1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Siva’s | Sahasranamavali Lyrics in English

Siva’s Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ srisivasahasranamavali ॥

Om sthiraya namah ।
Om sthanave namah ।
Om prabhave namah ।
Om bhimaya namah ।
Om pravaraya namah ।
Om varadaya namah ।
Om varaya namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sarvavikhyataya namah ।
Om sarvasmai namah । 10 ।

Om sarvakaraya namah ।
Om bhavaya namah ।
Om jatine namah ।
Om carmine namah ।
Om sikhandine namah ।
Om sarvangaya namah ।
Om sarvabhavanaya namah ।
Om haraya namah ।
Om harinaksaya namah ।
Om sarvabhutaharaya namah । 20 ।

Om prabhave namah ।
Om pravrttaye namah ।
Om nivrttaye namah ।
Om niyataya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om dhruvaya namah ।
Om smasanavasine namah ।
Om bhagavate namah ।
Om khacaraya namah ।
Om gocaraya namah । 30 ।

Om ardanaya namah ।
Om abhivadyaya namah ।
Om mahakarmane namah ।
Om tapasvine namah ।
Om bhutabhavanaya namah ।
Om unmattavesapracchannaya namah ।
Om sarvalokaprajapataye namah ।
Om maharupaya namah ।
Om mahakayaya namah ।
Om vrsarupaya namah । 40 ।

Om mahayasase namah ।
Om mahatmane namah ।
Om sarvabhutatmane namah ।
Om visvarupaya namah ।
Om mahahanave namah ।
Om lokapalaya namah ।
Om antarhitatmane namah ।
Om prasadaya namah ।
Om hayagardhabhaye namah ।
Om pavitraya namah । 50 ।

Om mahate namah ।
Omniyamaya namah ।
Om niyamasritaya namah ।
Om sarvakarmane namah ।
Om svayambhutaya namah ।
Om adaye namah ।
Om adikaraya namah ।
Om nidhaye namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om visalaksaya namah । 60 ।

Om somaya namah ।
Om naksatrasadhakaya namah ।
Om candraya namah ।
Om suryaya namah ।
Om sanaye namah ।
Om ketave namah ।
Om grahaya namah ।
Om grahapataye namah ।
Om varaya namah ।
Om atraye namah । 70 ।

Om atrya namaskartre namah ।
Om mrgabanarpanaya namah ।
Om anaghaya namah ।
Om mahatapase namah ।
Om ghoratapase namah ।
Om adinaya namah ।
Om dinasadhakaya namah ।
Om samvatsarakaraya namah ।
Om mantraya namah ।
Om pramanaya namah । 80 ।

Om paramayatapase namah ।
Om yogine namah ।
Om yojyaya namah ।
Om mahabijaya namah ।
Om maharetase namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om suvarnaretase namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om subijaya namah ।
Om bijavahanaya namah । 90 ।

Om dasabahave namah ।
Om animisaya namah ।
Om nilakanthaya namah ।
Om umapataye namah ।
Om visvarupaya namah ।
Om svayamsresthaya namah ।
Om balaviraya namah ।
Om abaloganaya namah ।
Om ganakartre namah ।
Om ganapataye namah । 100 ।

Om digvasase namah ।
Om kamaya namah ।
Om mantravide namah ।
Om paramaya mantraya namah ।
Om sarvabhavakaraya namah ।
Om haraya namah ।
Om kamandaludharaya namah ।
Om dhanvine namah ।
Om banahastaya namah ।
Om kapalavate namah । 110 ।

Om asanaye namah ।
Om sataghnine namah ।
Om khadgine namah ।
Om pattisine namah ।
Om ayudhine namah ।
Om mahate namah ।
Om sruvahastaya namah ।
Om surupaya namah ।
Om tejase namah।
Om tejaskaraya nidhaye namah । 120 ।

Om usnisine namah ।
Om suvaktraya namah ।
Om udagraya namah ।
Om vinataya namah ।
Om dirghaya namah ।
Om harikesaya namah ।
Om sutirthaya namah ।
Om krsnaya namah ।
Om srgalarupaya namah ।
Om siddharthaya namah । 130 ।

Om mundaya namah ।
Om sarvasubhankaraya namah ।
Om ajaya namah ।
Om bahurupaya namah ।
Om gandhadharine namah ।
Om kapardine namah ।
Om urdhvaretase namah ।
Om urdhvalingaya namah ।
Om urdhvasayine namah ।
Om nabhasthalaya namah । 140 ।

Om trijatine namah ।
Om ciravasase namah ।
Om rudraya namah ।
Om senapataye namah ।
Om vibhave namah ।
Om ahascaraya namah ।
Om naktamcaraya namah ।
Om tigmamanyave namah ।
Om suvarcasaya namah ।
Om gajaghne namah । 150 ।

Om daityaghne namah ।
Om kalaya namah ।
Om lokadhatre namah ।
Om gunakaraya namah ।
Om simhasardularupaya namah ।
Om ardracarmambaravrtaya namah ।
Om kalayogine namah ।
Om mahanadaya namah ।
Om sarvakamaya namah ।
Om catuspathaya namah । 160 ।

Om nisacaraya namah ।
Om pretacarine namah ।
Om bhutacarine namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om bahubhutaya namah ।
Om bahudharaya namah ।
Om svarbhanave namah ।
Om amitaya namah ।
Om gataye namah ।
Om nrtyapriyaya namah । 170 ।

Om nityanartaya namah ।
Om nartakaya namah ।
Om sarvalalasaya namah ।
Om ghoraya namah ।
Om mahatapase namah ।
Om pasaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om giriruhaya namah ।
Om nabhase namah ।
Om sahasrahastaya namah । 180 ।

Om vijayaya namah ।
Om vyavasayaya namah ।
Om atandritaya namah ।
Om adharsanaya namah ।
Om dharsanatmane namah ।
Om yajnaghne namah ।
Om kamanasakaya namah ।
Om daksyagapaharine namah ।
Om susahaya namah ।
Om madhyamaya namah । 190 ।

Om tejopaharine namah ।
Om balaghne namah ।
Om muditaya namah ।
Om arthaya namah ।
Om ajitaya namah ।
Om avaraya namah ।
Om gambhiraghosaya namah ।
Om gambhiraya namah ।
Om gambhirabalavahanaya namah ।
Om nyagrodharupaya namah । 200 ।

Om nyagrodhaya namah ।
Om vrksakarnasthitaya namah ।
Om vibhave namah ।
Om sutiksnadasanaya namah ।
Om mahakayaya namah ।
Om mahananaya namah ।
Om visvaksenaya namah ।
Om haraye namah ।
Om yajnaya namah ।
Om samyugapidavahanaya namah । 210 ।

Om tiksanatapaya namah ।
Om haryasvaya namah ।
Om sahayaya namah ।
Om karmakalavide namah ।
Om visnuprasaditaya namah ।
Om yajnaya namah ।
Om samudraya namah ।
Om badavamukhaya namah ।
Om hutasanasahayaya namah ।
Om prasantatmane namah । 220 ।

Om hutasanaya namah ।
Om ugratejase namah ।
Om mahatejase namah ।
Om janyaya namah ।
Om vijayakalavide namah ।
Om jyotisamayanaya namah ।
Om siddhaye namah ।
Om sarvavigrahaya namah ।
Om sikhine namah ।
Om mundine namah । 230 ।

Om jatine namah ।
Om jvaline namah ।
Om murtijaya namah ।
Om murdhajaya namah ।
Om baline namah ।
Om vainavine namah ।
Om panavine namah ।
Om taline namah ।
Om khaline namah ।
Om kalakatankataya namah । 240 ।

Om naksatravigrahamataye namah ।
Om gunabuddhaye namah ।
Om layaya namah ।
Om agamaya namah ।
Om prajapataye namah ।
Om visvabahave namah ।
Om vibhagaya namah ।
Om sarvagaya namah ।
Om amukhaya namah ।
Om vimocanaya namah । 250 ।

Om susaranaya namah ।
Om hiranyakavacodbhavaya namah ।
Om medhrajaya namah ।
Om balacarine namah ।
Om mahicarine namah ।
Om srutaya namah ।
Om sarvaturyavinodine namah ।
Om sarvatodyaparigrahaya namah ।
Om vyalarupaya namah ।
Om guhavasine namah । 260 ।

Om guhaya namah ।
Om maline namah ।
Om tarangavide namah ।
Om tridasaya namah ।
Om trikaladhrte namah ।
Om karmasarvabandhavimocanaya namah ।
Om asurendranambandhanaya namah ।
Om yudhi satruvinasanaya namah ।
Om sankhyaprasadaya namah ।
Om durvasase namah । 270 ।

Om sarvasadhinisevitaya namah ।
Om praskandanaya namah ।
Om yajnavibhagavide namah ।
Om atulyaya namah ।
Om yajnavibhagavide namah ।
Om sarvavasaya namah ।
Om sarvacarine namah ।
Om durvasase namah ।
Om vasavaya namah ।
Om amaraya namah । 280 ।

Om haimaya namah ।
Om hemakaraya namah ।
Om niskarmaya namah ।
Om sarvadharine namah ।
Om dharottamaya namah ।
Om lohitaksaya namah ।
Om maksaya namah ।
Om vijayaksaya namah ।
Om visaradaya namah ।
Om samgrahaya namah । 290 ।

Om nigrahaya namah ।
Om kartre namah ।
Om sarpaciranivasanaya namah ।
Om mukhyaya namah ।
Om amukhyaya namah ।
Om dehaya namah ।
Om kahalaye namah ।
Om sarvakamadaya namah ।
Om sarvakalaprasadaye namah ।
Om subalaya namah । 300 ।

Om balarupadhrte namah ।
Om sarvakamavaraya namah ।
Om sarvadaya namah ।
Om sarvatomukhaya namah ।
Om akasanirvirupaya namah ।
Om nipatine namah ।
Om avasaya namah ।
Om khagaya namah ।
Om raudrarupaya namah ।
Om amsave namah । 310 ।

Om adityaya namah ।
Om bahurasmaye namah ।
Om suvarcasine namah ।
Om vasuvegaya namah ।
Om mahavegaya namah ।
Om manovegaya namah ।
Om nisacaraya namah ।
Om sarvavasine namah ।
Om sriyavasine namah ।
Om upadesakaraya namah । 320 ।

Om akaraya namah ।
Om munaye namah ।
Om atmaniralokaya namah ।
Om sambhagnaya namah ।
Om sahasradaya namah ।
Om paksine namah ।
Om paksarupaya namah ।
Om atidiptaya namah ।
Om visampataye namah ।
Om unmadaya namah । 330 ।

Om madanaya namah ।
Om kamaya namah ।
Om asvatthaya namah ।
Om arthakaraya namah ।
Om yasase namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om vamaya namah ।
Om prace namah ।
Om daksinaya namah ।
Om vamanaya namah । 340 ।

Om siddhayogine namah ।
Om maharsaye namah ।
Om siddharthaya namah ।
Om siddhasadhakaya namah ।
Om bhiksave namah ।
Om bhiksurupaya namah ।
Om vipanaya namah ।
Om mrdave namah ।
Om avyayaya namah ।
Om mahasenaya namah । 350 ।

Om visakhaya namah ।
Om sastibhagaya namah ।
Om gavam pataye namah ।
Om vajrahastaya namah ।
Om viskambhine namah ।
Om camustambhanaya namah ।
Om vrttavrttakaraya namah ।
Om talaya namah ।
Om madhave namah ।
Om madhukalocanaya namah । 360 ।

Om vacaspatyaya namah ।
Om vajasenaya namah ।
Om nityamasritapujitaya namah ।
Om brahmacarine namah ।
Om lokacarine namah ।
Om sarvacarine namah ।
Om vicaravide namah ।
Om isanaya namah ।
Om isvaraya namah ।
Om kalaya namah । 370 ।

Om nisacarine namah ।
Om pinakabhrte namah ।
Om nimittasthaya namah ।
Om nimittaya namah ।
Om nandaye namah ।
Om nandikaraya namah ।
Om haraye namah ।
Om nandisvaraya namah ।
Om nandine namah ।
Om nandanaya namah । 380 ।

Om nandivardhanaya namah ।
Om bhagaharine namah ।
Om nihantre namah ।
Om kalaya namah ।
Om brahmane namah ।
Om pitamahaya namah ।
Om caturmukhaya namah ।
Om mahalingaya namah ।
Om carulingaya namah ।
Om lingadhyaksaya namah । 390 ।

Om suradhyaksaya namah ।
Om yogadhyaksaya namah ।
Om yugavahaya namah ।
Om bijadhyaksaya namah ।
Om bijakartre namah ।
Om adhyatmanugataya namah ।
Om balaya namah ।
Om itihasaya namah ।
Om sakalpaya namah ।
Om gautamaya namah । 400 ।

Om nisakaraya namah ।
Om dambhaya namah ।
Om adambhaya namah ।
Om vaidambhaya namah ।
Om vasyaya namah ।
Om vasakaraya namah ।
Om kalaye namah ।
Om lokakartre namah ।
Om pasupataye namah ।
Om mahakartre namah । 410 ।

Om anausadhaya namah ।
Om aksaraya namah ।
Om paramaya brahmane namah ।
Om balavate namah ।
Om sakraya namah ।
Om nityai namah ।
Om anityai namah ।
Om suddhatmane namah ।
Om suddhaya namah ।
Om manyaya namah । 420 ।

Om gatagataya namah ।
Om bahuprasadaya namah ।
Om susvapnaya namah ।
Om darpanaya namah ।
Om amitrajite namah ।
Om vedakaraya namah ।
Om mantrakaraya namah ।
Om viduse namah ।
Om samaramardanaya namah ।
Om mahameghanivasine namah । 430 ।

Om mahaghoraya namah ।
Om vasine namah ।
Om karaya namah ।
Om agnijvalaya namah ।
Om mahajvalaya namah ।
Om atidhumraya namah ।
Om hutaya namah ।
Om havise namah ।
Om vrsanaya namah ।
Om sankaraya namah । 440 ।

Om nityam varcasvine namah ।
Om dhumaketanaya namah ।
Om nilaya namah ।
Om angalubdhaya namah ।
Om sobhanaya namah ।
Om niravagrahaya namah ।
Om svastidaya namah ।
Om svastibhavaya namah ।
Om bhagine namah ।
Om bhagakaraya namah । 450 ।

Om laghave namah ।
Om utsangaya namah ।
Om mahangaya namah ।
Om mahagarbhaparayanaya namah ।
Om krsnavarnaya namah ।
Om suvarnaya namah ।
Om sarvadehinam indriyaya namah ।
Om mahapadaya namah ।
Om mahahastaya namah ।
Om mahakayaya namah । 460 ।

Om mahayasase namah ।
Om mahamurdhne namah ।
Om mahamatraya namah ।
Om mahanetraya namah ।
Om nisalayaya namah ।
Om mahantakaya namah ।
Om mahakarnaya namah ।
Om mahosthaya namah ।
Om mahahanave namah ।
Om mahanasaya namah । 470 ।

Om mahakambave namah ।
Om mahagrivaya namah ।
Om smasanabhaje namah ।
Om mahavaksase namah ।
Om mahoraskaya namah ।
Om antaratmane namah ।
Om mrgalayaya namah ।
Om lambanaya namah ।
Om lambitosthaya namah ।
Om mahamayaya namah । 480 ।

Om payonidhaye namah ।
Om mahadantaya namah ।
Om mahadamstraya namah ।
Om mahajihvaya namah ।
Om mahamukhaya namah ।
Om mahanakhaya namah ।
Om maharomaya namah ।
Om mahakosaya namah ।
Om mahajataya namah ।
Om prasannaya namah । 490 ।

Om prasadaya namah ।
Om pratyayaya namah ।
Om girisadhanaya namah ।
Om snehanaya namah ।
Om asnehanaya namah ।
Om ajitaya namah ।
Om mahamunaye namah ।
Om vrksakaraya namah ।
Om vrksaketave namah ।
Om analaya namah । 500 ।

Om vayuvahanaya namah ।
Om gandaline namah ।
Om merudhamne namah ।
Om devadhipataye namah ।
Om atharvasirsaya namah ।
Om samasyaya namah ।
Om rksahasramiteksanaya namah ।
Om yajuh pada bhujaya namah ।
Om guhyaya namah ।
Om prakasaya namah । 510 ।

Om jangamaya namah ।
Om amogharthaya namah ।
Om prasadaya namah ।
Om abhigamyaya namah ।
Om sudarsanaya namah ।
Om upakaraya namah ।
Om priyaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om kanakaya namah ।
Om kancanacchavaye namah । 520 ।

Om nabhaye namah ।
Om nandikaraya namah ।
Om bhavaya namah ।
Om puskarasthapataye namah ।
Om sthiraya namah ।
Om dvadasaya namah ।
Om trasanaya namah ।
Om adyaya namah ।
Om yajnaya namah ।
Om yajnasamahitaya namah । 530 ।

Om naktam namah ।
Om kalaye namah ।
Om kalaya namah ।
Om makaraya namah ।
Om kalapujitaya namah ।
Om saganaya namah ।
Om ganakaraya namah ।
Om bhutavahanasarathaye namah ।
Om bhasmasayaya namah ।
Om bhasmagoptre namah । 540 ।

Om bhasmabhutaya namah ।
Om tarave namah ।
Om ganaya namah ।
Om lokapalaya namah ।
Om alokaya namah ।
Om mahatmane namah ।
Om sarvapujitaya namah ।
Om suklaya namah ।
Om trisuklaya namah ।
Om sampannaya namah । 550 ।

Om sucaye namah ।
Om bhutanisevitaya namah ।
Om asramasthaya namah ।
Om kriyavasthaya namah ।
Om visvakarmamataye namah ।
Om varaya namah ।
Om visalasakhaya namah ।
Om tamrosthaya namah ।
Om ambujalaya namah ।
Om suniscalaya namah । 560 ।

Om kapilaya namah ।
Om kapisaya namah ।
Om suklaya namah ।
Om ayuse namah ।
Om paraya namah ।
Om aparaya namah ।
Om gandharvaya namah ।
Om aditaye namah ।
Om tarksyaya namah ।
Om suvijneyaya namah । 570 ।

Om susaradaya namah ।
Om parasvadhayudhaya namah ।
Om devaya namah ।
Om anukarine namah ।
Om subandhavaya namah ।
Om tumbavinaya namah ।
Om mahakrodhaya namah ।
Om urdhvaretase namah ।
Om jalesayaya namah ।
Om ugraya namah । 580 ।

Om vasankaraya namah ।
Om vamsaya namah ।
Om vamsanadaya namah ।
Om aninditaya namah ।
Om sarvangarupaya namah ।
Om mayavine namah ।
Om suhrdaya namah ।
Om anilaya namah ।
Om analaya namah ।
Om bandhanaya namah । 590 ।

Om bandhakartre namah ।
Om subandhanavimocanaya namah ।
Om sayajnaraye namah ।
Om sakamaraye namah ।
Om mahadamstraya namah ।
Om mahayudhaya namah ।
Om bahudhaninditaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om sankaraya namah ।
Om sankaraya namah । 600 ।

Om adhanaya namah ।
Om amaresaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om visvadevaya namah ।
Om surarighne namah ।
Om ahirbudhnyaya namah ।
Om anilabhaya namah ।
Om cekitanaya namah ।
Om havise namah ।
Om ajaikapate namah । 610 ।

Om kapaline namah ।
Om trisankave namah ।
Om ajitaya namah ।
Om sivaya namah ।
Om dhanvantaraye namah ।
Om dhumaketave namah ।
Om skandaya namah ।
Om vaisravanaya namah ।
Om dhatre namah ।
Om sakraya namah । 620 ।

Om visnave namah ।
Om mitraya namah ।
Om tvastre namah ।
Om dhrvaya namah ।
Om dharaya namah ।
Om prabhavaya namah ।
Om sarvagaya vayave namah ।
Om aryamne namah ।
Om savitre namah ।
Om ravaye namah । 630 ।

Om usangave namah ।
Om vidhatre namah ।
Om mandhatre namah ।
Om bhutabhavanaya namah ।
Om vibhave namah ।
Om varnavibhavine namah ।
Om sarvakamagunavahaya namah ।
Om padmanabhaya namah ।
Om mahagarbhaya namah ।
Om candravaktraya namah । 640 ।

Om anilaya namah ।
Om analaya namah ।
Om balavate namah ।
Om upasantaya namah ।
Om puranaya namah ।
Om punyacancave namah ।
Om ye namah ।
Om kurukartre namah ।
Om kuruvasine namah ।
Om kurubhutaya namah । 650 ।

Om gunausadhaya namah ।
Om sarvasayaya namah ।
Om darbhacarine namah ।
Om sarvesam praninam pataye namah ।
Om devadevaya namah ।
Om sukhasaktaya namah ।
Om sate namah ।
Om asate namah ।
Om sarvaratnavide namah ।
Om kailasagirivasine namah । 660 ।

Om himavadgirisamsrayaya namah ।
Om kulaharine namah ।
Om kulakartre namah ।
Om bahuvidyaya namah ।
Om bahupradaya namah ।
Om vanijaya namah ।
Om vardhakine namah ।
Om vrksaya namah ।
Om vakilaya namah ।
Om candanaya namah । 670 ।

Om chadaya namah ।
Om saragrivaya namah ।
Om mahajatrave namah ।
Om alolaya namah ।
Om mahausadhaya namah ।
Om siddharthakarine namah ।
Om siddharthaschandovyakaranottaraya namah ।
Om simhanadaya namah ।
Om simhadamstraya namah ।
Om simhagaya namah । 680 ।

Om simhavahanaya namah ।
Om prabhavatmane namah ।
Om jagatkalasthalaya namah ।
Om lokahitaya namah ।
Om tarave namah ।
Om sarangaya namah ।
Om navacakrangaya namah ।
Om ketumaline namah ।
Om sabhavanaya namah ।
Om bhutalayaya namah । 690 ।

Om bhutapataye namah ।
Om ahoratraya namah ।
Om aninditaya namah ।
Om sarvabhutanam vahitre namah ।
Om nilayaya namah ।
Om vibhave namah ।
Om bhavaya namah ।
Om amoghaya namah ।
Om samyataya namah ।
Om asvaya namah । 700 ।

Om bhojanaya namah ।
Om pranadharanaya namah ।
Om dhrtimate namah ।
Om matimate namah ।
Om daksaya namah ।
Om satkrtaya namah ।
Om yugadhipaya namah ।
Om gopalaye namah ।
Om gopataye namah ।
Om gramaya namah ।
Om gocarmavasanaya namah ।
Om haraye namah ।
Om hiranyabahave namah ।
Om pravesinam guhapalaya namah ।
Om prakrstaraye namah ।
Om mahaharsaya namah ।
Om jitakamaya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om gandharaya namah ।
Om suvasaya namah । 720 ।

Om tapassaktaya namah ।
Om rataye namah ।
Om naraya namah ।
Om mahagitaya namah ।
Om mahanrtyaya namah ।
Om apsaroganasevitaya namah ।
Om mahaketave namah ।
Om mahadhatave namah ।
Om naikasanucaraya namah ।
Om calaya namah । 730 ।

Om avedaniyaya namah ।
Om adesaya namah ।
Om sarvagandhasukhahavaya namah ।
Om toranaya namah ।
Om taranaya namah ।
Om vataya namah ।
Om paridhine namah ।
Om patikhecaraya namah ।
Om samyogaya vardhanaya namah ।
Om vrddhaya namah । 740 ।

Om ativrddhaya namah ।
Om gunadhikaya namah ।
Om nityamatmasahayaya namah ।
Om devasurapataye namah ।
Om pataye namah ।
Om yuktaya namah ।
Om yuktabahave namah ।
Om divisuparnodevaya namah ।
Om asadhaya namah ।
Om susadhaya namah । 750 ।

Om dhruvaya namah ।
Om harinaya namah ।
Om haraya namah ।
Om avartamanebhyovapuse namah ।
Om vasusresthaya namah ।
Om mahapathaya namah ।
Om siroharine namah ।
Om sarvalaksanalaksitaya namah ।
Om aksaya rathayogine namah ।
Om sarvayogine namah । 760 ।

Om mahabalaya namah ।
Om samamnayaya namah ।
Om asmamnayaya namah ।
Om tirthadevaya namah ।
Om maharathaya namah ।
Om nirjivaya namah ।
Om jivanaya namah ।
Om mantraya namah ।
Om subhaksaya namah ।
Om bahukarkasaya namah । 770 ।

Om ratnaprabhutaya namah ।
Om ratnangaya namah ।
Om maharnavanipanavide namah ।
Om mulaya namah ।
Om visalaya namah ।
Om amrtaya namah ।
Om vyaktavyaktaya namah ।
Om taponidhaye namah ।
Om arohanaya namah ।
Om adhirohaya namah । 780 ।

Om siladharine namah ।
Om mahayasase namah ।
Om senakalpaya namah ।
Om mahakalpaya namah ।
Om yogaya namah ।
Om yugakaraya namah ।
Om haraye namah ।
Om yugarupaya namah ।
Om maharupaya namah ।
Om mahanagahanaya namah । 790 ।

Om vadhaya namah ।
Om nyayanirvapanaya namah ।
Om padaya namah ।
Om panditaya namah ।
Om acalopamaya namah ।
Om bahumalaya namah ।
Om mahamalaya namah ।
Om sasine harasulocanaya namah ।
Om vistaraya lavanaya kupaya namah ।
Om triyugaya namah । 800 ।

Om saphalodayaya namah ।
Om trilocanaya namah ।
Om visannangaya namah ।
Om manividdhaya namah ।
Om jatadharaya namah ।
Om bindave namah ।
Om visargaya namah ।
Om sumukhaya namah ।
Om saraya namah ।
Om sarvayudhaya namah । 810 ।

Om sahaya namah ।
Om nivedanaya namah ।
Om sukhajataya namah ।
Om sugandharaya namah ।
Om mahadhanuse namah ।
Om gandhapaline bhagavate namah ।
Om sarvakarmanam utthanaya namah ।
Om manthanaya bahulavayave namah ।
Om sakalaya namah ।
Om sarvalocanaya namah । 820 ।

Om talastalaya namah ।
Om karasthaline namah ।
Om urdhvasamhananaya namah ।
Om mahate namah ।
Om chatraya namah ।
Om suchatraya namah ।
Om viravyatalokaya namah ।
Om sarvasrayaya kramaya namah ।
Om mundaya namah ।
Om virupaya namah । 830 ।

Om vikrtaya namah ।
Om dandine namah ।
Om kundine namah ।
Om vikurvanaya namah ।
Om haryaksaya namah ।
Om kakubhaya namah ।
Om vajrine namah ।
Om satajihvaya namah ।
Om sahasrapade namah ।
Om sahasramurdhne namah । 840 ।

Om devendraya sarvadevamayaya namah ।
Om gurave namah ।
Om sahasrabahave namah ।
Om sarvangaya namah ।
Om saranyaya namah ।
Om sarvalokakrte namah ।
Om pavitraya namah ।
Om trikakude mantraya namah ।
Om kanisthaya namah ।
Om krsnapingalaya namah । 850 ।

Om brahmadandavinirmatre namah ।
Om sataghnipasa saktimate namah ।
Om padmagarbhaya namah ।
Om mahagarbhaya namah ।
Om brahmagarbhaya namah ।
Om jalodbhavaya namah ।
Om gabhastaye namah ।
Om brahmakrte namah ।
Om brahmine namah ।
Om brahmavide namah । 860 ।

Om brahmanaya namah ।
Om gataye namah ।
Om anantarupaya namah ।
Om naikatmane namah ।
Om svayambhuva tigmatejase namah ।
Om urdhvagatmane namah ।
Om pasupataye namah ।
Om vataramhaya namah ।
Om manojavaya namah ।
Om candanine namah । 870 ।

Om padmanalagraya namah ।
Om surabhyuttaranaya namah ।
Om naraya namah ।
Om karnikaramahasragvine namah ।
Om nilamaulaye namah ।
Om pinakadhrte namah ।
Om umapataye namah ।
Om umakantaya namah ।
Om jahnavibhrte namah ।
Om umadhavaya namah ।
Om varaya varahaya namah ।
Om varadaya namah ।
Om varenyaya namah ।
Om sumahasvanaya namah ।
Om mahaprasadaya namah ।
Om damanaya namah ।
Om satrughne namah ।
Om svetapingalaya namah ।
Om pritatmane namah ।
Om paramatmane namah । 890 ।

Om prayatatmane namah ।
Om pradhanadhrte namah ।
Om sarvaparsvamukhaya namah ।
Om tryaksaya namah ।
Om dharmasadharano varaya namah ।
Om caracaratmane namah ।
Om suksmatmane namah ।
Om amrtaya govrsesvaraya namah ।
Om sadhyarsaye namah ।
Om vasuradityaya namah । 900 ।

Om vivasvate savitamrtaya namah ।
Om vyasaya namah ।
Om sargaya susamksepaya vistaraya namah ।
Om paryayonaraya namah ।
Om rtave namah ।
Om samvatsaraya namah ।
Om masaya namah ।
Om paksaya namah ।
Om sankhyasamapanaya namah ।
Om kalabhyo namah । 910 ।

Om kasthabhyo namah ।
Om lavebhyo namah ।
Om matrabhyo namah ।
Om muhurtahah ksapabhyo namah ।
Om ksanebhyo namah ।
Om visvaksetraya namah ।
Om prajabijaya namah ।
Om lingaya namah ।
Om adyaya nirgamaya namah ।
Om sate namah । 920 ।

Om asate namah ।
Om vyaktaya namah ।
Om avyaktaya namah ।
Om pitre namah ।
Om matre namah ।
Om pitamahaya namah ।
Om svargadvaraya namah ।
Om prajadvaraya namah ।
Om moksadvaraya namah ।
Om trivistapaya namah । 930 ।

Om nirvanaya namah ।
Om hladanaya namah ।
Om brahmalokaya namah ।
Om parayai gatyai namah ।
Om devasura vinirmatre namah ।
Om devasuraparayanaya namah ।
Om devasuragurave namah ।
Om devaya namah ।
Om devasura namaskrtaya namah ।
Om devasura mahamatraya namah । 940 ।

Om devasura ganasrayaya namah ।
Om devasuraganadhyaksaya namah ।
Om devasura ganagrnyai namah ।
Om devatidevaya namah ।
Om devarsaye namah ।
Om devasuravarapradaya namah ।
Om devasuresvaraya namah ।
Om visvaya namah ।
Om devasuramahesvaraya namah ।
Om sarvadevamayaya namah । 950 ।

Om acintyaya namah ।
Om devatatmane namah ।
Om atmasambhavaya namah ।
Om udbhide namah ।
Om trivikramaya namah ।
Om vaidyaya namah ।
Om virajaya namah ।
Om nirajaya namah ।
Om amaraya namah ।
Om idyaya namah । 960 ।

Om hastisvaraya namah ।
Om vyaghraya namah ।
Om devasimhaya namah ।
Om nararsabhaya namah ।
Om vibudhaya namah ।
Om agravaraya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om sarvadevaya namah ।
Om tapomayaya namah ।
Om suyuktaya namah । 970 ।

Om sibhanaya namah ।
Om vajrine namah ।
Om prasanam prabhavaya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om guhaya namah ।
Om kantaya namah ।
Om nijaya sargaya namah ।
Om pavitraya namah ।
Om sarvapavanaya namah ।
Om srngine namah । 980 ।

Om srngapriyaya namah ।
Om babhruve namah ।
Om rajarajaya namah ।
Om niramayaya namah ।
Om abhiramaya namah ।
Om suraganaya namah ।
Om viramaya namah ।
Om sarvasadhanaya namah ।
Om lalataksaya namah ।
Om visvadevaya namah । 990 ।

Om harinaya namah ।
Om brahmavarcasaya namah ।
Om sthavaranam pataye namah ।
Om niyamendriyavardhanaya namah ।
Om siddharthaya namah ।
Om siddhabhutarthaya namah।
Om acintyaya namah ।
Om satyavrataya namah ।
Om sucaye namah ।
Om vratadhipaya namah । 1000 ।

Om parasmai namah ।
Om brahmane namah ।
Om bhaktanam paramayai gataye namah ।
Om vimuktaya namah ।
Om muktatejase namah ।
Om srimate namah ।
Om srivardhanaya namah ।
Om jagate namah । 1008 ।
iti sivasahasranamavalih sivarpanam ॥

॥ Om tatsat ॥

Also Read 1000 Names of Lord Siva:

Siva’s 1000 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment