1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Kannada

Shri Bhavanisahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಭವಾನೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಭಾಸಾಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಶರಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಧಾರಯನ್ತೀಂ ಶಿವಾಂ ಭಜೇ ॥

ಅರ್ಧೇನ್ದುಮೌಲಿಮಮಲಾಮಮರಾಭಿವನ್ದ್ಯಾ-
ಮಮ್ಭೋಜಪಾಶಸೃಣಿರಕ್ತಕಪಾಲಹಸ್ತಾಮ್ ।
ರಕ್ತಾಂಗರಾಗರಶನಾಭರಣಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇ ಶಿವಸ್ಯ ವನಿತಾಂ ಮಧುವಿಹ್ವಲಾಂಗೀಮ್ ॥ 1

ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ । 10
ಓಂ ಕಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಂಗುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । 20
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ । 30
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಯೇ ನಮಃ । var ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಾಯೈ
ಓಂ ಪ್ರಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 40
ಓಂ ಪುರುಹೂತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಲ್ಹಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗೋತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 50
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಬರೀಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ । 60
ಓಂ ಮೃದುಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರ್ಯೈ ನಮಃ । 70
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ । 80
ಓಂ ಚಮ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪಾರಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ । 90
ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸುಧಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂ‍ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಪನಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧಬಿನ್ದುಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಧಾರಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಯಾ ಕುನ್ದೇನ್ದುತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ
ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾ ।
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಃ ಸದಾ ವನ್ದಿತಾ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಃಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ ॥ 2

ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 110
ಓಂ ಜಿನಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿನೇನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ । var ಸುಧಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಓಂ ರಾಜನೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ । 120
ಓಂ ವಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡನೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 130
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದಾವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವೇರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತದ್ರುಕಾಯೈ ನಮಃ । var ಶತಹ್ರದಾಯೈ
ಓಂ ಸರಯ್ವೇ / ಸರಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ । 140
ಓಂ ಗಂಡಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮನಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರ್ಮಣ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । var ವೇದಿಕಾಯೈ
ಓಂ ವೇತ್ರವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ । 150
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ । 160
ಓಂ ಶ್ರೇಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಾಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವ್ಯೂಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾರಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಂಚೀಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । var ವಿಪಂಚ್ಯೈ, ಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾಯೈ
ಓಂ ಪರಾಪರಕಲಾಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । var ಪರಾಯೈ, ಪರಕಲಾಕಾನ್ತಾಯೈ
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 170
ಓಂ ಐನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । var ಕಮಲಾಸನಾಯೈ
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಧೇನ್ವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 180
ಓಂ ವಜ್ರಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಯೈ ನಮಃ । var ಏಕಾನೇಕಾಯೈ
ಓಂ ಅನೇಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 190
ಓಂ ಶತಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಕ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಯಾ ಶ್ರೀರ್ವೇದಮುಖೀ ತಪಃ ಫಲಮುಖೀ ನಿತ್ಯಂ ಚ ನಿದ್ರಾಮುಖೀ
ನಾನಾರೂಪಧರೀ ಸದಾ ಜಯಕರೀ ವಿದ್ಯಾಧರೀ ಶಂಕರೀ ।
ಗೌರೀ ಪೀನಪಯೋಧರೀ ರಿಪುಹರೀ ಮಾಲಾಸ್ಥಿಮಾಲಾಧರೀ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಃಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ ॥ 3

ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರರ್ವತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿತಾಯೈ ನಮಃ । 210
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಬುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । var ಜರಾಯೈ, ವೃದ್ಧಾಯೈ
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । 220
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮೇಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕರ್ಣರಸನಾಯೈ ನಮಃ । var ಸುವರ್ಣರಸನಾಯೈ
ಓಂ ನಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಪರ್ಶವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 230
ಓಂ ಸುಗನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ಪರ್ಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗನಾಭಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರಾಮೋದಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 240
ಓಂ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವೀವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೋದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । var ಮಾತಂಗ್ಯೈ
ಓಂ ಶುಕಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 250
ಓಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪುಷ್ಪಾವತಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೇಣಯೇ / ಸುವೇಣ್ಯೇ ನಮಃ । 260
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರಾಮೋದನಿಃಶ್ವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಶುಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಘಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 270
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಬಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯೂರವರವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯುಧಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಪಾನಮದೋತ್ಕಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । 280
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ವತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ । 290
ಓಂ ವರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ । var ಕೌಮಾರ್ಯೈ
ಓಂ ಸುಪರ್ವಾಯೈ ನಮಃ । var ಸುಪರ್ಣಾಯೈ
ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಲನ್ಧರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಯಾ ದೇವೀ ಶಿವಕೇಶವಾದಿಜನನೀ ಯಾ ವೈ ಜಗದ್ರೂಪಿಣೀ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪಿಪೀಲಿಕಾನ್ತಜನತಾನನ್ದೈಕಸನ್ದಾಯಿನೀ ।
ಯಾ ಪಂಚಪ್ರಣಮನ್ನಿಲಿಮ್ಪನಯನೀ ಯಾ ಚಿತ್ಕಲಾಮಾಲಿನೀ
ಸಾ ಪಾಯಾತ್ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ॥ 4

ಓಂ ಕಾಮರೂಪನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಬೀಜವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । var ಸತ್ಯಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಾಯೈ
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 310
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭದರ್ಪಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಪಾವಕಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಾಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 320
ಓಂ ಕಪಾಲಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಧ್ವನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ । 330
ಓಂ ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಗಾಕಾರಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಸಪ್ತಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಭಿನಾಲಮೃಣಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಕುಂಡಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಕುಂಡಸುಖಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ । 340
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛವಾಸಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಸಂಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿತನ್ತುಸಮುತ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ । var ವಲ್ಲೀತನ್ತುಸಮುತ್ಥಾನಾಯೈ
ಓಂ ಷಡ್ರಸಾಸ್ವಾದಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಃಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ । 350
ಓಂ ತಾಪಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸಃಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಧಾತುಮಯೀರ್ಮೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಧಾತ್ವನ್ತರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಹಪುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ತುಷ್ಟಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । 360
ಓಂ ಬಲೋದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಷಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರವ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । var ದ್ರವ್ಯಶಕ್ತಿಪ್ರಭಾವಿನ್ಯೈ
ಓಂ ಪ್ರಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಗನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಯಾಯೈ ನಮಃ । 370
ಓಂ ಮೃಗಮಾಂಸಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗತ್ವಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಧೋದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದಿಸ್ತುತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಾಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 380
ಓಂ ಶೃಂಖಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುತೇ ನಮಃ । var ಬದ್ಧಾಯೈ
ಓಂ ದೃಢಬನ್ಧವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ । var ದೃಢಬನ್ಧವಿಮೋಕ್ಷಿಣ್ಯೈ
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । var ಸ್ವಚ್ಛಾಯೈ
ಓಂ ಸಾಧುಜನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಲಿಕ್ಯೈ ನಮಃ । 390
ಓಂ ಕುಲವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತ್ಯಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುವೃಷ್ಟ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಬೀಜೈಃ ಸಪ್ತಭಿರುಜ್ಜ್ವಲಾಕೃತಿರಸೌ ಯಾ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿದ್ಯುತಿಃ
ಸಪ್ತರ್ಷಿರ್ಪ್ರಣತಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಯುಗಾ ಯಾ ಸಪ್ತಲೋಕಾರ್ತಿಹೃತ್ ।
ಕಾಶ್ಮೀರಪ್ರವರೇಶಮಧ್ಯನಗರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪೀಠೇ ಸ್ಥಿತಾ
ದೇವೀ ಸಪ್ತಕಸಂಯುತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ಶಾರಿಕಾ ಪಾತು ನಃ ॥ 5

