણમઃ ॥ ૧૨૮ ॥
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાનન્દો બોધઃ સંવિત્સમોઽસમઃ ।
એક એકાક્ષરાધાર એકાક્ષરપરાયણઃ ॥ ૧૨૯ ॥
એકાગ્રધીરેકવીર એકોઽનેકસ્વરૂપધૃક્ ।
દ્વિરૂપો દ્વિભુજો દ્વ્યક્ષો દ્વિરદો દ્વીપરક્ષકઃ ॥ ૧૩૦ ॥
દ્વૈમાતુરો દ્વિવદનો દ્વન્દ્વહીનો દ્વયાતિગઃ ।
ત્રિધામા ત્રિકરસ્ત્રેતા ત્રિવર્ગફલદાયકઃ ॥ ૧૩૧ ॥
ત્રિગુણાત્મા ત્રિલોકાદિસ્ત્રિશક્તીશસ્ત્રિલોચનઃ ।
ચતુર્વિધવચોવૃત્તિપરિવૃત્તિપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૩૨ ॥
ચતુર્બાહુશ્ચતુર્દન્તશ્ચતુરાત્મા ચતુર્ભુજઃ ।
ચતુર્વિધોપાયમયશ્ચતુર્વર્ણાશ્રમાશ્રયઃ ।
ચતુર્થીપૂજનપ્રીતશ્ચતુર્થીતિથિસમ્ભવઃ ॥ ૧૩૩ ॥
પઞ્ચાક્ષરાત્મા પઞ્ચાત્મા પઞ્ચાસ્યઃ પઞ્ચકૃત્તમઃ ॥ ૧૩૪ ॥
પઞ્ચાધારઃ પઞ્ચવર્ણઃ પઞ્ચાક્ષરપરાયણઃ ।
પઞ્ચતાલઃ પઞ્ચકરઃ પઞ્ચપ્રણવમાતૃકઃ ॥ ૧૩૫ ॥
પઞ્ચબ્રહ્મમયસ્ફૂર્તિઃ પઞ્ચાવરણવારિતઃ ।
પઞ્ચભક્ષપ્રિયઃ પઞ્ચબાણઃ પઞ્ચશિખાત્મકઃ ॥ ૧૩૬ ॥
ષટ્કોણપીઠઃ ષટ્ચક્રધામા ષડ્ગ્રન્થિભેદકઃ ।
ષડઙ્ગધ્વાન્તવિધ્વંસી ષડઙ્ગુલમહાહ્રદઃ ॥ ૧૩૭ ॥
ષણ્મુખઃ ષણ્મુખભ્રાતા ષટ્શક્તિપરિવારિતઃ ।
ષડ્વૈરિવર્ગવિધ્વંસી ષડૂર્મિભયભઞ્જનઃ ॥ ૧૩૮ ॥
ષટ્તર્કદૂરઃ ષટ્કર્મા ષડ્ગુણઃ ષડ્રસાશ્રયઃ ।
સપ્તપાતાલચરણઃ સપ્તદ્વીપોરુમણ્ડલઃ ॥ ૧૩૯ ॥
સપ્તસ્વર્લોકમુકુટઃ સપ્તસપ્તિવરપ્રદઃ ।
સપ્તાઙ્ગરાજ્યસુખદઃ સપ્તર્ષિગણવન્દિતઃ ॥ ૧૪૦ ॥
સપ્તચ્છન્દોનિધિઃ સપ્તહોત્રઃ સપ્તસ્વરાશ્રયઃ ।
સપ્તાબ્ધિકેલિકાસારઃ સપ્તમાતૃનિષેવિતઃ ॥ ૧૪૧ ॥
સપ્તચ્છન્દો મોદમદઃ સપ્તચ્છન્દો મખપ્રભુઃ ।
અષ્ટમૂર્તિર્ધ્યેયમૂર્તિરષ્ટપ્રકૃતિકારણમ્ ॥ ૧૪૨ ॥
અષ્ટાઙ્ગયોગફલભૃદષ્ટપત્રામ્બુજાસનઃ ।
અષ્ટશક્તિસમાનશ્રીરષ્ટૈશ્વર્યપ્રવર્ધનઃ ॥ ૧૪૩ ॥
અષ્ટપીઠોપપીઠશ્રીરષ્ટમાતૃસમાવૃતઃ ।
અષ્ટભૈરવસેવ્યોઽષ્ટવસુવન્દ્યોઽષ્ટમૂર્તિભૃત્ ॥ ૧૪૪ ॥
અષ્ટચક્રસ્ફુરન્મૂર્તિરષ્ટદ્રવ્યહવિઃપ્રિયઃ ।
અષ્ટશ્રીરષ્ટસામશ્રીરષ્ટૈશ્વર્યપ્રદાયકઃ ।
નવનાગાસનાધ્યાસી નવનિધ્યનુશાસિતઃ ॥ ૧૪૫ ॥
નવદ્વારપુરાવૃત્તો નવદ્વારનિકેતનઃ ।
નવનાથમહાનાથો નવનાગવિભૂષિતઃ ॥ ૧૪૬ ॥
નવનારાયણસ્તુલ્યો નવદુર્ગાનિષેવિતઃ ।
નવરત્નવિચિત્રાઙ્ગો નવશક્તિશિરોદ્ધૃતઃ ॥ ૧૪૭ ॥
દશાત્મકો દશભુજો દશદિક્પતિવન્દિતઃ ।
દશાધ્યાયો દશપ્રાણો દશેન્દ્રિયનિયામકઃ ॥ ૧૪૮ ॥
દશાક્ષરમહામન્ત્રો દશાશાવ્યાપિવિગ્રહઃ ।
એકાદશમહારુદ્રૈઃસ્તુતશ્ચૈકાદશાક્ષરઃ ॥ ૧૪૯ ॥
દ્વાદશદ્વિદશાષ્ટાદિદોર્દણ્ડાસ્ત્રનિકેતનઃ ।
ત્રયોદશભિદાભિન્નો વિશ્વેદેવાધિદૈવતમ્ ॥ ૧૫૦ ॥
ચતુર્દશેન્દ્રવરદશ્ચતુર્દશમનુપ્રભુઃ ।
ચતુર્દશાદ્યવિદ્યાઢ્યશ્ચતુર્દશજગત્પતિઃ ॥ ૧૫૧ ॥
સામપઞ્ચદશઃ પઞ્ચદશીશીતાંશુનિર્મલઃ ।
તિથિપઞ્ચદશાકારસ્તિથ્યા પઞ્ચદશાર્ચિતઃ ॥ ૧૫૨ ॥
ષોડશાધારનિલયઃ ષોડશસ્વરમાતૃકઃ ।
ષોડશાન્તપદાવાસઃ ષોડશેન્દુકલાત્મકઃ ॥ ૧૫૩ ॥
કલાસપ્તદશી સપ્તદશસપ્તદશાક્ષરઃ ।
અષ્ટાદશદ્વીપપતિરષ્ટાદશપુરાણકૃત્ ॥ ૧૫૪ ॥
અષ્ટાદશૌષધીસૃષ્ટિરષ્ટાદશવિધિઃ સ્મૃતઃ ।
અષ્ટાદશલિપિવ્યષ્ટિસમષ્ટિજ્ઞાનકોવિદઃ ॥ ૧૫૫ ॥
અષ્ટાદશાન્નસમ્પત્તિરષ્ટાદશવિજાતિકૃત્ ।
એકવિંશઃ પુમાનેકવિંશત્યઙ્ગુલિપલ્લવઃ ॥ ૧૫૬ ॥
ચતુર્વિંશતિતત્ત્વાત્મા પઞ્ચવિંશાખ્યપૂરુષઃ ।
સપ્તવિંશતિતારેશઃ સપ્તવિંશતિયોગકૃત્ ॥ ૧૫૭ ॥
દ્વાત્રિંશદ્ભૈરવાધીશશ્ચતુસ્ત્રિંશન્મહાહ્રદઃ ।
ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વસમ્ભૂતિરષ્ટત્રિંશત્કલાત્મકઃ ॥ ૧૫૮ ॥
પઞ્ચાશદ્વિષ્ણુશક્તીશઃ પઞ્ચાશન્માતૃકાલયઃ ।
દ્વિપઞ્ચાશદ્વપુઃશ્રેણીત્રિષષ્ટ્યક્ષરસંશ્રયઃ ।
પઞ્ચાશદક્ષરશ્રેણીપઞ્ચાશદ્રુદ્રવિગ્રહઃ ॥ ૧૫૯ ॥
ચતુઃષષ્ટિમહાસિદ્ધિયોગિનીવૃન્દવન્દિતઃ ।
નમદેકોનપઞ્ચાશન્મરુદ્વર્ગનિરર્ગલઃ ॥ ૧૬૦ ॥
ચતુઃષષ્ટ્યર્થનિર્ણેતા ચતુઃષષ્ટિકલાનિધિઃ ।
અષ્ટષષ્ટિમહાતીર્થક્ષેત્રભૈરવવન્દિતઃ ॥ ૧૬૧ ॥
ચતુર્નવતિમન્ત્રાત્મા ષણ્ણવત્યધિકપ્રભુઃ ।
શતાનન્દઃ શતધૃતિઃ શતપત્રાયતેક્ષણઃ ॥ ૧૬૨ ॥
શતાનીકઃ શતમખઃ શતધારાવરાયુધઃ ।
સહસ્રપત્રનિલયઃ સહસ્રફણિભૂષણઃ ॥ ૧૬૩ ॥
સહસ્રશીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
સહસ્રનામસંસ્તુત્યઃ સહસ્રાક્ષબલાપહઃ ॥ ૧૬૪ ॥
દશસાહસ્રફણિભૃત્ફણિરાજકૃતાસનઃ ।
અષ્ટાશીતિસહસ્રાદ્યમહર્ષિસ્તોત્રપાઠિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥
લક્ષાધારઃ પ્રિયાધારો લક્ષાધારમનોમયઃ ।
ચતુર્લક્ષજપપ્રીતશ્ચતુર્લક્ષપ્રકાશકઃ ॥ ૧૬૬ ॥
ચતુરશીતિલક્ષાણાં જીવાનાં દેહસંસ્થિતઃ ।
કોટિસૂર્યપ્રતીકાશઃ કોટિચન્દ્રાંશુનિર્મલઃ ॥ ૧૬૭ ॥
શિવોદ્ભવાદ્યષ્ટકોટિવૈનાયકધુરન્ધરઃ ।
સપ્તકોટિમહામન્ત્રમન્ત્રિતાવયવદ્યુતિઃ ॥ ૧૬૮ ॥
ત્રયસ્ત્રિંશત્કોટિસુરશ્રેણીપ્રણતપાદુકઃ ।
અનન્તદેવતાસેવ્યો હ્યનન્તશુભદાયકઃ ॥ ૧૬૯ ॥
અનન્તનામાનન્તશ્રીરનન્તોઽનન્તસૌખ્યદઃ ।
અનન્તશક્તિસહિતો હ્યનન્તમુનિસંસ્તુતઃ ॥ ૧૭૦ ॥

ઇતિ વૈનાયકં નામ્નાં સહસ્રમિદમીરિતમ્ ।
ઇદં બ્રાહ્મે મુહૂર્તે યઃ પઠતિ પ્રત્યહં નરઃ ॥ ૧૭૧ ॥
કરસ્થં તસ્ય સકલમૈહિકામુષ્મિકં સુખમ્ ।
આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યં ધૈર્યં શૌર્યં બલં યશઃ ॥ ૧૭૨ ॥
મેધા પ્રજ્ઞા ધૃતિઃ કાન્તિઃ સૌભાગ્યમભિરૂપતા ।
સત્યં દયા ક્ષમા શાન્તિર્દાક્ષિણ્યં ધર્મશીલતા ॥ ૧૭૩ ॥
જગત્સંવનનં વિશ્વસંવાદો વેદપાટવમ્ ।
સભાપાણ્ડિત્યમૌદાર્યં ગામ્ભીર્યં બ્રહ્મવર્ચસમ્ ॥ ૧૭૪ ॥
ઓજસ્તેજઃ કુલં શીલં પ્રતાપો વીર્યમાર્યતા ।
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં સ્થૈર્યં વિશ્વાસતા તથા ॥ ૧૭૫ ॥
ધનધાન્યાદિવૃદ્ધિશ્ચ સકૃદસ્ય જપાદ્ભવેત્ ।
વશ્યં ચતુર્વિધં વિશ્વં જપાદસ્ય પ્રજાયતે ॥ ૧૭૬ ॥
રાજ્ઞો રાજકલત્રસ્ય રાજપુત્રસ્ય મન્ત્રિણઃ ।
જપ્યતે યસ્ય વશ્યાર્થે સ દાસસ્તસ્ય જાયતે ॥ ૧૭૭ ॥
ધર્માર્થકામમોક્ષાણામનાયાસેન સાધનમ્ ।
શાકિનીડાકિનીરક્ષોયક્ષગ્રહભયાપહમ્ ॥ ૧૭૮ ॥
સામ્રાજ્યસુખદં સર્વસપત્નમદમર્દનમ્ ।
સમસ્તકલહધ્વંસિ દગ્ધબીજપ્રરોહણમ્ ॥ ૧૭૯ ॥
દુઃસ્વપ્નશમનં ક્રુદ્ધસ્વામિચિત્તપ્રસાદનમ્ ।
ષડ્વર્ગાષ્ટમહાસિદ્ધિત્રિકાલજ્ઞાનકારણમ્ ॥ ૧૮૦ ॥
પરકૃત્યપ્રશમનં પરચક્રપ્રમર્દનમ્ ।
સઙ્ગ્રામમાર્ગે સર્વેષામિદમેકં જયાવહમ્ ॥ ૧૮૧ ॥
સર્વવન્ધ્યત્વદોષઘ્નં ગર્ભરક્ષૈકકારણમ્ ।
પઠ્યતે પ્રત્યહં યત્ર સ્તોત્રં ગણપતેરિદમ્ ॥ ૧૮૨ ॥
દેશે તત્ર ન દુર્ભિક્ષમીતયો દુરિતાનિ ચ ।
ન તદ્ગેહં જહાતિ શ્રીર્યત્રાયં જપ્યતે સ્તવઃ ॥ ૧૮૩ ॥
ક્ષયકુષ્ઠપ્રમેહાર્શભગન્દરવિષૂચિકાઃ ।
ગુલ્મં પ્લીહાનમશમાનમતિસારં મહોદરમ્ ॥ ૧૮૪ ॥
કાસં શ્વાસમુદાવર્તં શૂલં શોફામયોદરમ્ ।
શિરોરોગં વમિં હિક્કાં ગણ્ડમાલામરોચકમ્ ॥ ૧૮૫ ॥
વાતપિત્તકફદ્વન્દ્વત્રિદોષજનિતજ્વરમ્ ।
આગન્તુવિષમં શીતમુષ્ણં ચૈકાહિકાદિકમ્ ॥ ૧૮૬ ॥
ઇત્યાદ્યુક્તમનુક્તં વા રોગદોષાદિસમ્ભવમ્ ।
સર્વં પ્રશમયત્યાશુ સ્તોત્રસ્યાસ્ય સકૃજ્જપઃ ॥ ૧૮૭ ॥
પ્રાપ્યતેઽસ્ય જપાત્સિદ્ધિઃ સ્ત્રીશૂદ્રૈઃ પતિતૈરપિ ।
સહસ્રનામમન્ત્રોઽયં જપિતવ્યઃ શુભાપ્તયે ॥ ૧૮૮ ॥
મહાગણપતેઃ સ્તોત્રં સકામઃ પ્રજપન્નિદમ્ ।
ઇચ્છયા સકલાન્ ભોગાનુપભુજ્યેહ પાર્થિવાન્ ॥ ૧૮૯ ॥
મનોરથફલૈર્દિવ્યૈર્વ્યોમયાનૈર્મનોરમૈઃ ।
ચન્દ્રેન્દ્રભાસ્કરોપેન્દ્રબ્રહ્મશર્વાદિસદ્મસુ ॥ ૧૯૦ ॥
કામરૂપઃ કામગતિઃ કામદઃ કામદેશ્વરઃ ।
ભુક્ત્વા યથેપ્સિતાન્ભોગાનભીષ્ટૈઃ સહ બન્ધુભિઃ ॥ ૧૯૧ ॥
ગણેશાનુચરો ભૂત્વા ગણો ગણપતિપ્રિયઃ ।
નન્દીશ્વરાદિસાનન્દૈર્નન્દિતઃ સકલૈર્ગણૈઃ ॥ ૧૯૨ ॥
શિવાભ્યાં કૃપયા પુત્રનિર્વિશેષં ચ લાલિતઃ ।
શિવભક્તઃ પૂર્ણકામો ગણેશ્વરવરાત્પુનઃ ॥ ૧૯૩ ॥
જાતિસ્મરો ધર્મપરઃ સાર્વભૌમોઽભિજાયતે ।
નિષ્કામસ્તુ જપન્નિત્યં ભક્ત્યા વિઘ્નેશતત્પરઃ ॥ ૧૯૪ ॥
યોગસિદ્ધિં પરાં પ્રાપ્ય જ્ઞાનવૈરાગ્યસંયુતઃ ।
નિરન્તરે નિરાબાધે પરમાનન્દસંજ્ઞિતે ॥ ૧૯૫ ॥
વિશ્વોત્તીર્ણે પરે પૂર્ણે પુનરાવૃત્તિવર્જિતે ।
લીનો વૈનાયકે ધામ્નિ રમતે નિત્યનિર્વૃતે ॥ ૧૯૬ ॥
યો નામભિર્હુતૈર્દત્તૈઃ પૂજયેદર્ચયીન્નરઃ ।
રાજાનો વશ્યતાં યાન્તિ રિપવો યાન્તિ દાસતામ્ ॥ ૧૯૭ ॥
તસ્ય સિધ્યન્તિ મન્ત્રાણાં દુર્લભાશ્ચેષ્ટસિદ્ધયઃ ।
મૂલમન્ત્રાદપિ સ્તોત્રમિદં પ્રિયતમં મમ ॥ ૧૯૮ ॥
નભસ્યે માસિ શુક્લાયાં ચતુર્થ્યાં મમ જન્મનિ ।
દૂર્વાભિર્નામભિઃ પૂજાં તર્પણં વિધિવચ્ચરેત્ ॥ ૧૯૯ ॥
અષ્ટદ્રવ્યૈર્વિશેષેણ કુર્યાદ્ભક્તિસુસંયુતઃ ।
તસ્યેપ્સિતં ધનં ધાન્યમૈશ્વર્યં વિજયો યશઃ ॥ ૨૦૦ ॥
ભવિષ્યતિ ન સન્દેહઃ પુત્રપૌત્રાદિકં સુખમ્ ।
ઇદં પ્રજપિતં સ્તોત્રં પઠિતં શ્રાવિતં શ્રુતમ્ ॥ ૨૦૧ ॥
વ્યાકૃતં ચર્ચિતં ધ્યાતં વિમૃષ્ટમભિવન્દિતમ્ ।
ઇહામુત્ર ચ વિશ્વેષાં વિશ્વૈશ્વર્યપ્રદાયકમ્ ॥ ૨૦૨ ॥
સ્વચ્છન્દચારિણાપ્યેષ યેન સન્ધાર્યતે સ્તવઃ ।
સ રક્ષ્યતે શિવોદ્ભૂતૈર્ગણૈરધ્યષ્ટકોટિભિઃ ॥ ૨૦૩ ॥
લિખિતં પુસ્તકસ્તોત્રં મન્ત્રભૂતં પ્રપૂજયેત્ ।
તત્ર સર્વોત્તમા લક્ષ્મીઃ સન્નિધત્તે નિરન્તરમ્ ॥ ૨૦૪ ॥
દાનૈરશેષૈરખિલૈર્વ્રતૈશ્ચ
તીર્થૈરશેષૈરખિલૈર્મખૈશ્ચ ।
ન તત્ફલં વિન્દતિ યદ્ગણેશ-
સહસ્રનામસ્મરણેન સદ્યઃ ॥ ૨૦૫ ॥
એતન્નામ્નાં સહસ્રં પઠતિ દિનમણૌ પ્રત્યહં
પ્રોજ્જિહાને સાયં મધ્યન્દિને વા
ત્રિષવણમથવા સન્તતં વા જનો યઃ ।
સ સ્યાદૈશ્વર્યધુર્યઃ પ્રભવતિ વચસાં
કીર્તિમુચ્ચૈસ્તનોતિ દારિદ્ર્યં હન્તિ વિશ્વં
વશયતિ સુચિરં વર્ધતે પુત્રપૌત્રૈઃ ॥ ૨૦૬ ॥
અકિઞ્ચનોઽપ્યેકચિત્તો નિયતો નિયતાસનઃ ।
પ્રજપંશ્ચતુરો માસાન્ ગણેશાર્ચનતત્પરઃ ॥ ૨૦૭ ॥
દરિદ્રતાં સમુન્મૂલ્ય સપ્તજન્માનુગામપિ ।
લભતે મહતીં લક્ષ્મીમિત્યાજ્ઞા પારમેશ્વરી ॥ ૨૦૮ ॥
આયુષ્યં વીતરોગં કુલમતિવિમલં સમ્પદશ્ચાર્તિનાશઃ var ચાર્તદાનાઃ
કીર્તિર્નિત્યાવદાતા ભવતિ ખલુ નવા કાન્તિરવ્યાજભવ્યા । var ભણિતિરભિનવા
પુત્રાઃ સન્તઃ કલત્રં ગુણવદભિમતં યદ્યદન્યચ્ચ તત્તન્ var સત્યં
નિત્યં યઃ સ્તોત્રમેતત્ પઠતિ ગણપતેસ્તસ્ય હસ્તે સમસ્તમ્ ॥ ૨૦૯ ॥
ગણઞ્જયો ગણપતિર્હેરમ્બો ધરણીધરઃ ।
મહાગણપતિર્બુદ્ધિપ્રિયઃ ક્ષિપ્રપ્રસાદનઃ ॥ ૨૧૦ ॥ var ગણપતિર્લક્ષપ્રદઃ

અમોઘસિદ્ધિરમૃતમન્ત્રશ્ચિન્તામણિર્નિધિઃ ।
સુમઙ્ગલો બીજમાશાપૂરકો વરદઃ કલઃ ॥ ૨૧૧ ॥ var વરદઃ શિવઃ

કાશ્યપો નન્દનો વાચાસિદ્ધો ઢુણ્ઢિર્વિનાયકઃ ।
મોદકૈરેભિરત્રૈકવિંશત્યા નામભિઃ પુમાન્ ॥ ૨૧૨ ॥
ઉપાયનં દદેદ્ભક્ત્યા મત્પ્રસાદં ચિકીર્ષતિ ।
વત્સરં વિઘ્નરાજોઽસ્ય તથ્યમિષ્ટાર્થસિદ્ધયે ॥ ૨૧૩ ॥
યઃ સ્તૌતિ મદ્ગતમના મમારાધનતત્પરઃ ।
સ્તુતો નામ્ના સહસ્રેણ તેનાહં નાત્ર સંશયઃ ॥ ૨૧૪ ॥
નમો નમઃ સુરવરપૂજિતાઙ્ઘ્રયે
નમો નમો નિરુપમમઙ્ગલાત્મને ।
નમો નમો વિપુલદયૈકસિદ્ધયે
નમો નમઃ કરિકલભાનનાય તે ॥ ૨૧૫ ॥
કિઙ્કિણીગણરચિતચરણઃ
પ્રકટિતગુરુમિતચારુકરણઃ ।
મદજલલહરીકલિતકપોલઃ
શમયતુ દુરિતં ગણપતિનામ્ના ॥ ૨૧૬ ॥

॥ ઇતિ શ્રીગણેશપુરાણે ઉપાસનાખણ્ડે ઈશ્વરગણેશસંવાદે
ગણેશસહસ્રનામસ્તોત્રં નામ ષટ્ચત્વારિંશોઽધ્યાયઃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Ganapati:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top