1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bala 1 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Balasahasranamavali 1 Lyrics in English:

॥ sribalasahasranamavalih 1 ॥

sridevyuvaca –
bhagavanbhasitasesasiddhantakarunanidhe ।
devyastripurasundaryah mantranamasahasrakam ॥ 1 ॥

srutva dharayitum deva mameccha vartate’dhuna ।
krpaya kevalam natha tanmamakhyatumarhasi ॥ 2 ॥

isvara uvaca –
mantranamasahasram te kathayami varanane ।
gopaniyam prayatnena srnu tattvam mahesvari ॥ 3 ॥

asya sribalatripurasundaridivyasahasranamastotramahamantrasya
isvara rsih anustup chandah sribalatripurasundari devata ।
aim bijam sauh saktih klim kilakam ।
sribalatripurasundariprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

dhyanam –
ainkarasanagarbhitanalasikham sauh klim kalam bibhratim ।
sauvarnambaradharinim varasudhadhautantarangojjvalam ॥

vande pustakapasasankusajapasragbhasurodyatkaram ।
tam balam tripuram bhaje trinayanam satcakrasancarinim ॥ 4 ॥

Om subhagayai namah ।
Om sundaryai namah ।
Om saumyayai namah ।
Om susumnayai namah ।
Om sukhadayinyai namah ।
Om manojnayai namah ।
Om sumanase namah ।
Om ramyayai namah ।
Om sobhanayai namah ।
Om lalitayai namah । 10 ।

Om sivayai namah ।
Om kantayai namah ।
Om kantimatyai namah ।
Om kantyai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om kamalalayayai namah ।
Om kalyanyai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om hrdyayai namah ।
Om pesalayai namah । 20 ।

Om hrdayangamayai namah ।
Om subhadrakhyayai namah ।
Om atiramanyai namah ।
Om sarvayai namah ।
Om sadhvyai namah ।
Om sumangalayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om bhavyavatyai namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om kamaniyayai namah । 30 ।

Om atikomalayai namah ।
Om sobhayai namah ।
Om abhiramayai namah ।
Om ramanyai namah ।
Om ramaniyayai namah ।
Om ratipriyayai namah ।
Om manonmanyai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om matangyai namah ।
Om madirapriyayai namah । 40 ।

Om mahalaksmyai namah ।
Om mahasaktyai namah ।
Om mahavidyasvarupinyai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om mahanandayai namah ।
Om mahanandavidhayinyai namah ।
Om maninyai namah ।
Om madhavyai namah ।
Om madhvyai namah ।
Om madarupayai namah । 50 ।

Om madotkatayai namah ।
Om anandakandayai namah ।
Om vijayayai namah ।
Om visvesyai namah ।
Om visvarupinyai namah ।
Om suprabhayai namah ।
Om kaumudyai namah ।
Om santayai namah ।
Om bindunadasvarupinyai namah ।
Om kamesvaryai namah । 60 ।

Om kamakalayai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om kamavardhinyai namah ।
Om bherundayai namah ।
Om candikayai namah ।
Om candyai namah ।
Om camundyai namah ।
Om mundamalinyai namah ।
Om anurupayai namah ।
Om maharupayai namah । 70 ।

Om bhutesyai namah ।
Om bhuvanesvaryai namah ।
Om citrayai namah ।
Om vicitrayai namah ।
Om citrangyai namah ।
Om hemagarbhasvarupinyai namah ।
Om caitanyarupinyai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nityanityasvarupinyai namah ।
Om hrimkaryai namah । 80 ।

Om kundalyai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om vidhatryai namah ।
Om bhutasamplavayai namah ।
Om unmadinyai namah ।
Om mahamalyai namah ।
Om suprasannayai namah ।
Om surarcitayai namah ।
Om paramayai namah ।
Om anandanisyandayai namah । 90 ।

Om paramarthasvarupinyai namah ।
Om yogisvaryai namah ।
Om yogamatre namah ।
Om hamsinyai namah ।
Om kalahamsinyai namah ।
Om kalayai namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om raktayai namah ।
Om susumnavartmasalinyai namah ।
Om vindhyadrinilayayai namah । 100 ।

Om suksmayai namah ।
Om hemapadmanivasinyai namah ।
Om balayai namah ।
Om surupinyai namah ।
Om mayayai namah ।
Om varenyayai namah ।
Om varadayinyai namah ।
Om vidrumabhayai namah ।
Om visalaksyai namah ।
Om visistayai namah । 110 ।

Om visvanayikayai namah ।
Om virendravandyayai namah ।
Om visvatmane namah ।
Om visvayai namah ।
Om visvadivardhanyai namah ।
Om visvotpattyai namah ।
Om visvamayayai namah ।
Om visvaradhyayai namah ।
Om vikasvarayai namah ।
Om madasvinnayai namah । 120 ।

Om madodbhinnayai namah ।
Om maninyai namah ।
Om manavardhanyai namah ।
Om malinyai namah ।
Om modinyai namah ।
Om manyayai namah ।
Om madahastayai namah ।
Om madalayayai namah ।
Om madanisyandinyai namah ।
Om matre namah । 130 ।

Om madiraksyai namah ।
Om madalasayai namah ।
Om madatmikayai namah ।
Om madavasayai namah ।
Om madhubindukrtadharayai namah ।
Om mulabhutayai namah ।
Om mahamulayai namah ।
Om muladharasvarupinyai namah ।
Om sinduraraktayai namah ।
Om raktaksyai namah । 140 ।

Om trinetrayai namah ।
Om trigunatmikayai namah ।
Om vasinyai namah ।
Om vasinyai namah ।
Om vanyai namah ।
Om varunyai namah ।
Om varunipriyayai namah ।
Om arunayai namah ।
Om tarunarkabhayai namah ।
Om bhaminyai namah । 150 ।

Om vahnivasinyai namah ।
Om siddhayai namah ।
Om siddhesvaryai namah ।
Om siddhyai namah ।
Om siddhambayai namah ।
Om siddhamatrkayai namah ।
Om siddharthadayinyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om siddhadhyayai namah ।
Om siddhasammatayai namah । 160 ।

Om vagbhavayai namah ।
Om vakpradayai namah ।
Om vandyayai namah ।
Om vanmayyai namah ।
Om vadinyai namah ।
Om parayai namah ।
Om tvaritayai namah ।
Om satvarayai namah ।
Om turyayai namah ।
Om tvarayitryai namah । 170 ।

Om tvaratmikayai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om kamalavasayai namah ।
Om sakalayai namah ।
Om sarvamangalayai namah ।
Om bhagodaryai namah ।
Om bhagaklinnayai namah ।
Om bhaginyai namah ।
Om bhagamalinyai namah ।
Om bhagapradayai namah । 180 ।

Om bhaganandayai namah ।
Om bhagesyai namah ।
Om bhaganayikayai namah ।
Om bhagatmikayai namah ।
Om bhagavasayai namah ।
Om bhagayai namah ।
Om bhaganipatinyai namah ।
Om bhagavahayai namah ।
Om bhagaradhyayai namah ।
Om bhagadhyayai namah । 190 ।

Om bhagavahinyai namah ।
Om bhaganisyandinyai namah ।
Om bhargayai namah ।
Om bhagabhayai namah ।
Om bhagagarbhinyai namah ।
Om bhagadaye namah ।
Om bhagabhogadaye namah ।
Om bhagavedyayai namah ।
Om bhagodbhavayai namah ।
Om bhagamatre namah । 200 ।

Om bhagabhogayai namah ।
Om abhagavedyayai namah ।
Om abhagodbhavayai namah ।
Om bhagamatre namah ।
Om bhagakarayai namah ।
Om bhagaguhyayai namah ।
Om bhagesvaryai namah ।
Om bhagadehayai namah ।
Om abhagavasayai namah ।
Om bhagodbhedayai namah । 210 ।

Om bhagalasayai namah ।
Om bhagavidyayai namah ।
Om bhagaklinnayai namah ।
Om bhagalingayai namah ।
Om bhagadravayai namah ।
Om sakalayai namah ।
Om niskalayai namah ।
Om kalyai namah ।
Om karalyai namah ।
Om kalabhasinyai namah । 220 ।

Om kamalayai namah ।
Om hamsinyai namah ।
Om kalayai namah ।
Om karunayai namah ।
Om karunavatyai namah ।
Om bhasvarayai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om bhasayai namah ।
Om bhadrakalyai namah ।
Om kulanganayai namah । 230 ।

Om rasatmikayai namah ।
Om rasavasayai namah ।
Om rasasyandayai namah ।
Om rasavahayai namah ।
Om kamanisyandinyai namah ।
Om kamyayai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om kamadayinyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om vidhatryai namah । 240 ।

Om vividhayai namah ।
Om visvadhatryai namah ।
Om vidhavidhayai namah ।
Om sarvangasundaryai namah ।
Om saumyayai namah ।
Om lavanyasaridambudhyai namah ।
Om caturangyai namah ।
Om caturbahave namah ।
Om caturayai namah ।
Om caruhamsinyai namah । 250 ।

Om mantrayai namah ।
Om mantramayyai namah ।
Om matre namah ।
Om manipurasamasrayayai namah ।
Om mantratmikayai namah ।
Om mantramatre namah ।
Om mantragamyayai namah ।
Om sumantrikayai namah ।
Om puspabanayai namah ।
Om puspajaitryai namah । 260 ।

Om puspinyai namah ।
Om puspavardhanyai namah ।
Om vajresvaryai namah ।
Om vajrahastayai namah ।
Om puranyai namah ।
Om puravasinyai namah ।
Om tarayai namah ।
Om sutarunyai namah ।
Om tarayai namah ।
Om tarunyai namah । 270 ।

Om tararupinyai namah ।
Om iksucapayai namah ।
Om mahapasayai namah ।
Om subhadayai namah ।
Om priyavadinyai namah ।
Om sarvadayai namah ।
Om sarvajananyai namah ।
Om sarvarthayai namah ।
Om sarvapavanyai namah ।
Om atmavidyayai namah । 280 ।

Om mahavidyayai namah ।
Om brahmavidyayai namah ।
Om vivasvatyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om isvaryai namah ।
Om sivaradhyayai namah ।
Om sivanathayai namah ।
Om sivatmikayai namah ।
Om atmikayai namah ।
Om jnananilayayai namah । 290 ।

Om nirbhedayai namah ।
Om nirvrtipradayai namah ।
Om nirvanarupinyai namah ।
Om nityayai namah ।
Om niyamayai namah ।
Om niskalayai namah ।
Om prabhayai namah ।
Om sriphalayai namah ।
Om sripradayai namah ।
Om sisyayai namah । 300 ।

Om srimayyai namah ।
Om sivarupinyai namah ।
Om parayai namah ।
Om kundalinyai namah ।
Om kubjayai namah ।
Om kutilayai namah ।
Om kutilalakayai namah ।
Om mahodayayai namah ।
Om maharupayai namah ।
Om mahamayayai namah । 310 ।

Om kalamayyai namah ।
Om vasinyai namah ।
Om sarvajananyai namah ।
Om citravasayai namah ।
Om vicitrakayai namah ।
Om suryamandalamadhyasthayai namah ।
Om sthirayai namah ।
Om sankaravallabhayai namah ।
Om surabhyai namah ।
Om sumanassuryayai namah । 320 ।

Om susumnayai namah ।
Om somabhusanayai namah ।
Om sudhapradayai namah ।
Om sudhadharayai namah ।
Om susriyai namah ।
Om sampattirupinyai namah ।
Om amrtayai namah ।
Om satyasankalpayai namah ।
Om satyayai namah ।
Om sadgranthibhedinyai namah । 330 ।

Om icchasaktyai namah ।
Om mahasaktyai namah ।
Om kriyasaktyai namah ।
Om priyankaryai namah ।
Om lilayai namah ।
Om lilalayayai namah ।
Om anandayai namah ।
Om suksmabodhasvarupinyai namah ।
Om sakalayai namah ।
Om rasanayai namah । 340 ।

Om sarayai namah ।
Om saragamyayai namah ।
Om sarasvatyai namah ।
Om parayai namah ।
Om parayanyai namah ।
Om padmayai namah ।
Om paranisthayai namah ।
Om paraparayai namah ।
Om srimatyai namah ।
Om srikaryai namah । 350 ।

Om vyomnyai namah ।
Om sivayonyai namah ।
Om siveksanayai namah ।
Om niranandayai namah ।
Om nirakhyeyayai namah ।
Om nirdvandvayai namah ।
Om nirgunatmikayai namah ।
Om brhatyai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om brahmyai namah । 360 ।

Om brahmanyai namah ।
Om brahmarupinyai namah ।
Om dhrtyai namah ।
Om smrtyai namah ।
Om srutyai namah ।
Om medhayai namah ।
Om sraddhayai namah ।
Om pustyai namah ।
Om stutyai namah ।
Om matyai namah । 370 ।

Om advayanandasambodhayai namah ।
Om varayai namah ।
Om saubhagyarupinyai namah ।
Om niramayayai namah ।
Om nirakarayai namah ।
Om jrmbhinyai namah ।
Om stambhinyai namah ।
Om ratyai namah ।
Om bodhikayai namah ।
Om kamalayai namah । 380 ।

Om raudryai namah ।
Om dravinyai namah ।
Om ksebhinyai namah ।
Om matyai namah ।
Om kucelyai namah ।
Om kucamadhyasthayai namah ।
Om madhyakutagatyai namah ।
Om priyayai namah ।
Om kulottirnayai namah ।
Om kulavatyai namah । 390 ।

Om bodhayai namah ।
Om vagvadinyai namah ।
Om satyai namah ।
Om umayai namah ।
Om priyavratayai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om vakulayai namah ।
Om kularupinyai namah ।
Om visvatmikayai namah ।
Om visvayonyai namah । 400 ।

Om visvasaktayai namah ।
Om vinayakayai namah ।
Om dhyayinyai namah ।
Om nadinyai namah ।
Om tirthayai namah ।
Om sankaryai namah ।
Om mantrasaksinyai namah ।
Om sanmantrarupinyai namah ।
Om hrstayai namah ।
Om sankaryai namah । 410 ।

Om surasankaryai namah ।
Om sundarangyai namah ।
Om suravasayai namah ।
Om suravandyayai namah ।
Om suresvaryai namah ।
Om suvarnavarnayai namah ।
Om satkirtyai namah ।
Om suvarnayai namah ।
Om varnarupinyai namah ।
Om lalitangyai namah । 420 ।

Om varisthayai namah ।
Om sriyai namah ।
Om aspandayai namah ।
Om spandarupinyai namah ।
Om sambhavyai namah ।
Om saccidanandayai namah ।
Om saccidanandarupinyai namah ।
Om jayinyai namah ।
Om visvajananyai namah ।
Om visvanisthayai namah । 430 ।

Om vilasinyai namah ।
Om bhrumadhyayai namah ।
Om akhilanispadyayai namah ।
Om nirgunayai namah ।
Om gunavardhanyai namah ।
Om hrllekhayai namah ।
Om bhuvanayai namah ।
Om isanyai namah ।
Om bhuvanayai namah ।
Om bhuvanatmikayai namah । 440 ।

Om vibhutyai namah ।
Om bhutidayai namah ।
Om bhutyai namah ।
Om sambhutyai namah ।
Om bhutikarinyai namah ।
Om isanyai namah ।
Om sasvatyai namah ।
Om saivyai namah ।
Om sarvanyai namah ।
Om sarmadayinyai namah । 450 ।

Om bhavanyai namah ।
Om bhavagayai namah ।
Om bhavayai namah ।
Om bhavanayai namah ।
Om bhavanatmikayai namah ।
Om hrtpadmanilayayai namah ।
Om surayai namah ।
Om svaravrttyai namah ।
Om svaratmikayai namah ।
Om suksmarupayai namah । 460 ।

Om paranandayai namah ।
Om svatmasthayai namah ।
Om visvadayai namah ।
Om sivayai namah ।
Om paripurnayai namah ।
Om dayapurnayai namah ।
Om madaghurnitalocanayai namah ।
Om saranyayai namah ।
Om tarunarkabhayai namah ।
Om madhuraktayai namah । 470 ।

Om manasvinyai namah ।
Om anantayai namah ।
Om anantamahimayai namah ।
Om nityatrptayai namah ।
Om niranjanyai namah ।
Om acintyayai namah ।
Om sakticintyarthayai namah ।
Om cintyayai namah ।
Om cintyasvarupinyai namah ।
Om jaganmayyai namah । 480 ।

Om jaganmatre namah ।
Om jagatsarayai namah ।
Om jagadbhavayai namah ।
Om apyayinyai namah ।
Om paranandayai namah ।
Om kutasthayai namah ।
Om avasarupinyai namah ।
Om jnanagamyayai namah ।
Om jnanamurtyai namah ।
Om jnapinyai namah । 490 ।

Om jnanarupinyai namah ।
Om khecaryai namah ।
Om khecarimudrayai namah ।
Om khecariyogarupinyai namah ।
Om anathanathayai namah ।
Om nirnathayai namah ।
Om ghorayai namah ।
Om aghorasvarupinyai namah ।
Om sudhapradayai namah ।
Om sudhadharayai namah । 500 ।

Om sudharupayai namah ।
Om sudhamayyai namah ।
Om daharayai namah ।
Om daharakasayai namah ।
Om daharakasamadhyagayai namah ।
Om mangalyayai namah ।
Om mangalayai namah ।
Om divyayai namah ।
Om mahamangalyadevatayai namah ।
Om mangalyadayinyai namah । 510 ।

Om manyayai namah ।
sarvamangaladayinyai nama
Om svaprakasayai namah ।
Om mahabhasayai namah ।
Om bhaminyai namah ।
Om bhavarupinyai namah ।
Om katyayinyai namah ।
Om kalavasayai namah ।
Om purnakamayai namah ।
Om yasasvinyai namah । 520 ।

Om ardhavasananilayayai namah ।
Om narayanamanoharayai namah ।
Om moksamargavidhanajnayai namah ।
Om virincotpattibhumikayai namah ।
Om anuttarayai namah ।
Om maharadhyayai namah ।
Om dusprapayai namah ।
Om duratikramayai namah ।
Om suddhidayai namah ।
Om kamadayai namah । 530 ।

Om saumyayai namah ।
Om jnanadayai namah ।
Om manadayinyai namah ।
Om svadhayai namah ।
Om svahayai namah ।
Om sudhayai namah ।
Om medhayai namah ।
Om madhurayai namah ।
Om madhumandirayai namah ।
Om nirvanadayinyai namah । 540 ।

Om sresthayai namah ।
Om sarmisthayai namah ।
Om saradarcitayai namah ।
Om suvarcalayai namah ।
Om suraradhyayai namah ।
Om suddhasattvayai namah ।
Om surarcitayai namah ।
Om stutyai namah ।
Om stutimayyai namah ।
Om stutyayai namah । 550 ।

Om stutirupayai namah ।
Om stutipriyayai namah ।
Om kamesvaryai namah ।
Om kamavatyai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om kamarupinyai namah ।
Om akasagarbhayai namah ।
Om hrimkaryai namah ।
Om kankalyai namah ।
Om kalarupinyai namah । 560 ।

Om visnupatnyai namah ।
Om visuddharthayai namah ।
Om visvarupayai namah ।
Om isavanditayai namah ।
Om visvavedyayai namah ।
Om mahavirayai namah ।
Om visvaghnyai namah ।
Om visvarupinyai namah ।
Om kusalayai namah ।
Om adhyayai namah । 570 ।

Om silavatyai namah ।
Om sailasthayai namah ।
Om sailarupinyai namah ।
Om rudranyai namah ।
Om candyai namah ।
Om khatvangyai namah ।
Om dakinyai namah ।
Om sakinyai namah ।
Om prabhayai namah ।
Om nityayai namah । 580 ।

Om nirvedakhatvangyai namah ।
Om jananyai namah ।
Om janarupinyai namah ।
Om talodaryai namah ।
Om jagatsutryai namah ।
Om jagatyai namah ।
Om jvalinyai namah ।
Om jvalyai namah ।
Om sakinyai namah ।
Om sarasamhrdyayai namah । 590 ।

Om sarvottirnayai namah ।
Om sadasivayai namah ।
Om sphurantyai namah ।
Om sphuritakarayai namah ।
Om sphurtyai namah ।
Om sphuranarupinyai namah ।
Om sivadutyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om sistayai namah ।
Om sivajnayai namah । 600 ।

Om sivarupinyai namah ।
Om raginyai namah ।
Om ranjanyai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om rajanyai namah ।
Om rajanikarayai namah ।
Om visvambharayai namah ।
Om vinitayai namah ।
Om istayai namah ।
Om vidhatryai namah । 610 ।

Om vidhivallabhayai namah ।
Om vidyotinyai namah ।
Om vicitrayai namah ।
Om arthayai namah ।
Om visvadyayai namah ।
Om vividhabhidhayai namah ।
Om visvaksarayai namah ।
Om sarasikayai namah ।
Om visvasthayai namah ।
Om ativicaksanayai namah । 620 ।

Om brahmayonyai namah ।
Om mahayonyai namah ।
Om karmayonyai namah ।
Om trayitanave namah ।
Om hakinyai namah ।
Om harinyai namah ।
Om saumyayai namah ।
Om rohinyai namah ।
Om roganasanyai namah ।
Om sripradayai namah । 630 ।

Om sriye namah ।
Om sridharayai namah ।
Om srikarayai namah ।
Om srimatyai namah ।
Om priyayai namah ।
Om srimatyai namah ।
Om srikaryai namah ।
Om sreyase namah ।
Om sreyasyai namah ।
Om suresvaryai namah । 640 ।

Om kamesvaryai namah ।
Om kamavatyai namah ।
Om kamagiryalayasthitayai namah ।
Om rudratmikayai namah ।
Om rudramatre namah ।
Om rudragamyayai namah ।
Om rajasvalayai namah ।
Om akarasodasantasthayai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om hladinyai namah । 650 ।

Om parayai namah ।
Om krpadehayai namah ।
Om arunayai namah ।
Om nathayai namah ।
Om sudhabindusamanvitayai namah ।
Om kalyai namah ।
Om kamakalayai namah ।
Om kanyayai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om pararupinyai namah । 660 ।

Om mayavatyai namah ।
Om ghoramukhyai namah ।
Om nadinyai namah ।
Om dipinyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om makarayai namah ।
Om amrtacakresyai namah ।
Om mahasenavimohinyai namah ।
Om utsukayai namah ।
Om anutsukayai namah । 670 ।

Om hrstayai namah ।
Om hrimkaryai namah ।
Om cakranayikayai namah ।
Om rudrayai namah ।
Om bhavanyai namah ।
Om camundyai namah ।
Om hrimkaryai namah ।
Om saukhyadayinyai namah ।
Om garudayai namah ।
Om garudyai namah । 680 ।

Om krsnayai namah ।
Om sakalayai namah ।
Om brahmacarinyai namah ।
Om krsnangayai namah ।
Om vahinyai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om khecaryai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om priyayai namah ।
Om bhadrinyai namah । 690 ।

Om rudracamundayai namah ।
Om hrimkaryai namah ।
Om saubhagayai namah ।
Om dhruvayai namah ।
Om gorudyai namah ।
Om garudyai namah ।
Om jyesthayai namah ।
Om svargagayai namah ।
Om brahmacarinyai namah ।
Om pananuraktayai namah । 700 ।

Om panasthayai namah ।
Om bhimarupayai namah ।
Om bhayapahayai namah ।
Om raktayai namah ।
Om candayai namah ।
Om suranandayai namah ।
Om trikonayai namah ।
Om panadarpitayai namah ।
Om mahotsukayai namah ।
Om kratupritayai namah । 710 ।

Om kankalyai namah ।
Om kaladarpitayai namah ।
Om sarvavarnayai namah ।
Om suvarnabhayai namah ।
Om paramrtamaharnavayai namah ।
Om yogyayai namah ।
Om arnavayai namah ।
Om nagabuddhyai namah ।
Om virapanayai namah ।
Om navatmikayai namah । 720 ।

Om dvadasantasarojasthayai namah ।
Om nirvanasukhadayinyai namah ।
Om adisattvayai namah ।
Om dhyanasattvayai namah ।
Om srikanthasvantamohinyai namah ।
Om parayai namah ।
Om ghorayai namah ।
Om karalaksyai namah ।
Om svamurtyai namah ।
Om merunayikayai namah । 730 ।

Om akasalingasambhutayai namah ।
Om paramrtarasatmikayai namah ।
Om sankaryai namah ।
Om sasvatyai namah ।
Om rudrayai namah ।
Om kapalakuladipikayai namah ।
Om vidyatanave namah ।
Om mantratanave namah ।
Om candayai namah ।
Om mundayai namah । 740 ।

Om sudarpitayai namah ।
Om vagisvaryai namah ।
Om yogamudrayai namah ।
Om trikhandyai namah ।
Om siddhamanditayai namah ।
Om srngarapithanilayayai namah ।
Om kalyai namah ।
Om matangakanyakayai namah ।
Om samvartamandalantasthayai namah ।
Om bhuvanodyanavasinyai namah । 750 ।

Om padukakramasantrptayai namah ।
Om bhairavasthayai namah ।
Om aparajitayai namah ।
Om nirvanasaurabhayai namah ।
Om durgayai namah ।
Om mahisasuramardinyai namah ।
Om bhramarambayai namah ।
Om sikharikayai namah ।
Om brahmavisnvisatarpitayai namah ।
Om unmattahelayai namah । 760 ।

Om rasikayai namah ।
Om yoginyai namah ।
Om yogadarpitayai namah ।
Om santanayai namah ।
Om anandinyai namah ।
Om bijacakrayai namah ।
Om paramakarunyai namah ।
Om khecaryai namah ।
Om nayikayai namah ।
Om yogyayai namah । 770 ।

Om parivrttayai namah ।
Om atimohinyai namah ।
Om sakambharyai namah ।
Om sambhavitryai namah ।
Om skandanandayai namah ।
Om madarpitayai namah ।
Om ksemankaryai namah ।
Om sumasvasayai namah ।
Om svargadayai namah ।
Om bindukarunyai namah । 780 ।

Om carcitayai namah ।
Om carcitapadayai namah ।
Om carukhatvangadharinyai namah ।
Om aghorayai namah ।
Om mantritapadayai namah ।
Om bhaminyai namah ।
Om bhavarupinyai namah ।
Om usayai namah ।
Om sankarsinyai namah ।
Om dhatryai namah । 790 ।

Om umayai namah ।
Om katyayanyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om sulabhayai namah ।
Om durlabhayai namah ।
Om sastryai namah ।
Om mahasastryai namah ।
Om sikhandinyai namah ।
Om yogalaksmyai namah ।
Om bhogalaksmyai namah । 800 ।

Om rajyalaksmyai namah ।
Om kapalinyai namah ।
Om devayonyai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om dhanvinyai namah ।
Om nadinyai namah ।
Om isvaryai namah ।
Om mantratmikayai namah ।
Om mahadhatryai namah ।
Om balinyai namah । 810 ।

Om keturupinyai namah ।
Om sadanandayai namah ।
Om sadabhadrayai namah ।
Om phalgunyai namah ।
Om raktavarsinyai namah ।
Om mandaramandirayai namah ।
Om tivrayai namah ।
Om grahikayai namah ।
Om sarvabhaksinyai namah ।
Om agnijihvayai namah । 820 ।

Om mahajihvayai namah ।
Om sulinyai namah ।
Om suddhidayai namah ।
Om parayai namah ।
Om suvarnikayai namah ।
Om kaladutyai namah ।
Om devyai namah ।
Om kalasvarupinyai namah ।
Om sankhinyai namah ।
Om nayanyai namah । 830 ।

Om gurvyai namah ।
Om varahyai namah ।
Om humphadatmikayai namah ।
Om ugratmikayai namah ।
Om padmavatyai namah ।
Om dhurjatyai namah ।
Om cakradharinyai namah ।
Om devyai namah ।
Om tatpurusayai namah ।
Om siksayai namah । 840 ।

Om sadhvyai namah ।
Om strirupadharinyai namah ।
Om daksayai namah ।
Om daksayanyai namah ।
Om diksayai namah ।
Om madanayai namah ।
Om madanaturayai namah ।
Om dhisnyayai namah ।
Om hiranyayai namah ।
Om saranyai namah । 850 ।

Om dharitryai namah ।
Om dhararupinyai namah ।
Om vasudhayai namah ।
Om vasudhacchayayai namah ।
Om vasudhamayai namah ।
Om sudhamayyai namah ।
Om srnginyai namah ।
Om bhisanayai namah ।
Om sandryai namah ।
Om pretasthanayai namah । 860 ।

Om matanginyai namah ।
Om khandinyai namah ।
Om yoginyai namah ।
Om tustyai namah ।
Om nadinyai namah ।
Om bhedinyai namah ।
Om natyai namah ।
Om khatvanginyai namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om meghamalayai namah । 870 ।

Om dharatmikayai namah ।
Om bhapithasthayai namah ।
Om bhavadrupayai namah ।
Om mahasriyai namah ।
Om dhumralocanayai namah ।
Om savitryai namah ।
Om satkrtyai namah ।
Om kartryai namah ।
Om umayai namah ।
Om mayayai namah । 880 ।

Om mahodayayai namah ।
Om gandharvyai namah ।
Om sugunakarayai namah ।
Om sadgunayai namah ।
Om ganapujitayai namah ।
Om nirmalayai namah ।
Om girijayai namah ।
Om sabdayai namah ।
Om sarvanyai namah ।
Om sarmadayinyai namah । 890 ।

Om ekakinyai namah ।
Om sindhukanyayai namah ।
Om kavyasutrasvarupinyai namah ।
Om avyaktarupinyai namah ।
Om vyaktayai namah ।
Om yoginyai namah ।
Om pitharupinyai namah ।
Om nirmadayai namah ।
Om dhamadayai namah ।
Om adityayai namah । 900 ।

Om nityayai namah ।
Om sevyayai namah ।
Om aksaratmikayai namah ।
Om tapinyai namah ।
Om tapinyai namah ।
Om diksayai namah ।
Om sodhinyai namah ।
Om sivadayinyai namah ।
Om svastyai namah ।
Om svastimatyai namah । 910 ।

Om balayai namah ।
Om kapilayai namah ।
Om visphulinginyai namah ।
Om arcismatyai namah ।
Om dyutimatyai namah ।
Om kaulinyai namah ।
Om kavyavahinyai namah ।
Om janasritayai namah ।
Om visnuvidyayai namah ।
Om manasyai namah । 920 ।

Om vindhyavasinyai namah ।
Om vidyadharyai namah ।
Om lokadhatryai namah ।
Om sarvayai namah ।
Om sarasvarupinyai namah ।
Om papaghnyai namah ।
Om sarvatobhadrayai namah ।
Om tristhayai namah ।
Om saktitrayatmikayai namah ।
Om trikonanilayayai namah । 930 ।

Om tristhayai namah ।
Om trayimatre namah ।
Om trayipatyai namah ।
Om trayividyayai namah ।
Om trayisarayai namah ।
Om trayirupayai namah ।
Om tripuskarayai namah ।
Om trivarnayai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om trisriyai namah । 940 ।

Om trimurtaye namah ।
Om tridasesvaryai namah ।
Om trikonasamsthayai namah ।
Om trividhayai namah ।
Om trisvarayai namah ।
Om tripurambikayai namah ।
Om trividhayai namah ।
Om tridivesanyai namah ।
Om tristhayai namah ।
Om tripuradahinyai namah । 950 ।

Om janghinyai namah ।
Om sphotinyai namah ।
Om sphurtyai namah ।
Om stambhinyai namah ।
Om sosinyai namah ।
Om plutayai namah ।
Om ainkarakhyayai namah ।
Om vasudevyai namah ।
Om khandinyai namah ।
Om candadandinyai namah । 960 ।

Om klinkaryai namah ।
Om vatsalayai namah ।
Om hrstayai namah ।
Om sauhkaryai namah ।
Om madahamsikayai namah ।
Om vajrinyai namah ।
Om dravinyai namah ।
Om jaitryai namah ।
Om srimatyai namah ।
Om gomatyai namah । 970 ।

Om dhruvayai namah ।
Om paratejomayyai namah ।
Om samvide namah ।
Om purnapithanivasinyai namah ।
Om tridhatmane namah ।
Om tridasadhyaksayai namah ।
Om trighnyai namah ।
Om tripuramalinyai namah ।
Om tripurasriye namah ।
Om trijananyai namah । 980 ।

Om tribhuve namah ।
Om trailokyasundaryai namah ।
Om kumaryai namah ।
Om kundalyai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om balabhaktestadayinyai namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om bhaktidayai namah ।
Om bhavanasinyai namah । 990 ।

Om saugandhinyai namah ।
Om saridvenyai namah ।
Om padmaragakiritinyai namah ।
Om tattvatrayyai namah ।
Om tattvamayyai namah ।
Om mantrinyai namah ।
Om mantrarupinyai namah ।
Om siddhayai namah ।
Om sritripuravasayai namah ।
Om balatripurasundaryai namah । 1000 ।

iti sribalasahasranamavalih sampurna ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bala 1:

1000 Names of Sri Bala 1 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment