1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari Bhakaradi | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali English

Shri Bhuvaneshvari Bhakaradi Sahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sribhuvanesvaribhakaradisahasranamastotram ॥

atha bhuvanesvaribhakaradisahasranamastotram ।

Om asya sribhuvanesvarisahasranamamantrasya sadasiva
rsiranustupchandah bhuvanesvaridevata
lajjabijam (hrim bijam) kamalasaktih (srim bijam)
vagbhavankilakam (aim kilakam) sarvartthasadhane jape viniyogah ॥

bhuvanesi bhuvaraghya bhavani bhayanasini ।
bhavarupa bhavananda bhavasagaratarini ॥ 1 ॥

bhavodbhava bhavarata bhavabharanivarini ।
bhavyana bhavyanayana bhavyarupa bhavausadhih ॥ 2 ॥

bhavyangana bhavyakesi bhavapasavimocini ।
bhavyasana bhavyavastra bhavyabharanabhusita ॥ 3 ॥

bhagarupa bhagananda bhagesi bhagamalini ।
bhagavidya bhagavati bhagaklinna bhagavaha ॥ 4 ॥

bhagankura bhagakrida bhagadya bhagamangala ।
bhagalila bhagaprita bhagasampadbhagesvari ॥ 5 ॥

bhagalaya bhagotsaha bhagastha bhagaposini ।
bhagotsava bhagavidya bhagamata bhagasthita ॥ 6 ॥

bhagasaktirbbhaganidhibbhagapuja bhagesana ।
bhagasvapa bhagadhisa bhagarccya bhagasundari ॥ 7 ॥

bhagarekha bhagasneha bhagasnehavivardhini ।
bhagini bhagabijastha bhagabhogavilasini ॥ 8 ॥

bhagacara bhagadhara bhagacara bhagasraya ।
bhagapuspa bhagasrida bhagapuspanivasini ॥ 9 ॥

bhavyarupadhara bhavyabhavyapuspairasamskrta ।
bhavyalila bhavyamala bhavyangi bhavyasundari ॥ 10 ॥

bhavyasila bhavyalila bhavyaksi bhavyanasini ।
bhavyangika bhavyavani bhavyakantirbbhagalini ॥ 11 ॥

bhavyatrapa bhavyanadi bhavyabhogaviharini ।
bhavyastani bhavyamukhi bhavyagosthi bhayapaha ॥ 12 ॥

bhaktesvari bhaktikari bhaktanugrahakarini ।
bhaktida bhaktijanani bhaktanandavivarddhini ॥ 13 ॥

bhaktipriya bhaktirata bhaktibhavaviharini ।
bhaktisila bhaktilila bhaktesi bhaktipalini ॥ 14 ॥

bhaktividya bhaktavidya bhaktirbhaktivinodini ।
bhaktiritirbbhaktipritirbhaktisadhanasadhini ॥ 15 ॥

bhaktisadhya bhaktasadhya bhaktirali bhavesvari ।
bhatavidya bhatananda bhatastha bhatarupini ॥ 16 ॥

bhatamanya bhatasthanya bhatasthananivasini ।
bhatini bhatarupesi bhatarupavivarddhini ॥ 17 ॥

bhatavesi bhatesi ca bhagabhagbhavasundari ।
bhatapritya bhataritya bhatanugrahakarini ॥ 18 ॥

bhatairadhya bhatabodhya bhatabodhavinodini ।
bhataissevya bhatavara bhatarccya bhatabodhini ॥ 19 ॥

bhatakirttya bhatakala bhatapa bhatapalini ।
bhataisvarya bhatadhisa bhateksa bhatatosini ॥ 20 ॥

bhatesi bhatajanani bhatabhagyavivarddhini ।
bhatamuktirbhatayuktirbbhatapritivivarddhini ॥ 21 ॥

bhagyesi bhagyajanani bhagyastha bhagyarupini ।
bhavanabhavakusala bhavada bhavavarddhini ॥ 22 ॥