ಓಂ ಸಸ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಕ್ಷರಮಯೀಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 410
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಾರುಣವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । var ಸಿನ್ದೂರಾರುಣವರ್ಣಾಯೈ
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕವಶ್ಯವಿಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪೈಃ ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪವಶ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ । 420
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । var ಪ್ರಿಯಾಯೈ
ಓಂ ಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಧರ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಮಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣೈಃ ಸುಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 430
ಓಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಮಯೀಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಶ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವರವರ್ಣಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಾರ್ಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿಶ್ವವಿಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 440
ಓಂ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಮಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 450
ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಗಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಂಚಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ । 460
ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಧಾರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಶಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಿಘಾತಿನೀಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । var ಸುರಾರಿಘಾತಿನ್ಯೈ, ಕೃತ್ಯಾಯೈ
ಓಂ ಪೂತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । 470
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟ್ಟಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ । var ಜ್ಞಾನಗೋಚರಾಯೈ
ಓಂ ಸಪ್ತಸ್ವರಮಯೀತನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಜಮಧ್ಯಮಧೈವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ಛನಾಗ್ರಾಮಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 480 var ಮೂರ್ಛಾಯೈ
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । var ಸುಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ
ಓಂ ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇತಾಸನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । 490
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । var ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ
ಓಂ ಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । var ಲೋಲಾಕ್ಷ್ಯೈ
ಓಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವಿಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಮೋಹಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । var ವಿಶ್ವಮೋಹಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ
ಓಂ (ಶತಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।)
ಓಂ ವಿಷಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗದಮನ್ಯೈ ನಮಃ । 500 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ನಾಗದಮನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರೀ ನಲಿನಯುಗಕರಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಹಿಮಕರವದನಾ ಸರ್ವದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಹರ್ತ್ರೀ ।
ವಾಗೀಶೀ ಸಿದ್ಧಿಕರ್ತ್ರೀ ಸಕಲಮುನಿಜನೈಃ ಸೇವಿತಾ ಯಾ ಭವಾನೀ
ನೌಮ್ಯಹಂ ನೌಮ್ಯಹಂ ತ್ವಾಂ ಹರಿಹರಪ್ರಣತಾಂ ಶಾರಿಕಾಂ ನೌಮಿ ನೌಮಿ ॥ 6

ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭೀತಿಹರಾರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾವೇಶವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವಾಗತಯೇ ನಮಃ । var ನಿವಾರಿಣ್ಯೈ
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 510
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಕಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರ್ನಿಶಾಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರವಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿತಾಸಿತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಂಗಾಯೈ ನಮಃ । 520
ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುರೂಪಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 530
ಓಂ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದಾನವಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದಿನಿಧನಾಪುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । 540 var ಅನಾದಿನಿಧನಾಯೈ, ಪುಷ್ಟಯೇ
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುಸ್ಸಮುದ್ರಶಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಪುಷ್ಪಪ್ರತೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರತ್ಕುಮುದಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ (ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ, ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।)
ಓಂ ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈಲಜಾಯೈ ನಮಃ । 550
ಓಂ ಶೈಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಮಾರ್ಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವವಾಮಾಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಚಾರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । var ತುಷ್ಟ್ಯೈ
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 560
ಓಂ ಭೂತಭಾವಿವಿಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ । var ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ । var ಸುದೀಕ್ಷಾಯೈ
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । var ಹರಿಪ್ರಸ್ವೇ
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 570
ಓಂ ಯೋಗಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ । var ಯೋಗಾಂಗ್ಯೈ
ಓಂ ಧ್ಯಾನಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಪಟ್ಟಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾನಾಮ್ಪರಮಾಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಜನ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ । 580
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । var ದಕ್ಷಾಯೈ
ಓಂ ದಕ್ಷಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂಟರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತವೇ ನಮಃ । var ಋತವೇ
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ । 590
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । var ಸುಚ್ಛನ್ದಾಯೈ
ಓಂ ಕವಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹಿಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿತ್ವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇನಾಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । var ಸತ್ಯೈ, ಸಾಧ್ವ್ಯೈ
ಓಂ ಮೈನಾಕಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಮೈನಾಕಭಗಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಆರಕ್ತಾಭಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಮಣಿಮುಕುಟವತೀಂ ರತ್ನತಾಟಂಕರಮ್ಯಾಂ
ಹಸ್ತಾಮ್ಭೋಜೈಃ ಸಪಾಶಾಂಕುಶಮದನಧನುಃ ಸಾಯಕೈರ್ವಿಸ್ಫುರನ್ತೀಮ್ ।
ಆಪೀನೋತ್ತುಂಗವಕ್ಷೋರುಹತಟವಿಲುಠತ್ತಾರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಂ
ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯಮ್ಭೋರುಹಸ್ಥಾಮರುಣವಿವಸನಾಮೀಶ್ವರೀಮೀಶ್ವರಾಣಾಮ್ ॥ 7

ಓಂ ತಡಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾಮಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುತಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । 610
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜವಧೋದ್ದೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । var ರಕ್ತಬೀಜವಧೋದ್ಯುಕ್ತಾಯೈ
ಓಂ ಸುತನ್ತುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜಸನ್ತತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮೀಕರರುಚಯೇ ನಮಃ । 620
ಓಂ ಚಾನ್ದ್ರ್ಯೀಸಾಕ್ಷಯಾಷೋಡಶೀಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯತ್ತತ್ಪದಾನುಬನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 630
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡವಧೋದ್ಧುರಾಯೈ ನಮಃ । var ಚಂಡಮುಂಡವಧೋದ್ಯತಾಯೈ
ಓಂ ಅಷ್ಟಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾದಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾಯೈ ನಮಃ । var ಉಮಾಯೈ
ಓಂ ಕಲಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ । 640
ಓಂ ಅಭೀರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ । var ಮಹಾಚಂಡ್ಯೈ
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 650
ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲದಶನಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕರಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಘುರ್ಘುರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತದನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಮ್ಬರ್ಯೈ ನಮಃ । var ಕಾದಮ್ಬಿನ್ಯೈ
ಓಂ ಪಟಾಸಾಯೈ ನಮಃ । 660 var ವಿಪಾಶಾಯೈ
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಸುವರ್ಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಂಸಾಯೈ ನಮಃ । 670
ಓಂ ಹಂಸಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸೋಜ್ಜ್ವಲಶಿರೋರುಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ । var ಸುಕುಂಡಲಾಯೈ
ಓಂ ಮಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೇಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ । var ಲೇಖನ್ಯೈ
ಓಂ ಲೇಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 680 var ಲೇಖಾಯೈ
ಓಂ ಸುಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೇಖಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾವನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಥುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯೈ ನಮಃ । 690
ಓಂ ಅವನ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಕರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಕೋಶವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಕುಮಾರೀ ಕುಮುದಕಲಿಕಯಾ ಜಪ್ಯಮಾಲಾಂ ಜಪನ್ತೀ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಪ್ರೌಢರೂಪಾ ವಿಕಸಿತವದನಾ ಚಾರುನೇತ್ರಾ ವಿಶಾಲಾ ।
ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ವೃದ್ಧರೂಪಾ ಗಲಿತಕುಚಯುಗೇ ಮುಂಡಮಾಲಾಂ ವಹನ್ತೀ
ಸಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯದೇಹಾ ಹರಿಹರನಮಿತಾ ಪಾತು ನೋ ಹ್ಯಾದಿಮುದ್ರಾ ॥ 8

ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಾವರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಾಮ್ಬ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಕೋಶಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮಾಯೈ ನಮಃ । var ಕೌಸುಮ್ಭಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ
ಓಂ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಾಕೋಟಯೇ ನಮಃ । 710
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । var ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ
ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಿಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 720
ಓಂ ಮಹಾಕೋಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿಸದಸದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । var ಬುದ್ಧಯೇ, ಸದಸದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಹಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಸ್ಯೈ ನಮಃ । 730
ಓಂ ರಜೋವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಕಲ್ಪಿನೀಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ । var ಶಂಕರಾಯೈ, ಕಲ್ಪಿನ್ಯೈ, ಕಲ್ಪಾಯೈ
ಓಂ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪಸನ್ತತಯೇ ನಮಃ । 740
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಯೀಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । var ಸರ್ವಲೋಕಮಯ್ಯೈ, ಶಕ್ತಯೇ
ಓಂ ಸರ್ವಶ್ರವಣಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಲ್ರ್ವಾಂಛಾಯೈ ನಮಃ । var ಸರ್ವಜ್ಞಾನವತ್ಯೈ, ವಾಂಛಾಯೈ
ಓಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । var ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಿಕಾಯೈ
ಓಂ ಜಾಗೃತ್ಯೈ ನಮಃ । var ಜಾಗ್ರತಯೇ
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರೀಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಗತಯೇ ನಮಃ । 750
ಓಂ ಮನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಿರಾಮೋದಧಾರಿಣ್ ನಮಃ । var ಮನ್ದಿರಾಯೈ, ಮೋದದಾಯಿನ್ಯೈ
ಓಂ ಪಾನಭೂಮಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನಪಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನದಾನಕರೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧೂರ್ಣಾರುಣನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಂಚಿದವ್ಯಕ್ತಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶಾಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । 760
ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವತೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । var ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ, ವಿದ್ಯಾಯೈ
ಓಂ ಸುಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ । 770 var ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತಾಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಾಭಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತಯೇ ನಮಃ । 780
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಪಾಶಧರಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಾಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಚಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಕೋಣನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । var ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ, ವಿದ್ಯಾಯೈ
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಾವಲಯೇ ನಮಃ । 790
ಓಂ ಮಧುಸ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರವನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಜ್ವರನಾಶಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಸ್ವಯಂ ಸುಕೃತಿನಾಂ ಭವನೇಷ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಃ
ಪಾಪಾತ್ಮನಾಂ ಕೃತಧಿಯಾಂ ಹೃದಯೇಷು ಬುದ್ಧಿಃ ।
ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತಾಂ ಕುಲಜನಪ್ರಭವಸ್ಯ ಲಜ್ಜಾ
ತಾಂ ತ್ವಾಂ ನತಾಃ ಸ್ಮ ಪರಿಪಾಲಯ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಮ್ ॥ 9

ಓಂ ವಿದ್ಯಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯವತೀಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹಾರಪರಿಣಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾನಾಂ ನಿಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 810
ಓಂ ವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಿಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಂಕರಹಿತಾಯನಾರ್ಯೈ ನಮಃ । var ಕಲಂಕರಹಿತಾಯೈ, ನಾರ್ಯೈ
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಠ್ಯಭಿಧಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀರ್ಣವಸ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 820
ಓಂ ನೂತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಯೇ ನಮಃ । var ರಜಃಪ್ರೀತಾಯೈ
ಓಂ ಪ್ರೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿರಾಗವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಾತಗತಿರ್ಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । var ಪಂಚವಾತಗತಯೇ, ಭಿನ್ನಾಯೈ
ಓಂ ಪಂಚಶ್ಲೇಷ್ಮಾಶಯಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪಿತ್ತವತೀಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಸ್ಥಾನವಿಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 830 var ಪಂಚಸ್ಥಾನವಿಭಾವಿನ್ಯೈ
ಓಂ ಉದಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಸ್ಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಹಂ ಬಹಿಃಪ್ರಸ್ರವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜಃಶುಕ್ರಧರಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 840
ಓಂ ಅರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವತತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮತತ್ತ್ವಾನುರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಾಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದೀಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗ್ವಿದಿಗ್ದಿಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಂಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । 850
ಓಂ ಬಲಿಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । var ಬಾಲಾಯೈ, ಮಾಯಾಯೈ
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುಚೇ ನಮಃ । var ಶುಕ್ರಶ್ರವಾಯೈ (ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಾಯೈ)
ಓಂ ಸ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಿಧೇನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । var ಸುಶ್ರದ್ಧಾಯೈ
ಓಂ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಾಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಪ್ತಯೇ ನಮಃ । 860
ಓಂ ಪಿತೃಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತಾಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ನುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೌಹಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಶುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತನಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । 870
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತನನ್ಧಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಶೂತ್ಸಂಗಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಲಾಕ್ರೀಡಾಭಿನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉರ್ವಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 880
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಟ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಣಪುಂಖಾನುವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ನಮಃ । var ಲಕ್ಷ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಕರಾಯೈ
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪಥಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ । 890
ಓಂ ಪರಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಕಾರವಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದಧೌ ಮರ್ಯಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೋಷಿಣೀಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಷಿಣೀಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲೋಮಶಾಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಸುಲೋಮಶಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ರೇ ಮೂಢಾಃ ಕಿಮಯಂ ವೃಥೈವ ತಪಸಾ ಕಾಯಃ ಪರಿಕ್ಲಿಶ್ಯತೇ
ಯಜ್ಞೈರ್ವಾ ಬಹುದಕ್ಷಿಣೈಃ ಕಿಮಿತರೇ ರಿಕ್ತೀಕ್ರಿಯನ್ತೇ ಗೃಹಾಃ ।
ಭಕ್ತಿಶ್ಚೇದವಿನಾಶಿನೀ ಭಗವತೀ ಪಾದದ್ವಯೀ ಸೇವ್ಯತಾ-
ಮುನ್ನಿದ್ರಾಮ್ಬುರುಹಾತಪತ್ರಸುಭಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪುರೋ ಧಾವತಿ ॥ 10

ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾಸೃಕ್ಪಾನಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಮುಂಡಾಸ್ಥಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಕ್ರೀಡಾರತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರಿಕಾಶುಕಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಬರ್ಯೈ ನಮಃ । 910
ಓಂ ಗಾರುಡೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ । var ತುಂಡಹಸ್ತಾಯೈ
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀನಮೂರ್ತಿರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವದಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರತಿಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । 920
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸ್ಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸಂಸ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಥಾಯೈ ನಮಃ । 930
ಓಂ ಗೀತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಹೇಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಸ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲುಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 940
ಓಂ ಅಮೃತಜೀವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ । var ಗುರುಸ್ಥಿತಾಯೈ
ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾಕ್ರಾನ್ತದೇಹಾಯೈ ನಮಃ । 950
ಓಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । var ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯೈ
ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವೈರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । 960
ಓಂ ಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾನ್ತಿಃಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । var ಕ್ಷಾನ್ತಯೇ, ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ
ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಸೇವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಜನಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । var ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ, ಜನಯಿತ್ರ್ಯೈ
ಓಂ ಬಹುಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೀಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತೈಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇವಾಯೈ ನಮಃ । var ಶಿವಾಯೈ
ಓಂ ಸೇವಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 970 var ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ
ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇವಾಫಲವಿವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲೌ ಕಲ್ಕಿಪ್ರಿಯಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಮ್ಲೇಚ್ಛವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನರ್ಯಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾನತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಪ್ಲುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । 980
ಓಂ ಸೃಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಮತ್ತವಾರಣಾಯೈ ನಮಃ । var ಸನ್ಮೃತ್ಯುವಾರಿಣ್ಯೈ
ಓಂ ವೀರಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 990
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಸುಭಗಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । var ಕ್ಷೇಮರೂಪಾಯೈ
ಓಂ ಸರ್ತ್ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಥಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯೀಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯೀಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । var ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ, ಶಕ್ತಯೇ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । 1000।

ತೇಜೋಽಸಿ ಶುಕ್ರಮಸಿ ಜ್ಯೋತಿರಸಿ ಧಾಮಾಸಿ
ಪ್ರಿಯನ್ದೇವಾನಾಮನಾದೃಷ್ಟಂ ದೇವಯಜನಂ ದೇವತಾಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ
ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಭ್ಯೋ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಾ ಶ್ರೀಭವಾನೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।

Also Read 1000 Names of Shri Bhavanistotram:

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment