1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Bhavanisahasranamavali Lyrics in English:

॥ sribhavanisahasranamavalih ॥

dhyanam –
balarkamandalabhasam caturbahum trilocanam ।
pasankusasaramscapam dharayantim sivam bhaje ॥

ardhendumaulimamalamamarabhivandya-
mambhojapasasrniraktakapalahastam ।
raktangaragarasanabharanam trinetram
dhyaye sivasya vanitam madhuvihvalangim ॥ 1

Om mahavidyayai namah ।
Om jaganmatre namah ।
Om mahalaksmyai namah ।
Om sivapriyayai namah ।
Om visnumayayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om santayai namah ।
Om siddhayai namah ।
Om siddhasarasvatyai namah ।
Om ksamayai namah । 10
Om kantaye namah ।
Om prabhayai namah ।
Om jyotsnayai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om sarvamangalayai namah ।
Om hingulayai namah ।
Om candikayai namah ।
Om dantayai namah ।
Om padmayai namah ।
Om laksmyai namah । 20
Om haripriyayai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om nandinyai namah ।
Om nandayai namah ।
Om sunandayai namah ।
Om suravanditayai namah ।
Om yajnavidyayai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om vedamatre namah ।
Om sudhayai namah । 30
Om dhrtyai namah ।
Om pritaye namah । var pritipradayai
Om prathayai namah ।
Om prasiddhayai namah ।
Om mrdanyai namah ।
Om vindhyavasinyai namah ।
Om siddhavidyayai namah ।
Om mahasaktyai namah ।
Om prthivyai namah ।
Om naradasevitayai namah । 40
Om puruhutapriyayai namah ।
Om kantayai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om padmalocanayai namah ।
Om pralhadinyai namah ।
Om mahamatre namah ।
Om durgayai namah ।
Om durgatinasinyai namah ।
Om jvalamukhyai namah ।
Om sugotrayai namah । 50
Om jyotise namah ।
Om kumudavasinyai namah ।
Om durgamayai namah ।
Om durlabhayai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om svargataye namah ।
Om puravasinyai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om sambarimayayai namah ।
Om madirayai namah । 60
Om mrduhasinyai namah ।
Om kulavagisvaryai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nityaklinnayai namah ।
Om krsodaryai namah ।
Om kamesvaryai namah ।
Om nilayai namah ।
Om bhirundayai namah ।
Om vahnivasinyai namah ।
Om lambodaryai namah । 70
Om mahakalyai namah ।
Om vidyavidyesvaryai namah ।
Om naresvaryai namah ।
Om satyayai namah ।
Om sarvasaubhagyavardhinyai namah ।
Om sankarsanyai namah ।
Om narasimhyai namah ।
Om vaisnavyai namah ।
Om mahodaryai namah ।
Om katyayanyai namah । 80
Om campayai namah ।
Om sarvasampattikarinyai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om mahanidrayai namah ।
Om yoganidrayai namah ।
Om prabhavatyai namah ।
Om prajnaparamitayai namah ।
Om prajnayai namah ।
Om tarayai namah ।
Om madhumatyai namah । 90
Om madhave namah ।
Om ksirarnavasudhaharayai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om simhavahinyai namah ।
Om Om‍karayai namah ।
Om vasudhakarayai namah ।
Om cetanayai namah ।
Om kopanakrtyai namah ।
Om ardhabindudharayai namah ।
Om dharayai namah । 100 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om dharayai svaha ॥

dhyanam –
ya kundendutusaraharadhavala ya svetapadmasana
ya vinavaradandamanditakara ya subhravastranvita ।
ya brahmacyutasankaraprabhrtibhirdevaih sada vandita
sa mam patu sarasvati bhagavati nihsesajadyapaha ॥ 2

Om visvamatre namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om padmavatyai namah ।
Om suvastrayai namah ।
Om prabuddhayai namah ।
Om sarasvatyai namah ।
Om kundasanayai namah ।
Om jagaddhatryai namah ।
Om buddhamatre namah ।
Om jinesvaryai namah । 110
Om jinamatre namah ।
Om jinendrayai namah ।
Om saradayai namah ।
Om hamsavahanayai namah ।
Om rajalaksmyai namah ।
Om vasatkarayai namah ।
Om sudhakarayai namah ।
Om sudhotsukayai namah । var sudhatmikayai
Om rajanitaye namah ।
Om trayyai namah । 120
Om vartayai namah ।
Om dandanitaye namah ।
Om kriyavatyai namah ।
Om sadbhutaye namah ।
Om tarinyai namah ।
Om sraddhayai namah ।
Om sadgataye namah ।
Om satyaparayanayai namah ।
Om sindhave namah ।
Om mandakinyai namah । 130
Om gangayai namah ।
Om yamunayai namah ।
Om sarasvatyai namah ।
Om godavaryai namah ।
Om vipasayai namah ।
Om kaveryai namah ।
Om satadrukayai namah । var satahradayai
Om sarayve / sarayave namah ।
Om candrabhagayai namah ।
Om kausikyai namah । 140
Om gandakyai namah ।
Om sucaye namah ।
Om narmadayai namah ।
Om karmanasayai namah ।
Om carmanvatyai namah ।
Om devikayai namah । var vedikayai
Om vetravatyai namah ।
Om vitastayai namah ।
Om varadayai namah ।
Om naravahanayai namah । 150
Om satyai namah ।
Om pativratayai namah ।
Om sadhvyai namah ।
Om sucaksuse namah ।
Om kundavasinyai namah ।
Om ekacaksuse namah ।
Om sahasraksyai namah ।
Om susronyai namah ।
Om bhagamalinyai namah ।
Om senayai namah । 160
Om srenaye namah ।
Om patakayai namah ।
Om suvyuhayai namah ।
Om yuddhakamksinyai namah ।
Om patakinyai namah ।
Om dayarambhayai namah ।
Om vipancipancamapriyayai namah । var vipancyai, pancamapriyayai
Om paraparakalakantayai namah । var parayai, parakalakantayai
Om trisaktaye namah ।
Om moksadayinyai namah । 170
Om aindryai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om kaumaryai namah ।
Om kulavasinyai namah । var kamalasanayai
Om icchayai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om saktaye namah ।
Om kamadhenve kamadhenave namah ।
Om krpavatyai namah । 180
Om vajrayudhayai namah ।
Om vajrahastayai namah ।
Om candyai namah ।
Om candaparakramayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om suvarnavarnayai namah ।
Om sthitisamharakarinyai namah ।
Om ekayai namah । var ekanekayai
Om anekayai namah ।
Om mahejyayai namah । 190
Om satabahave namah ।
Om mahabhujayai namah ।
Om bhujangabhusanayai namah ।
Om bhusayai namah ।
Om satcakrakramavasinyai namah ।
Om satcakrabhedinyai namah ।
Om syamayai namah ।
Om kayasthayai namah ।
Om kayavarjitayai namah ।
Om susmitayai namah । 200 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om susmitayai svaha ।

dhyanam –
ya srirvedamukhi tapah phalamukhi nityam ca nidramukhi
nanarupadhari sada jayakari vidyadhari sankari ।
gauri pinapayodhari ripuhari malasthimaladhari
sa mam patu sarasvati bhagavati nihsesajadyapaha ॥ 3

Om sumukhyai namah ।
Om ksamayai namah ।
Om mulaprakrtaye namah ।
Om isvaryai namah ।
Om ajayai namah ।
Om bahuvarnayai namah ।
Om purusarthaprarvatinyai namah ।
Om raktayai namah ।
Om nilayai namah ।
Om sitayai namah । 210
Om syamayai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om pitayai namah ।
Om karburayai namah ।
Om ksudhayai namah ।
Om trsnayai namah ।
Om jaravrddhayai namah । var jarayai, vrddhayai
Om tarunyai namah ।
Om karunalayayai namah ।
Om kalayai namah । 220
Om kasthayai namah ।
Om muhurtayai namah ।
Om nimesayai namah ।
Om kalarupinyai namah ।
Om sukarnarasanayai namah । var suvarnarasanayai
Om nasayai namah ।
Om caksuse namah ।
Om sparsavatyai namah ।
Om rasayai namah ।
Om gandhapriyayai namah । 230
Om sugandhayai namah ।
Om susparsayai namah ।
Om manogataye namah ।
Om mrganabhaye namah ।
Om mrgaksyai namah ।
Om karpuramodadharinyai namah ।
Om padmayonaye namah ।
Om sukesyai namah ।
Om sulingayai namah ।
Om bhagarupinyai namah । 240
Om yonimudrayai namah ।
Om mahamudrayai namah ।
Om khecaryai namah ।
Om khagagaminyai namah ।
Om madhusriye namah ।
Om madhavivallyai namah ।
Om madhumattayai namah ।
Om madoddhatayai namah ।
Om mangalayai namah । var matangyai
Om sukahastayai namah । 250
Om puspabanayai namah ।
Om iksucapinyai namah ।
Om raktambaradharayai namah ।
Om ksibayai namah ।
Om raktapuspavatamsinyai namah ।
Om subhrambaradharayai namah ।
Om dhirayai namah ।
Om mahasvetayai namah ।
Om vasupriyayai namah ।
Om suvenaye / suvenye namah । 260
Om padmahastayai namah ।
Om muktaharavibhusanayai namah ।
Om karpuramodanihsvasayai namah ।
Om padminyai namah ।
Om padmamandirayai namah ।
Om khadginyai namah ।
Om cakrahastayai namah ।
Om bhusundyai namah ।
Om parighayudhayai namah ।
Om capinyai namah । 270
Om pasahastayai namah ।
Om trisulavaradharinyai namah ।
Om subanayai namah ।
Om saktihastayai namah ।
Om mayuravaravahanayai namah ।
Om varayudhadharayai namah ।
Om virayai namah ।
Om virapanamadotkatayai namah ।
Om vasudhayai namah ।
Om vasudharayai namah । 280
Om jayayai namah ।
Om sakambharyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om vijayayai namah ।
Om jayantyai namah ।
Om sustanyai namah ।
Om satrunasinyai namah ।
Om antarvatnyai namah ।
Om vedasaktaye namah ।
Om varadayai namah । 290
Om varadharinyai namah ।
Om sitalayai namah ।
Om susilayai namah ।
Om balagrahavinasinyai namah ।
Om kumaryai namah । var kaumaryai
Om suparvayai namah । var suparnayai
Om kamakhyayai namah ।
Om kamavanditayai namah ।
Om jalandharadharayai namah ।
Om anantayai namah । 300 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om anantayai svaha ।

dhyanam –
ya devi sivakesavadijanani ya vai jagadrupini
ya brahmadipipilikantajanatanandaikasandayini ।
ya pancapranamannilimpanayani ya citkalamalini
sa payatparadevata bhagavati srirajarajesvari ॥ 4

Om kamarupanivasinyai namah ।
Om kamabijavatyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om satyadharmaparayanayai namah । var satyamargaparayanayai
Om sthulamargasthitayai namah ।
Om suksmayai namah ।
Om suksmabuddhiprabodhinyai namah ।
Om satkonayai namah ।
Om trikonayai namah ।
Om trinetrayai namah । 310
Om tripurasundaryai namah ।
Om vrsapriyayai namah ।
Om vrsarudhayai namah ।
Om mahisasuraghatinyai namah ।
Om sumbhadarpaharayai namah ।
Om diptayai namah ।
Om diptapavakasannibhayai namah ।
Om kapalabhusanayai namah ।
Om kalyai namah ।
Om kapalamalyadharinyai namah । 320
Om kapalakundalayai namah ।
Om dirghayai namah ।
Om sivadutyai namah ।
Om ghanadhvanaye namah ।
Om siddhidayai namah ।
Om buddhidayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om satyamargaprabodhinyai namah ।
Om kambugrivayai namah ।
Om vasumatyai namah । 330
Om chatracchayakrtalayayai namah ।
Om jagadgarbhayai namah ।
Om kundalinyai namah ।
Om bhujagakarasayinyai namah ।
Om prollasatsaptapadmayai namah ।
Om nabhinalamrnalinyai namah ।
Om muladharayai namah ।
Om nirakarayai namah ।
Om vahnikundakrtalayayai namah ।
Om vayukundasukhasinayai namah । 340
Om niradharayai namah ।
Om nirasrayayai namah ।
Om svasocchavasagataye namah ।
Om jivayai namah ।
Om grahinyai namah ।
Om vahnisamsrayayai namah ।
Om vahnitantusamutthanayai namah । var vallitantusamutthanayai
Om sadrasasvadalolupayai namah ।
Om tapasvinyai namah ।
Om tapahsiddhaye namah । 350
Om tapasyai namah ।
Om tapahpriyayai namah ।
Om taponisthayai namah ।
Om tapoyuktayai namah ।
Om tapasahsiddhidayinyai namah ।
Om saptadhatumayirmutaye namah ।
Om saptadhatvantarasrayayai namah ।
Om dehapustaye namah ।
Om manastustayai namah ।
Om annapustaye namah । 360
Om baloddhatayai namah ।
Om osadhaye namah ।
Om vaidyamatre namah ।
Om dravyasaktaye namah । var dravyasaktiprabhavinyai
Om prabhavinyai namah ।
Om vaidyayai namah ।
Om vaidyacikitsayai namah ।
Om supathyayai namah ।
Om roganasinyai namah ।
Om mrgayayai namah । 370
Om mrgamamsadayai namah ।
Om mrgatvace namah ।
Om mrgalocanayai namah ।
Om vagurayai namah ।
Om bandharupayai namah ।
Om vadharupayai namah ।
Om vadhoddhatayai namah ।
Om vandyai namah ।
Om vandistutakarayai namah ।
Om karabandhavimocinyai namah । 380
Om srnkhalayai namah ।
Om khalahayai namah ।
Om vidyute namah । var baddhayai
Om drdhabandhavimocanyai namah । var drdhabandhavimoksinyai
Om ambikayai namah ।
Om ambalikayai namah ।
Om ambayai namah ।
Om svaksayai namah । var svacchayai
Om sadhujanarcitayai namah ।
Om kaulikyai namah । 390
Om kulavidyayai namah ।
Om sukulayai namah ।
Om kulapujitayai namah ।
Om kalacakrabhramayai namah ।
Om bhrantayai namah ।
Om vibhramayai namah ।
Om bhramanasinyai namah ।
Om vatyalyai namah ।
Om meghamalayai namah ।
Om suvrstyai namah । 400 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om suvrstyai svaha ।

dhyanam –
bijaih saptabhirujjvalakrtirasau ya saptasaptidyutih
saptarsirpranatanghripankajayuga ya saptalokartihrt ।
kasmirapravaresamadhyanagari pradyumnapithe sthita
devi saptakasamyuta bhagavati sri sarika patu nah ॥ 5

Om sasyavardhinyai namah ।
Om akarayai namah ।
Om ikarayai namah ।
Om ukarayai namah ।
Om aikararupinyai namah ।
Om hrinkaryai namah ।
Om bijarupayai namah ।
Om klinkarayai namah ।
Om ambaravasinyai namah ।
Om sarvaksaramayisaktaye namah । 410
Om aksarayai namah ।
Om varnamalinyai namah ।
Om sindurarunavaktrayai namah । var sindurarunavarnayai
Om sinduratilakapriyayai namah ।
Om vasyayai namah ।
Om vasyabijayai namah ।
Om lokavasyavibhavinyai namah ।
Om nrpavasyayai namah ।
Om nrpaih sevyayai namah ।
Om nrpavasyakaryai namah । 420
Om kriyayai namah । var priyayai
Om mahisyai namah ।
Om nrpamanyayai namah ।
Om nrmanyayai namah ।
Om nrpanandinyai namah ।
Om nrpadharmamayyai namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om dhanadhanyavivardhinyai namah ।
Om caturvarnamayimurtaye namah ।
Om caturvarnaih sujitayai namah । 430
Om sarvadharmamayisiddhaye namah ।
Om caturasramavasinyai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om ksatriyayai namah ।
Om vaisyayai namah ।
Om sudrayai namah ।
Om avaravarnajayai namah ।
Om vedamargaratayai namah ।
Om yajnayai namah ।
Om vedavisvavibhavinyai namah । 440
Om astrasastramayividyayai namah ।
Om varasastrastradharinyai namah ।
Om sumedhayai namah ।
Om satyamedhayai namah ।
Om bhadrakalyai namah ।
Om aparajitayai namah ।
Om gayatryai namah ।
Om satkrtaye namah ।
Om sandhyayai namah ।
Om savitryai namah । 450
Om tripadasrayayai namah ।
Om trisandhyayai namah ।
Om tripadyai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om suparvayai namah ।
Om samagayinyai namah ।
Om pancalyai namah ।
Om balikayai namah ।
Om balayai namah ।
Om balakridayai namah । 460
Om sanatanyai namah ।
Om garbhadharadharayai namah ।
Om sunyayai namah ।
Om garbhasayanivasinyai namah ।
Om surarighatinikrtyayai namah । var surarighatinyai, krtyayai
Om putanayai namah ।
Om tilottamayai namah ।
Om lajjayai namah ।
Om rasavatyai namah ।
Om nandayai namah । 470
Om bhavanyai namah ।
Om papanasinyai namah ।
Om pattambaradharayai namah ।
Om gitaye namah ।
Om sugitaye namah ।
Om jnanalocanayai namah । var jnanagocarayai
Om saptasvaramayitantryai namah ।
Om sadjamadhyamadhaivatayai namah ।
Om murchanagramasamsthanayai namah ।
Om svasthayai namah । 480 var murchayai
Om svasthanavasinyai namah । var susthanavasinyai
Om attattahasinyai namah ।
Om pretayai namah ।
Om pretasananivasinyai namah ।
Om gitanrtyapriyayai namah ।
Om akamayai namah ।
Om tustidayai namah ।
Om pustidayai namah ।
Om aksayayai namah ।
Om nisthayai namah । 490
Om satyapriyayai namah ।
Om prajnayai namah । var prajnayai
Om lokesyai namah । var lolaksyai
Om surottamayai namah ।
Om savisayai namah ।
Om jvalinyai namah ।
Om jvalayai namah ।
Om visamohartinasinyai namah । var visvamohartinasinyai
Om (satamaryai namah ।
Om mahadevyai namah ।
Om vaisnavyai namah ।
Om satapatrikayai namah ।)
Om visaraye namah ।
Om nagadamanyai namah । 500 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om nagadamanyai svaha ।

dhyanam –
bhaktanam siddhidhatri nalinayugakara svetapadmasanastha
laksmirupa trinetra himakaravadana sarvadaityendrahartri ।
vagisi siddhikartri sakalamunijanaih sevita ya bhavani
naumyaham naumyaham tvam hariharapranatam sarikam naumi naumi ॥ 6

Om amrtodbhavayai namah ।
Om bhutabhitihararaksayai namah ।
Om bhutavesavinasinyai namah ।
Om raksoghnyai namah ।
Om raksasyai namah ।
Om ratraye namah ।
Om dirghanidrayai namah ।
Om divagataye namah । var nivarinyai
Om candrikayai namah । 510
Om candrakantaye namah ।
Om suryakantaye namah ।
Om rnisacaryai namah ।
Om dakinyai namah ।
Om sakinyai namah ।
Om sisyayai namah ।
Om hakinyai namah ।
Om cakravakinyai namah ।
Om sitasitapriyayai namah ।
Om svangayai namah । 520
Om sakalayai namah ।
Om vanadevatayai namah ।
Om gururupadharayai namah ।
Om gurvyai namah ।
Om mrtyave namah ।
Om maryai namah ।
Om visaradayai namah ।
Om mahamaryai namah ।
Om vinidrayai namah ।
Om tandrayai namah । 530
Om mrtyuvinasinyai namah ।
Om candramandalasankasayai namah ।
Om candramandalavasinyai namah ।
Om animadigunopetayai namah ।
Om susprhayai namah ।
Om kamarupinyai namah ।
Om astasiddhipradayai namah ।
Om praudhayai namah ।
Om dustadanavaghatinyai namah ।
Om anadinidhanapustaye namah । 540 var anadinidhanayai, pustaye
Om caturbahave namah ।
Om caturmukhyai namah ।
Om catussamudrasayanayai namah ।
Om caturvargaphalapradayai namah ।
Om kasapuspapratikasayai namah ।
Om saratkumudalocanayai namah ।
Om (somasuryagninayanayai namah ।
Om brahmavisnusivarcitayai namah ।
Om kalyanyai, kamalayai namah ।
Om kanyayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om mangalacandikayai namah ।)
Om bhutayai namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om bhavisyayai namah ।
Om sailajayai namah । 550
Om sailavasinyai namah ।
Om vamamargaratayai namah ।
Om vamayai namah ।
Om sivavamangavasinyai namah ।
Om vamacarapriyayai namah ।
Om tustayai namah । var tustyai
Om lopamudrayai namah ।
Om prabodhinyai namah ।
Om bhutatmane namah ।
Om paramatmane namah । 560
Om bhutabhavivibhavinyai namah ।
Om mangalayai namah ।
Om susilayai namah ।
Om paramarthaprabodhikayai namah । var paramarthaprabodhinyai
Om daksinayai namah ।
Om daksinamurtaye namah ।
Om sudaksinayai namah । var sudiksayai
Om haripriyayai namah । var hariprasve
Om yoginyai namah ।
Om yogayuktayai namah । 570
Om yogangayai namah । var yogangyai
Om dhyanasalinyai namah ।
Om yogapattadharayai namah ।
Om muktayai namah ।
Om muktanamparamagataye namah ।
Om narasimhyai namah ।
Om sujanmayai namah ।
Om trivargaphaladayinyai namah ।
Om dharmadayai namah ।
Om dhanadayai namah । 580
Om kamadayai namah ।
Om moksadayai namah ।
Om dyutaye namah ।
Om saksinyai namah ।
Om ksanadayai namah ।
Om kamksayai namah । var daksayai
Om daksajayai namah ।
Om kutarupinyai namah ।
Om kratave namah । var rtave
Om katyayanyai namah । 590
Om svacchayai namah ।
Om svacchandayai namah । var succhandayai
Om kavipriyayai namah ।
Om satyagamayai namah ।
Om bahihsthayai namah ।
Om kavyasaktaye namah ।
Om kavitvadayai namah ।
Om menaputryai namah ।
Om satimatre namah । var satyai, sadhvyai
Om mainakabhaginyai namah । 600 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om mainakabhaginyai svaha ।

dhyanam –
araktabham trinetram manimukutavatim ratnatatankaramyam
hastambhojaih sapasankusamadanadhanuh sayakairvisphurantim ।
apinottungavaksoruhatataviluthattaraharojjvalangim
dhyayamyambhoruhasthamarunavivasanamisvarimisvaranam ॥ 7

Om tadite namah ।
Om saudaminyai namah ।
Om svadhamayai namah ।
Om sudhamayai namah ।
Om dhamasalinyai namah ।
Om saubhagyadayinyai namah ।
Om dive namah ।
Om subhagayai namah ।
Om dyutivardhinyai namah ।
Om sriye namah । 610
Om krttivasanayai namah ।
Om kankalyai namah ।
Om kalinasinyai namah ।
Om raktabijavadhoddrptayai namah । var raktabijavadhodyuktayai
Om sutantuve namah ।
Om bijasantataye namah ।
Om jagajjivayai namah ।
Om jagadbijayai namah ।
Om jagattrayahitaisinyai namah ।
Om camikararucaye namah । 620
Om candryisaksayasodasikalayai namah ।
Om yattatpadanubandhayai namah ।
Om yaksinyai namah ।
Om dhanadarcitayai namah ।
Om citrinyai namah ।
Om citramayayai namah ।
Om vicitrayai namah ।
Om bhuvanesvaryai namah ।
Om camundayai namah ।
Om mundahastayai namah । 630
Om candamundavadhoddhurayai namah । var candamundavadhodyatayai
Om astamyai namah ।
Om ekadasyai namah ।
Om purnayai namah ।
Om navamyai namah ।
Om caturdasyai namah ।
Om amayai namah । var umayai
Om kalasahastayai namah ।
Om purnakumbhadharayai namah ।
Om dharayai namah । 640
Om abhirave namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om bhirayai namah ।
Om tripurabhairavyai namah ।
Om maharundayai namah । var mahacandyai
Om raudryai namah ।
Om mahabhairavapujitayai namah ।
Om nirmundayai namah ।
Om hastinyai namah । 650
Om candayai namah ।
Om karaladasanananayai namah ।
Om karalayai namah ।
Om vikaralayai namah ।
Om ghoraghurghuranadinyai namah ।
Om raktadantayai namah ।
Om urdhvakesyai namah ।
Om bandhukakusumarunayai namah ।
Om kadambaryai namah । var kadambinyai
Om patasayai namah । 660 var vipasayai
Om kasmiryai namah ।
Om kunkumapriyayai namah ।
Om ksantaye namah ।
Om bahusuvarnayai namah ।
Om rataye namah ।
Om bahusuvarnadayai namah ।
Om matanginyai namah ।
Om vararohayai namah ।
Om mattamatangagaminyai namah ।
Om himsayai namah । 670
Om hamsagataye namah ।
Om hamsyai namah ।
Om hamsojjvalasiroruhayai namah ।
Om purnacandramukhyai namah ।
Om syamayai namah ।
Om smitasyayai namah ।
Om syamakundalayai namah । var sukundalayai
Om masyai namah ।
Om lekhinyai namah । var lekhanyai
Om lekhyayai namah । 680 var lekhayai
Om sulekhayai namah ।
Om lekhakapriyayai namah ।
Om sankhinyai namah ।
Om sankhahastayai namah ।
Om jalasthayai namah ।
Om jaladevatayai namah ।
Om kuruksetravanaye namah ।
Om kasyai namah ।
Om mathurayai namah ।
Om kancyai namah । 690
Om avantikayai namah ।
Om ayodhyayai namah ।
Om dvarikayai namah ।
Om mayayai namah ।
Om tirthayai namah ।
Om tirthakarapriyayai namah ।
Om tripuskarayai namah ।
Om aprameyayai namah ।
Om kosasthayai namah ।
Om kosavasinyai namah । 700 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om kosavasinyai svaha ।

dhyanam –
pratahkale kumari kumudakalikaya japyamalam japanti
madhyahne praudharupa vikasitavadana carunetra visala ।
sandhyayam vrddharupa galitakucayuge mundamalam vahanti
sa devi divyadeha hariharanamita patu no hyadimudra ॥ 8

Om kausikyai namah ।
Om kusavartayai namah ।
Om kausambyai namah ।
Om kosavardhinyai namah ।
Om kosadayai namah ।
Om padmakosaksyai namah ।
Om kusumayai namah । var kausumbhakusumapriyayai
Om kusumapriyayai namah ।
Om totalayai namah ।
Om tulakotaye namah । 710
Om kutasthayai namah ।
Om kotarasrayayai namah ।
Om svayambhuve namah ।
Om surupayai namah ।
Om svarupayai namah ।
Om rupavardhinyai namah । var punyavardhinyai
Om tejasvinyai namah ।
Om subhiksayai namah ।
Om baladayai namah ।
Om baladayinyai namah । 720
Om mahakosyai namah ।
Om mahavartayai namah ।
Om buddhisadasadatmikayai namah । var buddhaye, sadasadatmikayai
Om mahagrahaharayai namah ।
Om saumyayai namah ।
Om visokayai namah ।
Om sokanasinyai namah ।
Om sattvikyai namah ।
Om sattvasamsthayai namah ।
Om rajasyai namah । 730
Om rajovrtayai namah ।
Om tamasyai namah ।
Om tamoyuktayai namah ।
Om gunatrayavibhavinyai namah ।
Om avyaktayai namah ।
Om vyaktarupayai namah ।
Om vedavidyayai namah ।
Om sambhavyai namah ।
Om sankarakalpinikalpayai namah । var sankarayai, kalpinyai, kalpayai
Om manassankalpasantataye namah । 740
Om sarvalokamayisaktaye namah । var sarvalokamayyai, saktaye
Om sarvasravanagocarayai namah ।
Om sarvajnanavalrvanchayai namah । var sarvajnanavatyai, vanchayai
Om sarvatattvavabodhinyai namah । var sarvatattvavabodhikayai
Om jagrtyai namah । var jagrataye
Om susuptaye namah ।
Om svapnavasthayai namah ।
Om turiyakayai namah ।
Om tvarayai namah ।
Om mandagataye namah । 750
Om mandayai namah ।
Om mandiramodadharin namah । var mandirayai, modadayinyai
Om panabhumaye namah ।
Om panapatrayai namah ।
Om panadanakarodyatayai namah ।
Om adhurnarunanetrayai namah ।
Om kincidavyaktabhasinyai namah ।
Om asapurayai namah ।
Om diksayai namah ।
Om daksayai namah । 760
Om diksitapujitayai namah ।
Om nagavallyai namah ।
Om nagakanyayai namah ।
Om bhoginyai namah ।
Om bhogavallabhayai namah ।
Om sarvasastravatividyayai namah । var sarvasastramayyai, vidyayai
Om susmrtaye namah ।
Om dharmavadinyai namah ।
Om srutaye namah ।
Om srutidharayai namah । 770 var srutismrtidharayai namah ।
Om jyesthayai namah ।
Om sresthayai namah ।
Om patalavasinyai namah ।
Om mimamsayai namah ।
Om tarkavidyayai namah ।
Om subhaktaye namah ।
Om bhaktavatsalayai namah ।
Om sunabhaye namah ।
Om yatanayai namah ।
Om jataye namah । 780
Om gambhirayai namah ।
Om bhavavarjitayai namah ।
Om nagapasadharamurtaye namah ।
Om agadhayai namah ।
Om nagakundalayai namah ।
Om sucakrayai namah ।
Om cakramadhyasthayai namah ।
Om cakrakonanivasinyai namah ।
Om sarvamantramayividyayai namah । var sarvamantramayyai, vidyayai
Om sarvamantraksaravalaye namah । 790
Om madhusravayai namah ।
Om sravantyai namah ।
Om bhramaryai namah ।
Om bhramaralakayai namah ।
Om matrmandalamadhyasthayai namah ।
Om matrmandalavasinyai namah ।
Om kumarajananyai namah ।
Om krurayai namah ।
Om sumukhyai namah ।
Om jvaranasinyai namah । 800 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om jvaranasinyai svaha ।

dhyanam –
ya srih svayam sukrtinam bhavanesvalaksmih
papatmanam krtadhiyam hrdayesu buddhih ।
sraddha satam kulajanaprabhavasya lajja
tam tvam natah sma paripalaya devi visvam ॥ 9

Om vidyamanayai namah ।
Om bhavinyai namah ।
Om pritimanjaryai namah ।
Om sarvasaukhyavatiyuktayai namah ।
Om aharaparinaminyai namah ।
Om pancabhutanam nidhanayai namah ।
Om bhavasagaratarinyai namah ।
Om akrurayai namah ।
Om grahavatyai namah । 810
Om vigrahayai namah ।
Om grahavarjitayai namah ।
Om rohinyai namah ।
Om bhumigarbhayai namah ।
Om kalabhuve namah ।
Om kalavartinyai namah ।
Om kalankarahitayanaryai namah । var kalankarahitayai, naryai
Om catuhsasthyabhidhavatyai namah ।
Om jirnayai namah ।
Om jirnavasrayai namah । 820
Om nutanayai namah ।
Om navavallabhayai namah ।
Om ajarayai namah ।
Om rataye namah । var rajahpritayai
Om pritaye namah ।
Om ratiragavivardhinyai namah ।
Om pancavatagatirbhinnayai namah । var pancavatagataye, bhinnayai
Om pancaslesmasayadharayai namah ।
Om pancapittavatisaktaye namah ।
Om pancasthanavibodhinyai namah । 830 var pancasthanavibhavinyai
Om udakyayai namah ।
Om vrsasyantyai namah ।
Om tryaham bahihprasravinyai namah ।
Om rajahsukradharasaktaye namah ।
Om jarayave namah ।
Om garbhadharinyai namah ।
Om trikalajnayai namah ।
Om trilingayai namah ।
Om trimurtaye namah ।
Om tripuravasinyai namah । 840
Om aragayai namah ।
Om sivatattvayai namah ।
Om kamatattvanuraginyai namah ।
Om pracyai namah ।
Om avacyai namah ।
Om praticyai namah ।
Om udicyai namah ।
Om digvidigdisayai namah ।
Om ahankrtaye namah ।
Om ahankarayai namah । 850
Om balimalayai namah । var balayai, mayayai
Om balipriyayai namah ।
Om sruce namah । var sukrasravayai (sruksruvayai)
Om sruvayai namah ।
Om samidhenyai namah ।
Om sasraddhayai namah । var susraddhayai
Om sraddhadevatayai namah ।
Om matre namah ।
Om matamahyai namah ।
Om trptaye namah । 860
Om pitrmatre namah ।
Om pitamahyai namah ।
Om snusayai namah ।
Om dauhitrinyai namah ।
Om putryai namah ।
Om pautryai namah ।
Om naptryai namah ।
Om sisupriyayai namah ।
Om stanadayai namah ।
Om stanadharayai namah । 870
Om visvayonaye namah ।
Om stanandhayyai namah ।
Om sisutsangadharayai namah ।
Om dolayai namah ।
Om dolakridabhinandinyai namah ।
Om urvasyai namah ।
Om kadalyai namah ।
Om kekayai namah ।
Om visikhayai namah ।
Om sikhivartinyai namah । 880
Om khatvangadharinyai namah ।
Om khatvayai namah ।
Om banapunkhanuvartinyai namah ।
Om laksyapraptaye namah । var laksyapraptikarayai
Om kalayai namah ।
Om alaksyayai namah ।
Om laksyayai namah ।
Om subhalaksanayai namah ।
Om vartinyai namah ।
Om supathacarayai namah । 890
Om parikhayai namah ।
Om khanaye namah ।
Om vrtaye namah ।
Om prakaravalayayai namah ।
Om velayai namah ।
Om mahodadhau maryadayai namah ।
Om posinisaktaye namah ।
Om sosinisaktaye namah ।
Om dirghakesyai namah ।
Om sulomasayai namah । 900 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om sulomasayai svaha ।

dhyanam –
re mudhah kimayam vrthaiva tapasa kayah pariklisyate
yajnairva bahudaksinaih kimitare riktikriyante grhah ।
bhaktiscedavinasini bhagavati padadvayi sevyata-
munnidramburuhatapatrasubhaga laksmih puro dhavati ॥ 10

Om lalitayai namah ।
Om mamsalayai namah ।
Om tanvyai namah ।
Om vedavedangadharinyai namah ।
Om narasrkpanamattayai namah ।
Om naramundasthibhusanayai namah ।
Om aksakridarataye namah ।
Om saryai namah ।
Om sarikasukabhasinyai namah ।
Om sambaryai namah । 910
Om garudividyayai namah ।
Om varunyai namah ।
Om varunarcitayai namah ।
Om varahyai namah ।
Om mundahastayai namah । var tundahastayai
Om damstroddhrtavasundharayai namah ।
Om minamurtirdharayai namah ।
Om murtayai namah ।
Om vadanyayai namah ।
Om apratimasrayayai namah । 920
Om amurtayai namah ।
Om nidhirupayai namah ।
Om saligramasilasucaye namah ।
Om smrtaye namah ।
Om samskararupayai namah ।
Om susamskarayai namah ।
Om samskrtaye namah ।
Om prakrtayai namah ।
Om desabhasayai namah ।
Om gathayai namah । 930
Om gitaye namah ।
Om prahelikayai namah ।
Om idayai namah ।
Om pingalayai namah ।
Om pingayai namah ।
Om susumnayai namah ।
Om suryavahinyai namah ।
Om sasisravayai namah ।
Om talusthayai namah ।
Om kakinyai namah । 940
Om amrtajivinyai namah ।
Om anurupayai namah ।
Om brhadrupayai namah ।
Om laghurupayai namah ।
Om gurusthirayai namah । var gurusthitayai
Om sthavarayai namah ।
Om jangamayai namah ।
Om devayai namah ।
Om krtakarmaphalapradayai namah ।
Om visayakrantadehayai namah । 950
Om nirvisesayai namah ।
Om jitendriyayai namah ।
Om visvarupayai namah । var citsvarupayai
Om cidanandayai namah ।
Om parabrahmaprabodhinyai namah ।
Om nirvikarayai namah ।
Om nirvairayai namah ।
Om virataye namah ।
Om satyavarddhinyai namah ।
Om purusajnayai namah । 960
Om bhinnayai namah ।
Om ksantihkaivalyadayinyai namah । var ksantaye, kaivalyadayinyai
Om viviktasevinyai namah ।
Om prajnajanayitryai namah । var prajnayai, janayitryai
Om bahusrutaye namah ।
Om nirihayai namah ।
Om samastaikayai namah ।
Om sarvalokaikasevitayai namah ।
Om sevayai namah । var sivayai
Om sevapriyayai namah । 970 var sivapriyayai
Om sevyayai namah ।
Om sevaphalavivarddhinyai namah ।
Om kalau kalkipriyakalyai namah ।
Om dustamlecchavinasinyai namah ।
Om pratyancayai namah ।
Om dhunaryastaye namah ।
Om khadgadharayai namah ।
Om duranataye namah ।
Om asvaplutaye namah ।
Om valgayai namah । 980
Om srnaye namah ।
Om sanmattavaranayai namah । var sanmrtyuvarinyai
Om virabhuve namah ।
Om viramatre namah ।
Om virasuve namah ।
Om viranandinyai namah ।
Om jayasriyai namah ।
Om jayadiksayai namah ।
Om jayadayai namah ।
Om jayavarddhinyai namah । 990
Om saubhagyasubhagakarayai namah ।
Om sarvasaubhagyavarddhinyai namah ।
Om ksemankaryai namah ।
Om siddhirupayai namah । var ksemarupayai
Om sartkirtaye namah ।
Om pathidevatayai namah ।
Om sarvatirthamayimurtaye namah ।
Om sarvadevamayiprabhayai namah ।
Om sarvadevamayisaktaye namah । var sarvasiddhipradayai, saktaye
Om sarvamangalamangalayai namah । 1000 ।

tejo’si sukramasi jyotirasi dhamasi
priyandevanamanadrstam devayajanam devatabhyastva
devatabhyo grhnami devebhyastva yajnebhyo grhnami ।
Om sarvamangalamangalayai svaha ।

॥ iti srirudrayamalatantrantargata sribhavanisahasranamavalih sampurna ॥

Om santih santih santih ।

Also Read 1000 Names of Shri Bhavanistotram:

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment