1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Siva’s | Sahasranamavali Lyrics in Oriya

Siva’s Sahasranamavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶିଵସହସ୍ରନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିଖ୍ୟାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସ୍ମୈ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚର୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଣାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହରାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଵୃତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଵୃତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିୟତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ରୁଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ମଶାନଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଚରାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଅର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭିଵାଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଭାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତଵେଷପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷରୂପାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ମହାୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାହଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତର୍ହିତତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୟଗର୍ଧଭୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵିତ୍ରାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ମହତେ ନମଃ ।
ଓଂନିୟମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିୟମାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟଂଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ସୋମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନକ୍ଷତ୍ରସାଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରୟେ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ଅତ୍ର୍ୟା ନମସ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗବାଣାର୍ପଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରତପସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀନସାଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଵତ୍ସରକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମାଣାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ପରମାୟତପସେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବୀଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଣରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବୀଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୀଜଵାହନାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଦଶବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିମିଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟଂଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅବଲୋଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଦିଗ୍ଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାୟ ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭାଵକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଣ୍ଡଲୁଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଣହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲଵତେ ନମଃ । ୧୧୦ ।

ଓଂ ଅଶନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତଘ୍ନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଟ୍ଟିଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆୟୁଧିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ରୁଵହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜସେ ନମଃ।
ଓଂ ତେଜସ୍କରାୟ ନିଧୟେ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଂ ଉଷ୍ଣୀଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିନତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀର୍ଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁତୀର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୃଗାଲରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ନମଃ । ୧୩୦ ।

ଓଂ ମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଶୁଭଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ କପର୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉର୍ଧ୍ଵରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵଶାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନଭସ୍ଥଲାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିଜଟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୀରଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେନାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନକ୍ତଂଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଗ୍ମମନ୍ୟଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଚସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜଘ୍ନେ ନମଃ । ୧୫୦ ।

ଓଂ ଦୈତ୍ୟଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଶାର୍ଦୂଲରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ଦ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରାଵୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁଷ୍ପଥାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଂ ନିଶାଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେତଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଭାନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୧୭୦ ।

ଓଂ ନିତ୍ୟନର୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲାଲସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିରୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଭସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରହସ୍ତାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ଵିଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟଵସାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତନ୍ଦ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ଷଣାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷ୍ୟାଗପହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁସହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧ୍ୟମାୟ ନମଃ । ୧୯୦ ।

ଓଂ ତେଜୋପହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗମ୍ଭୀରଘୋଷୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗମ୍ଭୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗମ୍ଭୀରବଲଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧରୂପାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃକ୍ଷକର୍ଣସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଦଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵକ୍ସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂୟୁଗାପୀଡଵାହନାୟ ନମଃ । ୨୧୦ ।

ଓଂ ତୀକ୍ଷଣାତାପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହର୍ୟଶ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମକାଲଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଡଵାମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୁତାଶନସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମନେ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ହୁତାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜୟକାଲଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷାମୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଣ୍ଡିନେ ନମଃ । ୨୩୦ ।

ଓଂ ଜଟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂର୍ତିଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂର୍ଧଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈନଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଣଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲକଟଙ୍କଟାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ନକ୍ଷତ୍ରଵିଗ୍ରହମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମୋଚନାୟ ନମଃ । ୨୫୦ ।

ଓଂ ସୁସରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକଵଚୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଢ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୀଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ରୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୂର୍ୟଵିନୋଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୋଦ୍ୟପରିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଲରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହାଵାସିନେ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଂ ଗୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତରଙ୍ଗଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଦଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିକାଲଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମସର୍ଵବନ୍ଧଵିମୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରାଣାଂବନ୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଧି ଶତ୍ରୁଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଙ୍ଖ୍ୟପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଵାସସେ ନମଃ । ୨୭୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵସାଧିନିଷେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସ୍କନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଵିଭାଗଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତୁଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଵିଭାଗଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ହୈମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋହିତାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ୨୯୦ ।

ଓଂ ନିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ପଚୀରନିଵାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଖ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୁଖ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାହଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାଲପ୍ରସାଦୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବଲାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ ବଲରୂପଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆକାଶନିର୍ଵିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିପାତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୌଦ୍ରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂଶଵେ ନମଃ । ୩୧୦ ।

ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଚସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଵେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋଵେଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଶାଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟାଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପଦେଶକରାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ଅକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମନିରାଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ଭଗ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପକ୍ଷରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିଦୀପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାମ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉନ୍ମାଦାୟ ନମଃ । ୩୩୦ ।

ଓଂ ମଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶ୍ଵତ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଥକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ସିଦ୍ଧୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହର୍ଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧସାଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭିକ୍ଷଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭିକ୍ଷୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିପଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଦଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସେନାୟ ନମଃ । ୩୫୦ ।

ଓଂ ଵିଶାଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଷ୍ଟିଭାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଵାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍କମ୍ଭିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚମୂସ୍ତମ୍ଭନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃତ୍ତାଵୃତ୍ତକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁକଲୋଚନାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ଵାଚସ୍ପତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଜସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟମାଶ୍ରିତପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଚାରଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ । ୩୭୦ ।

ଓଂ ନିଶାଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିନାକଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିମିତ୍ତସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିମିତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦନାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ ନନ୍ଦିଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତାମହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲିଙ୍ଗାଧ୍ୟାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୩୯୦ ।

ଓଂ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଗାଵହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୀଜାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୀଜକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମାନୁଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇତିହାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌତମାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ ନିଶାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୪୧୦ ।

ଓଂ ଅନୌଷଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ ଗତାଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁସ୍ଵପ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ପଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତ୍ରଜିତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ସମରମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମେଘନିଵାସିନେ ନମଃ । ୪୩୦ ।

ଓଂ ମହାଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଜ୍ଵାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଜ୍ଵାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିଧୂମ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ନିତ୍ୟଂ ଵର୍ଚସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମକେତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଙ୍ଗଲୁବ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଭନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଵଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ତିଭାଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗକରାୟ ନମଃ । ୪୫୦ ।

ଓଂ ଲଘଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ସଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଗର୍ଭପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେହିନାଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଂ ମହାୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମୂର୍ଧ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଶାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାହଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନାସାୟ ନମଃ । ୪୭୦ ।

ଓଂ ମହାକମ୍ବଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ମଶାନଭାଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵକ୍ଷସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋରସ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲମ୍ବନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲମ୍ବିତୋଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟାୟ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ପୟୋନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୋମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକୋଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଜଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ । ୪୯୦ ।

ଓଂ ପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିସାଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ନେହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସ୍ନେହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃକ୍ଷାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃକ୍ଷକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଲାୟ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ଵାୟୁଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣ୍ଡଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁଧାମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାଧିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଥର୍ଵଶୀର୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମାସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋକ୍ସହସ୍ରାମିତେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜୁଃ ପାଦ ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ । ୫୧୦ ।

ଓଂ ଜଙ୍ଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୋଘାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭିଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଞ୍ଚନଚ୍ଛଵୟେ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଂ ନାଭୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କରସ୍ଥାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵାଦଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞସମାହିତାୟ ନମଃ । ୫୩୦ ।

ଓଂ ନକ୍ତଂ ନମଃ ।
ଓଂ କଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଵାହନସାରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ ଭସ୍ମଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଶୁକ୍ଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ । ୫୫୦ ।

ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତନିଷେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶ୍ରମସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରିୟାଵସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵକର୍ମମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଲଶାଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାମ୍ରୋଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବୁଜାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନିଶ୍ଚଲାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ କପିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପିଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅୟୁଶେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧର୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦିତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵିଜ୍ଞେୟାୟ ନମଃ । ୫୭୦ ।

ଓଂ ସୁଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଶ୍ଵଧାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବାନ୍ଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁମ୍ବଵୀଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକ୍ରୋଧାୟା ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଲେଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ ଵଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଂଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଂଶନାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଙ୍ଗରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁହୃଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବନ୍ଧନାୟ ନମଃ । ୫୯୦ ।

ଓଂ ବନ୍ଧକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବନ୍ଧନଵିମୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୟଜ୍ଞାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସକାମାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦଂଶ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁଧାନିନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ଅଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିଲାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚେକିତାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜୈକପାତେ ନମଃ । ୬୧୦ ।

ଓଂ କାପାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଶଙ୍କଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ଵନ୍ତରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍କନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଶ୍ରଵଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ରାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ଵଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୃଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଗାୟ ଵାୟଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ୟମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଵିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ରଵୟେ ନମଃ । ୬୩୦ ।

ଓଂ ଉଷଙ୍ଗଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନ୍ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଭାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଣଵିଭାଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମଗୁଣାଵହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ ଅନିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଚଞ୍ଚଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁରୁକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁରୁଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁରୁଭୂତାୟ ନମଃ । ୬୫୦ ।

ଓଂ ଗୁଣୌଷଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ଭଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵେଷଂ ପ୍ରାଣିନାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖାସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରତ୍ନଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଲାସଗିରିଵାସିନେ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ହିମଵଦ୍ଗିରିସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୂଲହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁଵିଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଣିଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଧକିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵକିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦନାୟ ନମଃ । ୬୭୦ ।

ଓଂ ଛଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଜତ୍ରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଲୋଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୌଷଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଶ୍ଛନ୍ଦୋଵ୍ୟାକରଣୋତ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହନାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଗାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ସିଂହଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍କାଲସ୍ଥାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵଚକ୍ରାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତୁମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଭାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତାଲୟାୟ ନମଃ । ୬୯୦ ।

ଓଂ ଭୂତପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହୋରାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ଵାହିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୋଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂୟତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶ୍ଵାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ଭୋଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣଧାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୃତିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ମତିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍କୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଗାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପାଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଚର୍ମଵସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଵେଶିନାଂ ଗୁହାପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାହର୍ଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତକାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାନ୍ଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵାସାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ତପସ୍ସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଗୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନୃତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପ୍ସରୋଗଣସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଧାତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୈକସାନୁଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଲାୟ ନମଃ । ୭୩୦ ।

ଓଂ ଆଵେଦନୀୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଗନ୍ଧସୁଖାହଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୋରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିଧୀନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପତିଖେଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂୟୋଗାୟ ଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ଅତିଵୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାଧିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟମାତ୍ମସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁରପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁକ୍ତବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵିସୁପର୍ଣୋଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଷାଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଷାଢାୟ ନମଃ । ୭୫୦ ।

ଓଂ ଧ୍ରୁଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଵର୍ତମାନେଭ୍ୟୋଵପୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିରୋହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷାୟ ରଥୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୟୋଗିନେ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାମ୍ନାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସ୍ମାମ୍ନାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀର୍ଥଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଜୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁକର୍କଶାୟ ନମଃ । ୭୭୦ ।

ଓଂ ରତ୍ନପ୍ରଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାର୍ଣଵନିପାନଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପୋନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆରୋହଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧିରୋହାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଓଂ ଶୀଲଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସେନାକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଗକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଗରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନାଗହନାୟ ନମଃ । ୭୯୦ ।

ଓଂ ଵଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନ୍ୟାୟନିର୍ଵପଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚଲୋପମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁମାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିନେ ହରସୁଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିସ୍ତାରାୟ ଲଵଣାୟ କୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିୟୁଗାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ସଫଲୋଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷଣ୍ଣାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଵିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବିନ୍ଦଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିସର୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାୟୁଧାୟ ନମଃ । ୮୧୦ ।

ଓଂ ସହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଵେଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖାଜାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗନ୍ଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଧନୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧପାଲିନେ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକର୍ମଣାଂ ଉତ୍ଥାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ଥାନାୟ ବହୁଲଵାୟଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋଚନାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ ତଲସ୍ତାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରସ୍ଥାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵସଂହନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଛତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଛତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରଵ୍ୟାତଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଶ୍ରୟାୟ କ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାୟ ନମଃ । ୮୩୦ ।

ଓଂ ଵିକୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକୁର୍ଵଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହର୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କକୁଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପାଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରମୁର୍ଧ୍ନେ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାୟ ସର୍ଵଦେଵମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିକକୁଡେ ମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣପିଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ । ୮୫୦ ।

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡଵିନିର୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତଘ୍ନୀପାଶ ଶକ୍ତିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଲୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଭସ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଦେ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୈକାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟଂଭୁଵ ତିଗ୍ମତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵଗାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାତରଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋଜଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦନିନେ ନମଃ । ୮୭୦ ।

ଓଂ ପଦ୍ମନାଲାଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରଭ୍ୟୁତ୍ତରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ଣିକାରମହାସ୍ରଗ୍ଵିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲମୌଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିନାକଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାହ୍ନଵୀଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାୟ ଵରାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମହାସ୍ଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପ୍ରସାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତପିଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୀତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ । ୮୯୦ ।

ଓଂ ପ୍ରୟତାତ୍ମାନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଧାନଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପାର୍ଶ୍ଵମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ର୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମସାଧାରଣୋ ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରାଚରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାୟ ଗୋଵୃଷେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧ୍ୟର୍ଷୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁରାଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ଵିଵସ୍ଵତେ ସଵିତାମୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଗାୟ ସୁସଂକ୍ଷେପାୟ ଵିସ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ୟାୟୋନରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଵତ୍ସରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଙ୍ଖ୍ୟାସମାପନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାଭ୍ୟୋ ନମଃ । ୯୧୦ ।

ଓଂ କାଷ୍ଠାଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଵେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତ୍ରାଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁହୂର୍ତାହଃ କ୍ଷପାଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷଣେଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵକ୍ଷେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାବୀଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦ୍ୟାୟ ନିର୍ଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତେ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଂ ଅସତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତାମହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାଦ୍ଵାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଦ୍ଵାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପାୟ ନମଃ । ୯୩୦ ।

ଓଂ ନିର୍ଵାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ଲାଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ଗତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁର ଵିନିର୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁରପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁରଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁର ନମସ୍କୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁର ମହାମାତ୍ରାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ ଦେଵାସୁର ଗଣାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁରଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁର ଗଣାଗୃଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାତିଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵର୍ଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁରଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସୁରମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵମୟାୟ ନମଃ । ୯୫୦ ।

ଓଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମସଂଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦ୍ଭିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଡ୍ୟାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ହସ୍ତୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟଘ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵସିଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରଋଷଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିବୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ରଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପୋମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ । ୯୭୦ ।

ଓଂ ଶିଭନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାସାନାଂ ପ୍ରଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଜାୟ ସର୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୃଙ୍ଗିଣେ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଂ ଶୃଙ୍ଗପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଭ୍ରୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭିରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସାଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଲାଟାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଦେଵାୟ ନମଃ । ୯୯୦ ।

ଓଂ ହରିଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵର୍ଚସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାଵରାଣାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିୟମେନ୍ଦ୍ରିୟଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧଭୂତାର୍ଥାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ରତାଧିପାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଂ ପରସ୍ମୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନାଂ ପରମାୟୈ ଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତେ ନମଃ । ୧୦୦୮ ।
ଇତି ଶିଵସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ଶିଵାର୍ପଣମ୍ ॥

॥ ଓଂ ତତ୍ସତ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Lord Siva:

Siva’s 1000 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment