Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Dakshinamurti Sahasranamavali 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമാവലിഃ 2 ॥ 
ഓം ആദിദേവായ നമഃ । ദയാസിന്ധവേ । അഖിലാഗമദേശികായ ।
ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ । അതുലായ । ശിക്ഷിതാസുരവിക്രമായ ।
കൈലാസശിഖരോല്ലാസിനേ । കമനീയനിജാകൃതയേ ।
വീരാസനസമാസീനായ । വീണാപുസ്തലസത്കരായ । അക്ഷമാലാലസത്പാണയേ ।
ചിന്‍മുദ്രിതകരാംബുജായ । അപസ്മാരോപരിന്യസ്തസവ്യപാദസരോരുഹായ ।
ചാരുചാമീകരാകാരജടാലാര്‍പിതചന്ദ്രമസേ ।
അര്‍ധചന്ദ്രാഭനിടിലപാടീരതിലകോജ്ജ്വലായ ।
കരുണാലഹരീപൂര്‍ണകര്‍ണാന്തായതലോചനായ ।
കര്‍ണദിവ്യോല്ലസദ്ദിവ്യമണികുണ്ഡലമണ്ഡിതായ । വരവജ്രശിലാദര്‍ശപരിഭാവി
കപോലഭുവേ । ചാരുചാമ്പേയ പുഷ്പാഭനാസികാപുടരഞ്ജിതായ ।
ദന്താലികുസുമോത്കൃഷ്ടകോമലാധരപല്ലവായ നമഃ । 20 ।

മുഗ്ധസ്മിതപരീപാകപ്രകാശിതരദാങ്കുരായ നമഃ ।
അനാകലിതസാദൃശ്യചിബുകശ്രീവിരാജിതായ ।
അനര്‍ഘരത്നഗ്രൈവേയ വിലസത്കംബുകന്ധരായ ।
മാണിക്യകങ്കണോല്ലാസി കരാംബുജവിരാജിതായ । മുക്താഹാരലസത്തുങ്ഗ
വിപുലോരസ്കരാജിതായ । ആവര്‍തനാഭിരോമാലിവലിത്രയയുതോദരായ ।
വിശങ്കടകടിന്യസ്തവാചാലമണിമേഖലായ । കരിഹസ്തോപമേയോരവേ ।
ആദര്‍ശോജ്ജ്വലജാനുകായ । കന്ദര്‍പതൂണീജിജ്ജങ്ഘായ ।
ഗുല്‍ഫോദഞ്ചിതനൂപുരായ । മണിമഞ്ജീരകിരണ കിഞ്ജല്‍കിതപദാംബുജായ ।
ശാണോല്ലീഢമണിശ്രേണീരംയാങ്ഘ്രിനഖമണ്ഡലായ ।
ആപാദകര്‍ണകാമുക്തഭൂഷാശതമനോഹരായ ।
സനകാദിമഹായോഗിസമാരാധിതപാദുകായ ।
യക്ഷകിന്നരഗന്ധര്‍വസ്തൂയമാനാത്മവൈഭവായ । ബ്രഹ്മാദിദേവവിനുതായ ।
യോഗമായാനിയോജകായ । ശിവയോഗിനേ । ശിവാനന്ദായ നമഃ । 40 ।

ശിവഭക്തിസമുത്തരായ നമഃ । വേദാന്തസാരസന്ദോഹായ । സര്‍വസത്വാവലംബനായ ।
വടമൂലാശ്രയായ । വാഗ്മിണേ । മാന്യായ । മലയജപ്രിയായ । സുഖദായ ।
വാഞ്ഛിതാര്‍ഥജ്ഞായ । പ്രസന്നവദനേക്ഷണായ । കര്‍മസാക്ഷിണേ ।
കര്‍മമാ(യാ) യിനേ । സര്‍വകര്‍മഫലപ്രദായ । ജ്ഞാനദാത്രേ । സദാചാരായ ।
സര്‍വപാപവിമോചനായ । അനാഥനാഥായ । ഭഗവതേ । ആശ്രിതാമരപാദപായ ।
വരപ്രദായ നമഃ । 60 ।

പ്രകാശാത്മനേ നമഃ । സര്‍വഭൂതഹിതേ രതായ । വ്യാഘ്രചര്‍മാസനാസീനായ ।
ആദികര്‍ത്രേ । മഹേശ്വരായ । സുവിക്രമായ । സര്‍വഗതായ ।
വിശിഷ്ടജനവത്സലായ । ചിന്താശോകപ്രശമനായ । ജഗദാനന്ദായ കാരകായ ।
രശ്മിമതേ । ഭുവനേശാനായ । ദേവാസുരായസുപൂജിതായ । മൃത്യുഞ്ജയായ ।
വ്യോമകേശായ । ഷട്ത്രിംശത്തത്വസങ്ഗ്രഹായ । അജ്ഞാതസംഭവായ ।
ഭിക്ഷവേ । അദ്വിതീയായ । ദിഗംബരായ നമഃ । 80 ।

സമസ്തദേവതാമൂര്‍തയേ നമഃ । സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ ।
സര്‍വസാംരാജ്യനിപുണായ । ധര്‍മമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ । വിശ്വാധികായ ।
പശുപതയേ । പശുപാശവിമോചകായ । അഷ്ടമൂര്‍തയേ । ദീപ്തമൂര്‍തയേ ।
നാമോച്ചാരണമുക്തിദായ । സഹസ്രാദിത്യസങ്കാശായ । സദാഷോഡശവാര്‍ഷികായ ।
ദിവ്യകേലീസമാമുക്തായ । ദിവ്യമാല്യാംബരാവൃതായ । അനര്‍ഘരത്നസമ്പൂര്‍ണായ ।
മല്ലികാകുസുമപ്രിയായ । തപ്തചാമീകരാകാരായ । ക്രുദ്ധദാവാനലാകൃതയേ ।
നിരഞ്ജനായ । നിര്‍വികാരായ നമഃ । 10 ।0 ।

നിജാ(രാ) വാസായ നമഃ । നിരാകൃതയേ । ജഗദ്ഗുരു । ജഗത്കര്‍ത്രേ ।
ജഗദീശായ । ജഗത്പതയേ । കാമഹന്ത്രേ । കാമമൂര്‍തയേ । കല്യാണായ ।
വൃഷവാഹനായ । ഗങ്ഗാധരായ । മഹാദേവായ । ദീനബന്ധവിമോചനായ ।
ധൂര്‍ജടയേ । ഖണ്ഡപരശവേ । സദ്ഗുണായ । ഗിരിജാസഖായ । അവ്യയായ ।
ഭൂതസേനേശായ । പാപഘ്നായ നമഃ । 120 ।

പുണ്യദായകായ നമഃ । ഉപദേഷ്ട്രേ । ദൃഢപ്രജ്ഞായ ।
രുദ്രായ । രോഗവിനാശകായ । നിത്യാനന്ദായ । നിരാധാരായ । ഹരായ ।
ദേവശിഖാമണയേ । പ്രണതാര്‍തിഹരായ । സോമായ । സാന്ദ്രാനന്ദായ । മഹാമതയേ ।
ആശ്ചര്യവൈഭവായ (ഐശ്വര്യവൈഭവായ) । ദേവായ । സംസാരാര്‍ണവതാരകായ ।
യജ്ഞേശായ । രാജരാജേശായ । ഭസ്മരുദ്രാക്ഷലാഞ്ഛനായ । അനന്തായ നമഃ । 140 ।

താരകായ നമഃ । സ്ഥാണവേ । സര്‍വവിദ്യേശ്വരായ । ഹരയേ । വിശ്വരൂപായ ।
വിരൂപാക്ഷായ । പ്രഭവേ । പരിവൃഢായ । ദൃഢായ । ഭവ്യായ ।
ജിതാരിഷഡ്വര്‍ഗായ । മഹോദാരായ । അഘനാശനായ । സുകീര്‍തയേ । ആദിപുരുഷായ ।
ജരാമരണവര്‍ജിതായ । പ്രമാണഭൂതായ । ദുര്‍ജ്ഞേയായ । പുണ്യായ ।
പരപുരഞ്ജയായ നമഃ । 160 ।

ഗുണാകരായ നമഃ । ഗുണശ്രേഷ്ഠായ । സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ । സുഖദായ ।
കാരണായ । കര്‍ത്രേ । ഭവബന്ധവിമോചകായ । അനിര്‍വിണ്ണായ । ഗുണഗ്രാഹിണേ ।
നിഷ്കലങ്കായ । കലങ്കാഘ്നേ । പുരുഷായ । ശാശ്വതായ । യോഗിനേ ।
വ്യക്താവ്യക്തായ । സനാതനായ । ചരാചരാത്മനേ । വിശ്വാത്മനേ । വിശ്വകര്‍മണേ ।
തമോപഹൃതേ നമഃ । 180 ।

ഭുജങ്ഗഭൂഷണായ നമഃ । ഭര്‍ഗായ । തരുണായ । കരുണാലയായ ।
അണിമാദിഗുണോപേതായ । ലോകവശ്യവിധായകായ । യോഗപട്ടധരായ ।
മുക്തായ । മുക്താനാം പരമായൈ ഗതയേ । ഗുരുരൂപധരായ । ശ്രീമതേ ।
പരമാനന്ദസാഗരായ । സഹസ്രബാഹവേ । സര്‍വേശായ । സഹസ്രാവയവാന്വിതായ ।
സഹസ്രമൂര്‍ദഘ്നേ । സര്‍വാത്മനേ । സഹസ്രാക്ഷായ । സഹസ്രപാദേ ।
നിര്‍വികല്‍പായ നമഃ । 20 ।0 ।

നിരാഭാസായ നമഃ । ശാന്തായ । സൂക്ഷ്മായ । പരാത്പരായ । സര്‍വാത്മകായ ।
സര്‍വസാക്ഷിണേ । നിസ്സങ്ഗായ । നിരുപദ്രവായ । നിര്ലേപായ । സകലാധ്യക്ഷായ ।
ചിന്‍മയായ । തമസഃ പരായ । ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസമ്പന്നായ । യോഗാനന്ദമയായ ।
ശിവായ । ശാശ്വതൈശ്വര്യസമ്പൂര്‍ണായ । മഹായോഗീശ്വരേശ്വരായ ।
സഹസ്രശക്തിസംയുക്തായ । പുണ്യകായായ । ദുരാസദായ നമഃ । 220 ।

താരകബ്രഹ്മണേ നമഃ । സമ്പൂര്‍ണായ । തപസ്വിജനസംവൃതായ ।
വിധീന്ദ്രാമരസമ്പൂജ്യായ । ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിഷേ । ഉത്തമായ ।
നിരക്ഷരായ । നിരാലംബായ । സ്വാത്മാരാമായ । വികര്‍തനായ । നിരവദ്യായ ।
നിരാതങ്കായ । ഭീമായ । ഭീമപരാക്രമായ । വീരഭദ്രായ । പുരാരാതയേ ।
ജലന്ധരശിരോഹരായ । അന്ധകാസുരസംഹര്‍ത്രേ । ഭഗനേത്രഭിദേ ।
അദ്ഭുതായ നമഃ । 240 ।

വിശ്വഗ്രാസായ നമഃ । അധര്‍മശത്രവേ । ബ്രഹ്മാനന്ദൈകമന്ദിരായ ।
അഗ്രേസരായ । തീര്‍ഥഭൂതായ । സിതഭസ്മാവഗുണ്ഠനായ । അകുണ്ഠമേധസേ ।
ശ്രീകണ്ഠായ । ബൈകുണ്ഠപരമപ്രിയായ । ലലാടോജ്ജ്വലനേത്രാബ്ജായ ।
തുഷാരകരശേഖരായ । ഗജാസുരശിരച്ഛേത്രേ । ഗങ്ഗോദ്ഭാസിതമൂര്‍ധജായ ।
കല്യാണാചലകോദണ്ഡായ । കമലാപതിസായകായ । വാരാം ശേവധിതൂണീരായ ।
സരോജാസനസാരഥയേ । ത്രയീതുരങ്ഗസങ്ക്രാന്തായ । വാസുകിജ്യാവിരാജിതായ ।
രവീന്ദുചരണാചാരിധരാരഥവിരാജിതായ നമഃ । 260 ।

ത്രയ്യന്തപ്രഗ്രഹോദാരായ നമഃ । ഉഡുകണ്ഠാരവോജ്ജ്വലായ ।
ഉത്താനഭല്ലവാമാഢയായ । ലീലാവിജിതദാനവായ ।
ജാതു പ്രപഞ്ചജനിതജീവനോപായനോത്സുകായ । സംസാരാര്‍ണവ
സമ്മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതായ । മത്തദ്വിരദധിക്കാരിഗതിവൈഭവമഞ്ജുലായ ।
മത്തകോകിലമാധുര്യായരസനിര്‍ഭരനിസ്വനായ ।
കൈവല്യോദിതകല്ലോലലീലാതാണ്ഡവപണ്ഡിതായ । വിഷ്ണവേ । ജിഷ്ണവേ ।
വാസുദേവായ । പ്രഭവിഷ്ണവേ । പുരാതനായ । വര്‍ധിഷ്ണവേ । വരദായ ।
വൈദ്യായ । ഹരയേ । നാരായണായ । അച്യുതായ നമഃ । 280 ।

അജ്ഞാനവനദാവാഗ്നയേ നമഃ । പ്രജ്ഞാപ്രാസാദഭൂപതയേ ।
സര്‍വഭൂഷിതസര്‍വാങ്ഗായ । കര്‍പൂരോജ്ജ്വലിതാകൃതയേ । അനാദിമധ്യനിധനായ ।
ഗിരിശായ । ഗിരിജാപതയേ । വീതരാഗായ । വിനീതാത്മനേ । തപസ്വിനേ ।
ഭൂതഭാവനായ । ദേവാസുര ഗുരവേ । ധ്യേയായ(ദേവായ) । ദേവാസുരനമസ്കൃതായ ।
ദേവാദിദേവായ । ദേവര്‍ഷയേ । ദേവാസുരവരപ്രദായ । സര്‍വദേവമയായ ।
അചിന്ത്യായ । ദേവതാത്മനേ നമഃ । 30 ।0 ।

ആത്മസംഭവായ നമഃ । നിര്ലേപായ । നിഷ്പ്രപഞ്ചാത്മനേ । നിര്‍വ്യഗ്രായ ।
വിഘ്നനാശനായ । ഏകജ്യോതിഷേ । നിരാനന്ദായ । വ്യാപ്തമൂര്‍തയേ । അനാകുലായ ।
നിരവദ്യായ । ബഹൂ(ധോ) പായായ । വിദ്യാരാശയേ । അകൃത്രിമായ । നിത്യാനന്ദായ ।
സുരാധ്യക്ഷായ । നിസ്സങ്കല്‍പായ । നിരഞ്ജനായ । നിരാതങ്കായ ।
നിരാകാരായ । നിഷ്പ്രപഞ്ചായ നമഃ । 320 ।

നിരാമയായ നമഃ । വിദ്യാധരായ । വിയത്കേശായ । മാര്‍കണ്ഡയൌവനായ ।
പ്രഭുവേ । ഭൈരവായ । ഭൈരവീനാഥായ । കാമദായ । കമലാസനായ ।
വേദവേദ്യായ । സുരാനന്ദായ । ലസജ്ജ്യോതഷേ । പ്രഭാകരായ । ചൂഡാമണയേ ।
സുരാധീശായ । യക്ഷഗേയായ । ഹരിപ്രിയായ । നിര്ലേപായ । നീതിമതേ ।
സൂത്രിണേ നമഃ । 340 ।

ശ്രീഹാലാഹലസുന്ദരായ നമഃ । ധര്‍മരക്ഷായ । മഹാരാജായ ।
കിരീടിനേ । വന്ദിതായ । ഗുഹായ । മാധവായ । യാമിനീനാഥായ ।
ശംബരായ । ശംബരീപ്രിയായ । സങ്ഗീതവേത്ത്രേ । ലോകജ്ഞായ । ശാന്തായ ।
കലശസംഭവായ । ബഹ്മണ്യായ । വരദായ । നിത്യായ । ശൂലിനേ । ഗുരുപരായ ।
ഹരായ നമഃ । 360 ।

മാര്‍താണ്ഡായ നമഃ । പുണ്ഡരീകാക്ഷായ । കര്‍മജ്ഞായ । ലോകനായകായ ।
ത്രിവിക്രമായ । മുകുന്ദാര്‍ച്യായ । വൈദ്യനാഥായ । പുരന്ദരായ ।
ഭാഷാവിഹീനായ । ഭാഷാജ്ഞായ । വിഘ്നേശായ । വിഘ്നനാശനായ ।
കിന്നരേശായ । ബൃഹദ്ഭാനവേ । ശ്രീനിവാസായ । കപാലഭൃതേ । വിജയിനേ ।
ഭൂതവാഹായ । ഭീമസേനായ । ദിവാകരായ നമഃ । 380 ।

ബില്വപ്രിയായ നമഃ । വസിഷ്ഠേശായ । സര്‍വമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ । ഓഷധീശായ ।
വാമദേവായ । ഗോവിന്ദായ । നീലലോഹിതായ । ഷഡര്‍ധനയനായ । ശ്രീമതേ ।
മഹാദേവായ । വൃഷധ്വജായ । കര്‍പൂരവീടികാലോലായ । കര്‍പൂരവരചര്‍ചിതായ ।
അവ്യാജകരുണമൂര്‍തയേ । ത്യാഗരാജായ । ക്ഷപാകരായ । ആശ്ചര്യവിഗ്രഹായ ।
സൂക്ഷ്മായ । സിദ്ധേശായ । സ്വര്‍ണഭൈരവായ നമഃ । 40 ।0 ।

ദേവരാജായ നമഃ । കൃപാസിന്ധവേ । അദ്വയായ । അമിതവിക്രമായ । നിര്‍ഭേദായ ।
നിത്യസത്വസ്ഥായ । നിര്യോഗക്ഷേമായ । ആത്മവതേ । നിരപായായ । നിരാസങ്ഗായ ।
നിഃശബ്ദായ । നിരുപാധികായ । അജായ । സര്‍വേശ്വരായ । സ്വാമിനേ ।
ഭവഭീതിവിഭഞ്ജനായ । ദാരിദ്രയതൃണകൂടാഗ്നയേ । ദാരിതാസുരസന്തത്യൈ ।
മുക്തിദായ । മുദിതായ നമഃ । 420 ।

കുബ്ജസേ നമഃ । ധാര്‍മികായ । ഭക്തവത്സലായ । അഭ്യാസാതിശയജ്ഞേയായ ।
ചന്ദ്രമൌലയേ । കലാധരായ । മഹാബലായ । മഹാവീര്യായ । വിഭുവേ ।
ശ്രീശായ । ശുഭപ്രദായ (പ്രിയായ) । സിദ്ധായ । പുരാണപുരുഷായ ।
രണമണ്ഡലഭൈരവായ । സദ്യോജാതായ । വടാരണ്യവാസിനേ । പുരുഷവല്ലഭായ ।
ഹരികേശായ । മഹാത്രാത്രേ । നീലഗ്രീവായ നമഃ । 440 ।

സുമങ്ഗലായ നമഃ । ഹിരണ്യബാഹവേ । തിഗ്മാംശവേ । കാമേശായ ।
സോമവിഗ്രഹായ । സര്‍വാത്മനേ । സര്‍വസത്കര്‍ത്രേ । താണ്ഡവായ । മുണ്ഡമാലികായ ।
അഗ്രഗണ്യായ । സുഗംഭീരായ । ദേശികായ । വൈദികോത്തമായ । പ്രസന്നദേവായ ।
വാഗീശായ । ചിന്താതിമിരഭാസ്കരായ । ഗൌരീപതയേ । തുങ്ഗമൌലയേ ।
മധുരാജസേ । മഹാകവയേ നമഃ । 460 ।

ശ്രീധരായ നമഃ । സര്‍വസിദ്ധേശായ । വിശ്വനാഥായ । ദയാനിധയേ ।
അന്തര്‍മുഖായ । ബഹിര്‍ദൃഷ്ടയേ । സിദ്ധവേഷായ । മനോഹരായ । കൃത്തിവാസസേ ।
കൃപാസിന്ധവേ । മന്ത്രസിദ്ധായ । മതിപ്രദായ । മഹോത്കൃഷ്ടായ ।
പുണ്യകരായ । ജഗത്സാക്ഷിണേ । സദാശിവായ । മഹാക്രതുവേ । മഹായജ്വനേ ।
വിശ്വകര്‍മണേ । തപോനിധയേ നമഃ । 480 ।

ഛന്ദോമയായ നമഃ । മഹാജ്ഞാനിനേ । സര്‍വജ്ഞായ । ദേവവന്ദിതായ ।
സാര്‍വഭൌമായ । സദാനന്ദായ । കരുണാമൃതവാരിധയേ । കാലകാലായ ।
കലിധ്വംസിനേ । ജരാമരണനാശകായ । ശിതികണ്ഠായ । ചിദാനന്ദായ ।
യോഗിനീഗണസേവിതായ । ചണ്ഡീശായ । സുഖസംവേദ്യായ । പുണ്യശ്ലോകായ ।
ദിവസ്പതയേ । സ്ഥായിനേ । സകലതത്ത്വാത്മനേ । സദാ സേവകവര്‍ധകായ നമഃ । 50 ।0 ।

രോഹിതാശ്വായ നമഃ । ക്ഷമാരൂപിണേ । തപ്തചാമീകരപ്രഭായ । ത്രിയംബകായ ।
വരരൂചയേ । ദേവദേവായ । ചതുര്‍ഭുജായ । വിശ്വംഭരായ । വിചിത്രാങ്ഗായ ।
വിധാത്രേ । പുരനാശ(ശാസ) നായ । സുബ്രഹ്മണ്യായ । ജഗത്സ്വാമിണേ ।
ലോഹിതാക്ഷായ । ശിവോത്തമായ । നക്ഷത്രമാല്യാഭരണായ । ഭഗവതേ ।
തമസ: പരായ । വിധികര്‍ത്രേ । വിധാനജ്ഞായ നമഃ । 520 ।

പ്രധാനപുരുഷേശ്വരായ നമഃ । ചിന്താമണയേ । സുരഗുരവേ । ധ്യേയായ ।
നീരാജനപ്രിയായ । ഗോവിന്ദായ । രാജരാജേശായ । ബഹുപുഷ്പാര്‍ചനപ്രിയായ ।
സര്‍വാനന്ദായ । ദയാരൂപിണേ । ശൈലജാസുമനോഹരായ । സുവിക്രമായ ।
സര്‍വഗതായ । ഹേതുസാധനവര്‍ജിതായ । വൃഷാങ്കായ । രമണീയാങ്ഗായ ।
സത്കര്‍ത്രേ । സാമപാരഗായ । ചിന്താശോകപ്രശമനായ ।
സര്‍വവിദ്യാവിശാരദായ നമഃ । 540 ।

ഭക്തവിജ്ഞപ്തിസന്ധാത്രേ നമഃ । വക്ത്രേ । ഗിരിവരാകൃതയേ । ജ്ഞാനപ്രദായ ।
മനോവാസായ । ക്ഷേംയായ । മോഹവിനാശനായ । സുരോത്തമായ । ചിത്രഭാനവേ ।
സദാ വൈഭവതത്പരായ । സുഹൃദഗ്രേസരായ । സിദ്ധായ । ജ്ഞാനമുദ്രായ ।
ഗണാധിപായ । അമരായ । ചര്‍മവസനായ । വാഞ്ഛിതാര്‍ഥഫലപ്രദായ ।
അസമാനായ । അന്തരഹിതായ । ദേവസിംഹാസനാധിപായ നമഃ । 560 ।

വിവാദഹന്ത്രേ നമഃ । സര്‍വാത്മനേ । കാലായ । കാലവിവര്‍ജിതായ । വിശ്വാതീതായ ।
വിശ്വകര്‍ത്രേ । വിശ്വേശായ । വിശ്വകാരണായ । യോഗിധ്യേയായ । യോഗനിഷ്ഠായ ।
യോഗാത്മനേ । യോഗവിത്തമായ । ഓങ്കാരരൂപായ । ഭഗവതേ । ബിന്ദുനാദമയായ ।
ശിവായ । ചതുര്‍മുഖാദിസംസ്തുത്യായ । ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദായ ।
സഹയാചലഗുഹാവാസിനേ । സാക്ഷാന്‍മോക്ഷരസാകൃതയേ നമഃ । 580 ।

ദക്ഷാധ്വരസമുച്ഛേത്ത്രേ നമഃ । പക്ഷപാതവിവര്‍ജിതായ । ഓങ്കാരവാചകായ ।
ശംഭവേ । ശങ്കരായ । ശശിശീതലായ । പങ്കജാസനസംസേവ്യായ ।
കിങ്കരാമരവത്സലായ । നതദൌര്‍ഭാഗ്യതൂലാഗ്നയേ । കൃതകൌതുകവിഭ്രമായ ।
ത്രിലോകമോഹനായ । ശ്രീമതേ । ത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കിതമസ്തകായ । ക്രൌഞ്ചാരിജനകായ ।
ശ്രീമദ്ഗണനാഥസുതാന്വിതായ । അദ്ഭുതായ । അനന്തവരദായ ।
അപരിച്ഛേദ്യാത്മവൈഭവായ । ഇഷ്ടാമൂര്‍തപ്രിയായ । ശര്‍വായ നമഃ । 60 ।0 ।

ഏകവീരപ്രിയംവദായ നമഃ । ഊഹാപോഹവിനിര്‍മുക്തായ । ഓങ്കാരേശ്വരപൂജിതായ ।
കലാനിധയേ । കീര്‍തിനാഥായ । കാമേശീഹൃദയങ്ഗമായ । കാമേശ്വരായ ।
കാമരൂപായ । ഗണനാഥസഹോദരായ । ഗാഢായ । ഗഗനഗംഭീരായ । ഗോപാലായ ।
ഗോചരായ । ഗുരവേ । ഗണേശായ । ഗായകായ । ഗോപ്ത്രേ । ഗാണാപത്യഗണപ്രിയായ ।
ഘണ്ടാനിനാദരുചിരായ । കര്‍ണലജ്ജാവിഭഞ്ജനായ നമഃ । 620 ।

കേശവായ നമഃ । കേവലായ । കാന്തായ । ചക്രപാണയേ । ചരാചരായ ।
ഘനാഘനായ । ഘോഷയുക്തായ । ചണ്ഡീഹൃദയനന്ദനായ । ചിത്രാര്‍പിതായ ।
ചിത്രമയായ । ചിന്തിതാര്‍ഥപ്രദായകായ । ഛദ്മചാരിണേ । ഛദ്മഗതയേ ।
ചിദാഭാസായ । ചിദാത്മകായ । ഛന്ദോമയായ । ഛത്രപതയേ ।
ഛന്ദഃശാസ്ത്രവിശാരദായ । ജീവനായ । ജീവനാധാരായ നമഃ । 640 ।

ജ്യോതിഃശാസ്ത്രവിശാരദായ നമഃ । ജ്യോതിഷേ । ജ്യോത്സ്നാമയായ । ജേത്രേ ।
ജീമൂതവരദായകായ । ജനാഘനാശനായ । ജീവായ । ജീവദായ । ജീവനൌഷധായ ।
ജരാഹരായ । ജാഡ്യഹരായ । ജ്യോത്സ്നാജാലപ്രവര്‍തകായ । ജ്ഞാനേശ്വരായ ।
ജ്ഞാനഗംയായ । ജ്ഞാനമാര്‍ഗപരായണായ । തരുസ്ഥായ । തരുമധ്യസ്ഥായ ।
ഡാമരീശക്തിരഞ്ജകായ । താരകായ । താരതംയാത്മനേ നമഃ । 660 ।

ടീപായ നമഃ । തര്‍പണകാരകായ । തുഷാരാചലമധ്യസ്ഥായ ।
തുഷാരകരഭൂഷണായ । ത്രിസുഗന്ധായ । ത്രിമൂര്‍തയേ । ത്രിമുഖായ ।
ത്രികകുദ്ധരായ । ത്രിലോകീമുദ്രികായൂഷായ । ത്രികാലജ്ഞായ ।
ത്രയീമയായ । തത്ത്വരൂപായ । തരുസ്ഥായിനേ । തന്ത്രീവാദനതത്പരായ ।
അദ്ഭുതാനന്തസങ്ഗ്രാമായ । ഢക്കാവാദന തത്പരായ (കൌതുകായ) । തുഷ്ടായ ।
തുഷ്ടിമയായ । സ്തോത്രപാഠകായ । അതിപ്രിയസ്തവായ നമഃ । 680 ।

തീര്‍ഥപ്രിയായ നമഃ । തീര്‍ഥരതായ । തീര്‍ഥാടനപരായണായ ।
തൈലദീപപ്രിയായ । തൈലപക്വാന്നപ്രീതമാനസായ । തൈലാഭിഷേകായസന്തുഷ്ടായ ।
തിലചര്‍വണായ തത്പരായ । ദീനാര്‍തിഹ്യതേ । ദീനബന്ധവേ । ദീനനാഥായ ।
ദയാപരായ । ദനുജാരയേ । ദുഃഖഹന്ത്രേ । ദുഷ്ടഭൂതനിഷൂദനായ ।
ദീനോരുദായകായ । ദാന്തായ । ദീപ്തിമതേ । ദിവ്യലോചനായ । ദേദീപ്യമാനായ ।
ദുര്‍ജ്ഞേയായ നമഃ । 70 ।0 ।

ദീനസമ്മാനതോഷിതായ നമഃ । ദക്ഷിണാപ്രേമസന്തുഷ്ടായ ।
ദാരിദ്രയബഡബാനലായ । ധര്‍മായ । ധര്‍മപ്രദായ । ധ്യേയായ । ധീമതേ ।
ധൈര്യവിഭൂഷിതായ । നാനാരൂപധരായ । നംരായ । നദീപുലിനസംശ്രിതായ ।
നടപ്രിയായ । നാട്യകരായ । നാരീമാനസമോഹനായ । നാരദായ । നാമരഹിതായ ।
നാനാമന്ത്രരഹസ്യവിദേ । പത്യൈ । പാതിത്യസംഹര്‍ത്രേ ।
പരവിദ്യാവികര്‍ഷകായ നമഃ । 720 ।

പുരാണപുരുഷായ നമഃ । പുണ്യായ । പദ്യഗദ്യപ്രദായകായ । പാര്‍വതീരമണായ ।
പൂര്‍ണായ । പുരാണാഗമസൂചകായ । പശൂപഹാരരസികായ । പുത്രദായ ।
പുത്രപൂജിതായ । ബ്രഹ്മാണ്ഡഭേദനായ । ബ്രഹ്മജ്ഞാനിനേ । ബ്രാഹ്മണപാലകായ ।
ഭൂതാധ്യക്ഷായ । ഭൂതപതയേ । ഭൂതഭീതിനിവാരണായ । ഭദ്രാകാരായ ।
ഭീമഗര്‍ഭായ । ഭീമസങ്ഗ്രാമലോലുപായ । ഭസ്മഭൂഷായ ।
ഭസ്മസംസ്ഥായ നമഃ । 740 ।

ഭൈക്ഷ്യകര്‍മപരായണായ നമഃ । ഭാനുഭൂഷായ । ഭാനുരൂപായ ।
ഭവാനീപ്രീതിദായകായ । ഭവപ്രിയായ । ഭാവരതായ । ഭാവാഭാവവിവര്‍ജിതായ ।
ഭ്രാജിഷ്ണവേ । ജീവസന്തുഷ്ടായ । ഭട്ടാരായ । ഭദ്രവാഹനായ । ഭദ്രദായ ।
ഭ്രാന്തിരഹിതായ । ഭീമചണ്ഡീപത്യേ । മഹതേ । യജുര്‍വേദപ്രിയായ । യാജിനേ ।
യമസംയമസംയുതായ । രാമപൂജ്യായ । രാമനാഥായ നമഃ । 760 ।

രത്നദായ നമഃ । രത്നഹാരകായ । രാജ്യദായ । രാമവരദായ । രഞ്ജകായ ।
രതിമാര്‍ഗധൃതേ । രാമാനന്ദമയായ । രംയായ । രാജരാജേശ്വരായ ।
രസായ । രത്നമന്ദിരമധ്യസ്ഥായ । രത്നപൂജാപരായണായ । രത്നാകാരായ ।
ലക്ഷണേശായ । ലക്ഷ്യദായ । ലക്ഷ്യലക്ഷണായ । ലോലാക്ഷീനായകായ ।
ലോഭിനേ । ലക്ഷമന്ത്രജപപ്രിയായ । ലംബികാമാര്‍ഗനിരതായ നമഃ । 780 ।

ലക്ഷ്യകോട്യണ്ഡനായകായ നമഃ । വിദ്യാപ്രദായ । വീതിഹോത്രേ ।
വീരവിദ്യാവികര്‍ഷകായ । വാരാഹീപാലകായ । വന്യായ । വനവാസിനേ ।
വനപ്രിയായ । വനേചരായ । വനചരായ । ശക്തിപൂജ്യായ । ശിഖിപ്രിയായ ।
ശരച്ചന്ദ്രനിഭായ । ശാന്തായ । ശക്തായ । സംശയവര്‍ജിതായ ।
ശാപാനുഗ്രഹദായ । ശങ്ഖപ്രിയായ । ശത്രുനിഷൂദനായ ।
ഷട്കൃത്തികാസുസമ്പൂജ്യായ നമഃ । 80 ।0 ।

ഷട്ശാസ്ത്രാര്‍ഥരഹസ്യവിദേ നമഃ । സുഭഗായ । സര്‍വജിതേ ।
സൌംയായ । സിദ്ധമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ । സഹജാനന്ദദായ । സോമായ ।
സര്‍വശാസ്ത്രരഹസ്യവിദേ । സര്‍വജിതേ । സര്‍വവിദേ । സാധവേ । സര്‍വധര്‍മ
സമന്വിതായ । സര്‍വാധ്യക്ഷായ । സര്‍വദേവായ । മഹര്‍ഷയേ । മോഹനാസ്ത്രവിദേ ।
ക്ഷേമങ്കരായ । ക്ഷേത്രപാലായ । ക്ഷയരോഗക്ഷയങ്കരായ ।
നിസ്സിമമഹിംനേ നമഃ । 820 ।

നിത്യായ നമഃ । ലീലാവിഗ്രഹരൂപധൃതേ । ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാങ്ഗായ ।
ചാമ്പേയകുസുമപ്രിയായ । സമസ്തഭക്തസുഖദായ । പരമാണവേ । മഹാഹ്നദായ ।
ആകാശഗായ । ദുഷ്പ്രധര്‍ഷായ । കപിലായ । കാലകന്ധരായ । കര്‍പൂരഗൌരായ ।
കുശലായ । സത്യസന്ധായ । ജിതേന്ദ്രിയായ । ശാശ്വതൈശ്വര്യവിഭവായ ।
പുഷ്കരായ । സുസമാഹിതായ । മഹര്‍ഷയേ । പണ്ഡിതായ നമഃ । 840 ।

ബ്രഹ്മയോനയേ നമഃ । സര്‍വോത്തമോത്തമായ । ഭൂമിഭാരാര്‍തിസംഹര്‍ത്രേ ।
ഷഡൂര്‍മിരഹിതായ । മൃഡായ । ത്രിവിഷ്ടപേശ്വരായ ।
സര്‍വഹൃദയാംബുജമധ്യഗായ । സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥായ ।
സര്‍വവര്‍ണോപശോഭിതായ । പുണ്യമൂര്‍തയേ । പുണ്യലഭ്യായ ।
പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനായ । സൂര്യമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗായ । സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗലായ । ശരണാഗതപാലകായ ।
ശ്വേതാതപത്രരുചിരായ । ശ്വേതചാമരവീജിതായ । സര്‍വാവയസമ്പൂര്‍ണായ ।
സര്‍വലക്ഷണലക്ഷിതായ നമഃ । 860 ।

സര്‍വമങ്ഗലാമാങ്ഗല്യായ നമഃ । സര്‍വകാരണകാരണായ । ആമോദമോദജനകായ ।
സര്‍പരാജോത്തരീയകായ । കപാലിനേ । ഗോവിന്ദസിദ്ധായ । കാന്തിസംവലിതാനനായ ।
സര്‍വസദ്ഗുരുസംസേവ്യായ । ദിവ്യചന്ദനചര്‍ചിതായ । വിലാസിനീകൃതോല്ലാസായ ।
ഇച്ഛാശക്തിനിഷേവിതായ । അനന്തായ । അനന്തസുഖദായ । നന്ദനായ ।
ശ്രീനികേതനായ । അമൃതാബ്ധികൃതാവാസായ (തോല്ലാസീ) । നിത്യക്ലിന്നായ ।
നിരാമയായ । അനപായായ । അനന്തദൃഷ്ടയേ നമഃ । 880 ।

അപ്രമേയായ നമഃ । അജരായ । അമരായ । അനാമയായ । അപ്രതിഹതായ ।
അപ്രതര്‍ക്യായ । അമൃതായ । അക്ഷരായ । അമോഘസിദ്ധയേ । ആധാരായ ।
ആധാരാധേയവര്‍ജിതായ । ഈഷണാത്രയനിര്‍മുക്തായ । ഈഹാമാത്രവിവര്‍ജിതായ ।
ഋഗ്യജുഃസാമനയനായ । ഋദ്ധിസിദ്ധിസമൃദ്ധിദായ । ഔദാര്യനിധയേ ।
ആപൂര്‍ണായ । ഐഹികാമുഷ്മികപ്രദായ । ശുദ്ധസന്‍മാത്രസംവിത്താസ്വരൂപസു(മു)
ഖവിഗ്രഹായ । ദര്‍ശനപ്രഥമാഭാസായ നമഃ । 90 ।0 ।

ദുഷ്ടദര്‍ശനവര്‍ജിതായ നമഃ । അഗ്രഗണ്യായ । അചിന്ത്യരൂപായ ।
കലികല്‍മഷനാശനായ । വിമര്‍ശരൂപായ । വിമലായ । നിത്യതൃപ്തായ ।
നിരാശ്രയായ । നിത്യശുദ്ധായ । നിത്യബുദ്ധായ । നിത്യമുക്തായ ।
നിരാവൃതായ । മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യായ । മഹാപ്രലയസംസ്ഥിതായ ।
മഹാകൈലാസനിലയായ । പ്രജ്ഞാനഘനവിഗ്രഹായ । ശ്രീമദ്വ്യാഘ്രപുരാവാസായ ।
ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദായ । ജഗദ്യോനയേ । ജഗത്സാക്ഷിണേ നമഃ । 920 ।

ജഗദീശായ നമഃ । ജഗന്‍മയായ । ജപായ । ജപപരായ । ജപ്യായ ।
വിദ്യാസിംഹാസനപ്രഭവേ । തത്ത്വാനാം പ്രകൃതയേ । തത്ത്വായ ।
തത്ത്വമ്പദനിരൂപിതായ । ദിക്കാലാഗ്ന്യനവച്ഛിന്നായ । സഹജാനന്ദസാഗരായ ।
പ്രകൃതയൈ । പ്രാകൃതാതീതായ । പ്രജ്ഞാനൈകരസാകൃതയേ ।
നിഃശങ്കമതിദൂരസ്ഥായ । ചേത്യചേതനചിന്തകായ । താരകാന്തരസംസ്ഥാനായ ।
താരകായ । താരകാന്തകായ । ധ്യാനൈകപ്രകടായ നമഃ । 940 ।

ധ്യേയായ നമഃ । ധ്യാനായ । ധ്യാനവിഭൂഷണായ । പരസ്മൈ വ്യോംനേ ।
പരസ്മൈധാംനേ । പരമാണവേ । പരസ്മൈപദായ । പൂര്‍ണാനന്ദായ । സദാനന്ദായ ।
നാദമധ്യപ്രതിഷ്ഠിതായ । പ്രമാവിപര്യയാ (ണപ്രത്യയാ) തീതായ ।
പ്രണതാജ്ഞാനനാശകായ । ബാണാര്‍ചിതാങ്ഘ്രിയുഗലായ । ബാലകേലികുതൂഹലായ ।
ബൃഹത്തമായ । ബ്രഹ്മപദായ । ബ്രഹ്മവിദേ । ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയായ ।
ഭ്രൂക്ഷേപദത്തലക്ഷ്മീകായ । ഭ്രൂമധ്യധ്യാനലക്ഷിതായ നമഃ । 960 ।

യശസ്കരായ നമഃ । രത്നഗര്‍ഭായ । മഹാരാജ്യ സുഖപ്രദായ ।
ശബ്ദബ്രഹ്മണേ । ശമപ്രാപ്യായ । ലാഭകൃതേ । ലോകവിശ്രുതായ । ശാസ്ത്രേ ।
ശിഖാഗ്രനിലയായ । ശരണ്യായ । യാജകപ്രിയായ । സംസാരവേദ്യായ ।
സര്‍വജ്ഞായ । സര്‍വഭേഷജഭേഷജായ । മനോവാചാഭിരഗ്രാഹ്യായ ।
പഞ്ചകോശവിലക്ഷണായ । അവസ്ഥാത്രയനിര്‍മുക്തായ । ത്വക്സ്ഥായ । സാക്ഷിണേ ।
തുരീയകായ നമഃ । 980 ।

പഞ്ചഭൂതാദിദൂരസ്ഥായ നമഃ । പ്രതീചേ । ഏകരസായ ।
അവ്യയായ । ഷട്ചക്രാന്തഃകൃതോല്ലാസായ । ഷഡ്വികാരവിവര്‍ജിതായ ।
വിജ്ഞാനഘനസമ്പൂര്‍ണായ । വീണാവാദനതത്പരായ । നീഹാരാകാരഗൌരാങ്ഗായ ।
മഹാലാവണ്യവാരിധയേ । പരാഭിചാരശമനായ । ഷഡധ്വോപരിസംസ്ഥിതായ ।
സുഷുംനാമാര്‍ഗസഞ്ചാരിണേ । ബിസതന്തുനിഭാകൃതയേ । പിനാകിനേ । ലിങ്ഗരൂപായ ।
ശ്രീമങ്ഗലാവയവോജ്ജ്വലായ । ക്ഷേത്രാധിപായ । സുസംവേദ്യായ ।
ശ്രീപ്രദായ നമഃ । 1000 ।

വിഭവപ്രദായ നമഃ । സര്‍വവശ്യകരായ । സര്‍വതോഷകായ । പുത്രപൌത്രദായ ।
ആത്മനാഥായ । തിര്‍ഥനാഥായ । സപ്ത(പ്തി)നാഥായ । സദാശിവായ നമഃ । 1008 ।

ഇതി ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 1000 Names of Shri Dakshinamurti 2:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top