1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Siva’s | Sahasranamavali Lyrics in Telugu

Siva’s Sahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామావలీ ॥

ఓం స్థిరాయ నమః ।
ఓం స్థాణవే నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం భీమాయ నమః ।
ఓం ప్రవరాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం వరాయ నమః ।
ఓం సర్వాత్మనే నమః ।
ఓం సర్వవిఖ్యాతాయ నమః ।
ఓం సర్వస్మై నమః । ౧౦ ।

ఓం సర్వకరాయ నమః ।
ఓం భవాయ నమః ।
ఓం జటినే నమః ।
ఓం చర్మిణే నమః ।
ఓం శిఖణ్డినే నమః ।
ఓం సర్వాఙ్గాయ నమః ।
ఓం సర్వభావనాయ నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం హరిణాక్షాయ నమః ।
ఓం సర్వభూతహరాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం ప్రవృత్తయే నమః ।
ఓం నివృత్తయే నమః ।
ఓం నియతాయ నమః ।
ఓం శాశ్వతాయ నమః ।
ఓం ధ్రువాయ నమః ।
ఓం శ్మశానవాసినే నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం ఖచరాయ నమః ।
ఓం గోచరాయ నమః । ౩౦ ।

ఓం అర్దనాయ నమః ।
ఓం అభివాద్యాయ నమః ।
ఓం మహాకర్మణే నమః ।
ఓం తపస్వినే నమః ।
ఓం భూతభావనాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకప్రజాపతయే నమః ।
ఓం మహారూపాయ నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం వృషరూపాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం మహాయశసే నమః ।
ఓం మహాత్మనే నమః ।
ఓం సర్వభూతాత్మనే నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయ నమః ।
ఓం మహాహణవే నమః ।
ఓం లోకపాలాయ నమః ।
ఓం అన్తర్హితత్మనే నమః ।
ఓం ప్రసాదాయ నమః ।
ఓం హయగర్ధభయే నమః ।
ఓం పవిత్రాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం మహతే నమః ।
ఓంనియమాయ నమః ।
ఓం నియమాశ్రితాయ నమః ।
ఓం సర్వకర్మణే నమః ।
ఓం స్వయంభూతాయ నమః ।
ఓం ఆదయే నమః ।
ఓం ఆదికరాయ నమః ।
ఓం నిధయే నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం విశాలాక్షాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం సోమాయ నమః ।
ఓం నక్షత్రసాధకాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రాయ నమః ।
ఓం సూర్యాయ నమః ।
ఓం శనయే నమః ।
ఓం కేతవే నమః ।
ఓం గ్రహాయ నమః ।
ఓం గ్రహపతయే నమః ।
ఓం వరాయ నమః ।
ఓం అత్రయే నమః । ౭౦ ।

ఓం అత్ర్యా నమస్కర్త్రే నమః ।
ఓం మృగబాణార్పణాయ నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం మహాతపసే నమః ।
ఓం ఘోరతపసే నమః ।
ఓం అదీనాయ నమః ।
ఓం దీనసాధకాయ నమః ।
ఓం సంవత్సరకరాయ నమః ।
ఓం మన్త్రాయ నమః ।
ఓం ప్రమాణాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం పరమాయతపసే నమః ।
ఓం యోగినే నమః ।
ఓం యోజ్యాయ నమః ।
ఓం మహాబీజాయ నమః ।
ఓం మహారేతసే నమః ।
ఓం మహాబలాయ నమః ।
ఓం సువర్ణరేతసే నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సుబీజాయ నమః ।
ఓం బీజవాహనాయ నమః । ౯౦ ।

ఓం దశబాహవే నమః ।
ఓం అనిమిశాయ నమః ।
ఓం నీలకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం ఉమాపతయే నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయ నమః ।
ఓం స్వయంశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం బలవీరాయ నమః ।
ఓం అబలోగణాయ నమః ।
ఓం గణకర్త్రే నమః ।
ఓం గణపతయే నమః । ౧౦౦ ।

ఓం దిగ్వాససే నమః ।
ఓం కామాయ నమః ।
ఓం మన్త్రవిదే నమః ।
ఓం పరమాయ మన్త్రాయ నమః ।
ఓం సర్వభావకరాయ నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం కమణ్డలుధరాయ నమః ।
ఓం ధన్వినే నమః ।
ఓం బాణహస్తాయ నమః ।
ఓం కపాలవతే నమః । ౧౧౦ ।

ఓం అశనయే నమః ।
ఓం శతఘ్నినే నమః ।
ఓం ఖడ్గినే నమః ।
ఓం పట్టిశినే నమః ।
ఓం ఆయుధినే నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం స్రువహస్తాయ నమః ।
ఓం సురూపాయ నమః ।
ఓం తేజసే నమః।
ఓం తేజస్కరాయ నిధయే నమః । ౧౨౦ ।

ఓం ఉష్ణీషిణే నమః ।
ఓం సువక్త్రాయ నమః ।
ఓం ఉదగ్రాయ నమః ।
ఓం వినతాయ నమః ।
ఓం దీర్ఘాయ నమః ।
ఓం హరికేశాయ నమః ।
ఓం సుతీర్థాయ నమః ।
ఓం కృష్ణాయ నమః ।
ఓం శృగాలరూపాయ నమః ।
ఓం సిద్ధార్థాయ నమః । ౧౩౦ ।

ఓం ముణ్డాయ నమః ।
ఓం సర్వశుభఙ్కరాయ నమః ।
ఓం అజాయ నమః ।
ఓం బహురూపాయ నమః ।
ఓం గన్ధధారిణే నమః ।
ఓం కపర్దినే నమః ।
ఓం ఉర్ధ్వరేతసే నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వలిఙ్గాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వశాయినే నమః ।
ఓం నభస్థలాయ నమః । ౧౪౦ ।

ఓం త్రిజటినే నమః ।
ఓం చీరవాససే నమః ।
ఓం రుద్రాయ నమః ।
ఓం సేనాపతయే నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం అహశ్చరాయ నమః ।
ఓం నక్తంచరాయ నమః ।
ఓం తిగ్మమన్యవే నమః ।
ఓం సువర్చసాయ నమః ।
ఓం గజఘ్నే నమః । ౧౫౦ ।

ఓం దైత్యఘ్నే నమః ।
ఓం కాలాయ నమః ।
ఓం లోకధాత్రే నమః ।
ఓం గుణాకరాయ నమః ।
ఓం సింహశార్దూలరూపాయ నమః ।
ఓం ఆర్ద్రచర్మామ్బరావృతాయ నమః ।
ఓం కాలయోగినే నమః ।
ఓం మహానాదాయ నమః ।
ఓం సర్వకామాయ నమః ।
ఓం చతుష్పథాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం నిశాచరాయ నమః ।
ఓం ప్రేతచారిణే నమః ।
ఓం భూతచారిణే నమః ।
ఓం మహేశ్వరాయ నమః ।
ఓం బహుభూతాయ నమః ।
ఓం బహుధరాయ నమః ।
ఓం స్వర్భానవే నమః ।
ఓం అమితాయ నమః ।
ఓం గతయే నమః ।
ఓం నృత్యప్రియాయ నమః । ౧౭౦ ।

ఓం నిత్యనర్తాయ నమః ।
ఓం నర్తకాయ నమః ।
ఓం సర్వలాలసాయ నమః ।
ఓం ఘోరాయ నమః ।
ఓం మహాతపసే నమః ।
ఓం పాశాయ నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం గిరిరుహాయ నమః ।
ఓం నభసే నమః ।
ఓం సహస్రహస్తాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఓం విజయాయ నమః ।
ఓం వ్యవసాయాయ నమః ।
ఓం అతన్ద్రితాయ నమః ।
ఓం అధర్షణాయ నమః ।
ఓం ధర్షణాత్మనే నమః ।
ఓం యజ్ఞఘ్నే నమః ।
ఓం కామనాశకాయ నమః ।
ఓం దక్ష్యాగపహారిణే నమః ।
ఓం సుసహాయ నమః ।
ఓం మధ్యమాయ నమః । ౧౯౦ ।

ఓం తేజోపహారిణే నమః ।
ఓం బలఘ్నే నమః ।
ఓం ముదితాయ నమః ।
ఓం అర్థాయ నమః ।
ఓం అజితాయ నమః ।
ఓం అవరాయ నమః ।
ఓం గమ్భీరఘోషయ నమః ।
ఓం గమ్భీరాయ నమః ।
ఓం గమ్భీరబలవాహనాయ నమః ।
ఓం న్యగ్రోధరూపాయ నమః । ౨౦౦ ।

ఓం న్యగ్రోధాయ నమః ।
ఓం వృక్షకర్ణస్థితాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం సుతీక్ష్ణదశనాయ నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం మహాననాయ నమః ।
ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం యజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సంయుగాపీడవాహనాయ నమః । ౨౧౦ ।

ఓం తీక్షణాతాపాయ నమః ।
ఓం హర్యశ్వాయ నమః ।
ఓం సహాయాయ నమః ।
ఓం కర్మకాలవిదే నమః ।
ఓం విష్ణుప్రసాదితాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సముద్రాయ నమః ।
ఓం బడవాముఖాయ నమః ।
ఓం హుతాశనసహాయాయ నమః ।
ఓం ప్రశాన్తాత్మనే నమః । ౨౨౦ ।

ఓం హుతాశనాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రతేజసే నమః ।
ఓం మహాతేజసే నమః ।
ఓం జన్యాయ నమః ।
ఓం విజయకాలవిదే నమః ।
ఓం జ్యోతిషామయనాయ నమః ।
ఓం సిద్ధయే నమః ।
ఓం సర్వవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం శిఖినే నమః ।
ఓం ముణ్డినే నమః । ౨౩౦ ।

ఓం జటినే నమః ।
ఓం జ్వలినే నమః ।
ఓం మూర్తిజాయ నమః ।
ఓం మూర్ధజాయ నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం వైనవినే నమః ।
ఓం పణవినే నమః ।
ఓం తాలినే నమః ।
ఓం ఖలినే నమః ।
ఓం కాలకటఙ్కటాయ నమః । ౨౪౦ ।

ఓం నక్షత్రవిగ్రహమతయే నమః ।
ఓం గుణబుద్ధయే నమః ।
ఓం లయాయ నమః ।
ఓం అగమాయ నమః ।
ఓం ప్రజాపతయే నమః ।
ఓం విశ్వబాహవే నమః ।
ఓం విభాగాయ నమః ।
ఓం సర్వగాయ నమః ।
ఓం అముఖాయ నమః ।
ఓం విమోచనాయ నమః । ౨౫౦ ।

ఓం సుసరణాయ నమః ।
ఓం హిరణ్యకవచోద్భవాయ నమః ।
ఓం మేఢ్రజాయ నమః ।
ఓం బలచారిణే నమః ।
ఓం మహీచారిణే నమః ।
ఓం స్రుతాయ నమః ।
ఓం సర్వతూర్యవినోదినే నమః ।
ఓం సర్వతోద్యపరిగ్రహాయ నమః ।
ఓం వ్యాలరూపాయ నమః ।
ఓం గుహావాసినే నమః । ౨౬౦ ।

ఓం గుహాయ నమః ।
ఓం మాలినే నమః ।
ఓం తరఙ్గవిదే నమః ।
ఓం త్రిదశాయ నమః ।
ఓం త్రికాలధృతే నమః ।
ఓం కర్మసర్వబన్ధవిమోచనాయ నమః ।
ఓం అసురేన్ద్రాణాంబన్ధనాయ నమః ।
ఓం యుధి శత్రువినాశనాయ నమః ।
ఓం సాఙ్ఖ్యప్రసాదాయ నమః ।
ఓం దుర్వాససే నమః । ౨౭౦ ।

ఓం సర్వసాధినిషేవితాయ నమః ।
ఓం ప్రస్కన్దనాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞవిభాగవిదే నమః ।
ఓం అతుల్యాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞవిభాగవిదే నమః ।
ఓం సర్వవాసాయ నమః ।
ఓం సర్వచారిణే నమః ।
ఓం దుర్వాససే నమః ।
ఓం వాసవాయ నమః ।
ఓం అమరాయ నమః । ౨౮౦ ।

ఓం హైమాయ నమః ।
ఓం హేమకరాయ నమః ।
ఓం నిష్కర్మాయ నమః ।
ఓం సర్వధారిణే నమః ।
ఓం ధరోత్తమాయ నమః ।
ఓం లోహితాక్షాయ నమః ।
ఓం మాక్షాయ నమః ।
ఓం విజయక్షాయ నమః ।
ఓం విశారదాయ నమః ।
ఓం సంగ్రహాయ నమః । ౨౯౦ ।

ఓం నిగ్రహాయ నమః ।
ఓం కర్త్రే నమః ।
ఓం సర్పచీరనివాసనాయ నమః ।
ఓం ముఖ్యాయ నమః ।
ఓం అముఖ్యాయ నమః ।
ఓం దేహాయ నమః ।
ఓం కాహలయే నమః ।
ఓం సర్వకామదాయ నమః ।
ఓం సర్వకాలప్రసాదయే నమః ।
ఓం సుబలాయ నమః । ౩౦౦ ।

ఓం బలరూపధృతే నమః ।
ఓం సర్వకామవరాయ నమః ।
ఓం సర్వదాయ నమః ।
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం ఆకాశనిర్విరూపాయ నమః ।
ఓం నిపాతినే నమః ।
ఓం అవశాయ నమః ।
ఓం ఖగాయ నమః ।
ఓం రౌద్రరూపాయ నమః ।
ఓం అంశవే నమః । ౩౧౦ ।

ఓం ఆదిత్యాయ నమః ।
ఓం బహురశ్మయే నమః ।
ఓం సువర్చసినే నమః ।
ఓం వసువేగాయ నమః ।
ఓం మహావేగాయ నమః ।
ఓం మనోవేగాయ నమః ।
ఓం నిశాచరాయ నమః ।
ఓం సర్వవాసినే నమః ।
ఓం శ్రియావాసినే నమః ।
ఓం ఉపదేశకరాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం అకరాయ నమః ।
ఓం మునయే నమః ।
ఓం ఆత్మనిరాలోకాయ నమః ।
ఓం సమ్భగ్నాయ నమః ।
ఓం సహస్రదాయ నమః ।
ఓం పక్షిణే నమః ।
ఓం పక్షరూపాయ నమః ।
ఓం అతిదీప్తాయ నమః ।
ఓం విశామ్పతయే నమః ।
ఓం ఉన్మాదాయ నమః । ౩౩౦ ।

ఓం మదనాయ నమః ।
ఓం కామాయ నమః ।
ఓం అశ్వత్థాయ నమః ।
ఓం అర్థకరాయ నమః ।
ఓం యశసే నమః ।
ఓం వామదేవాయ నమః ।
ఓం వామాయ నమః ।
ఓం ప్రాచే నమః ।
ఓం దక్షిణాయ నమః ।
ఓం వామనాయ నమః । ౩౪౦ ।

ఓం సిద్ధయోగినే నమః ।
ఓం మహర్శయే నమః ।
ఓం సిద్ధార్థాయ నమః ।
ఓం సిద్ధసాధకాయ నమః ।
ఓం భిక్షవే నమః ।
ఓం భిక్షురూపాయ నమః ।
ఓం విపణాయ నమః ।
ఓం మృదవే నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం మహాసేనాయ నమః । ౩౫౦ ।

ఓం విశాఖాయ నమః ।
ఓం షష్టిభాగాయ నమః ।
ఓం గవాం పతయే నమః ।
ఓం వజ్రహస్తాయ నమః ।
ఓం విష్కమ్భినే నమః ।
ఓం చమూస్తమ్భనాయ నమః ।
ఓం వృత్తావృత్తకరాయ నమః ।
ఓం తాలాయ నమః ।
ఓం మధవే నమః ।
ఓం మధుకలోచనాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం వాచస్పత్యాయ నమః ।
ఓం వాజసేనాయ నమః ।
ఓం నిత్యమాశ్రితపూజితాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం లోకచారిణే నమః ।
ఓం సర్వచారిణే నమః ।
ఓం విచారవిదే నమః ।
ఓం ఈశానాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరాయ నమః ।
ఓం కాలాయ నమః । ౩౭౦ ।

ఓం నిశాచారిణే నమః ।
ఓం పినాకభృతే నమః ।
ఓం నిమిత్తస్థాయ నమః ।
ఓం నిమిత్తాయ నమః ।
ఓం నన్దయే నమః ।
ఓం నన్దికరాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం నన్దీశ్వరాయ నమః ।
ఓం నన్దినే నమః ।
ఓం నన్దనాయ నమః । ౩౮౦ ।

ఓం నన్దివర్ధనాయ నమః ।
ఓం భగహారిణే నమః ।
ఓం నిహన్త్రే నమః ।
ఓం కలాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం పితామహాయ నమః ।
ఓం చతుర్ముఖాయ నమః ।
ఓం మహాలిఙ్గాయ నమః ।
ఓం చారులిఙ్గాయ నమః ।
ఓం లిఙ్గాధ్యాక్షాయ నమః । ౩౯౦ ।

ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం యోగాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం యుగావహాయ నమః ।
ఓం బీజాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం బీజకర్త్రే నమః ।
ఓం అధ్యాత్మానుగతాయ నమః ।
ఓం బలాయ నమః ।
ఓం ఇతిహాసాయ నమః ।
ఓం సకల్పాయ నమః ।
ఓం గౌతమాయ నమః । ౪౦౦ ।

ఓం నిశాకరాయ నమః ।
ఓం దమ్భాయ నమః ।
ఓం అదమ్భాయ నమః ।
ఓం వైదమ్భాయ నమః ।
ఓం వశ్యాయ నమః ।
ఓం వశకరాయ నమః ।
ఓం కలయే నమః ।
ఓం లోకకర్త్రే నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం మహాకర్త్రే నమః । ౪౧౦ ।

ఓం అనౌషధాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం పరమాయ బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం బలవతే నమః ।
ఓం శక్రాయ నమః ।
ఓం నిత్యై నమః ।
ఓం అనిత్యై నమః ।
ఓం శుద్ధాత్మనే నమః ।
ఓం శుద్ధాయ నమః ।
ఓం మాన్యాయ నమః । ౪౨౦ ।

ఓం గతాగతాయ నమః ।
ఓం బహుప్రసాదాయ నమః ।
ఓం సుస్వప్నాయ నమః ।
ఓం దర్పణాయ నమః ।
ఓం అమిత్రజితే నమః ।
ఓం వేదకారాయ నమః ।
ఓం మన్త్రకారాయ నమః ।
ఓం విదుషే నమః ।
ఓం సమరమర్దనాయ నమః ।
ఓం మహామేఘనివాసినే నమః । ౪౩౦ ।

ఓం మహాఘోరాయ నమః ।
ఓం వశినే నమః ।
ఓం కరాయ నమః ।
ఓం అగ్నిజ్వాలాయ నమః ।
ఓం మహాజ్వాలాయ నమః ।
ఓం అతిధూమ్రాయ నమః ।
ఓం హుతాయ నమః ।
ఓం హవిషే నమః ।
ఓం వృషణాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం నిత్యం వర్చస్వినే నమః ।
ఓం ధూమకేతనాయ నమః ।
ఓం నీలాయ నమః ।
ఓం అఙ్గలుబ్ధాయ నమః ।
ఓం శోభనాయ నమః ।
ఓం నిరవగ్రహాయ నమః ।
ఓం స్వస్తిదాయ నమః ।
ఓం స్వస్తిభావాయ నమః ।
ఓం భాగినే నమః ।
ఓం భాగకరాయ నమః । ౪౫౦ ।

ఓం లఘవే నమః ।
ఓం ఉత్సఙ్గాయ నమః ।
ఓం మహాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మహాగర్భపరాయణాయ నమః ।
ఓం కృష్ణవర్ణాయ నమః ।
ఓం సువర్ణాయ నమః ।
ఓం సర్వదేహినాం ఇన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం మహాపాదాయ నమః ।
ఓం మహాహస్తాయ నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః । ౪౬౦ ।

ఓం మహాయశసే నమః ।
ఓం మహామూర్ధ్నే నమః ।
ఓం మహామాత్రాయ నమః ।
ఓం మహానేత్రాయ నమః ।
ఓం నిశాలయాయ నమః ।
ఓం మహాన్తకాయ నమః ।
ఓం మహాకర్ణాయ నమః ।
ఓం మహోష్ఠాయ నమః ।
ఓం మహాహణవే నమః ।
ఓం మహానాసాయ నమః । ౪౭౦ ।

ఓం మహాకమ్బవే నమః ।
ఓం మహాగ్రీవాయ నమః ।
ఓం శ్మశానభాజే నమః ।
ఓం మహావక్షసే నమః ।
ఓం మహోరస్కాయ నమః ।
ఓం అన్తరాత్మనే నమః ।
ఓం మృగాలయాయ నమః ।
ఓం లమ్బనాయ నమః ।
ఓం లమ్బితోష్ఠాయ నమః ।
ఓం మహామాయాయ నమః । ౪౮౦ ।

ఓం పయోనిధయే నమః ।
ఓం మహాదన్తాయ నమః ।
ఓం మహాదంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం మహజిహ్వాయ నమః ।
ఓం మహాముఖాయ నమః ।
ఓం మహానఖాయ నమః ।
ఓం మహారోమాయ నమః ।
ఓం మహాకోశాయ నమః ।
ఓం మహాజటాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నాయ నమః । ౪౯౦ ।

ఓం ప్రసాదాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యయాయ నమః ।
ఓం గిరిసాధనాయ నమః ।
ఓం స్నేహనాయ నమః ।
ఓం అస్నేహనాయ నమః ।
ఓం అజితాయ నమః ।
ఓం మహామునయే నమః ।
ఓం వృక్షాకారాయ నమః ।
ఓం వృక్షకేతవే నమః ।
ఓం అనలాయ నమః । ౫౦౦ ।

ఓం వాయువాహనాయ నమః ।
ఓం గణ్డలినే నమః ।
ఓం మేరుధామ్నే నమః ।
ఓం దేవాధిపతయే నమః ।
ఓం అథర్వశీర్షాయ నమః ।
ఓం సామాస్యాయ నమః ।
ఓం ఋక్సహస్రామితేక్షణాయ నమః ।
ఓం యజుః పాద భుజాయ నమః ।
ఓం గుహ్యాయ నమః ।
ఓం ప్రకాశాయ నమః । ౫౧౦ ।

ఓం జఙ్గమాయ నమః ।
ఓం అమోఘార్థాయ నమః ।
ఓం ప్రసాదాయ నమః ।
ఓం అభిగమ్యాయ నమః ।
ఓం సుదర్శనాయ నమః ।
ఓం ఉపకారాయ నమః ।
ఓం ప్రియాయ నమః ।
ఓం సర్వాయ నమః ।
ఓం కనకాయ నమః ।
ఓం కఞ్చనచ్ఛవయే నమః । ౫౨౦ ।

ఓం నాభయే నమః ।
ఓం నన్దికరాయ నమః ।
ఓం భావాయ నమః ।
ఓం పుష్కరస్థాపతయే నమః ।
ఓం స్థిరాయ నమః ।
ఓం ద్వాదశాయ నమః ।
ఓం త్రాసనాయ నమః ।
ఓం ఆద్యాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞసమాహితాయ నమః । ౫౩౦ ।

ఓం నక్తం నమః ।
ఓం కలయే నమః ।
ఓం కాలాయ నమః ।
ఓం మకరాయ నమః ।
ఓం కాలపూజితాయ నమః ।
ఓం సగణాయ నమః ।
ఓం గణకారాయ నమః ।
ఓం భూతవాహనసారథయే నమః ।
ఓం భస్మశయాయ నమః ।
ఓం భస్మగోప్త్రే నమః । ౫౪౦ ।

ఓం భస్మభూతాయ నమః ।
ఓం తరవే నమః ।
ఓం గణాయ నమః ।
ఓం లోకపాలాయ నమః ।
ఓం అలోకాయ నమః ।
ఓం మహాత్మనే నమః ।
ఓం సర్వపూజితాయ నమః ।
ఓం శుక్లాయ నమః ।
ఓం త్రిశుక్లాయ నమః ।
ఓం సమ్పన్నాయ నమః । ౫౫౦ ।

ఓం శుచయే నమః ।
ఓం భూతనిషేవితాయ నమః ।
ఓం ఆశ్రమస్థాయ నమః ।
ఓం క్రియావస్థాయ నమః ।
ఓం విశ్వకర్మమతయే నమః ।
ఓం వరాయ నమః ।
ఓం విశాలశాఖాయ నమః ।
ఓం తామ్రోష్ఠాయ నమః ।
ఓం అమ్బుజాలాయ నమః ।
ఓం సునిశ్చలాయ నమః । ౫౬౦ ।

ఓం కపిలాయ నమః ।
ఓం కపిశాయ నమః ।
ఓం శుక్లాయ నమః ।
ఓం అయుశే నమః ।
ఓం పరాయ నమః ।
ఓం అపరాయ నమః ।
ఓం గన్ధర్వాయ నమః ।
ఓం అదితయే నమః ।
ఓం తార్క్ష్యాయ నమః ।
ఓం సువిజ్ఞేయాయ నమః । ౫౭౦ ।

ఓం సుశారదాయ నమః ।
ఓం పరశ్వధాయుధాయ నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం అనుకారిణే నమః ।
ఓం సుబాన్ధవాయ నమః ।
ఓం తుమ్బవీణాయ నమః ।
ఓం మహాక్రోధాయా నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః ।
ఓం జలేశయాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం వశఙ్కరాయ నమః ।
ఓం వంశాయ నమః ।
ఓం వంశనాదాయ నమః ।
ఓం అనిన్దితాయ నమః ।
ఓం సర్వాఙ్గరూపాయ నమః ।
ఓం మాయావినే నమః ।
ఓం సుహృదాయ నమః ।
ఓం అనిలాయ నమః ।
ఓం అనలాయ నమః ।
ఓం బన్ధనాయ నమః । ౫౯౦ ।

ఓం బన్ధకర్త్రే నమః ।
ఓం సుబన్ధనవిమోచనాయ నమః ।
ఓం సయజ్ఞారయే నమః ।
ఓం సకామారయే నమః ।
ఓం మహాదంశ్ట్రాయ నమః ।
ఓం మహాయుధాయ నమః ।
ఓం బహుధానిన్దితాయ నమః ।
ఓం శర్వాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాయ నమః । ౬౦౦ ।

ఓం అధనాయ నమః ।
ఓం అమరేశాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం విశ్వదేవాయ నమః ।
ఓం సురారిఘ్నే నమః ।
ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః ।
ఓం అనిలాభాయ నమః ।
ఓం చేకితానాయ నమః ।
ఓం హవిషే నమః ।
ఓం అజైకపాతే నమః । ౬౧౦ ।

ఓం కాపాలినే నమః ।
ఓం త్రిశఙ్కవే నమః ।
ఓం అజితాయ నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం ధన్వన్తరయే నమః ।
ఓం ధూమకేతవే నమః ।
ఓం స్కన్దాయ నమః ।
ఓం వైశ్రవణాయ నమః ।
ఓం ధాత్రే నమః ।
ఓం శక్రాయ నమః । ౬౨౦ ।

ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం మిత్రాయ నమః ।
ఓం త్వష్ట్రే నమః ।
ఓం ధృవాయ నమః ।
ఓం ధరాయ నమః ।
ఓం ప్రభావాయ నమః ।
ఓం సర్వగాయ వాయవే నమః ।
ఓం అర్యమ్నే నమః ।
ఓం సవిత్రే నమః ।
ఓం రవయే నమః । ౬౩౦ ।

ఓం ఉషఙ్గవే నమః ।
ఓం విధాత్రే నమః ।
ఓం మాన్ధాత్రే నమః ।
ఓం భూతభావనాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం వర్ణవిభావినే నమః ।
ఓం సర్వకామగుణావహాయ నమః ।
ఓం పద్మనాభాయ నమః ।
ఓం మహాగర్భాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రవక్త్రాయ నమః । ౬౪౦ ।

ఓం అనిలాయ నమః ।
ఓం అనలాయ నమః ।
ఓం బలవతే నమః ।
ఓం ఉపశాన్తాయ నమః ।
ఓం పురాణాయ నమః ।
ఓం పుణ్యచఞ్చవే నమః ।
ఓం యే నమః ।
ఓం కురుకర్త్రే నమః ।
ఓం కురువాసినే నమః ।
ఓం కురుభూతాయ నమః । ౬౫౦ ।

ఓం గుణౌషధాయ నమః ।
ఓం సర్వాశయాయ నమః ।
ఓం దర్భచారిణే నమః ।
ఓం సర్వేషం ప్రాణినాం పతయే నమః ।
ఓం దేవదేవాయ నమః ।
ఓం సుఖాసక్తాయ నమః ।
ఓం సతే నమః ।
ఓం అసతే నమః ।
ఓం సర్వరత్నవిదే నమః ।
ఓం కైలాసగిరివాసినే నమః । ౬౬౦ ।

ఓం హిమవద్గిరిసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం కూలహారిణే నమః ।
ఓం కులకర్త్రే నమః ।
ఓం బహువిద్యాయ నమః ।
ఓం బహుప్రదాయ నమః ।
ఓం వణిజాయ నమః ।
ఓం వర్ధకినే నమః ।
ఓం వృక్షాయ నమః ।
ఓం వకిలాయ నమః ।
ఓం చన్దనాయ నమః । ౬౭౦ ।

ఓం ఛదాయ నమః ।
ఓం సారగ్రీవాయ నమః ।
ఓం మహాజత్రవే నమః ।
ఓం అలోలాయ నమః ।
ఓం మహౌషధాయ నమః ।
ఓం సిద్ధార్థకారిణే నమః ।
ఓం సిద్ధార్థశ్ఛన్దోవ్యాకరణోత్తరాయ నమః ।
ఓం సింహనాదాయ నమః ।
ఓం సింహదంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం సింహగాయ నమః । ౬౮౦ ।

ఓం సింహవాహనాయ నమః ।
ఓం ప్రభావాత్మనే నమః ।
ఓం జగత్కాలస్థాలాయ నమః ।
ఓం లోకహితాయ నమః ।
ఓం తరవే నమః ।
ఓం సారఙ్గాయ నమః ।
ఓం నవచక్రాఙ్గాయ నమః ।
ఓం కేతుమాలినే నమః ।
ఓం సభావనాయ నమః ।
ఓం భూతాలయాయ నమః । ౬౯౦ ।

ఓం భూతపతయే నమః ।
ఓం అహోరాత్రాయ నమః ।
ఓం అనిన్దితాయ నమః ।
ఓం సర్వభూతానాం వాహిత్రే నమః ।
ఓం నిలయాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం భవాయ నమః ।
ఓం అమోఘాయ నమః ।
ఓం సంయతాయ నమః ।
ఓం అశ్వాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం భోజనాయ నమః ।
ఓం ప్రాణధారణాయ నమః ।
ఓం ధృతిమతే నమః ।
ఓం మతిమతే నమః ।
ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం సత్కృతాయ నమః ।
ఓం యుగాధిపాయ నమః ।
ఓం గోపాలయే నమః ।
ఓం గోపతయే నమః ।
ఓం గ్రామాయ నమః ।
ఓం గోచర్మవసనాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం హిరణ్యబాహవే నమః ।
ఓం ప్రవేశినాం గుహాపాలాయ నమః ।
ఓం ప్రకృష్టారయే నమః ।
ఓం మహాహర్శాయ నమః ।
ఓం జితకామాయ నమః ।
ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం గాన్ధారాయ నమః ।
ఓం సువాసాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం తపస్సక్తాయ నమః ।
ఓం రతయే నమః ।
ఓం నరాయ నమః ।
ఓం మహాగీతాయ నమః ।
ఓం మహానృత్యాయ నమః ।
ఓం అప్సరోగణసేవితాయ నమః ।
ఓం మహాకేతవే నమః ।
ఓం మహాధాతవే నమః ।
ఓం నైకసానుచరాయ నమః ।
ఓం చలాయ నమః । ౭౩౦ ।

ఓం ఆవేదనీయాయ నమః ।
ఓం ఆదేశాయ నమః ।
ఓం సర్వగన్ధసుఖాహవాయ నమః ।
ఓం తోరణాయ నమః ।
ఓం తారణాయ నమః ।
ఓం వాతాయ నమః ।
ఓం పరిధీనే నమః ।
ఓం పతిఖేచరాయ నమః ।
ఓం సంయోగాయ వర్ధనాయ నమః ।
ఓం వృద్ధాయ నమః । ౭౪౦ ।

ఓం అతివృద్ధాయ నమః ।
ఓం గుణాధికాయ నమః ।
ఓం నిత్యమాత్మసహాయాయ నమః ।
ఓం దేవాసురపతయే నమః ।
ఓం పతయే నమః ।
ఓం యుక్తాయ నమః ।
ఓం యుక్తబాహవే నమః ।
ఓం దివిసుపర్ణోదేవాయ నమః ।
ఓం ఆషాఢాయ నమః ।
ఓం సుషాఢాయ నమః । ౭౫౦ ।

ఓం ధ్రువాయ నమః ।
ఓం హరిణాయ నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం ఆవర్తమానేభ్యోవపుషే నమః ।
ఓం వసుశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం మహాపథాయ నమః ।
ఓం శిరోహారిణే నమః ।
ఓం సర్వలక్షణలక్షితాయ నమః ।
ఓం అక్షాయ రథయోగినే నమః ।
ఓం సర్వయోగినే నమః । ౭౬౦ ।

ఓం మహాబలాయ నమః ।
ఓం సమామ్నాయాయ నమః ।
ఓం అస్మామ్నాయాయ నమః ।
ఓం తీర్థదేవాయ నమః ।
ఓం మహారథాయ నమః ।
ఓం నిర్జీవాయ నమః ।
ఓం జీవనాయ నమః ।
ఓం మన్త్రాయ నమః ।
ఓం శుభాక్షాయ నమః ।
ఓం బహుకర్కశాయ నమః । ౭౭౦ ।

ఓం రత్నప్రభూతాయ నమః ।
ఓం రత్నాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మహార్ణవనిపానవిదే నమః ।
ఓం మూలాయ నమః ।
ఓం విశాలాయ నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః ।
ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమః ।
ఓం తపోనిధయే నమః ।
ఓం ఆరోహణాయ నమః ।
ఓం అధిరోహాయ నమః । ౭౮౦ ।

ఓం శీలధారిణే నమః ।
ఓం మహాయశసే నమః ।
ఓం సేనాకల్పాయ నమః ।
ఓం మహాకల్పాయ నమః ।
ఓం యోగాయ నమః ।
ఓం యుగకరాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం యుగరూపాయ నమః ।
ఓం మహారూపాయ నమః ।
ఓం మహానాగహనాయ నమః । ౭౯౦ ।

ఓం వధాయ నమః ।
ఓం న్యాయనిర్వపణాయ నమః ।
ఓం పాదాయ నమః ।
ఓం పణ్డితాయ నమః ।
ఓం అచలోపమాయ నమః ।
ఓం బహుమాలాయ నమః ।
ఓం మహామాలాయ నమః ।
ఓం శశినే హరసులోచనాయ నమః ।
ఓం విస్తారాయ లవణాయ కూపాయ నమః ।
ఓం త్రియుగాయ నమః । ౮౦౦ ।

ఓం సఫలోదయాయ నమః ।
ఓం త్రిలోచనాయ నమః ।
ఓం విషణ్ణాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మణివిద్ధాయ నమః ।
ఓం జటాధరాయ నమః ।
ఓం బిన్దవే నమః ।
ఓం విసర్గాయ నమః ।
ఓం సుముఖాయ నమః ।
ఓం శరాయ నమః ।
ఓం సర్వాయుధాయ నమః । ౮౧౦ ।

ఓం సహాయ నమః ।
ఓం నివేదనాయ నమః ।
ఓం సుఖాజాతాయ నమః ।
ఓం సుగన్ధారాయ నమః ।
ఓం మహాధనుషే నమః ।
ఓం గన్ధపాలినే భగవతే నమః ।
ఓం సర్వకర్మణాం ఉత్థానాయ నమః ।
ఓం మన్థానాయ బహులవాయవే నమః ।
ఓం సకలాయ నమః ।
ఓం సర్వలోచనాయ నమః । ౮౨౦ ।

ఓం తలస్తాలాయ నమః ।
ఓం కరస్థాలినే నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వసంహననాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం ఛత్రాయ నమః ।
ఓం సుఛత్రాయ నమః ।
ఓం విరవ్యాతలోకాయ నమః ।
ఓం సర్వాశ్రయాయ క్రమాయ నమః ।
ఓం ముణ్డాయ నమః ।
ఓం విరూపాయ నమః । ౮౩౦ ।

ఓం వికృతాయ నమః ।
ఓం దణ్డినే నమః ।
ఓం కుణ్డినే నమః ।
ఓం వికుర్వణాయ నమః ।
ఓం హర్యక్షాయ నమః ।
ఓం కకుభాయ నమః ।
ఓం వజ్రిణే నమః ।
ఓం శతజిహ్వాయ నమః ।
ఓం సహస్రపాదే నమః ।
ఓం సహస్రముర్ధ్నే నమః । ౮౪౦ ।

ఓం దేవేన్ద్రాయ సర్వదేవమయాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః ।
ఓం సర్వాఙ్గాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకకృతే నమః ।
ఓం పవిత్రాయ నమః ।
ఓం త్రికకుడే మన్త్రాయ నమః ।
ఓం కనిష్ఠాయ నమః ।
ఓం కృష్ణపిఙ్గలాయ నమః । ౮౫౦ ।

ఓం బ్రహ్మదణ్డవినిర్మాత్రే నమః ।
ఓం శతఘ్నీపాశ శక్తిమతే నమః ।
ఓం పద్మగర్భాయ నమః ।
ఓం మహాగర్భాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మగర్భాయ నమః ।
ఓం జలోద్భవాయ నమః ।
ఓం గభస్తయే నమః ।
ఓం బ్రహ్మకృతే నమః ।
ఓం బ్రహ్మిణే నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిదే నమః । ౮౬౦ ।

ఓం బ్రాహ్మణాయ నమః ।
ఓం గతయే నమః ।
ఓం అనన్తరూపాయ నమః ।
ఓం నైకాత్మనే నమః ।
ఓం స్వయంభువ తిగ్మతేజసే నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వగాత్మనే నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం వాతరంహాయ నమః ।
ఓం మనోజవాయ నమః ।
ఓం చన్దనినే నమః । ౮౭౦ ।

ఓం పద్మనాలాగ్రాయ నమః ।
ఓం సురభ్యుత్తరణాయ నమః ।
ఓం నరాయ నమః ।
ఓం కర్ణికారమహాస్రగ్విణే నమః ।
ఓం నీలమౌలయే నమః ।
ఓం పినాకధృతే నమః ।
ఓం ఉమాపతయే నమః ।
ఓం ఉమాకాన్తాయ నమః ।
ఓం జాహ్నవీభృతే నమః ।
ఓం ఉమాధవాయ నమః ।
ఓం వరాయ వరాహాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం సుమహాస్వనాయ నమః ।
ఓం మహాప్రసాదాయ నమః ।
ఓం దమనాయ నమః ।
ఓం శత్రుఘ్నే నమః ।
ఓం శ్వేతపిఙ్గలాయ నమః ।
ఓం ప్రీతాత్మనే నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః । ౮౯౦ ।

ఓం ప్రయతాత్మానే నమః ।
ఓం ప్రధానధృతే నమః ।
ఓం సర్వపార్శ్వముఖాయ నమః ।
ఓం త్ర్యక్షాయ నమః ।
ఓం ధర్మసాధారణో వరాయ నమః ।
ఓం చరాచరాత్మనే నమః ।
ఓం సూక్ష్మాత్మనే నమః ।
ఓం అమృతాయ గోవృషేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సాధ్యర్షయే నమః ।
ఓం వసురాదిత్యాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం వివస్వతే సవితామృతాయ నమః ।
ఓం వ్యాసాయ నమః ।
ఓం సర్గాయ సుసంక్షేపాయ విస్తరాయ నమః ।
ఓం పర్యాయోనరాయ నమః ।
ఓం ఋతవే నమః ।
ఓం సంవత్సరాయ నమః ।
ఓం మాసాయ నమః ।
ఓం పక్షాయ నమః ।
ఓం సఙ్ఖ్యాసమాపనాయ నమః ।
ఓం కలాభ్యో నమః । ౯౧౦ ।

ఓం కాష్ఠాభ్యో నమః ।
ఓం లవేభ్యో నమః ।
ఓం మాత్రాభ్యో నమః ।
ఓం ముహూర్తాహః క్షపాభ్యో నమః ।
ఓం క్షణేభ్యో నమః ।
ఓం విశ్వక్షేత్రాయ నమః ।
ఓం ప్రజాబీజాయ నమః ।
ఓం లిఙ్గాయ నమః ।
ఓం ఆద్యాయ నిర్గమాయ నమః ।
ఓం సతే నమః । ౯౨౦ ।

ఓం అసతే నమః ।
ఓం వ్యక్తాయ నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం పిత్రే నమః ।
ఓం మాత్రే నమః ।
ఓం పితామహాయ నమః ।
ఓం స్వర్గద్వారాయ నమః ।
ఓం ప్రజాద్వారాయ నమః ।
ఓం మోక్షద్వారాయ నమః ।
ఓం త్రివిష్టపాయ నమః । ౯౩౦ ।

ఓం నిర్వాణాయ నమః ।
ఓం హ్లాదనాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మలోకాయ నమః ।
ఓం పరాయై గత్యై నమః ।
ఓం దేవాసుర వినిర్మాత్రే నమః ।
ఓం దేవాసురపరాయణాయ నమః ।
ఓం దేవాసురగురవే నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం దేవాసుర నమస్కృతాయ నమః ।
ఓం దేవాసుర మహామాత్రాయ నమః । ౯౪౦ ।

ఓం దేవాసుర గణాశ్రయాయ నమః ।
ఓం దేవాసురగణాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం దేవాసుర గణాగృణ్యై నమః ।
ఓం దేవాతిదేవాయ నమః ।
ఓం దేవర్శయే నమః ।
ఓం దేవాసురవరప్రదాయ నమః ।
ఓం దేవాసురేశ్వరాయ నమః ।
ఓం విశ్వాయ నమః ।
ఓం దేవాసురమహేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవమయాయ నమః । ౯౫౦ ।

ఓం అచిన్త్యాయ నమః ।
ఓం దేవతాత్మనే నమః ।
ఓం ఆత్మసంభవాయ నమః ।
ఓం ఉద్భిదే నమః ।
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ।
ఓం వైద్యాయ నమః ।
ఓం విరజాయ నమః ।
ఓం నీరజాయ నమః ।
ఓం అమరాయ నమః ।
ఓం ఈడ్యాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం హస్తీశ్వరాయ నమః ।
ఓం వ్యఘ్రాయ నమః ।
ఓం దేవసింహాయ నమః ।
ఓం నరఋషభాయ నమః ।
ఓం విబుధాయ నమః ।
ఓం అగ్రవరాయ నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవాయ నమః ।
ఓం తపోమయాయ నమః ।
ఓం సుయుక్తాయ నమః । ౯౭౦ ।

ఓం శిభనాయ నమః ।
ఓం వజ్రిణే నమః ।
ఓం ప్రాసానాం ప్రభవాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం గుహాయ నమః ।
ఓం కాన్తాయ నమః ।
ఓం నిజాయ సర్గాయ నమః ।
ఓం పవిత్రాయ నమః ।
ఓం సర్వపావనాయ నమః ।
ఓం శృఙ్గిణే నమః । ౯౮౦ ।

ఓం శృఙ్గప్రియాయ నమః ।
ఓం బభ్రువే నమః ।
ఓం రాజరాజాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం అభిరామాయ నమః ।
ఓం సురగణాయ నమః ।
ఓం విరామాయ నమః ।
ఓం సర్వసాధనాయ నమః ।
ఓం లలాటాక్షాయ నమః ।
ఓం విశ్వదేవాయ నమః । ౯౯౦ ।

ఓం హరిణాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవర్చసాయ నమః ।
ఓం స్థావరాణాం పతయే నమః ।
ఓం నియమేన్ద్రియవర్ధనాయ నమః ।
ఓం సిద్ధార్థాయ నమః ।
ఓం సిద్ధభూతార్థాయ నమః।
ఓం అచిన్త్యాయ నమః ।
ఓం సత్యవ్రతాయ నమః ।
ఓం శుచయే నమః ।
ఓం వ్రతాధిపాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

ఓం పరస్మై నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం భక్తానాం పరమాయై గతయే నమః ।
ఓం విముక్తాయ నమః ।
ఓం ముక్తతేజసే నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం శ్రీవర్ధనాయ నమః ।
ఓం జగతే నమః । ౧౦౦౮ ।
ఇతి శివసహస్రనామావలిః శివార్పణమ్ ॥

॥ ఓం తత్సత్ ॥

Also Read 1000 Names of Lord Siva:

Siva’s 1000 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment