Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Malayalam

Maha Ganapati Sahasranamastotram 1 Lyrics in Malayalam:

॥ മഹാഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 1 ॥
। മുനിരുവാച ।
കഥം നാംനാം സഹസ്രം തം ഗണേശ ഉപദിഷ്ടവാന്‍ ।
ശിവദം തന്‍മമാചക്ഷ്വ ലോകാനുഗ്രഹതത്പര ॥ 1 ॥
। ബ്രഹ്മോവാച ।
ദേവഃ പൂര്‍വം പുരാരാതിഃ പുരത്രയജയോദ്യമേ ।
അനര്‍ചനാദ്ഗണേശസ്യ ജാതോ വിഘ്നാകുലഃ കില ॥ 2 ॥
മനസാ സ വിനിര്‍ധാര്യ ദദൃശേ വിഘ്നകാരണം ।
മഹാഗണപതിം ഭക്ത്യാ സമഭ്യര്‍ച്യ യഥാവിധി ॥ 3 ॥
വിഘ്നപ്രശമനോപായമപൃച്ഛദപരിശ്രമം ।
സന്തുഷ്ടഃ പൂജയാ ശംഭോര്‍മഹാഗണപതിഃ സ്വയം ॥ 4 ॥
സര്‍വവിഘ്നപ്രശമനം സര്‍വകാമഫലപ്രദം ।
തതസ്തസ്മൈ സ്വയം നാംനാം സഹസ്രമിദമബ്രവീത് ॥ 5 ॥
അസ്യ ശ്രീമഹാഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമന്ത്രസ്യ ।
ഗണേശ ഋഷിഃ । മഹാഗണപതിര്‍ദേവതാ । നാനാവിധാനിച്ഛന്ദാംസി ।
ഹുമിതി ബീജം । തുങ്ഗമിതി ശക്തിഃ । സ്വാഹാശക്തിരിതി കീലകം ॥
അഥ കരന്യാസഃ ।
ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡ ഇത്യങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
കുമാരഗുരുരീശാന ഇതി തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ॥ 1 ॥
ബ്രഹ്മാണ്ഡകുംഭശ്ചിദ്വ്യോമേതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
രക്തോ രക്താംബരധര ഇത്യനാമികാഭ്യാം നമഃ ॥ 2 ॥
സര്‍വസദ്ഗുരുസംസേവ്യ ഇതി കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാമിതി കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥ 3 ॥
അഥ ഹൃദയാദിന്യാസഃ ।
ഛന്ദശ്ഛന്ദോദ്ഭവ ഇതി ഹൃദയായ നമഃ ।
നിഷ്കലോ നിര്‍മല ഇതി ശിരസേ സ്വാഹാ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡ ഇതി ശിഖായൈ വഷട് ।
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനന്ദ ഇതി കവചായ ഹും ।
അഷ്ടാങ്ഗയോഗഫലഭൃദിതി നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
അനന്തശക്തിസഹിത ഇത്യസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭൂര്‍ഭുവഃ സ്വരോം ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥
അഥ ധ്യാനം ।
ഗജവദനമചിന്ത്യം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം ത്രിനേത്രം
ബൃഹദുദരമശേഷം ഭൂതിരാജം പുരാണം ।
അമരവരസുപൂജ്യം രക്തവര്‍ണം സുരേശം
പശുപതിസുതമീശം വിഘ്നരാജം നമാമി ॥ 1 ॥
സകലവിഘ്നവിനാശനദ്വാരാ ശ്രീമഹാഗണപതിപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ശ്രീഗണപതിരുവാച ।
ഓം ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡോ ഗണനാഥോ ഗണാധിപഃ ।
ഏകദന്തോ വക്രതുണ്ഡോ ഗജവക്ത്രോ മഹോദരഃ ॥ 1 ॥
ലംബോദരോ ധൂംരവര്‍ണോ വികടോ വിഘ്നനാശനഃ ।
സുമുഖോ ദുര്‍മുഖോ ബുദ്ധോ വിഘ്നരാജോ ഗജാനനഃ ॥ 2 ॥
ഭീമഃ പ്രമോദ ആമോദഃ സുരാനന്ദോ മദോത്കടഃ ।
ഹേരംബഃ ശംബരഃ ശംഭുര്ലംബകര്‍ണോ മഹാബലഃ ॥ 3 ॥
നന്ദനോ ലമ്പടോ ഭീമോ മേഘനാദോ ഗണഞ്ജയഃ ।
വിനായകോ വിരൂപാക്ഷോ വീരഃ ശൂരവരപ്രദഃ ॥ 4 ॥
മഹാഗണപതിര്‍ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ ।
രുദ്രപ്രിയോ ഗണാധ്യക്ഷ ഉമാപുത്രോഽഘനാശനഃ ॥ 5 ॥
കുമാരഗുരുരീശാനപുത്രോ മൂഷകവാഹനഃ ।
സിദ്ധിപ്രിയഃ സിദ്ധിപതിഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിവിനായകഃ ॥ 6 ॥
അവിഘ്നസ്തുംബുരുഃ സിംഹവാഹനോ മോഹിനീപ്രിയഃ ।
കടങ്കടോ രാജപുത്രഃ ശാകലഃ സമ്മിതോഽമിതഃ ॥ 7 ॥
കൂഷ്മാണ്ഡസാമസംഭൂതിര്‍ദുര്‍ജയോ ധൂര്‍ജയോ ജയഃ ।
ഭൂപതിര്‍ഭുവനപതിര്‍ഭൂതാനാം പതിരവ്യയഃ ॥ 8 ॥
വിശ്വകര്‍താ വിശ്വമുഖോ വിശ്വരൂപോ നിധിര്‍ഗുണഃ ।
കവിഃ കവീനാമൃഷഭോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ ॥ 9 ॥
ജ്യേഷ്ഠരാജോ നിധിപതിര്‍നിധിപ്രിയപതിപ്രിയഃ ।
ഹിരണ്‍മയപുരാന്തഃസ്ഥഃ സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗഃ ॥ 10 ॥
കരാഹതിധ്വസ്തസിന്ധുസലിലഃ പൂഷദന്തഭിത് ।
ഉമാങ്കകേലികുതുകീ മുക്തിദഃ കുലപാവനഃ ॥ 11 ॥
കിരീടീ കുണ്ഡലീ ഹാരീ വനമാലീ മനോമയഃ ।
വൈമുഖ്യഹതദൈത്യശ്രീഃ പാദാഹതിജിതക്ഷിതിഃ ॥ 12 ॥
സദ്യോജാതഃ സ്വര്‍ണമുഞ്ജമേഖലീ ദുര്‍നിമിത്തഹൃത് ।
ദുഃസ്വപ്നഹൃത്പ്രസഹനോ ഗുണീ നാദപ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 13 ॥
സുരൂപഃ സര്‍വനേത്രാധിവാസോ വീരാസനാശ്രയഃ ।
പീതാംബരഃ ഖണ്ഡരദഃ ഖണ്ഡവൈശാഖസംസ്ഥിതഃ ॥ 14 ॥
ചിത്രാങ്ഗഃ ശ്യാമദശനോ ഭാലചന്ദ്രോ ഹവിര്‍ഭുജഃ ।
യോഗാധിപസ്താരകസ്ഥഃ പുരുഷോ ഗജകര്‍ണകഃ ॥ 15 ॥
ഗണാധിരാജോ വിജയഃ സ്ഥിരോ ഗജപതിര്‍ധ്വജീ ।
ദേവദേവഃ സ്മരഃ പ്രാണദീപകോ വായുകീലകഃ ॥ 16 ॥
വിപശ്ചിദ്വരദോ നാദോ നാദഭിന്നമഹാചലഃ ।
വരാഹരദനോ മൃത്യുഞ്ജയോ വ്യാഘ്രാജിനാംബരഃ ॥ 17 ॥
ഇച്ഛാശക്തിഭവോ ദേവത്രാതാ ദൈത്യവിമര്‍ദനഃ ।
ശംഭുവക്ത്രോദ്ഭവഃ ശംഭുകോപഹാ ശംഭുഹാസ്യഭൂഃ ॥ 18 ॥
ശംഭുതേജാഃ ശിവാശോകഹാരീ ഗൌരീസുഖാവഹഃ ।
ഉമാങ്ഗമലജോ ഗൌരീതേജോഭൂഃ സ്വര്‍ധുനീഭവഃ ॥ 19 ॥
യജ്ഞകായോ മഹാനാദോ ഗിരിവര്‍ഷ്മാ ശുഭാനനഃ ।
സര്‍വാത്മാ സര്‍വദേവാത്മാ ബ്രഹ്മമൂര്‍ധാ കകുപ്ശ്രുതിഃ ॥ 20 ॥
ബ്രഹ്മാണ്ഡകുംഭശ്ചിദ്വ്യോമഭാലഃസത്യശിരോരുഹഃ ।
ജഗജ്ജന്‍മലയോന്‍മേഷനിമേഷോഽഗ്ന്യര്‍കസോമദൃക് ॥ 21 ॥
ഗിരീന്ദ്രൈകരദോ ധര്‍മാധര്‍മോഷ്ഠഃ സാമബൃംഹിതഃ ।
ഗ്രഹര്‍ക്ഷദശനോ വാണീജിഹ്വോ വാസവനാസികഃ ॥ 22 ॥
ഭ്രൂമധ്യസംസ്ഥിതകരോ ബ്രഹ്മവിദ്യാമദോദകഃ ।
കുലാചലാംസഃ സോമാര്‍കഘണ്ടോ രുദ്രശിരോധരഃ ॥ 23 ॥
നദീനദഭുജഃ സര്‍പാങ്ഗുലീകസ്താരകാനഖഃ ।
വ്യോമനാഭിഃ ശ്രീഹൃദയോ മേരുപൃഷ്ഠോഽര്‍ണവോദരഃ ॥ 24 ॥
കുക്ഷിസ്ഥയക്ഷഗന്ധര്‍വരക്ഷഃകിന്നരമാനുഷഃ ।
പൃഥ്വീകടിഃ സൃഷ്ടിലിങ്ഗഃ ശൈലോരുര്‍ദസ്രജാനുകഃ ॥ 25 ॥
പാതാലജങ്ഘോ മുനിപാത്കാലാങ്ഗുഷ്ഠസ്ത്രയീതനുഃ ।
ജ്യോതിര്‍മണ്ഡലലാങ്ഗൂലോ ഹൃദയാലാനനിശ്ചലഃ ॥ 26 ॥
ഹൃത്പദ്മകര്‍ണികാശാലീ വിയത്കേലിസരോവരഃ ।
സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗഡഃ പൂജാവാരിനിവാരിതഃ ॥ 27 ॥
പ്രതാപീ കാശ്യപോ മന്താ ഗണകോ വിഷ്ടപീ ബലീ ।
യശസ്വീ ധാര്‍മികോ ജേതാ പ്രഥമഃ പ്രമഥേശ്വരഃ ॥ 28 ॥
ചിന്താമണിര്‍ദ്വീപപതിഃ കല്‍പദ്രുമവനാലയഃ ।
രത്നമണ്ഡപമധ്യസ്ഥോ രത്നസിംഹാസനാശ്രയഃ ॥ 29 ॥
തീവ്രാശിരോദ്ധൃതപദോ ജ്വാലിനീമൌലിലാലിതഃ ।
നന്ദാനന്ദിതപീഠശ്രീര്‍ഭോഗദോ ഭൂഷിതാസനഃ ॥ 30 ॥
സകാമദായിനീപീഠഃ സ്ഫുരദുഗ്രാസനാശ്രയഃ ।
തേജോവതീശിരോരത്നം സത്യാനിത്യാവതംസിതഃ ॥ 31 ॥
സവിഘ്നനാശിനീപീഠഃ സര്‍വശക്ത്യംബുജാലയഃ ।
ലിപിപദ്മാസനാധാരോ വഹ്നിധാമത്രയാലയഃ ॥ 32 ॥
ഉന്നതപ്രപദോ ഗൂഢഗുല്‍ഫഃ സംവൃതപാര്‍ഷ്ണികഃ ।
പീനജങ്ഘഃ ശ്ലിഷ്ടജാനുഃ സ്ഥൂലോരുഃ പ്രോന്നമത്കടിഃ ॥ 33 ॥
നിംനനാഭിഃ സ്ഥൂലകുക്ഷിഃ പീനവക്ഷാ ബൃഹദ്ഭുജഃ ।
പീനസ്കന്ധഃ കംബുകണ്ഠോ ലംബോഷ്ഠോ ലംബനാസികഃ ॥ 34 ॥
ഭഗ്നവാമരദസ്തുങ്ഗസവ്യദന്തോ മഹാഹനുഃ ।
ഹ്രസ്വനേത്രത്രയഃ ശൂര്‍പകര്‍ണോ നിബിഡമസ്തകഃ ॥ 35 ॥
സ്തബകാകാരകുംഭാഗ്രോ രത്നമൌലിര്‍നിരങ്കുശഃ ।
സര്‍പഹാരകടീസൂത്രഃ സര്‍പയജ്ഞോപവീതവാന്‍ ॥ 36 ॥
സര്‍പകോടീരകടകഃ സര്‍പഗ്രൈവേയകാങ്ഗദഃ ।
സര്‍പകക്ഷോദരാബന്ധഃ സര്‍പരാജോത്തരച്ഛദഃ ॥ 37 ॥
രക്തോ രക്താംബരധരോ രക്തമാലാവിഭൂഷണഃ ।
രക്തേക്ഷണോ രക്തകരോ രക്തതാല്വോഷ്ഠപല്ലവഃ ॥ 38 ॥
ശ്വേതഃ ശ്വേതാംബരധരഃ ശ്വേതമാലാവിഭൂഷണഃ ।
ശ്വേതാതപത്രരുചിരഃ ശ്വേതചാമരവീജിതഃ ॥ 39 ॥
സര്‍വാവയവസമ്പൂര്‍ണഃ സര്‍വലക്ഷണലക്ഷിതഃ ।
സര്‍വാഭരണശോഭാഢ്യഃ സര്‍വശോഭാസമന്വിതഃ ॥ 40 ॥
സര്‍വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യഃ സര്‍വകാരണകാരണം ।
സര്‍വദേവവരഃ ശാര്‍ങ്ഗീ ബീജപൂരീ ഗദാധരഃ ॥ 41 ॥
ശുഭാങ്ഗോ ലോകസാരങ്ഗഃ സുതന്തുസ്തന്തുവര്‍ധനഃ ।
കിരീടീ കുണ്ഡലീ ഹാരീ വനമാലീ ശുഭാങ്ഗദഃ ॥ 42 ॥
ഇക്ഷുചാപധരഃ ശൂലീ ചക്രപാണിഃ സരോജഭൃത് ।
പാശീ ധൃതോത്പലഃ ശാലിമഞ്ജരീഭൃത്സ്വദന്തഭൃത് ॥ 43 ॥
കല്‍പവല്ലീധരോ വിശ്വാഭയദൈകകരോ വശീ ।
അക്ഷമാലാധരോ ജ്ഞാനമുദ്രാവാന്‍ മുദ്ഗരായുധഃ ॥ 44 ॥
പൂര്‍ണപാത്രീ കംബുധരോ വിധൃതാങ്കുശമൂലകഃ ।
കരസ്ഥാംരഫലശ്ചൂതകലികാഭൃത്കുഠാരവാന്‍ ॥ 45 ॥
പുഷ്കരസ്ഥസ്വര്‍ണഘടീപൂര്‍ണരത്നാഭിവര്‍ഷകഃ ।
ഭാരതീസുന്ദരീനാഥോ വിനായകരതിപ്രിയഃ ॥ 46 ॥
മഹാലക്ഷ്മീപ്രിയതമഃ സിദ്ധലക്ഷ്മീമനോരമഃ ।
രമാരമേശപൂര്‍വാങ്ഗോ ദക്ഷിണോമാമഹേശ്വരഃ ॥ 47 ॥
മഹീവരാഹവാമാങ്ഗോ രതികന്ദര്‍പപശ്ചിമഃ ।
ആമോദമോദജനനഃ സമ്പ്രമോദപ്രമോദനഃ ॥ 48 ॥
സംവര്‍ധിതമഹാവൃദ്ധിരൃദ്ധിസിദ്ധിപ്രവര്‍ധനഃ ।
ദന്തസൌമുഖ്യസുമുഖഃ കാന്തികന്ദലിതാശ്രയഃ ॥ 49 ॥
മദനാവത്യാശ്രിതാങ്ഘ്രിഃ കൃതവൈമുഖ്യദുര്‍മുഖഃ ।
വിഘ്നസമ്പല്ലവഃ പദ്മഃ സര്‍വോന്നതമദദ്രവഃ ॥ 50 ॥
വിഘ്നകൃന്നിംനചരണോ ദ്രാവിണീശക്തിസത്കൃതഃ ।
തീവ്രാപ്രസന്നനയനോ ജ്വാലിനീപാലിതൈകദൃക് ॥ 51 ॥
മോഹിനീമോഹനോ ഭോഗദായിനീകാന്തിമണ്ഡനഃ ।
കാമിനീകാന്തവക്ത്രശ്രീരധിഷ്ഠിതവസുന്ധരഃ ॥ 52 ॥
വസുധാരാമദോന്നാദോ മഹാശങ്ഖനിധിപ്രിയഃ ।
നമദ്വസുമതീമാലീ മഹാപദ്മനിധിഃ പ്രഭുഃ ॥ 53 ॥
സര്‍വസദ്ഗുരുസംസേവ്യഃ ശോചിഷ്കേശഹൃദാശ്രയഃ ।
ഈശാനമൂര്‍ധാ ദേവേന്ദ്രശിഖഃ പവനനന്ദനഃ ॥ 54 ॥
പ്രത്യുഗ്രനയനോ ദിവ്യോ ദിവ്യാസ്ത്രശതപര്‍വധൃക് ।
ഐരാവതാദിസര്‍വാശാവാരണോ വാരണപ്രിയഃ ॥ 55 ॥
വജ്രാദ്യസ്ത്രപരീവാരോ ഗണചണ്ഡസമാശ്രയഃ ।
ജയാജയപരികരോ വിജയാവിജയാവഹഃ ॥ 56 ॥
അജയാര്‍ചിതപാദാബ്ജോ നിത്യാനന്ദവനസ്ഥിതഃ ।
വിലാസിനീകൃതോല്ലാസഃ ശൌണ്ഡീ സൌന്ദര്യമണ്ഡിതഃ ॥ 57 ॥
അനന്താനന്തസുഖദഃ സുമങ്ഗലസുമങ്ഗലഃ ।
ജ്ഞാനാശ്രയഃ ക്രിയാധാര ഇച്ഛാശക്തിനിഷേവിതഃ ॥ 58 ॥
സുഭഗാസംശ്രിതപദോ ലലിതാലലിതാശ്രയഃ ।
കാമിനീപാലനഃ കാമകാമിനീകേലിലാലിതഃ ॥ 59 ॥
സരസ്വത്യാശ്രയോ ഗൌരീനന്ദനഃ ശ്രീനികേതനഃ ।
ഗുരുഗുപ്തപദോ വാചാസിദ്ധോ വാഗീശ്വരീപതിഃ ॥ 60 ॥
നലിനീകാമുകോ വാമാരാമോ ജ്യേഷ്ഠാമനോരമഃ ।
രൌദ്രീമുദ്രിതപാദാബ്ജോ ഹുംബീജസ്തുങ്ഗശക്തികഃ ॥ 61 ॥
വിശ്വാദിജനനത്രാണഃ സ്വാഹാശക്തിഃ സകീലകഃ ।
അമൃതാബ്ധികൃതാവാസോ മദഘൂര്‍ണിതലോചനഃ ॥ 62 ॥
ഉച്ഛിഷ്ടോച്ഛിഷ്ടഗണകോ ഗണേശോ ഗണനായകഃ ।
സാര്‍വകാലികസംസിദ്ധിര്‍നിത്യസേവ്യോ ദിഗംബരഃ ॥ 63 ॥
അനപായോഽനന്തദൃഷ്ടിരപ്രമേയോഽജരാമരഃ ।
അനാവിലോഽപ്രതിഹതിരച്യുതോഽമൃതമക്ഷരഃ ॥ 64 ॥
അപ്രതര്‍ക്യോഽക്ഷയോഽജയ്യോഽനാധാരോഽനാമയോഽമലഃ ।
അമേയസിദ്ധിരദ്വൈതമഘോരോഽഗ്നിസമാനനഃ ॥ 65 ॥
അനാകാരോഽബ്ധിഭൂംയഗ്നിബലഘ്നോഽവ്യക്തലക്ഷണഃ ।
ആധാരപീഠമാധാര ആധാരാധേയവര്‍ജിതഃ ॥ 66 ॥
ആഖുകേതന ആശാപൂരക ആഖുമഹാരഥഃ ।
ഇക്ഷുസാഗരമധ്യസ്ഥ ഇക്ഷുഭക്ഷണലാലസഃ ॥ 67 ॥
ഇക്ഷുചാപാതിരേകശ്രീരിക്ഷുചാപനിഷേവിതഃ ।
ഇന്ദ്രഗോപസമാനശ്രീരിന്ദ്രനീലസമദ്യുതിഃ ॥ 68 ॥
ഇന്ദീവരദലശ്യാമ ഇന്ദുമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
ഇധ്മപ്രിയ ഇഡാഭാഗ ഇഡാവാനിന്ദിരാപ്രിയഃ ॥ 69 ॥
ഇക്ഷ്വാകുവിഘ്നവിധ്വംസീ ഇതികര്‍തവ്യതേപ്സിതഃ ।
ഈശാനമൌലിരീശാന ഈശാനപ്രിയ ഈതിഹാ ॥ 70 ॥
ഈഷണാത്രയകല്‍പാന്ത ഈഹാമാത്രവിവര്‍ജിതഃ ।
ഉപേന്ദ്ര ഉഡുഭൃന്‍മൌലിരുഡുനാഥകരപ്രിയഃ ॥ 71 ॥
ഉന്നതാനന ഉത്തുങ്ഗ ഉദാരസ്ത്രിദശാഗ്രണീഃ ।
ഊര്‍ജസ്വാനൂഷ്മലമദ ഊഹാപോഹദുരാസദഃ ॥ 72 ॥
ഋഗ്യജുഃസാമനയന ഋദ്ധിസിദ്ധിസമര്‍പകഃ ।
ഋജുചിത്തൈകസുലഭോ ഋണത്രയവിമോചനഃ ॥ 73 ॥
ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാം ലുപ്തശക്തിഃ സുരദ്വിഷാം ।
ലുപ്തശ്രീര്‍വിമുഖാര്‍ചാനാം ലൂതാവിസ്ഫോടനാശനഃ ॥ 74 ॥
ഏകാരപീഠമധ്യസ്ഥ ഏകപാദകൃതാസനഃ ।
ഏജിതാഖിലദൈത്യശ്രീരേധിതാഖിലസംശ്രയഃ ॥ 75 ॥
ഐശ്വര്യനിധിരൈശ്വര്യമൈഹികാമുഷ്മികപ്രദഃ ।
ഐരമ്മദസമോന്‍മേഷ ഐരാവതസമാനനഃ ॥ 76 ॥
ഓംകാരവാച്യ ഓംകാര ഓജസ്വാനോഷധീപതിഃ ।
ഔദാര്യനിധിരൌദ്ധത്യധൈര്യ ഔന്നത്യനിഃസമഃ ॥ 77 ॥
അങ്കുശഃ സുരനാഗാനാമങ്കുശാകാരസംസ്ഥിതഃ ।
അഃ സമസ്തവിസര്‍ഗാന്തപദേഷു പരികീര്‍തിതഃ ॥ 78 ॥
കമണ്ഡലുധരഃ കല്‍പഃ കപര്‍ദീ കലഭാനനഃ ।
കര്‍മസാക്ഷീ കര്‍മകര്‍താ കര്‍മാകര്‍മഫലപ്രദഃ ॥ 79 ॥
കദംബഗോലകാകാരഃ കൂഷ്മാണ്ഡഗണനായകഃ ।
കാരുണ്യദേഹഃ കപിലഃ കഥകഃ കടിസൂത്രഭൃത് ॥ 80 ॥
ഖര്‍വഃ ഖഡ്ഗപ്രിയഃ ഖഡ്ഗഃ ഖാന്താന്തഃസ്ഥഃ ഖനിര്‍മലഃ ।
ഖല്വാടശൃങ്ഗനിലയഃ ഖട്വാങ്ഗീ ഖദുരാസദഃ ॥ 81 ॥
ഗുണാഢ്യോ ഗഹനോ ഗദ്യോ ഗദ്യപദ്യസുധാര്‍ണവഃ ।
ഗദ്യഗാനപ്രിയോ ഗര്‍ജോ ഗീതഗീര്‍വാണപൂര്‍വജഃ ॥ 82 ॥
ഗുഹ്യാചാരരതോ ഗുഹ്യോ ഗുഹ്യാഗമനിരൂപിതഃ ।
ഗുഹാശയോ ഗുഡാബ്ധിസ്ഥോ ഗുരുഗംയോ ഗുരുര്‍ഗുരുഃ ॥ 83 ॥
ഘണ്ടാഘര്‍ഘരികാമാലീ ഘടകുംഭോ ഘടോദരഃ ।
ങകാരവാച്യോ ങാകാരോ ങകാരാകാരശുണ്ഡഭൃത് ॥ 84 ॥
ചണ്ഡശ്ചണ്ഡേശ്വരശ്ചണ്ഡീ ചണ്ഡേശശ്ചണ്ഡവിക്രമഃ ।
ചരാചരപിതാ ചിന്താമണിശ്ചര്‍വണലാലസഃ ॥ 85 ॥
ഛന്ദശ്ഛന്ദോദ്ഭവശ്ഛന്ദോ ദുര്ലക്ഷ്യശ്ഛന്ദവിഗ്രഹഃ ।
ജഗദ്യോനിര്‍ജഗത്സാക്ഷീ ജഗദീശോ ജഗന്‍മയഃ ॥ 86 ॥
ജപ്യോ ജപപരോ ജാപ്യോ ജിഹ്വാസിംഹാസനപ്രഭുഃ ।
സ്രവദ്ഗണ്ഡോല്ലസദ്ധാനഝങ്കാരിഭ്രമരാകുലഃ ॥ 87 ॥
ടങ്കാരസ്ഫാരസംരാവഷ്ടങ്കാരമണിനൂപുരഃ ।
ഠദ്വയീപല്ലവാന്തസ്ഥസര്‍വമന്ത്രേഷു സിദ്ധിദഃ ॥ 88 ॥
ഡിണ്ഡിമുണ്ഡോ ഡാകിനീശോ ഡാമരോ ഡിണ്ഡിമപ്രിയഃ ।
ഢക്കാനിനാദമുദിതോ ഢൌങ്കോ ഢുണ്ഢിവിനായകഃ ॥ 89 ॥
തത്ത്വാനാം പ്രകൃതിസ്തത്ത്വം തത്ത്വമ്പദനിരൂപിതഃ ।
താരകാന്തരസംസ്ഥാനസ്താരകസ്താരകാന്തകഃ ॥ 90 ॥
സ്ഥാണുഃ സ്ഥാണുപ്രിയഃ സ്ഥാതാ സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ജഗത് ।
ദക്ഷയജ്ഞപ്രമഥനോ ദാതാ ദാനം ദമോ ദയാ ॥ 91 ॥
ദയാവാന്ദിവ്യവിഭവോ ദണ്ഡഭൃദ്ദണ്ഡനായകഃ ।
ദന്തപ്രഭിന്നാഭ്രമാലോ ദൈത്യവാരണദാരണഃ ॥ 92 ॥
ദംഷ്ട്രാലഗ്നദ്വീപഘടോ ദേവാര്‍ഥനൃഗജാകൃതിഃ ।
ധനം ധനപതേര്‍ബന്ധുര്‍ധനദോ ധരണീധരഃ ॥ 93 ॥
ധ്യാനൈകപ്രകടോ ധ്യേയോ ധ്യാനം ധ്യാനപരായണഃ ।
ധ്വനിപ്രകൃതിചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡാവലിമേഖലഃ ॥ 94 ॥
നന്ദ്യോ നന്ദിപ്രിയോ നാദോ നാദമധ്യപ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
നിഷ്കലോ നിര്‍മലോ നിത്യോ നിത്യാനിത്യോ നിരാമയഃ ॥ 95 ॥
പരം വ്യോമ പരം ധാമ പരമാത്മാ പരം പദം ॥ 96 ॥
പരാത്പരഃ പശുപതിഃ പശുപാശവിമോചനഃ ।
പൂര്‍ണാനന്ദഃ പരാനന്ദഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ ॥ 97 ॥
പദ്മപ്രസന്നവദനഃ പ്രണതാജ്ഞാനനാശനഃ ।
പ്രമാണപ്രത്യയാതീതഃ പ്രണതാര്‍തിനിവാരണഃ ॥ 98 ॥
ഫണിഹസ്തഃ ഫണിപതിഃ ഫൂത്കാരഃ ഫണിതപ്രിയഃ ।
ബാണാര്‍ചിതാങ്ഘ്രിയുഗലോ ബാലകേലികുതൂഹലീ ।
ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാര്‍ചിതപദോ ബ്രഹ്മചാരീ ബൃഹസ്പതിഃ ॥ 99 ॥
ബൃഹത്തമോ ബ്രഹ്മപരോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ ।
ബൃഹന്നാദാഗ്ര്യചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡാവലിമേഖലഃ ॥ 100 ॥
ഭ്രൂക്ഷേപദത്തലക്ഷ്മീകോ ഭര്‍ഗോ ഭദ്രോ ഭയാപഹഃ ।
ഭഗവാന്‍ ഭക്തിസുലഭോ ഭൂതിദോ ഭൂതിഭൂഷണഃ ॥ 101 ॥
ഭവ്യോ ഭൂതാലയോ ഭോഗദാതാ ഭ്രൂമധ്യഗോചരഃ ।
മന്ത്രോ മന്ത്രപതിര്‍മന്ത്രീ മദമത്തോ മനോ മയഃ ॥ 102 ॥
മേഖലാഹീശ്വരോ മന്ദഗതിര്‍മന്ദനിഭേക്ഷണഃ ।
മഹാബലോ മഹാവീര്യോ മഹാപ്രാണോ മഹാമനാഃ ॥ 103 ॥
യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്ഞഗോപ്താ യജ്ഞഫലപ്രദഃ ।
യശസ്കരോ യോഗഗംയോ യാജ്ഞികോ യാജകപ്രിയഃ ॥ 104 ॥
രസോ രസപ്രിയോ രസ്യോ രഞ്ജകോ രാവണാര്‍ചിതഃ ।
രാജ്യരക്ഷാകരോ രത്നഗര്‍ഭോ രാജ്യസുഖപ്രദഃ ॥ 105 ॥
ലക്ഷോ ലക്ഷപതിര്ലക്ഷ്യോ ലയസ്ഥോ ലഡ്ഡുകപ്രിയഃ ।
ലാസപ്രിയോ ലാസ്യപരോ ലാഭകൃല്ലോകവിശ്രുതഃ ॥ 106 ॥
വരേണ്യോ വഹ്നിവദനോ വന്ദ്യോ വേദാന്തഗോചരഃ ।
വികര്‍താ വിശ്വതശ്ചക്ഷുര്‍വിധാതാ വിശ്വതോമുഖഃ ॥ 107 ॥
വാമദേവോ വിശ്വനേതാ വജ്രിവജ്രനിവാരണഃ ।
വിവസ്വദ്ബന്ധനോ വിശ്വാധാരോ വിശ്വേശ്വരോ വിഭുഃ ॥ 108 ॥
ശബ്ദബ്രഹ്മ ശമപ്രാപ്യഃ ശംഭുശക്തിഗണേശ്വരഃ ।
ശാസ്താ ശിഖാഗ്രനിലയഃ ശരണ്യഃ ശംബരേശ്വരഃ ॥ 109 ॥
ഷഡൃതുകുസുമസ്രഗ്വീ ഷഡാധാരഃ ഷഡക്ഷരഃ ।
സംസാരവൈദ്യഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വഭേഷജഭേഷജം ॥ 110 ॥
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡഃ സുരകുഞ്ജരഭേദകഃ ।
സിന്ദൂരിതമഹാകുംഭഃ സദസദ്ഭക്തിദായകഃ ॥ 111 ॥
സാക്ഷീ സമുദ്രമഥനഃ സ്വയംവേദ്യഃ സ്വദക്ഷിണഃ ।
സ്വതന്ത്രഃ സത്യസങ്കല്‍പഃ സാമഗാനരതഃ സുഖീ ॥ 112 ॥
ഹംസോ ഹസ്തിപിശാചീശോ ഹവനം ഹവ്യകവ്യഭുക് ।
ഹവ്യം ഹുതപ്രിയോ ഹൃഷ്ടോ ഹൃല്ലേഖാമന്ത്രമധ്യഗഃ ॥ 113 ॥
ക്ഷേത്രാധിപഃ ക്ഷമാഭര്‍താ ക്ഷമാക്ഷമപരായണഃ ।
ക്ഷിപ്രക്ഷേമകരഃ ക്ഷേമാനന്ദഃ ക്ഷോണീസുരദ്രുമഃ ॥ 114 ॥
ധര്‍മപ്രദോഽര്‍ഥദഃ കാമദാതാ സൌഭാഗ്യവര്‍ധനഃ ।
വിദ്യാപ്രദോ വിഭവദോ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ ॥ 115 ॥
ആഭിരൂപ്യകരോ വീരശ്രീപ്രദോ വിജയപ്രദഃ ।
സര്‍വവശ്യകരോ ഗര്‍ഭദോഷഹാ പുത്രപൌത്രദഃ ॥ 116 ॥
മേധാദഃ കീര്‍തിദഃ ശോകഹാരീ ദൌര്‍ഭാഗ്യനാശനഃ ।
പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭോ രുഷ്ടചിത്തപ്രസാദനഃ ॥ 117 ॥
പരാഭിചാരശമനോ ദുഃഖഹാ ബന്ധമോക്ഷദഃ ।
ലവസ്ത്രുടിഃ കലാ കാഷ്ഠാ നിമേഷസ്തത്പരക്ഷണഃ ॥ 118 ॥
ഘടീ മുഹൂര്‍തഃ പ്രഹരോ ദിവാ നക്തമഹര്‍നിശം ।
പക്ഷോ മാസര്‍ത്വയനാബ്ദയുഗം കല്‍പോ മഹാലയഃ ॥ 119 ॥
രാശിസ്താരാ തിഥിര്യോഗോ വാരഃ കരണമംശകം ।
ലഗ്നം ഹോരാ കാലചക്രം മേരുഃ സപ്തര്‍ഷയോ ധ്രുവഃ ॥ 120 ॥
രാഹുര്‍മന്ദഃ കവിര്‍ജീവോ ബുധോ ഭൌമഃ ശശീ രവിഃ ।
കാലഃ സൃഷ്ടിഃ സ്ഥിതിര്‍വിശ്വം സ്ഥാവരം ജങ്ഗമം ജഗത് ॥ 121 ॥
ഭൂരാപോഽഗ്നിര്‍മരുദ്വ്യോമാഹംകൃതിഃ പ്രകൃതിഃ പുമാന്‍ ।
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ ശിവോ രുദ്ര ഈശഃ ശക്തിഃ സദാശിവഃ ॥ 122 ॥
ത്രിദശാഃ പിതരഃ സിദ്ധാ യക്ഷാ രക്ഷാംസി കിന്നരാഃ ।
സിദ്ധവിദ്യാധരാ ഭൂതാ മനുഷ്യാഃ പശവഃ ഖഗാഃ ॥ 123 ॥
സമുദ്രാഃ സരിതഃ ശൈലാ ഭൂതം ഭവ്യം ഭവോദ്ഭവഃ ।
സാങ്ഖ്യം പാതഞ്ജലം യോഗം പുരാണാനി ശ്രുതിഃ സ്മൃതിഃ ॥ 124 ॥
വേദാങ്ഗാനി സദാചാരോ മീമാംസാ ന്യായവിസ്തരഃ ।
ആയുര്‍വേദോ ധനുര്‍വേദോ ഗാന്ധര്‍വം കാവ്യനാടകം ॥ 125 ॥
വൈഖാനസം ഭാഗവതം മാനുഷം പാഞ്ചരാത്രകം ।
ശൈവം പാശുപതം കാലാമുഖംഭൈരവശാസനം ॥ 126 ॥
ശാക്തം വൈനായകം സൌരം ജൈനമാര്‍ഹതസംഹിതാ ।
സദസദ്വ്യക്തമവ്യക്തം സചേതനമചേതനം ॥ 127 ॥
ബന്ധോ മോക്ഷഃ സുഖം ഭോഗോ യോഗഃ സത്യമണുര്‍മഹാന്‍ ।
സ്വസ്തി ഹും ഫട് സ്വധാ സ്വാഹാ ശ്രൌഷഡ് വൌഷഡ് വഷണ്ണമഃ ॥ 128 ॥
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനന്ദോ ബോധഃ സംവിത്സമോഽസമഃ ।
ഏക ഏകാക്ഷരാധാര ഏകാക്ഷരപരായണഃ ॥ 129 ॥
ഏകാഗ്രധീരേകവീര ഏകോഽനേകസ്വരൂപധൃക് ।
ദ്വിരൂപോ ദ്വിഭുജോ ദ്വ്യക്ഷോ ദ്വിരദോ ദ്വീപരക്ഷകഃ ॥ 130 ॥
ദ്വൈമാതുരോ ദ്വിവദനോ ദ്വന്ദ്വഹീനോ ദ്വയാതിഗഃ ।
ത്രിധാമാ ത്രികരസ്ത്രേതാ ത്രിവര്‍ഗഫലദായകഃ ॥ 131 ॥
ത്രിഗുണാത്മാ ത്രിലോകാദിസ്ത്രിശക്തീശസ്ത്രിലോചനഃ ।
ചതുര്‍വിധവചോവൃത്തിപരിവൃത്തിപ്രവര്‍തകഃ ॥ 132 ॥
ചതുര്‍ബാഹുശ്ചതുര്‍ദന്തശ്ചതുരാത്മാ ചതുര്‍ഭുജഃ ।
ചതുര്‍വിധോപായമയശ്ചതുര്‍വര്‍ണാശ്രമാശ്രയഃ ।
ചതുര്‍ഥീപൂജനപ്രീതശ്ചതുര്‍ഥീതിഥിസംഭവഃ ॥ 133 ॥
പഞ്ചാക്ഷരാത്മാ പഞ്ചാത്മാ പഞ്ചാസ്യഃ പഞ്ചകൃത്തമഃ ॥ 134 ॥
പഞ്ചാധാരഃ പഞ്ചവര്‍ണഃ പഞ്ചാക്ഷരപരായണഃ ।
പഞ്ചതാലഃ പഞ്ചകരഃ പഞ്ചപ്രണവമാതൃകഃ ॥ 135 ॥
പഞ്ചബ്രഹ്മമയസ്ഫൂര്‍തിഃ പഞ്ചാവരണവാരിതഃ ।
പഞ്ചഭക്ഷപ്രിയഃ പഞ്ചബാണഃ പഞ്ചശിഖാത്മകഃ ॥ 136 ॥
ഷട്കോണപീഠഃ ഷട്ചക്രധാമാ ഷഡ്ഗ്രന്ഥിഭേദകഃ ।
ഷഡങ്ഗധ്വാന്തവിധ്വംസീ ഷഡങ്ഗുലമഹാഹ്രദഃ ॥ 137 ॥
ഷണ്‍മുഖഃ ഷണ്‍മുഖഭ്രാതാ ഷട്ശക്തിപരിവാരിതഃ ।
ഷഡ്വൈരിവര്‍ഗവിധ്വംസീ ഷഡൂര്‍മിഭയഭഞ്ജനഃ ॥ 138 ॥
ഷട്തര്‍കദൂരഃ ഷട്കര്‍മാ ഷഡ്ഗുണഃ ഷഡ്രസാശ്രയഃ ।
സപ്തപാതാലചരണഃ സപ്തദ്വീപോരുമണ്ഡലഃ ॥ 139 ॥
സപ്തസ്വര്ലോകമുകുടഃ സപ്തസപ്തിവരപ്രദഃ ।
സപ്താങ്ഗരാജ്യസുഖദഃ സപ്തര്‍ഷിഗണവന്ദിതഃ ॥ 140 ॥
സപ്തച്ഛന്ദോനിധിഃ സപ്തഹോത്രഃ സപ്തസ്വരാശ്രയഃ ।
സപ്താബ്ധികേലികാസാരഃ സപ്തമാതൃനിഷേവിതഃ ॥ 141 ॥
സപ്തച്ഛന്ദോ മോദമദഃ സപ്തച്ഛന്ദോ മഖപ്രഭുഃ ।
അഷ്ടമൂര്‍തിര്‍ധ്യേയമൂര്‍തിരഷ്ടപ്രകൃതികാരണം ॥ 142 ॥
അഷ്ടാങ്ഗയോഗഫലഭൃദഷ്ടപത്രാംബുജാസനഃ ।
അഷ്ടശക്തിസമാനശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രവര്‍ധനഃ ॥ 143 ॥
അഷ്ടപീഠോപപീഠശ്രീരഷ്ടമാതൃസമാവൃതഃ ।
അഷ്ടഭൈരവസേവ്യോഽഷ്ടവസുവന്ദ്യോഽഷ്ടമൂര്‍തിഭൃത് ॥ 144 ॥
അഷ്ടചക്രസ്ഫുരന്‍മൂര്‍തിരഷ്ടദ്രവ്യഹവിഃപ്രിയഃ ।
അഷ്ടശ്രീരഷ്ടസാമശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായകഃ ।
നവനാഗാസനാധ്യാസീ നവനിധ്യനുശാസിതഃ ॥ 145 ॥
നവദ്വാരപുരാവൃത്തോ നവദ്വാരനികേതനഃ ।
നവനാഥമഹാനാഥോ നവനാഗവിഭൂഷിതഃ ॥ 146 ॥
നവനാരായണസ്തുല്യോ നവദുര്‍ഗാനിഷേവിതഃ ।
നവരത്നവിചിത്രാങ്ഗോ നവശക്തിശിരോദ്ധൃതഃ ॥ 147 ॥
ദശാത്മകോ ദശഭുജോ ദശദിക്പതിവന്ദിതഃ ।
ദശാധ്യായോ ദശപ്രാണോ ദശേന്ദ്രിയനിയാമകഃ ॥ 148 ॥
ദശാക്ഷരമഹാമന്ത്രോ ദശാശാവ്യാപിവിഗ്രഹഃ ।
ഏകാദശമഹാരുദ്രൈഃസ്തുതശ്ചൈകാദശാക്ഷരഃ ॥ 149 ॥
ദ്വാദശദ്വിദശാഷ്ടാദിദോര്‍ദണ്ഡാസ്ത്രനികേതനഃ ।
ത്രയോദശഭിദാഭിന്നോ വിശ്വേദേവാധിദൈവതം ॥ 150 ॥
ചതുര്‍ദശേന്ദ്രവരദശ്ചതുര്‍ദശമനുപ്രഭുഃ ।
ചതുര്‍ദശാദ്യവിദ്യാഢ്യശ്ചതുര്‍ദശജഗത്പതിഃ ॥ 151 ॥
സാമപഞ്ചദശഃ പഞ്ചദശീശീതാംശുനിര്‍മലഃ ।
തിഥിപഞ്ചദശാകാരസ്തിഥ്യാ പഞ്ചദശാര്‍ചിതഃ ॥ 152 ॥
ഷോഡശാധാരനിലയഃ ഷോഡശസ്വരമാതൃകഃ ।
ഷോഡശാന്തപദാവാസഃ ഷോഡശേന്ദുകലാത്മകഃ ॥ 153 ॥
കലാസപ്തദശീ സപ്തദശസപ്തദശാക്ഷരഃ ।
അഷ്ടാദശദ്വീപപതിരഷ്ടാദശപുരാണകൃത് ॥ 154 ॥
അഷ്ടാദശൌഷധീസൃഷ്ടിരഷ്ടാദശവിധിഃ സ്മൃതഃ ।
അഷ്ടാദശലിപിവ്യഷ്ടിസമഷ്ടിജ്ഞാനകോവിദഃ ॥ 155 ॥
അഷ്ടാദശാന്നസമ്പത്തിരഷ്ടാദശവിജാതികൃത് ।
ഏകവിംശഃ പുമാനേകവിംശത്യങ്ഗുലിപല്ലവഃ ॥ 156 ॥
ചതുര്‍വിംശതിതത്ത്വാത്മാ പഞ്ചവിംശാഖ്യപൂരുഷഃ ।
സപ്തവിംശതിതാരേശഃ സപ്തവിംശതിയോഗകൃത് ॥ 157 ॥
ദ്വാത്രിംശദ്ഭൈരവാധീശശ്ചതുസ്ത്രിംശന്‍മഹാഹ്രദഃ ।
ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസംഭൂതിരഷ്ടത്രിംശത്കലാത്മകഃ ॥ 158 ॥
പഞ്ചാശദ്വിഷ്ണുശക്തീശഃ പഞ്ചാശന്‍മാതൃകാലയഃ ।
ദ്വിപഞ്ചാശദ്വപുഃശ്രേണീത്രിഷഷ്ട്യക്ഷരസംശ്രയഃ ।
പഞ്ചാശദക്ഷരശ്രേണീപഞ്ചാശദ്രുദ്രവിഗ്രഹഃ ॥ 159 ॥
ചതുഃഷഷ്ടിമഹാസിദ്ധിയോഗിനീവൃന്ദവന്ദിതഃ ।
നമദേകോനപഞ്ചാശന്‍മരുദ്വര്‍ഗനിരര്‍ഗലഃ ॥ 160 ॥
ചതുഃഷഷ്ട്യര്‍ഥനിര്‍ണേതാ ചതുഃഷഷ്ടികലാനിധിഃ ।
അഷ്ടഷഷ്ടിമഹാതീര്‍ഥക്ഷേത്രഭൈരവവന്ദിതഃ ॥ 161 ॥
ചതുര്‍നവതിമന്ത്രാത്മാ ഷണ്ണവത്യധികപ്രഭുഃ ।
ശതാനന്ദഃ ശതധൃതിഃ ശതപത്രായതേക്ഷണഃ ॥ 162 ॥
ശതാനീകഃ ശതമഖഃ ശതധാരാവരായുധഃ ।
സഹസ്രപത്രനിലയഃ സഹസ്രഫണിഭൂഷണഃ ॥ 163 ॥
സഹസ്രശീര്‍ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ।
സഹസ്രനാമസംസ്തുത്യഃ സഹസ്രാക്ഷബലാപഹഃ ॥ 164 ॥
ദശസാഹസ്രഫണിഭൃത്ഫണിരാജകൃതാസനഃ ।
അഷ്ടാശീതിസഹസ്രാദ്യമഹര്‍ഷിസ്തോത്രപാഠിതഃ ॥ 165 ॥
ലക്ഷാധാരഃ പ്രിയാധാരോ ലക്ഷാധാരമനോമയഃ ।
ചതുര്ലക്ഷജപപ്രീതശ്ചതുര്ലക്ഷപ്രകാശകഃ ॥ 166 ॥
ചതുരശീതിലക്ഷാണാം ജീവാനാം ദേഹസംസ്ഥിതഃ ।
കോടിസൂര്യപ്രതീകാശഃ കോടിചന്ദ്രാംശുനിര്‍മലഃ ॥ 167 ॥
ശിവോദ്ഭവാദ്യഷ്ടകോടിവൈനായകധുരന്ധരഃ ।
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രമന്ത്രിതാവയവദ്യുതിഃ ॥ 168 ॥
ത്രയസ്ത്രിംശത്കോടിസുരശ്രേണീപ്രണതപാദുകഃ ।
അനന്തദേവതാസേവ്യോ ഹ്യനന്തശുഭദായകഃ ॥ 169 ॥
അനന്തനാമാനന്തശ്രീരനന്തോഽനന്തസൌഖ്യദഃ ।
അനന്തശക്തിസഹിതോ ഹ്യനന്തമുനിസംസ്തുതഃ ॥ 170 ॥

ഇതി വൈനായകം നാംനാം സഹസ്രമിദമീരിതം ।
ഇദം ബ്രാഹ്മേ മുഹൂര്‍തേ യഃ പഠതി പ്രത്യഹം നരഃ ॥ 171 ॥
കരസ്ഥം തസ്യ സകലമൈഹികാമുഷ്മികം സുഖം ।
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം ധൈര്യം ശൌര്യം ബലം യശഃ ॥ 172 ॥
മേധാ പ്രജ്ഞാ ധൃതിഃ കാന്തിഃ സൌഭാഗ്യമഭിരൂപതാ ।
സത്യം ദയാ ക്ഷമാ ശാന്തിര്‍ദാക്ഷിണ്യം ധര്‍മശീലതാ ॥ 173 ॥
ജഗത്സംവനനം വിശ്വസംവാദോ വേദപാടവം ।
സഭാപാണ്ഡിത്യമൌദാര്യം ഗാംഭീര്യം ബ്രഹ്മവര്‍ചസം ॥ 174 ॥
ഓജസ്തേജഃ കുലം ശീലം പ്രതാപോ വീര്യമാര്യതാ ।
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം സ്ഥൈര്യം വിശ്വാസതാ തഥാ ॥ 175 ॥
ധനധാന്യാദിവൃദ്ധിശ്ച സകൃദസ്യ ജപാദ്ഭവേത് ।
വശ്യം ചതുര്‍വിധം വിശ്വം ജപാദസ്യ പ്രജായതേ ॥ 176 ॥
രാജ്ഞോ രാജകലത്രസ്യ രാജപുത്രസ്യ മന്ത്രിണഃ ।
ജപ്യതേ യസ്യ വശ്യാര്‍ഥേ സ ദാസസ്തസ്യ ജായതേ ॥ 177 ॥
ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷാണാമനായാസേന സാധനം ।
ശാകിനീഡാകിനീരക്ഷോയക്ഷഗ്രഹഭയാപഹം ॥ 178 ॥
സാംരാജ്യസുഖദം സര്‍വസപത്നമദമര്‍ദനം ।
സമസ്തകലഹധ്വംസി ദഗ്ധബീജപ്രരോഹണം ॥ 179 ॥
ദുഃസ്വപ്നശമനം ക്രുദ്ധസ്വാമിചിത്തപ്രസാദനം ।
ഷഡ്വര്‍ഗാഷ്ടമഹാസിദ്ധിത്രികാലജ്ഞാനകാരണം ॥ 180 ॥
പരകൃത്യപ്രശമനം പരചക്രപ്രമര്‍ദനം ।
സങ്ഗ്രാമമാര്‍ഗേ സര്‍വേഷാമിദമേകം ജയാവഹം ॥ 181 ॥
സര്‍വവന്ധ്യത്വദോഷഘ്നം ഗര്‍ഭരക്ഷൈകകാരണം ।
പഠ്യതേ പ്രത്യഹം യത്ര സ്തോത്രം ഗണപതേരിദം ॥ 182 ॥
ദേശേ തത്ര ന ദുര്‍ഭിക്ഷമീതയോ ദുരിതാനി ച ।
ന തദ്ഗേഹം ജഹാതി ശ്രീര്യത്രായം ജപ്യതേ സ്തവഃ ॥ 183 ॥
ക്ഷയകുഷ്ഠപ്രമേഹാര്‍ശഭഗന്ദരവിഷൂചികാഃ ।
ഗുല്‍മം പ്ലീഹാനമശമാനമതിസാരം മഹോദരം ॥ 184 ॥
കാസം ശ്വാസമുദാവര്‍തം ശൂലം ശോഫാമയോദരം ।
ശിരോരോഗം വമിം ഹിക്കാം ഗണ്ഡമാലാമരോചകം ॥ 185 ॥
വാതപിത്തകഫദ്വന്ദ്വത്രിദോഷജനിതജ്വരം ।
ആഗന്തുവിഷമം ശീതമുഷ്ണം ചൈകാഹികാദികം ॥ 186 ॥
ഇത്യാദ്യുക്തമനുക്തം വാ രോഗദോഷാദിസംഭവം ।
സര്‍വം പ്രശമയത്യാശു സ്തോത്രസ്യാസ്യ സകൃജ്ജപഃ ॥ 187 ॥
പ്രാപ്യതേഽസ്യ ജപാത്സിദ്ധിഃ സ്ത്രീശൂദ്രൈഃ പതിതൈരപി ।
സഹസ്രനാമമന്ത്രോഽയം ജപിതവ്യഃ ശുഭാപ്തയേ ॥ 188 ॥
മഹാഗണപതേഃ സ്തോത്രം സകാമഃ പ്രജപന്നിദം ।
ഇച്ഛയാ സകലാന്‍ ഭോഗാനുപഭുജ്യേഹ പാര്‍ഥിവാന്‍ ॥ 189 ॥
മനോരഥഫലൈര്‍ദിവ്യൈര്‍വ്യോമയാനൈര്‍മനോരമൈഃ ।
ചന്ദ്രേന്ദ്രഭാസ്കരോപേന്ദ്രബ്രഹ്മശര്‍വാദിസദ്മസു ॥ 190 ॥
കാമരൂപഃ കാമഗതിഃ കാമദഃ കാമദേശ്വരഃ ।
ഭുക്ത്വാ യഥേപ്സിതാന്‍ഭോഗാനഭീഷ്ടൈഃ സഹ ബന്ധുഭിഃ ॥ 191 ॥
ഗണേശാനുചരോ ഭൂത്വാ ഗണോ ഗണപതിപ്രിയഃ ।
നന്ദീശ്വരാദിസാനന്ദൈര്‍നന്ദിതഃ സകലൈര്‍ഗണൈഃ ॥ 192 ॥
ശിവാഭ്യാം കൃപയാ പുത്രനിര്‍വിശേഷം ച ലാലിതഃ ।
ശിവഭക്തഃ പൂര്‍ണകാമോ ഗണേശ്വരവരാത്പുനഃ ॥ 193 ॥
ജാതിസ്മരോ ധര്‍മപരഃ സാര്‍വഭൌമോഽഭിജായതേ ।
നിഷ്കാമസ്തു ജപന്നിത്യം ഭക്ത്യാ വിഘ്നേശതത്പരഃ ॥ 194 ॥
യോഗസിദ്ധിം പരാം പ്രാപ്യ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസംയുതഃ ।
നിരന്തരേ നിരാബാധേ പരമാനന്ദസംജ്ഞിതേ ॥ 195 ॥
വിശ്വോത്തീര്‍ണേ പരേ പൂര്‍ണേ പുനരാവൃത്തിവര്‍ജിതേ ।
ലീനോ വൈനായകേ ധാംനി രമതേ നിത്യനിര്‍വൃതേ ॥ 196 ॥
യോ നാമഭിര്‍ഹുതൈര്‍ദത്തൈഃ പൂജയേദര്‍ചയീന്നരഃ ।
രാജാനോ വശ്യതാം യാന്തി രിപവോ യാന്തി ദാസതാം ॥ 197 ॥
തസ്യ സിധ്യന്തി മന്ത്രാണാം ദുര്ലഭാശ്ചേഷ്ടസിദ്ധയഃ ।
മൂലമന്ത്രാദപി സ്തോത്രമിദം പ്രിയതമം മമ ॥ 198 ॥
നഭസ്യേ മാസി ശുക്ലായാം ചതുര്‍ഥ്യാം മമ ജന്‍മനി ।
ദൂര്‍വാഭിര്‍നാമഭിഃ പൂജാം തര്‍പണം വിധിവച്ചരേത് ॥ 199 ॥
അഷ്ടദ്രവ്യൈര്‍വിശേഷേണ കുര്യാദ്ഭക്തിസുസംയുതഃ ।
തസ്യേപ്സിതം ധനം ധാന്യമൈശ്വര്യം വിജയോ യശഃ ॥ 200 ॥
ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹഃ പുത്രപൌത്രാദികം സുഖം ।
ഇദം പ്രജപിതം സ്തോത്രം പഠിതം ശ്രാവിതം ശ്രുതം ॥ 201 ॥
വ്യാകൃതം ചര്‍ചിതം ധ്യാതം വിമൃഷ്ടമഭിവന്ദിതം ।
ഇഹാമുത്ര ച വിശ്വേഷാം വിശ്വൈശ്വര്യപ്രദായകം ॥ 202 ॥
സ്വച്ഛന്ദചാരിണാപ്യേഷ യേന സന്ധാര്യതേ സ്തവഃ ।
സ രക്ഷ്യതേ ശിവോദ്ഭൂതൈര്‍ഗണൈരധ്യഷ്ടകോടിഭിഃ ॥ 203 ॥
ലിഖിതം പുസ്തകസ്തോത്രം മന്ത്രഭൂതം പ്രപൂജയേത് ।
തത്ര സര്‍വോത്തമാ ലക്ഷ്മീഃ സന്നിധത്തേ നിരന്തരം ॥ 204 ॥
ദാനൈരശേഷൈരഖിലൈര്‍വ്രതൈശ്ച
തീര്‍ഥൈരശേഷൈരഖിലൈര്‍മഖൈശ്ച ।
ന തത്ഫലം വിന്ദതി യദ്ഗണേശ-
സഹസ്രനാമസ്മരണേന സദ്യഃ ॥ 205 ॥
ഏതന്നാംനാം സഹസ്രം പഠതി ദിനമണൌ പ്രത്യഹം
പ്രോജ്ജിഹാനേ സായം മധ്യന്ദിനേ വാ
ത്രിഷവണമഥവാ സന്തതം വാ ജനോ യഃ ।
സ സ്യാദൈശ്വര്യധുര്യഃ പ്രഭവതി വചസാം
കീര്‍തിമുച്ചൈസ്തനോതി ദാരിദ്ര്യം ഹന്തി വിശ്വം
വശയതി സുചിരം വര്‍ധതേ പുത്രപൌത്രൈഃ ॥ 206 ॥
അകിഞ്ചനോഽപ്യേകചിത്തോ നിയതോ നിയതാസനഃ ।
പ്രജപംശ്ചതുരോ മാസാന്‍ ഗണേശാര്‍ചനതത്പരഃ ॥ 207 ॥
ദരിദ്രതാം സമുന്‍മൂല്യ സപ്തജന്‍മാനുഗാമപി ।
ലഭതേ മഹതീം ലക്ഷ്മീമിത്യാജ്ഞാ പാരമേശ്വരീ ॥ 208 ॥
ആയുഷ്യം വീതരോഗം കുലമതിവിമലം സമ്പദശ്ചാര്‍തിനാശഃ var ചാര്‍തദാനാഃ
കീര്‍തിര്‍നിത്യാവദാതാ ഭവതി ഖലു നവാ കാന്തിരവ്യാജഭവ്യാ । var ഭണിതിരഭിനവാ
പുത്രാഃ സന്തഃ കലത്രം ഗുണവദഭിമതം യദ്യദന്യച്ച തത്തന്‍ var സത്യം
നിത്യം യഃ സ്തോത്രമേതത് പഠതി ഗണപതേസ്തസ്യ ഹസ്തേ സമസ്തം ॥ 209 ॥
ഗണഞ്ജയോ ഗണപതിര്‍ഹേരംബോ ധരണീധരഃ ।
മഹാഗണപതിര്‍ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ ॥ 210 ॥ var ഗണപതിര്ലക്ഷപ്രദഃ

അമോഘസിദ്ധിരമൃതമന്ത്രശ്ചിന്താമണിര്‍നിധിഃ ।
സുമങ്ഗലോ ബീജമാശാപൂരകോ വരദഃ കലഃ ॥ 211 ॥ var വരദഃ ശിവഃ

കാശ്യപോ നന്ദനോ വാചാസിദ്ധോ ഢുണ്ഢിര്‍വിനായകഃ ।
മോദകൈരേഭിരത്രൈകവിംശത്യാ നാമഭിഃ പുമാന്‍ ॥ 212 ॥
ഉപായനം ദദേദ്ഭക്ത്യാ മത്പ്രസാദം ചികീര്‍ഷതി ।
വത്സരം വിഘ്നരാജോഽസ്യ തഥ്യമിഷ്ടാര്‍ഥസിദ്ധയേ ॥ 213 ॥
യഃ സ്തൌതി മദ്ഗതമനാ മമാരാധനതത്പരഃ ।
സ്തുതോ നാംനാ സഹസ്രേണ തേനാഹം നാത്ര സംശയഃ ॥ 214 ॥
നമോ നമഃ സുരവരപൂജിതാങ്ഘ്രയേ
നമോ നമോ നിരുപമമങ്ഗലാത്മനേ ।
നമോ നമോ വിപുലദയൈകസിദ്ധയേ
നമോ നമഃ കരികലഭാനനായ തേ ॥ 215 ॥
കിങ്കിണീഗണരചിതചരണഃ
പ്രകടിതഗുരുമിതചാരുകരണഃ ।
മദജലലഹരീകലിതകപോലഃ
ശമയതു ദുരിതം ഗണപതിനാംനാ ॥ 216 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഗണേശപുരാണേ ഉപാസനാഖണ്ഡേ ഈശ്വരഗണേശസംവാദേ
ഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം നാമ ഷട്ചത്വാരിംശോഽധ്യായഃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Maha Ganapati:

1000 Names of Sri Mahaganapati | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Mahaganapati | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top