bhavarupa bhavarasa bhavantaraviharini ।
bhavankura bhavakala bhavasthananivasini ॥ 23 ॥

bhavatura bhavadhrta bhavamadhyavyavasthita ।
bhavarddhirbbhavasiddhirbbhavadirbbhavabhavini ॥ 24 ॥

bhavalaya bhavapara bhavasadhanatatpara ।
bhavesvari bhavagamya bhavastha bhavagarvita ॥ 25 ॥

bhavini bhavaramani bharati bharatesvari ।
bhagirathi bhagyavati bhagyodayakarikala ॥ 26 ॥

bhagyasraya bhagyamayi bhagya bhagyaphalaprada ।
bhagyacara bhagyasara bhagyadhara ca bhagyada ॥ 27 ॥

bhagyesvari bhagyanidhirbhagya bhagyasumatrka ।
bhagyeksa bhagyana bhagyabhagyada bhagyamatrka ॥ 28 ॥

bhagyeksa bhagyamanasa bhagyadirbhagyamadhyaga ।
bhratesvari bhratrvati bhratryamba bhratrpalini ॥ 29 ॥

bhratrstha bhratrkusala bhramari bhramarambika ।
bhillarupa bhillavati bhillastha bhillapalini ॥ 30 ॥

bhillamata bhilladhatri bhillani bhillakesvari ।
bhillakirttirbbhillakala bhillamandaravasini ॥ 31 ॥

bhillakrida bhillalila bhillarccya bhillavallabha ।
bhillasnusa bhillaputri bhillani bhillaposini ॥ 35 ॥

bhillapautri bhillagosthi bhillacaranivasini ।
bhillapujya bhillavani bhillani bhillabhitiha ॥ 33 ॥

bhitastha bhitajanani bhitirbhitivinasini ।
bhitida bhitiha bhitya bhityakaraviharini ॥ 34 ॥

bhitesi bhitisamani bhitasthananivasini ।
bhitiritya bhitikala bhitiksa bhitiharini ॥ 35 ॥

bhimesi bhimajanani bhima bhimanivasini ।
bhimesvari bhimarata bhimangi bhimapalini ॥ 36 ॥

bhimanadi bhimatantri bhimaisvaryavivarddhini ।
bhimagosthi bhimadhatri bhimavidyavinodini ॥ 37 ॥

bhimavikramadatri ca bhimavikramavasini ।
bhimanandakaridevi bhimanandaviharini ॥ 38 ॥

bhimopadesini nitya bhimabhagyapradayini ।
bhimasiddhirbbhimarddhirbbhimabhaktivivarddhini ॥ 39 ॥

bhimastha bhimavarada bhimadharmopadesini ।
bhismesvari bhismabhrti bhismabodhaprabodhini ॥ 40 ॥

bhismasrirbbhismajanani bhismajñanopadesini ।
bhismastha bhismatapasa bhismesi bhismatarini ॥ 41 ॥

bhismalila bhismasila bhismarodinivasini ।
bhismasraya bhismavara bhismaharsavivarddhini ॥ 42 ॥

bhuvana bhuvanesani bhuvananandakarini ।
bhuvistha bhuvirupa ca bhuvibharanivarini ॥ 43 ॥

bhuktistha bhuktida bhuktirbbhuktesi bhuktirupini ।
bhuktesvari bhuktidatri bhuktirakararupini ॥ 44 ॥

bhujangastha bhujangesi bhujangakararupini ।
bhujangi bhujagavasa bhujanganandadayini ॥ 45 ॥

bhutesi bhutajanani bhutastha bhutarupini ।
bhutesvari bhutalila bhutavesakari sada ॥ 46 ॥

bhutadatri bhutakesi bhutadhatri mahesvari ।
bhutaritya bhutapatni bhutalokanivasini ॥ 47 ॥

bhutasiddhirbbhutarddhirbhutanandanivasini ।
bhutakirttirbbhutalaksmirbbhutabhagyavivarddhini ॥ 48 ॥

bhutarccya bhutaramani bhutavidyavinodini ।
bhutapautri bhutaputri bhutabharyavidhesvari ॥ 49 ॥

bhupastha bhuparamani bhupesi bhupapalini ।
bhupamata bhupanibha bhupaisvaryapradayini ॥ 50 ॥

bhupacesta bhupanestha bhupabhavavivarddhini ।
bhupabhagini bhupabhuri bhupapautri tatha vadhuh ॥ 51 ॥

bhupakirttirbbhupanitirbbhupabhagyavivarddhini ।
bhupakriya bhupakrida bhupamandaravasini ॥ 52 ॥

bhuparccya bhupasa~radhya bhupabhogavivarddhini ।
bhupasraya bhupakala bhupakautukadandini ॥ 53 ॥

bhusanastha bhusanesi bhusa bhusanadharini ।
bhusanadharadharmesi bhusanakararupini ॥ 54 ॥

bhupatacaranilaya bhupatacarabhusita ।
bhupatacararacana bhupatacaramandita ॥ 55 ॥

bhupatacaradharmesi bhupatacarakarini ।
bhupatacaracarita bhupatacaravarjita ॥ 56 ॥

bhupatacaravrddhistha bhupatacaravrddhida ।
bhupatacarakarana bhupatacarakarmada ॥ 57 ॥

bhupatacarakarmesi bhupatacarakarmada ।
bhupatacaradehastha bhupatacarakarmini ॥ 58 ॥

bhupatacarasiddhistha bhupatacarasiddhida ।
bhupatacaradharmani bhupatacaradharini ॥ 59 ॥

bhupatanandalahari bhupatesvararupini ।
bhupaternnitinitistha bhupatisthanavasini ॥ 60 ॥

bhupatisthanagirvani bhupatervaradharini ॥ 61 ॥

bhesajanandalahari bhesajanandarupini ।
bhesajanandamahisi bhesajanandarupini ॥ 62 ॥

bhesajanandakarmesi bhesajanandadayini ।
bhaisaji bhaisajakanda bhesajasthanavasini ॥ 63 ॥

bhesajesvararupa ca bhesajesvarasiddhida ।
bhesajesvaradharmesi bhesajesvarakarmada ॥ 64 ॥

bhesajesvarakarmesi bhesajesvarakarmini ।
bhesajadhisajanani bhesajadhisapalini ॥ 65 ॥

bhesajadhisaracana bhesajadhisamangala ।
bhesajaranyamadhyastha bhesajaranyaraksini ॥ 66 ॥

bhaisajyavidya bhaisajya bhaisajyepsitadayini ।
bhaisajyastha bhaisajesi bhaisajyanandavarddhini ॥ 67 ॥

bhairavi bhairavicara bhairavakararupini ।
bhairavacaracatura bhairavacaramandita ॥ 68 ॥

bhairava bhairavesi ca bhairavanandadayini ।
bhairavanandarupesi bhairavanandarupini ॥ 69 ॥

bhairavanandanipuna bhairavanandamandira ।
bhairavanandatattvajña bhairavanandatatpara ॥ 70 ॥

bhairavanandakusala bhairavanandanitida ।
bhairavanandapritistha bhairavanandapritida ॥ 71 ॥

bhairavanandamahisi bhairavanandamalini ।
bhairavanandamatida bhairavanandamatrka ॥ 72 ॥

bhairavadharajanani bhairavadhararaksini ।
bhairavadhararupesi bhairavadhararupini ॥ 73 ॥

bhairavadharanicaya bhairavadharaniscaya ।
bhairavadharatattvajña bhairavadharatattvada ॥ 74 ॥

bhairavasrayatantresi bhairavasrayamantrini ।
bhairavasrayaracana bhairavasrayarañjita ॥ 75 ॥

bhairavasrayanirddhara bhairavasrayanirbbhara ।
bhairavasrayanirddhara bhairavasrayanirddhara ॥ 76 ॥

bhairavanandabodhesi bhairavanandabodhini ।
bhairavanandabodhastha bhairavanandabodhada ॥ 77 ॥

bhairavyaisvaryavarada bhairavyaisvaryadayini ।
bhairavyaisvaryaracana bhairavyaisvaryavarddhini ॥ 78 ॥

bhairavyaisvaryasiddhistha bhairavyaisvaryasiddhida ।
bhairavyaisvaryasiddhesi bhairavyaisvaryarupini ॥ 79 ॥

bhairavyaisvaryasupatha bhairavyaisvaryasuprabha ।
bhairavyaisvaryavrddhistha bhairavyaisvaryavrddhida ॥ 80 ॥

bhairavyaisvaryakusala bhairavyaisvaryakamada ।
bhairavyaisvaryasulabha bhairavyaisvaryasamprada ॥ 81 ॥

bhairavyaisvaryavisada bhairavyaisvaryavikrita ।
bhairavyaisvaryavinaya bhairavyaisvaryavedita ॥ 82 ॥

bhairavyaisvaryamahima bhairavyaisvaryamanini ।
bhairavyaisvaryanirata bhairavyaisvaryanirmita ॥ 83 ॥

bhogesvari bhogamata bhogastha bhogaraksini ।
bhogakrida bhogalila bhogesi bhogavarddhini ॥ 84 ॥

bhogangi bhogaramani bhogacaravicarini ।
bhogasraya bhogavati bhogini bhogarupini ॥ 85 ॥

bhogankura bhogavidha bhogadharanivasini ।
bhogambika bhogarata bhogasiddhividhayini ॥ 86 ॥

bhojastha bhojanirata bhojananandadayini ।
bhojananandalahari bhojanantarviharini ॥ 87 ॥

bhojananandamahima bhojananandabhogyada ।
bhojananandaracana bhojananandaharsita ॥ 88 ॥

bhojanacaracatura bhojanacaramandita ।
bhojanacaracarita bhojanacaracarccita ॥ 89 ॥

bhojanacarasampanna bhojanacarasa~yyuta ।
bhojanacaracittastha bhojanacararitida ॥ 90 ॥

bhojanacaravibhava bhojanacaravistrta ।
bhojanacararamani bhojanacararaksini ॥ 91 ॥

bhojanacaraharini bhojanacarabhaksini ।
bhojanacarasukhada bhojanacarasusprha ॥ 92 ॥

bhojanaharasurasa bhojanaharasundari ।
bhojanaharacarita bhojanaharacañcala ॥ 93 ॥

bhojanasvadavibhava bhojanasvadavallabha ।
bhojanasvadasantusta bhojanasvadasamprada ॥ 94 ॥

bhojanasvadasupatha bhojanasvadasamsraya ।
bhojanasvadanirata bhojanasvadanirnita ॥ 95 ॥

bhauksara bhauksaresani bhaukaraksararupini ।
bhauksarastha bhauksaradirbbhauksarasthanavasini ॥ 96 ॥

bhankari bharmmini bharmi bhasmesi bhasmarupini ।
bhankara bhañcana bhasma bhasmastha bhasmavasini ॥ 97 ॥

bhaksari bhaksarakara bhaksarasthanavasini ।
bhaksaradhya bhaksaresi bharupa bhasvarupini ॥ 98 ॥

bhudharastha bhudharesi bhudhari bhudharesvari ।
bhudharanandaramani bhudharanandapalini ॥ 99 ॥

bhudharanandajanani bhudharanandavasini ।
bhudharanandaramani bhudharanandaraksita ॥ 100 ॥

bhudharanandamahima bhudharanandamandira ।
bhudharanandasarvesi bhudharanandasarvasuh ॥ 101 ॥

bhudharanandamahisi bhudharanandadayini ।
bhudharadhisadharmesi bhudharanandadharmini ॥ 102 ॥

bhudharadhisadharmesi bhudharadhisasiddhida ।
bhudharadhisakarmesi bhudharadhisakamini ॥ 103 ॥

bhudharadhisanirata bhudharadhisanirnita ।
bhudharadhisanitistha bhudharadhisanitida ॥ 104 ॥

bhudharadhisabhagyesi bhudharadhisabhamini ।
bhudharadhisabuddhistha bhudharadhisabuddhida ॥ 105 ॥

bhudharadhisavarada bhudharadhisavandita ।
bhudharadhisa’radhya ca bhudharadhisacarccita ॥ 106 ॥

bhangesvari bhangamayi bhangastha bhangarupini ।
bhangaksata bhangarata bhangarccya bhangaraksini ॥ 10 7 ॥

bhangavati bhangalila bhangabhogavilasini ।
bhangarangapratikasa bhangaranganivasini ॥ 108 ॥

bhangasini bhangamuli bhangabhogavidhayini ।
bhangasraya bhangabija bhangabijankuresvari ॥ 109 ॥

bhangayantracamatkara bhangayantresvari tatha ।
bhangayantravimohistha bhangayantravinodini ॥ 110 ॥

bhangayantravicarastha bhangayantravicarini ।
bhangayantrarasananda bhangayantrarasesvari ॥ 111 ॥

bhangayantrarasasvada bhangayantrarasasthita ।
bhangayantrarasadhara bhangayantrarasasraya ॥ 112 ॥

bhudharatmajarupesi bhudharatmajarupini ।
bhudharatmajayogesi bhudharatmajapalini ॥ 113 ॥

bhudharatmajamahima bhudharatmajamalini ।
bhudharatmajabhutesi bhudharatmajarupini ॥ 114 ॥

bhudharatmajasiddhistha bhudharatmajasiddhida ।
bhudharatmajabhavesi bhudharatmajabhavini ॥ 115 ॥

bhudharatmajabhogastha bhudharatmajabhogada ।
bhudharatmajabhogesi bhudharatmajabhogini ॥ 116 ॥

bhavya bhavyatara bhavyabhavini bhavavallabha ।
bhavatibhava bhavakhya bhatibha bhitibhantika ॥ 117 ॥

bhasantibhasa bhasastha bhasabha bhaskaropama ।
bhaskarastha bhaskaresi bhaskaraisvaryavarddhini ॥ 118 ॥

bhaskaranandajanani bhaskaranandadayini ।
bhaskaranandamahima bhaskaranandamatrka ॥ 119 ॥

bhaskaranandanaisvarya bhaskaranandanesvara ।
bhaskaranandasupatha bhaskaranandasuprabha ॥ 120 ॥

bhaskaranandanicaya bhaskaranandanirmita ।
bhaskaranandanitistha bhaskaranandanitida ॥ 121 ॥

bhaskarodayamadhyastha bhaskarodayamadhyaga ।
bhaskarodayatejahstha bhaskarodayatejasa ॥ 122 ॥

bhaskaracaracatura bhaskaracaracandrika ।
bhaskaracaraparama bhaskaracaracandika ॥ 123 ॥

bhaskaracaraparama bhaskaracaraparada ।
bhaskaracaramuktistha bhaskaracaramuktida ॥ 124 ॥

bhaskaracarasiddhistha bhaskaracarasiddhida ।
bhaskaracaranadhara bhaskaracaranasrita ॥ 125 ॥

bhaskaracaramantresi bhaskaracaramantrini ।
bhaskaracaravittesi bhaskaracaracitrini ॥ 126 ॥

bhaskaradharadharmesi bhaskaradharadharini ।
bhaskaradhararacana bhaskaradhararaksita ॥ 127 ॥

bhaskaradharakarmani bhaskaradharakarmada ।
bhaskaradhararupesi bhaskaradhararupini ॥ 128 ॥

bhaskaradharakamyesi bhaskaradharakamini ।
bhaskaradharasamsesi bhaskaradharasamsini ॥ 129 ॥

bhaskaradharadharmesi bhaskaradharadhamini ।
bhaskaradharacakrastha bhaskaradharacakrini ॥ 130 ॥

bhaskaresvaraksatresi bhaskaresvaraksatrini ।
bhaskaresvarajanani bhaskaresvarapalini ॥ 131 ॥

bhaskaresvarasarvesi bhaskaresvarasarvari ।
bhaskaresvarasadbhima bhaskaresvarasannibha ॥ 132 ॥

bhaskaresvarasupatha bhaskaresvarasuprabha ।
bhaskaresvarayuvati bhaskaresvarasundari ॥ 133 ॥

bhaskaresvaramurttesi bhaskaresvaramurttini ।
bhaskaresvaramitresi bhaskaresvaramantrini ॥ 134 ॥

bhaskaresvarasananda bhaskaresvarasasraya ।
bhaskaresvaracitrastha bhaskaresvaracitrada ॥ 135 ॥

bhaskaresvaracitresi bhaskaresvaracitrini ।
bhaskaresvarabhagyastha bhaskaresvarabhagyada ॥ 136 ॥

bhaskaresvarabhagyesi bhaskaresvarabhavini ।
bhaskaresvarakirttyesi bhaskaresvarakirttini ॥ 137 ॥

bhaskaresvarakirttistha bhaskaresvarakirttida ।
bhaskaresvarakaruna bhaskaresvarakarini ॥ 138 ॥

bhaskaresvaragirvani bhaskaresvaragarudi ।
bhaskaresvaradehastha bhaskaresvaradehada ॥ 139 ॥

bhaskaresvaranadastha bhaskaresvaranadini ।
bhaskaresvaranadesi bhaskaresvaranadini ॥ 140 ॥

bhaskaresvarakosastha bhaskaresvarakosada ।
bhaskaresvarakosesi bhaskaresvarakosini ॥ 141 ॥

bhaskaresvarasaktistha bhaskaresvarasaktida ।
bhaskaresvaratosesi bhaskaresvaratosini ॥ 142 ॥

bhaskaresvaraksetresi bhaskaresvaraksetrini ।
bhaskaresvarayogastha bhaskaresvarayogada ॥ 143 ॥

bhaskaresvarayogesi bhaskaresvarayogini ।
bhaskaresvarapadmesi bhaskaresvarapadmini ॥ 144 ॥

bhaskaresvarahrdbija bhaskaresvarahrdvara ।
bhaskaresvarahrdyoni-rbhaskaresvarahrdyutih ॥ 145 ॥

bhaskaresvarabuddhistha bhaskaresvarasadvidha ।
bhaskaresvarasadvani bhaskaresvarasadvara ॥ 146 ॥

bhaskaresvararajyastha bhaskaresvararajyada ।
bhaskaresvararajyesi bhaskaresvaraposini ॥ 147 ॥

bhaskaresvarajñanastha bhaskaresvarajñanada ।
bhaskaresvarajñanesi bhaskaresvaragamini ॥ 148 ॥

bhaskaresvaralaksesi bhaskaresvaraksalita ।
bhaskaresvaralaksita bhaskaresvararaksita ॥ 149 ॥

bhaskaresvarakhadgastha bhaskaresvarakhadgada ।
bhaskaresvarakhadgesi bhaskaresvarakhadgini ॥ 150 ॥

bhaskaresvarakaryesi bhaskaresvarakamini ।
bhaskaresvarakayastha bhaskaresvarakayada ॥ 151 ॥

bhaskaresvaracaksuhstha bhaskaresvaracaksusa ।
bhaskaresvarasannabha bhaskaresvarasarccita ॥ 152 ॥

bhrunahatyaprasamani bhrunapapavinasini ।
bhrunadaridryasamani bhrunaroganivasini ॥ 153 ॥

bhrunasokaprasamani bhrunadosanivarini ।
bhrunasantapasamani bhrunavibhramanasini ॥ 154 ॥

bhavabdhistha bhavabdhisa bhavabdhibhayanasini ।
bhavabdhiparakarani bhavabdhisukhavarddhini ॥ 155 ॥

bhavabdhikaryakarani bhavabdhikarunanidhih ।
bhavabdhikalasamani bhavabdhivaradayini ॥ 156 ॥

bhavabdhibhajanasthana bhavabdhibhajanasthita ।
bhavabdhibhajanakara bhavabdhibhajanakriya ॥ 157 ॥

bhavabdhibhajanacara bhavabdhibhajanankura ।
bhavabdhibhajanananda bhavabdhibhajanadhipa ॥ 158 ॥

bhavabdhibhajanaisvarya bhavabdhibhajanesvari ।
bhavabdhibhajanasiddhirbbhavabdhibhajanaratih ॥ 159 ॥

bhavabdhibhajananitya bhavabdhibhajananisa ।
bhavabdhibhajananimna bhavabdhibhavabhitiha ॥ 160 ॥

bhavabdhibhajanakamya bhavabdhibhajanakala ।
bhavabdhibhajanakirttirbbhavabdhibhajanakrta ॥ 161 ॥

bhavabdhisubhada nitya bhavabdhisubhadayini ।
bhavabdhisakalananda bhavabdhisakalakala ॥ 162 ॥

bhavabdhisakalasiddhirbbhavabdhisakalanidhih ।
bhavabdhisakalasara bhavabdhisakalartthada ॥ 163 ॥

bhavabdhibhavanamurttirbbhavabdhibhavanakrtih ।
bhavabdhibhavanabhavya bhavabdhibhavanambhasa ॥ 164 ॥

bhavabdhimadanarupa bhavabdhimadanatura ।
bhavabdhimadanesani bhavabdhimadanesvari ॥ 165 ॥

bhavabdhibhagyaracana bhavabdhibhagyada sada ।
bhavabdhibhagyadakula bhavabdhibhagyanirbbhara ॥ 166 ॥

bhavabdhibhagyanirata bhavabdhibhagyabhavita ।
bhavabdhibhagyasañcara bhavabdhibhagyasañcita ॥ 167 ॥

bhavabdhibhagyasupatha bhavabdhibhagyasuprada ।
bhavabdhibhagyaritijña bhavabdhibhagyanitida ॥ 168 ॥

bhavabdhibhagyarityesi bhavabdhibhagyaritini ।
bhavabdhibhoganipuna bhavabdhibhogasamprada ॥ 169 ॥

bhavabdhibhagyagahana bhavabdhibhogyagumphita ।
bhavabdhibhogagandhari bhavabdhibhogagumphita ॥ 170 ॥

bhavabdhibhogasurasa bhavabdhibhogasusprha ।
bhavabdhibhogagrathini bhavabdhibhogayogini ॥ 171 ॥

bhavabdhibhogarasana bhavabdhibhogarajita ।
bhavabdhibhogavibhava bhavabdhibhogavistrta ॥ 172 ॥

bhavabdhibhogavarada bhavabdhibhogavandita ।
bhavabdhibhogakusala bhavabdhibhogasobhita ॥ 173 ॥

bhavabdhibhedajanani bhavabdhibhedapalini ।
bhavabdhibhedaracana bhavabdhibhedaraksita ॥ 174 ॥

bhavabdhibhedaniyata bhavabdhibhedanisprha ।
bhavabdhibhedaracana bhavabdhibhedarosita ॥ 175 ॥

bhavabdhibhedarasighni bhavabdhibhedarasini ।
bhavabdhibhedakarmesi bhavabdhibhedakarmini ॥ 176 ॥

bhadresi bhadrajanani bhadra bhadranivasini ।
bhadresvari bhadravati bhadrastha bhadradayini ॥ 177 ॥

bhadrarupa bhadramayi bhadrada bhadrabhasini ।
bhadrakarna bhadravesa bhadramba bhadramandira ॥ 178 ॥

bhadrakriya bhadrakala bhadrika bhadravarddhini ।
bhadrakrida bhadrakala bhadralilabhilasini ॥ 179 ॥

bhadrankura bhadrarata bhadrangi bhadramantrini ।
bhadravidya bhadravidya bhadravagbhadravadini ॥ 180 ॥

bhupamangalada bhupa bhulata bhumivahini ।
bhupabhoga bhupasobha bhupasa bhuparupada ॥ 181 ॥

bhupakrtirbbhupatirbbhupasrirbbhupasreyasi ।
bhupanitirbbhuparitirbbhupabhitirbbhayankari ॥ 182 ॥

bhavadanandalahari bhavadanandasundari ।
bhavadanandakarani bhavadanandavarddhini ॥ 183 ॥

bhavadanandaramani bhavadanandadayini ।
bhavadanandajanani bhavadanandarupini ॥ 184 ॥

ya idampathate stotrampratyahambhaktisa~yyutah ।
gurubhaktiyuto bhutva gurusevaparayanah ॥ 185 ॥

satyavadi jitendri ca tambulapuritananah ।
diva ratrau ca sandhyayam sa bhavetparamesvarah ॥ 186 ॥

stavamatrasya pathena raja vasyo bhaveddhruvam ।
sarvagamesu vijñani sarvatantre svayam harah ॥ 187 ॥

gurormukhatsamabhyasya sthitva ca gurusannidhau ।
sivasthanesu sandhyaya~ sunyagare catuspathe । 188 ॥

yah pathecchrnuyadvapi sa yogi natra samsayah ।
sarvasvandaksinandadyatstriputradikameva ca ॥ 189 ॥

svacchandamanaso bhutva stavametatsamuddharet ।
etatstotrarato devi hararupo na samsayah ॥ 190 ॥

yah pathecchrnuyadvapi ekacittena sarvada ।
sa dirgghayuh sukhi vaggmi vani tasya na samsayah ॥ 191 ॥

gurupadarato bhutva kamininambhavetpriyah ।
dhanavan gunavañsriman dhimaniva guruh priye ॥ 192 ॥

sarvesantu priyo bhutva pujayetsarvada stavam ।
mantrasiddhih karasthaiva tasya devi na samsayah ॥ 193 ॥

kuberatvambhavettasya tasyadhina hi siddhayah ।
mrtaputra ca ya nari daurbbhagyaparipidita ॥ 194 ॥

vandhya va kakavandhya va mrtavatsa ca ya’ngana ।
dhanadhanyavihina ca rogasokakula ca ya ॥ 195 ॥

tabhiretanmahadevi bhurjjapatre vilekhayet ।
savye bhuje ca badhniyatsarvasaukhyavati bhavet ॥ 196 ॥

evampunah punah prayadduhkhena paripidita ।
sabhayam vyasane vvani vivade satrusankate ॥ 197 ॥

caturange tatha yuddhe sarvatrapadi pidite ।
smaranadasya kalyani samsayayyati duratah ॥ 198 ॥

na deyamparasisyaya nabhaktaya ca durjjane ।
dambhikaya kusilaya krpanaya suresvari ॥ 199 ॥

dadyacchisyaya santaya vinitaya jitatmane ।
bhaktaya santiyuktaya japapujarataya ca ॥ 200 ॥

janmantarasahasraistu varnitunnaiva sakyate ।
stavamatrasya mahatmyavvaktrakotisatairapi ॥ 201 ॥

visnave kathitampurvam brahmanapi priya~vade ।
adhunapi tava snehatkathitamparamesvari ॥ 202 ॥

gopitavyampasubhyasca sarvatha ca prakasayet ॥ 203 ॥

iti srimahatantrarnave isvaraparvatisa’mvade
bhuvanesvaribhakaradisahasranamastotram samaptam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari Bhakaradi:

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari Bhakaradi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment