Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari Bhakaradi | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Shri Bhuvaneshvari Bhakaradi Sahasranamastotram Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীভুবনেশ্বরীভকারাদিসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥

অথ ভুবনেশ্বরীভকারাদিসহস্রনামস্তোত্রম্ ।

ওঁ অস্য শ্রীভুবনেশ্বরীসহস্রনামমন্ত্রস্য সদাশিব
ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ ভুবনেশ্বরীদেবতা
লজ্জাবীজম্ (হ্রীং বীজম্) কমলাশক্তিঃ (শ্রীং বীজম্)
বাগ্ভবঙ্কীলকম্ (ঐং কীলকম্) সর্বার্ত্থসাধনে জপে বিনিয়োগঃ ॥

ভুবনেশী ভুবারাঘ্যা ভবানী ভয়নাশিনী ।
ভবরূপা ভবানন্দা ভবসাগরতারিণী ॥ ১ ॥

ভবোদ্ভবা ভবরতা ভবভারনিবারিণী ।
ভব্যানা ভব্যনয়না ভব্যরূপা ভবৌষধিঃ ॥ ২ ॥

ভব্যাঙ্গনা ভব্যকেশী ভবপাশবিমোচিনী ।
ভব্যাসনা ভব্যবস্ত্রা ভব্যাভরণভূষিতা ॥ ৩ ॥

ভগরূপা ভগানন্দা ভগেশী ভগমালিনী ।
ভগবিদ্যা ভগবতী ভগক্লিন্না ভগাবহা ॥ ৪ ॥

ভগাঙ্কুরা ভগক্রীডা ভগাদ্যা ভগমঙ্গলা ।
ভগলীলা ভগপ্রীতা ভগসম্পদ্ভগেশ্বরী ॥ ৫ ॥

ভগালয়া ভগোত্সাহা ভগস্থা ভগপোষিণী ।
ভগোত্সবা ভগবিদ্যা ভগমাতা ভগস্থিতা ॥ ৬ ॥

ভগশক্তির্ব্ভগনিধিব্ভগপূজা ভগেষণা ।
ভগাস্বপা ভগাধীশা ভগার্চ্চ্যা ভগসুন্দরী ॥ ৭ ॥

ভগরেখা ভগস্নেহা ভগস্নেহবিবর্ধিনী ।
ভগিনী ভগবীজস্থা ভগভোগবিলাসিনী ॥ ৮ ॥

ভগাচারা ভগাধারা ভগাচারা ভগাশ্রয়া ।
ভগপুষ্পা ভগশ্রীদা ভগপুষ্পনিবাসিনী ॥ ৯ ॥

ভব্যরূপধরা ভব্যাভব্যপুষ্পৈরসংস্কৃতা ।
ভব্যলীলা ভব্যমালা ভব্যাঙ্গী ভব্যসুন্দরী ॥ ১০ ॥

ভব্যশীলা ভব্যলীলা ভব্যাক্ষী ভব্যনাশিনী ।
ভব্যাঙ্গিকা ভব্যবাণী ভব্যকান্তির্ব্ভগালিনী ॥ ১১ ॥

ভব্যত্রপা ভব্যনদী ভব্যভোগবিহারিণী ।
ভব্যস্তনী ভব্যমুখী ভব্যগোষ্ঠী ভয়াপহা ॥ ১২ ॥

ভক্তেশ্বরী ভক্তিকরী ভক্তানুগ্রহকারিণী ।
ভক্তিদা ভক্তিজননী ভক্তানন্দবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৩ ॥

ভক্তিপ্রিয়া ভক্তিরতা ভক্তিভাববিহারিণী ।
ভক্তিশীলা ভক্তিলীলা ভক্তেশী ভক্তিপালিনী ॥ ১৪ ॥

ভক্তিবিদ্যা ভক্তবিদ্যা ভক্তির্ভক্তিবিনোদিনী ।
ভক্তিরীতির্ব্ভক্তিপ্রীতির্ভক্তিসাধনসাধিনী ॥ ১৫ ॥

ভক্তিসাধ্যা ভক্তসাধ্যা ভক্তিরালী ভবেশ্বরী ।
ভটবিদ্যা ভটানন্দা ভটস্থা ভটরূপিণী ॥ ১৬ ॥

ভটমান্যা ভটস্থান্যা ভটস্থাননিবাসিনী ।
ভটিনী ভটরূপেশী ভটরূপবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৭ ॥

ভটবেশী ভটেশী চ ভগভাগ্ভবসুন্দরী ।
ভটপ্রীত্যা ভটরীত্যা ভটানুগ্রহকারিণী ॥ ১৮ ॥

ভটৈরাধ্যা ভটবোধ্যা ভটবোধবিনোদিনী ।
ভটৈস্সেব্যা ভটবরা ভটার্চ্চ্যা ভটবোধিনী ॥ ১৯ ॥

ভটকীর্ত্ত্যা ভটকলা ভটপা ভটপালিনী ।
ভটৈশ্বর্যা ভটাধীশা ভটেক্ষা ভটতোষিণী ॥ ২০ ॥

ভটেশী ভটজননী ভটভাগ্যবিবর্দ্ধিনী ।
ভটমুক্তির্ভটয়ুক্তির্ব্ভটপ্রীতিবিবর্দ্ধিনী ॥ ২১ ॥

ভাগ্যেশী ভাগ্যজননী ভাগ্যস্থা ভাগ্যরূপিণী ।
ভাবনাভাবকুশলা ভাবদা ভাববর্দ্ধিনী ॥ ২২ ॥

ভাবরূপা ভাবরসা ভাবান্তরবিহারিণী ।
ভাবাঙ্কুরা ভাবকলা ভাবস্থাননিবাসিনী ॥ ২৩ ॥

ভাবাতুরা ভাবধৃতা ভাবমধ্যব্যবস্থিতা ।
ভাবঋদ্ধির্ব্ভাবসিদ্ধির্ব্ভাবাদির্ব্ভাবভাবিনী ॥ ২৪ ॥

ভাবালয়া ভাবপরা ভাবসাধনতত্পরা ।
ভাবেশ্বরী ভাবগম্যা ভাবস্থা ভাবগর্বিতা ॥ ২৫ ॥

ভাবিনী ভাবরমণী ভারতী ভারতেশ্বরী ।
ভাগীরথী ভাগ্যবতী ভাগ্যোদয়করীকলা ॥ ২৬ ॥

ভাগ্যাশ্রয়া ভাগ্যময়ী ভাগ্যা ভাগ্যফলপ্রদা ।
ভাগ্যচারা ভাগ্যসারা ভাগ্যধারা চ ভগ্যদা ॥ ২৭ ॥

ভাগ্যেশ্বরী ভাগ্যনিধির্ভাগ্যা ভাগ্যসুমাতৃকা ।
ভাগ্যেক্ষা ভাগ্যনা ভাগ্যভাগ্যদা ভাগ্যমাতৃকা ॥ ২৮ ॥

ভাগ্যেক্ষা ভাগ্যমনসা ভাগ্যাদির্ভাগ্যমধ্যগা ।
ভ্রাতেশ্বরী ভ্রাতৃবতী ভ্রাত্র্যম্বা ভ্রাতৃপালিনী ॥ ২৯ ॥

ভ্রাতৃস্থা ভ্রাতৃকুশলা ভ্রামরী ভ্রমরাম্বিকা ।
ভিল্লরূপা ভিল্লবতী ভিল্লস্থা ভিল্লপালিনী ॥ ৩০ ॥

ভিল্লমাতা ভিল্লধাত্রী ভিল্লনী ভিল্লকেশ্বরী ।
ভিল্লকীর্ত্তির্ব্ভিল্লকলা ভিল্লমন্দরবাসিনী ॥ ৩১ ॥

ভিল্লক্রীডা ভিল্ললীলা ভিল্লার্চ্চ্যা ভিল্লবল্লভা ।
ভিল্লস্নুষা ভিল্লপুত্রী ভিল্লনী ভিল্লপোষিণী ॥ ৩৫ ॥

ভিল্লপৌত্রী ভিল্লগোষ্ঠী ভিল্লাচারনিবাসিনী ।
ভিল্লপূজ্যা ভিল্লবাণী ভিল্লানী ভিল্লভিতিহা ॥ ৩৩ ॥

ভীতস্থা ভীতজননী ভীতির্ভীতিবিনাশিনী ।
ভীতিদা ভিতিহা ভীত্যা ভীত্যাকারবিহারিণী ॥ ৩৪ ॥

ভীতেশী ভীতিশমনী ভীতস্থাননিবাসিনী ।
ভীতিরীত্যা ভীতিকলা ভীতীক্ষা ভীতিহারিণী ॥ ৩৫ ॥

ভীমেশী ভীমজননী ভীমা ভীমনিবাসিনী ।
ভীমেশ্বরী ভীমরতা ভীমাঙ্গী ভীমপালিনী ॥ ৩৬ ॥

ভীমনাদী ভীমতন্ত্রী ভীমৈশ্বর্যবিবর্দ্ধিনী ।
ভীমগোষ্ঠী ভীমধাত্রী ভীমবিদ্যাবিনোদিনী ॥ ৩৭ ॥

ভীমবিক্রমদাত্রী চ ভীমবিক্রমবাসিনী ।
ভীমানন্দকরীদেবী ভীমানন্দবিহারিণী ॥ ৩৮ ॥

ভীমোপদেশিনী নিত্যা ভীমভাগ্যপ্রদায়িনী ।
ভীমসিদ্ধির্ব্ভীমঋদ্ধির্ব্ভীমভক্তিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৩৯ ॥

ভীমস্থা ভীমবরদা ভীমধর্মোপদেশিনী ।
ভীষ্মেশ্বরী ভীষ্মভৃতী ভীষ্মবোধপ্রবোধিনী ॥ ৪০ ॥

ভীষ্মশ্রীর্ব্ভীষ্মজননী ভীষ্মজ্ঞানোপদেশিনী ।
ভীষ্মস্থা ভীষ্মতপসা ভীষ্মেশী ভীষ্মতারিণী ॥ ৪১ ॥

ভীষ্মলীলা ভীষ্মশীলা ভীষ্মরোদিনিবাসিনী ।
ভীষ্মাশ্রয়া ভীষ্মবরা ভীষ্মহর্ষবিবর্দ্ধিনী ॥ ৪২ ॥

ভুবনা ভুবনেশানী ভুবনানন্দকারিণী ।
ভুবিস্থা ভুবিরূপা চ ভুবিভারনিবারিণী ॥ ৪৩ ॥

ভুক্তিস্থা ভুক্তিদা ভুক্তির্ব্ভুক্তেশী ভুক্তিরূপিণী ।
ভুক্তেশ্বরী ভুক্তিদাত্রী ভুক্তিরাকাররূপিণী ॥ ৪৪ ॥

ভুজঙ্গস্থা ভুজঙ্গেশী ভুজঙ্গাকাররূপিণী ।
ভুজঙ্গী ভুজগাবাসা ভুজঙ্গানন্দদায়িনী ॥ ৪৫ ॥

ভূতেশী ভূতজননী ভূতস্থা ভূতরূপিণী ।
ভূতেশ্বরী ভূতলীলা ভূতবেষকরী সদা ॥ ৪৬ ॥

ভূতদাত্রী ভূতকেশী ভূতধাত্রী মহেশ্বরী ।
ভূতরীত্যা ভূতপত্নী ভূতলোকনিবাসিনী ॥ ৪৭ ॥

ভূতসিদ্ধির্ব্ভূতঋদ্ধির্ভূতানন্দনিবাসিনী ।
ভূতকীর্ত্তির্ব্ভূতলক্ষ্মীর্ব্ভূতভাগ্যবিবর্দ্ধিনী ॥ ৪৮ ॥

ভূতার্চ্চ্যা ভূতরমণী ভূতবিদ্যাবিনোদিনী ।
ভূতপৌত্রী ভূতপুত্রী ভূতভার্যাবিধেশ্বরী ॥ ৪৯ ॥

ভূপস্থা ভূপরমণী ভূপেশী ভূপপালিনী ।
ভূপমাতা ভূপনিভা ভূপৈশ্বর্যপ্রদায়িনী ॥ ৫০ ॥

ভূপচেষ্টা ভূপনেষ্ঠা ভূপভাববিবর্দ্ধিনী ।
ভূপভগিনী ভূপভূরী ভূপপৌত্রী তথা বধূঃ ॥ ৫১ ॥

ভূপকীর্ত্তির্ব্ভূপনীতির্ব্ভূপভাগ্যবিবর্দ্ধিনী ।
ভূপক্রিয়া ভূপক্রীডা ভূপমন্দরবাসিনী ॥ ৫২ ॥

ভূপার্চ্চ্যা ভূপসঁরাধ্যা ভূপভোগবিবর্দ্ধিনী ।
ভূপাশ্রয়া ভূপকালা ভূপকৌতুকদণ্ডিনী ॥ ৫৩ ॥

ভূষণস্থা ভূষণেশী ভূষা ভূষণধারিণী ।
ভূষণাধারধর্মেশী ভূষণাকাররূপিণী ॥ ৫৪ ॥

ভূপতাচারনিলয়া ভূপতাচারভূষিতা ।
ভূপতাচাররচনা ভূপতাচারমণ্ডিতা ॥ ৫৫ ॥

ভূপতাচারধর্মেশী ভূপতাচারকারিণী ।
ভূপতাচারচরিতা ভূপতাচারবর্জিতা ॥ ৫৬ ॥

ভূপতাচারবৃদ্ধিস্থা ভূপতাচারবৃদ্ধিদা ।
ভূপতাচারকরণা ভূপতাচারকর্মদা ॥ ৫৭ ॥

ভূপতাচারকর্মেশী ভূপতাচারকর্মদা ।
ভূপতাচারদেহস্থা ভূপতাচারকর্মিণী ॥ ৫৮ ॥

ভূপতাচারসিদ্ধিস্থা ভূপতাচারসিদ্ধিদা ।
ভূপতাচারধর্মাণী ভূপতাচারধারিণী ॥ ৫৯ ॥

ভূপতানন্দলহরী ভূপতেশ্বররূপিণী ।
ভূপতের্ন্নীতিনীতিস্থা ভূপতিস্থানবাসিনী ॥ ৬০ ॥

ভূপতিস্থানগীর্বাণী ভূপতের্বরধারিণী ॥ ৬১ ॥

ভেষজানন্দলহরী ভেষজানন্দরূপিণী ।
ভেষজানন্দমহিষী ভেষজানন্দরূপিণী ॥ ৬২ ॥

ভেষজানন্দকর্মেশী ভেষজানন্দদায়িনী ।
ভৈষজী ভৈষজাকন্দা ভেষজস্থানবাসিনী ॥ ৬৩ ॥

ভেষজেশ্বররূপা চ ভেষজেশ্বরসিদ্ধিদা ।
ভেষজেশ্বরধর্মেশী ভেষজেশ্বরকর্মদা ॥ ৬৪ ॥

ভেষজেশ্বরকর্মেশী ভেষজেশ্বরকর্মিণী ।
ভেষজাধীশজননী ভেষজাধীশপালিনী ॥ ৬৫ ॥

ভেষজাধীশরচনা ভেষজাধীশমঙ্গলা ।
ভেষজারণ্যমধ্যস্থা ভেষজারণ্যরক্ষিণী ॥ ৬৬ ॥

ভৈষজ্যবিদ্যা ভৈষজ্যা ভৈষজ্যেপ্সিতদায়িনী ।
ভৈষজ্যস্থা ভৈষজেশী ভৈষজ্যানন্দবর্দ্ধিনী ॥ ৬৭ ॥

ভৈরবী ভৈরবীচারা ভৈরবাকাররূপিণী ।
ভৈরবাচারচতুরা ভৈরবাচারমণ্ডিতা ॥ ৬৮ ॥

ভৈরবা ভৈরবেশী চ ভৈরবানন্দদায়িনী ।
ভৈরবানন্দরূপেশী ভৈরবানন্দরূপিণী ॥ ৬৯ ॥

ভৈরবানন্দনিপুণা ভৈরবানন্দমন্দিরা ।
ভৈরবানন্দতত্ত্বজ্ঞা ভৈরবানন্দতত্পরা ॥ ৭০ ॥

ভৈরবানন্দকুশলা ভৈরবানন্দনীতিদা ।
ভৈরবানন্দপ্রীতিস্থা ভৈরবানন্দপ্রীতিদা ॥ ৭১ ॥

ভৈরবানন্দমহিষী ভৈরবানন্দমালিনী ।
ভৈরবানন্দমতিদা ভৈরবানন্দমাতৃকা ॥ ৭২ ॥

ভৈরবাধারজননী ভৈরবাধাররক্ষিণী ।
ভৈরবাধাররূপেশী ভৈরবাধাররূপিণী ॥ ৭৩ ॥

ভৈরবাধারনিচয়া ভৈরবাধারনিশ্চয়া ।
ভৈরবাধারতত্ত্বজ্ঞা ভৈরবাধারতত্ত্বদা ॥ ৭৪ ॥

ভৈরবাশ্রয়তন্ত্রেশী ভৈরবাশ্রয়মন্ত্রিণী ।
ভৈরবাশ্রয়রচনা ভৈরবাশ্রয়রঞ্জিতা ॥ ৭৫ ॥

ভৈরবাশ্রয়নির্দ্ধারা ভৈরবাশ্রয়নির্ব্ভরা ।
ভৈরবাশ্রয়নির্দ্ধারা ভৈরবাশ্রয়নির্দ্ধরা ॥ ৭৬ ॥

ভৈরবানন্দবোধেশী ভৈরবানন্দবোধিনী ।
ভৈরবানন্দবোধস্থা ভৈরবানন্দবোধদা ॥ ৭৭ ॥

ভৈরব্যৈশ্বর্যবরদা ভৈরব্যৈশ্বর্যদায়িনী ।
ভৈরব্যৈশ্বর্যরচনা ভৈরব্যৈশ্বর্যবর্দ্ধিনী ॥ ৭৮ ॥

ভৈরব্যৈশ্বর্যসিদ্ধিস্থা ভৈরব্যৈশ্বর্যসিদ্ধিদা ।
ভৈরব্যৈশ্বর্যসিদ্ধেশী ভৈরব্যৈশ্বর্যরূপিণী ॥ ৭৯ ॥

ভৈরব্যৈশ্বর্যসুপথা ভৈরব্যৈশ্বর্যসুপ্রভা ।
ভৈরব্যৈশ্বর্যবৃদ্ধিস্থা ভৈরব্যৈশ্বর্যবৃদ্ধিদা ॥ ৮০ ॥

ভৈরব্যৈশ্বর্যকুশলা ভৈরব্যৈশ্বর্যকামদা ।
ভৈরব্যৈশ্বর্যসুলভা ভৈরব্যৈশ্বর্যসম্প্রদা ॥ ৮১ ॥

ভৈরব্যৈশ্বর্যবিশদা ভৈরব্যৈশ্বর্যবিক্রিতা ।
ভৈরব্যৈশ্বর্যবিনয়া ভৈরব্যৈশ্বর্যবেদিতা ॥ ৮২ ॥

ভৈরব্যৈশ্বর্যমহিমা ভৈরব্যৈশ্বর্যমানিনী ।
ভৈরব্যৈশ্বর্যনিরতা ভৈরব্যৈশ্বর্যনির্মিতা ॥ ৮৩ ॥

ভোগেশ্বরী ভোগমাতা ভোগস্থা ভোগরক্ষিণী ।
ভোগক্রীডা ভোগলীলা ভোগেশী ভোগবর্দ্ধিনী ॥ ৮৪ ॥

ভোগাঙ্গী ভোগরমণী ভোগাচারবিচারিণী ।
ভোগাশ্রয়া ভোগবতী ভোগিনী ভোগরূপিণী ॥ ৮৫ ॥

ভোগাঙ্কুরা ভোগবিধা ভোগাধারনিবাসিনী ।
ভোগাম্বিকা ভোগরতা ভোগসিদ্ধিবিধায়িনী ॥ ৮৬ ॥

ভোজস্থা ভোজনিরতা ভোজনানন্দদায়িনী ।
ভোজনানন্দলহরী ভোজনান্তর্বিহারিণী ॥ ৮৭ ॥

ভোজনানন্দমহিমা ভোজনানন্দভোগ্যদা ।
ভোজনানন্দরচনা ভোজনানন্দহর্ষিতা ॥ ৮৮ ॥

ভোজনাচারচতুরা ভোজনাচারমণ্ডিতা ।
ভোজনাচারচরিতা ভোজনাচারচর্চ্চিতা ॥ ৮৯ ॥

ভোজনাচারসম্পন্না ভোজনাচারসঁয়্যুতা ।
ভোজনাচারচিত্তস্থা ভোজনাচাররীতিদা ॥ ৯০ ॥

ভোজনাচারবিভবা ভোজনাচারবিস্তৃতা ।
ভোজনাচাররমণী ভোজনাচাররক্ষিণী ॥ ৯১ ॥

ভোজনাচারহরিণী ভোজনাচারভক্ষিণী ।
ভোজনাচারসুখদা ভোজনাচারসুস্পৃহা ॥ ৯২ ॥

ভোজনাহারসুরসা ভোজনাহারসুন্দরী ।
ভোজনাহারচরিতা ভোজনাহারচঞ্চলা ॥ ৯৩ ॥

ভোজনাস্বাদবিভবা ভোজনাস্বাদবল্লভা ।
ভোজনাস্বাদসন্তুষ্টা ভোজনাস্বাদসম্প্রদা ॥ ৯৪ ॥

ভোজনাস্বাদসুপথা ভোজনাস্বাদসংশ্রয়া ।
ভোজনাস্বাদনিরতা ভোজনাস্বাদনির্ণিতা ॥ ৯৫ ॥

ভৌক্ষরা ভৌক্ষরেশানী ভৌকারাক্ষররূপিণী ।
ভৌক্ষরস্থা ভৌক্ষরাদির্ব্ভৌক্ষরস্থানবাসিনী ॥ ৯৬ ॥

ভঙ্কারী ভর্ম্মিণী ভর্মী ভস্মেশী ভস্মরূপিণী ।
ভঙ্কারা ভঞ্চনা ভস্মা ভস্মস্থা ভস্মবাসিনী ॥ ৯৭ ॥

ভক্ষরী ভক্ষরাকারা ভক্ষরস্থানবাসিনী ।
ভক্ষরাঢ্যা ভক্ষরেশী ভরূপা ভস্বরূপিণী ॥ ৯৮ ॥

ভূধরস্থা ভূধরেশী ভূধরী ভূধরেশ্বরী ।
ভূধরানন্দরমণী ভূধরানন্দপালিনী ॥ ৯৯ ॥

ভূধরানন্দজননী ভূধরানন্দবাসিনী ।
ভূধরানন্দরমণী ভূধরানন্দরক্ষিতা ॥ ১০০ ॥

ভূধরানন্দমহিমা ভূধরানন্দমন্দিরা ।
ভূধরানন্দসর্বেশী ভূধরানন্দসর্বসূঃ ॥ ১০১ ॥

ভূধরানন্দমহিষী ভূধরানন্দদায়িনী ।
ভূধরাধীশধর্মেশী ভূধরানন্দধর্মিণী ॥ ১০২ ॥

ভূধরাধীশধর্মেশী ভূধরাধীশসিদ্ধিদা ।
ভূধরাধীশকর্মেশী ভূধরাধীশকামিনী ॥ ১০৩ ॥

ভূধরাধীশনিরতা ভূধরাধীশনির্ণিতা ।
ভূধরাধীশনীতিস্থা ভূধরাধীশনীতিদা ॥ ১০৪ ॥

ভূধরাধীশভাগ্যেশী ভূধরাধীশভামিনী ।
ভূধরাধীশবুদ্ধিস্থা ভূধরাধীশবুদ্ধিদা ॥ ১০৫ ॥

ভূধরাধীশবরদা ভূধরাধীশবন্দিতা ।
ভূধরাধীশাঽরাধ্যা চ ভূধরাধীশচর্চ্চিতা ॥ ১০৬ ॥

ভঙ্গেশ্বরী ভঙ্গময়ী ভঙ্গস্থা ভঙ্গরূপিণী ।
ভঙ্গাক্ষতা ভঙ্গরতা ভঙ্গার্চ্চ্যা ভঙ্গরক্ষিণী ॥ ১০ ৭ ॥

ভঙ্গাবতী ভঙ্গলীলা ভঙ্গভোগবিলাসিনী ।
ভঙ্গরঙ্গপ্রতীকাশা ভঙ্গরঙ্গনিবাসিনী ॥ ১০৮ ॥

ভঙ্গাশিনী ভঙ্গমূলী ভঙ্গভোগবিধায়িনী ।
ভঙ্গাশ্রয়া ভঙ্গবীজা ভঙ্গবীজাঙ্কুরেশ্বরী ॥ ১০৯ ॥

ভঙ্গয়ন্ত্রচমত্কারা ভঙ্গয়ন্ত্রেশ্বরী তথা ।
ভঙ্গয়ন্ত্রবিমোহিস্থা ভঙ্গয়ন্ত্রবিনোদিনী ॥ ১১০ ॥

ভঙ্গয়ন্ত্রবিচারস্থা ভঙ্গয়ন্ত্রবিচারিণী ।
ভঙ্গয়ন্ত্ররসানন্দা ভঙ্গয়ন্ত্ররসেশ্বরী ॥ ১১১ ॥

ভঙ্গয়ন্ত্ররসস্বাদা ভঙ্গয়ন্ত্ররসস্থিতা ।
ভঙ্গয়ন্ত্ররসাধারা ভঙ্গয়ন্ত্ররসাশ্রয়া ॥ ১১২ ॥

ভূধরাত্মজরূপেশী ভূধরাত্মজরূপিণী ।
ভূধরাত্মজয়োগেশী ভূধরাত্মজপালিনী ॥ ১১৩ ॥

ভূধরাত্মজমহিমা ভূধরাত্মজমালিনী ।
ভূধরাত্মজভূতেশী ভূধরাত্মজরূপিণী ॥ ১১৪ ॥

ভূধরাত্মজসিদ্ধিস্থা ভূধরাত্মজসিদ্ধিদা ।
ভূধরাত্মজভাবেশী ভূধরাত্মজভাবিনী ॥ ১১৫ ॥

ভূধরাত্মজভোগস্থা ভুধরাত্মজভোগদা ।
ভূধরাত্মজভোগেশী ভূধরাত্মজভোগিনী ॥ ১১৬ ॥

ভব্যা ভব্যতরা ভব্যাভাবিনী ভববল্লভা ।
ভাবাতিভাবা ভাবাখ্যা ভাতিভা ভীতিভান্তিকা ॥ ১১৭ ॥

ভাসান্তিভাসা ভাসস্থা ভাসাভা ভাস্করোপমা ।
ভাস্করস্থা ভাস্করেশী ভাস্করৈশ্বর্যবর্দ্ধিনী ॥ ১১৮ ॥

ভাস্করানন্দজননী ভাস্করানন্দদায়িনী ।
ভাস্করানন্দমহিমা ভাস্করানন্দমাতৃকা ॥ ১১৯ ॥

ভাস্করানন্দনৈশ্বর্যা ভাস্করানন্দনেশ্বরা ।
ভাস্করানন্দসুপথা ভাস্করানন্দসুপ্রভা ॥ ১২০ ॥

ভাস্করানন্দনিচয়া ভাস্করানন্দনির্মিতা ।
ভাস্করানন্দনীতিস্থা ভাস্করানন্দনীতিদা ॥ ১২১ ॥

ভাস্করোদয়মধ্যস্থা ভাস্করোদয়মধ্যগা ।
ভাস্করোদয়তেজঃস্থা ভাস্করোদয়তেজসা ॥ ১২২ ॥

ভাস্করাচারচতুরা ভাস্করাচারচন্দ্রিকা ।
ভাস্করাচারপরমা ভাস্করাচারচণ্ডিকা ॥ ১২৩ ॥

ভাস্করাচারপরমা ভাস্করাচারপারদা ।
ভাস্করাচারমুক্তিস্থা ভাস্করাচারমুক্তিদা ॥ ১২৪ ॥

ভাস্করাচারসিদ্ধিস্থা ভাস্করাচারসিদ্ধিদা ।
ভাস্করাচরণাধারা ভাস্করাচরণাশ্রিতা ॥ ১২৫ ॥

ভাস্করাচারমন্ত্রেশী ভাস্করাচারমন্ত্রিণী ।
ভাস্করাচারবিত্তেশী ভাস্করাচারচিত্রিণী ॥ ১২৬ ॥

ভাস্করাধারধর্মেশী ভাস্করাধারধারিণী ।
ভাস্করাধাররচনা ভাস্করাধাররক্ষিতা ॥ ১২৭ ॥

ভাস্করাধারকর্মাণী ভাস্করাধারকর্মদা ।
ভাস্করাধাররূপেশী ভাস্করাধাররূপিণী ॥ ১২৮ ॥

ভাস্করাধারকাম্যেশী ভাস্কারাধারকামিনী ।
ভাস্করাধারসাংশেশী ভাস্করাধারসাংশিনী ॥ ১২৯ ॥

ভাস্করাধারধর্মেশী ভাস্করাধারধামিনী ।
ভাস্করাধারচক্রস্থা ভাস্করাধারচক্রিণী ॥ ১৩০ ॥

ভাস্করেশ্বরক্ষত্রেশী ভাস্করেশ্বরক্ষত্রিণী ।
ভাস্করেশ্বরজননী ভাস্করেশ্বরপালিনী ॥ ১৩১ ॥

ভাস্করেশ্বরসর্বেশী ভাস্করেশ্বরশর্বরী ।
ভাস্করেশ্বরসদ্ভীমা ভাস্করেশ্বরসন্নিভা ॥ ১৩২ ॥

ভাস্করেশ্বরসুপথা ভাস্করেশ্বরসুপ্রভা ।
ভাস্করেশ্বরয়ুবতী ভাস্করেশ্বরসুন্দরী ॥ ১৩৩ ॥

ভাস্করেশ্বরমূর্ত্তেশী ভাস্করেশ্বরমূর্ত্তিনী ।
ভাস্করেশ্বরমিত্রেশী ভাস্করেশ্বরমন্ত্রিণী ॥ ১৩৪ ॥

ভাস্করেশ্বরসানন্দা ভাস্করেশ্বরসাশ্রয়া ।
ভাস্করেশ্বরচিত্রস্থা ভাস্করেশ্বরচিত্রদা ॥ ১৩৫ ॥

ভাস্করেশ্বরচিত্রেশী ভাস্করেশ্বরচিত্রিণী ।
ভাস্করেশ্বরভাগ্যস্থা ভাস্করেশ্বরভাগ্যদা ॥ ১৩৬ ॥

ভাস্করেশ্বরভাগ্যেশী ভাস্করেশ্বরভাবিনী ।
ভাস্করেশ্বরকীর্ত্ত্যেশী ভাস্করেশ্বরকীর্ত্তিনী ॥ ১৩৭ ॥

ভাস্করেশ্বরকীর্ত্তিস্থা ভাস্করেশ্বরকীর্ত্তিদা ।
ভাস্করেশ্বরকরুণা ভাস্করেশ্বরকারিণী ॥ ১৩৮ ॥

ভাস্করেশ্বরগীর্বাণী ভাস্করেশ্বরগারুডী ।
ভাস্করেশ্বরদেহস্থা ভাস্করেশ্বরদেহদা ॥ ১৩৯ ॥

ভাস্করেশ্বরনাদস্থা ভাস্করেশ্বরনাদিনী ।
ভাস্করেশ্বরনাদেশী ভাস্করেশ্বরনাদিনী ॥ ১৪০ ॥

ভাস্করেশ্বরকোশস্থা ভাস্করেশ্বরকোশদা ।
ভাস্করেশ্বরকোশেশী ভাস্করেশ্বরকোশিনী ॥ ১৪১ ॥

ভাস্করেশ্বরশক্তিস্থা ভাস্করেশ্বরশক্তিদা ।
ভাস্করেশ্বরতোষেশী ভাস্করেশ্বরতোষিণী ॥ ১৪২ ॥

ভাস্করেশ্বরক্ষেত্রেশী ভাস্করেশ্বরক্ষেত্রিণী ।
ভাস্করেশ্বরয়োগস্থা ভাস্করেশ্বরয়োগদা ॥ ১৪৩ ॥

ভাস্করেশ্বরয়োগেশী ভাস্করেশ্বরয়োগিনী ।
ভাস্করেশ্বরপদ্মেশী ভাস্করেশ্বরপদ্মিনী ॥ ১৪৪ ॥

ভাস্করেশ্বরহৃদ্বীজা ভাস্করেশ্বরহৃদ্বরা ।
ভাস্করেশ্বরহৃদ্যোনি-র্ভাস্করেশ্বরহৃদ্যুতিঃ ॥ ১৪৫ ॥

ভাস্করেশ্বরবুদ্ধিস্থা ভাস্করেশ্বরসদ্বিধা ।
ভাস্করেশ্বরসদ্বাণী ভাস্করেশ্বরসদ্বরা ॥ ১৪৬ ॥

ভাস্করেশ্বররাজ্যস্থা ভাস্করেশ্বররাজ্যদা ।
ভাস্করেশ্বররাজ্যেশী ভাস্করেশ্বরপোষিণী ॥ ১৪৭ ॥

ভাস্করেশ্বরজ্ঞানস্থা ভাস্করেশ্বরজ্ঞানদা ।
ভাস্করেশ্বরজ্ঞানেশী ভাস্করেশ্বরগামিনী ॥ ১৪৮ ॥

ভাস্করেশ্বরলক্ষেশী ভাস্করেশ্বরক্ষালিতা ।
ভাস্করেশ্বরলক্ষিতা ভাস্করেশ্বররক্ষিতা ॥ ১৪৯ ॥

ভাস্করেশ্বরখড্গস্থা ভাস্করেশ্বরখড্গদা ।
ভাস্করেশ্বরখড্গেশী ভাস্করেশ্বরখড্গিনী ॥ ১৫০ ॥

ভাস্করেশ্বরকার্যেশী ভাস্করেশ্বরকামিনী ।
ভাস্করেশ্বরকায়স্থা ভাস্করেশ্বরকায়দা ॥ ১৫১ ॥

ভাস্করেশ্বরচক্ষুঃস্থা ভাস্করেশ্বরচক্ষুষা ।
ভাস্করেশ্বরসন্নাভা ভাস্করেশ্বরসার্চ্চিতা ॥ ১৫২ ॥

ভ্রূণহত্যাপ্রশমনী ভ্রূণপাপবিনাশিনী ।
ভ্রূণদারিদ্র্যশমনী ভ্রূণরোগনিবাশিনী ॥ ১৫৩ ॥

ভ্রূণশোকপ্রশমনী ভ্রূণদোষনিবারিণী ।
ভ্রূণসন্তাপশমনী ভ্রূণবিভ্রমনাশিনী ॥ ১৫৪ ॥

ভবাব্ধিস্থা ভবাব্ধীশা ভবাব্ধিভয়নাশিনী ।
ভবাব্ধিপারকরণী ভবাব্ধিসুখবর্দ্ধিনী ॥ ১৫৫ ॥

ভবাব্ধিকার্যকরণী ভবাব্ধিকরুণানিধিঃ ।
ভবাব্ধিকালশমনী ভবাব্ধিবরদায়িনী ॥ ১৫৬ ॥

ভবাব্ধিভজনস্থানা ভবাব্ধিভজনস্থিতা ।
ভবাব্ধিভজনাকারা ভবাব্ধিভজনক্রিয়া ॥ ১৫৭ ॥

ভবাব্ধিভজনাচারা ভবাব্ধিভজনাঙ্কুরা ।
ভবাব্ধিভজনানন্দা ভবাব্ধিভজনাধিপা ॥ ১৫৮ ॥

ভবাব্ধিভজনৈশ্বর্যা ভবাব্ধিভজনেশ্বরী ।
ভবাব্ধিভজনাসিদ্ধির্ব্ভবাব্ধিভজনারতিঃ ॥ ১৫৯ ॥

ভবাব্ধিভজনানিত্যা ভবাব্ধিভজনানিশা ।
ভবাব্ধিভজনানিম্না ভবাব্ধিভবভীতিহা ॥ ১৬০ ॥

ভবাব্ধিভজনাকাম্যা ভবাব্ধিভজনাকলা ।
ভবাব্ধিভজনাকীর্ত্তির্ব্ভবাব্ধিভজনাকৃতা ॥ ১৬১ ॥

ভবাব্ধিশুভদা নিত্যা ভবাব্ধিশুভদায়িনী ।
ভবাব্ধিসকলানন্দা ভবাব্ধিসকলাকলা ॥ ১৬২ ॥

ভবাব্ধিসকলাসিদ্ধির্ব্ভবাব্ধিসকলানিধিঃ ।
ভবাব্ধিসকলাসারা ভবাব্ধিসকলার্ত্থদা ॥ ১৬৩ ॥

ভবাব্ধিভবনামূর্ত্তির্ব্ভবাব্ধিভবনাকৃতিঃ ।
ভবাব্ধিভবনাভব্যা ভবাব্ধিভবনাম্ভসা ॥ ১৬৪ ॥

ভবাব্ধিমদনারূপা ভবাব্ধিমদনাতুরা ।
ভবাব্ধিমদনেশানী ভবাব্ধিমদনেশ্বরী ॥ ১৬৫ ॥

ভবাব্ধিভাগ্যরচনা ভবাব্ধিভাগ্যদা সদা ।
ভবাব্ধিভাগ্যদাকূলা ভবাব্ধিভাগ্যনির্ব্ভরা ॥ ১৬৬ ॥

ভবাব্ধিভাগ্যনিরতা ভবাব্ধিভাগ্যভাবিতা ।
ভবাব্ধিভাগ্যসঞ্চারা ভবাব্ধিভাগ্যসঞ্চিতা ॥ ১৬৭ ॥

ভবাব্ধিভাগ্যসুপথা ভবাব্ধিভাগ্যসুপ্রদা ।
ভবাব্ধিভাগ্যরীতিজ্ঞা ভবাব্ধিভাগ্যনীতিদা ॥ ১৬৮ ॥

ভবাব্ধিভাগ্যরীত্যেশী ভবাব্ধিভাগ্যরীতিনী ।
ভবাব্ধিভোগনিপুণা ভবাব্ধিভোগসম্প্রদা ॥ ১৬৯ ॥

ভবাব্ধিভাগ্যগহনা ভবাব্ধিভোগ্যগুম্ফিতা ।
ভবাব্ধিভোগগান্ধারী ভবাব্ধিভোগগুম্ফিতা ॥ ১৭০ ॥

ভবাব্ধিভোগসুরসা ভবাব্ধিভোগসুস্পৃহা ।
ভবাব্ধিভোগগ্রথিনী ভবাব্ধিভোগয়োগিনী ॥ ১৭১ ॥

ভবাব্ধিভোগরসনা ভবাব্ধিভোগরাজিতা ।
ভবাব্ধিভোগবিভবা ভবাব্ধিভোগবিস্তৃতা ॥ ১৭২ ॥

ভবাব্ধিভোগবরদা ভবাব্ধিভোগবন্দিতা ।
ভবাব্ধিভোগকুশলা ভবাব্ধিভোগশোভিতা ॥ ১৭৩ ॥

ভবাব্ধিভেদজননী ভবাব্ধিভেদপালিনী ।
ভবাব্ধিভেদরচনা ভবাব্ধিভেদরক্ষিতা ॥ ১৭৪ ॥

ভবাব্ধিভেদনিয়তা ভবাব্ধিভেদনিস্পৃহা ।
ভবাব্ধিভেদরচনা ভবাব্ধিভেদরোষিতা ॥ ১৭৫ ॥

ভবাব্ধিভেদরাশিঘ্নী ভবাব্ধিভেদরাশিনী ।
ভবাব্ধিভেদকর্মেশী ভবাব্ধিভেদকর্মিণী ॥ ১৭৬ ॥

ভদ্রেশী ভদ্রজননী ভদ্রা ভদ্রনিবাসিনী ।
ভদ্রেশ্বরী ভদ্রবতী ভদ্রস্থা ভদ্রদায়িনী ॥ ১৭৭ ॥

ভদ্ররূপা ভদ্রময়ী ভদ্রদা ভদ্রভাষিণী ।
ভদ্রকর্ণা ভদ্রবেশা ভদ্রাম্বা ভদ্রমন্দিরা ॥ ১৭৮ ॥

ভদ্রক্রিয়া ভদ্রকলা ভদ্রিকা ভদ্রবর্দ্ধিনী ।
ভদ্রক্রীডা ভদ্রকলা ভদ্রলীলাভিলাষিণী ॥ ১৭৯ ॥

ভদ্রাঙ্কুরা ভদ্ররতা ভদ্রাঙ্গী ভদ্রমন্ত্রিণী ।
ভদ্রবিদ্যা ভদ্রবিদ্যা ভদ্রবাগ্ভদ্রবাদিনী ॥ ১৮০ ॥

ভূপমঙ্গলদা ভূপা ভূলতা ভূমিবাহিনী ।
ভূপভোগা ভূপশোভা ভূপাশা ভূপরূপদা ॥ ১৮১ ॥

ভূপাকৃতির্ব্ভূপতির্ব্ভূপশ্রীর্ব্ভূপশ্রেয়সী ।
ভূপনীতির্ব্ভূপরীতির্ব্ভূপভীতির্ব্ভয়ঙ্করী ॥ ১৮২ ॥

ভবদানন্দলহরী ভবদানন্দসুন্দরী ।
ভবদানন্দকরণী ভবদানন্দবর্দ্ধিনী ॥ ১৮৩ ॥

ভবদানন্দরমণী ভবদানন্দদায়িনী ।
ভবদানন্দজননী ভবদানন্দরূপিণী ॥ ১৮৪ ॥

য় ইদম্পঠতে স্তোত্রম্প্রত্যহম্ভক্তিসঁয়্যুতঃ ।
গুরুভক্তিয়ুতো ভূত্বা গুরুসেবাপরায়ণঃ ॥ ১৮৫ ॥

সত্যবাদী জিতেন্দ্রী চ তাম্বূলপূরিতাননঃ ।
দিবা রাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং স ভবেত্পরমেশ্বরঃ ॥ ১৮৬ ॥

স্তবমাত্রস্য পাঠেন রাজা বশ্যো ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
সর্বাগমেষু বিজ্ঞানী সর্বতন্ত্রে স্বয়ং হরঃ ॥ ১৮৭ ॥

গুরোর্মুখাত্সমভ্যস্য স্থিত্বা চ গুরুসন্নিধৌ ।
শিবস্থানেষু সন্ধ্যায়াঁ শূন্যাগারে চতুষ্পথে । ১৮৮ ॥

য়ঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স য়োগী নাত্র সংশয়ঃ ।
সর্বস্বন্দক্ষিণান্দদ্যাত্স্ত্রীপুত্রাদিকমেব চ ॥ ১৮৯ ॥

স্বচ্ছন্দমানসো ভূত্বা স্তবমেতত্সমুদ্ধরেত্ ।
এতত্স্তোত্ররতো দেবি হররূপো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯০ ॥

য়ঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি একচিত্তেন সর্বদা ।
স দীর্গ্ঘায়ুঃ সুখী বাগ্গ্মী বাণী তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১৯১ ॥

গুরুপাদরতো ভূত্বা কামিনীনাম্ভবেত্প্রিয়ঃ ।
ধনবান্ গুণবাঞ্শ্রীমান্ ধীমানিব গুরুঃ প্রিয়ে ॥ ১৯২ ॥

সর্বেষান্তু প্রিয়ো ভূত্বা পূজয়েত্সর্বদা স্তবম্ ।
মন্ত্রসিদ্ধিঃ করস্থৈব তস্য দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৩ ॥

কুবেরত্বম্ভবেত্তস্য তস্যাধীনা হি সিদ্ধয়ঃ ।
মৃতপুত্রা চ য়া নারী দৌর্ব্ভাগ্যপরিপীডিতা ॥ ১৯৪ ॥

বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা মৃতবত্সা চ য়াঽঙ্গনা ।
ধনধান্যবিহীনা চ রোগশোকাকুলা চ য়া ॥ ১৯৫ ॥

তাভিরেতন্মহাদেবি ভূর্জ্জপত্রে বিলেখয়েত্ ।
সব্যে ভুজে চ বধ্নীয়াত্সর্বসৌখ্যবতী ভবেত্ ॥ ১৯৬ ॥

এবম্পুনঃ পুনঃ প্রায়াদ্দুঃখেন পরিপীডিতা ।
সভায়াং ব্যসনে ব্বাণী বিবাদে শত্রুসঙ্কটে ॥ ১৯৭ ॥

চতুরঙ্গে তথা য়ুদ্ধে সর্বত্রাপদি পীডিতে ।
স্মরণাদস্য কল্যাণি সংশয়য়্যাতি দূরতঃ ॥ ১৯৮ ॥

ন দেয়ম্পরশিষ্যায় নাভক্তায় চ দুর্জ্জনে ।
দাম্ভিকায় কুশীলায় কৃপণায় সুরেশ্বরি ॥ ১৯৯ ॥

দদ্যাচ্ছিষ্যায় শান্তায় বিনীতায় জিতাত্মনে ।
ভক্তায় শান্তিয়ুক্তায় জপপূজারতায় চ ॥ ২০০ ॥

জন্মান্তরসহস্রৈস্তু বর্ণিতুন্নৈব শক্যতে ।
স্তবমাত্রস্য মাহাত্ম্যব্বক্ত্রকোটিশতৈরপি ॥ ২০১ ॥

বিষ্ণবে কথিতম্পূর্বং ব্রহ্মণাপি প্রিয়ঁবদে ।
অধুনাপি তব স্নেহাত্কথিতম্পরমেশ্বরি ॥ ২০২ ॥

গোপিতব্যম্পশুভ্যশ্চ সর্বথা চ প্রকাশয়েত্ ॥ ২০৩ ॥

ইতি শ্রীমহাতন্ত্রার্ণবে ঈশ্বরপার্বতীসঽংবাদে
ভুবনেশ্বরীভকারাদিসহস্রনামস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhuvaneshvari Bhakaradi:

1000 Names of Sri Bhuvaneshvari Bhakaradi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top